InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Drepturi banesti ce decurg din Contractul colectiv de munca

(Sentinta civila nr. 419 din data de 15.04.2008 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contracte de munca | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Codul muncii, art.73, alin.1, art.283, alin.1, lit.c; Legea nr.142/1998, art.1, alin.1.


Potrivit art.73, alin.1 din Codul muncii peroanele concediate in temeiul art.art.61, lit.c si d, alart.65 si 66 beneficiaza de dreptul la un  preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare.

In conformitate cu prevederile art.1, alin.1 din Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral pe costuri de angajator.

Prin sentinta civila nr.  419  din 15 aprilie  2008 pronuntata de Tribunalul Sibiu, sectia civila - complet specializat in solutionarea conflictelor de munca si asigurari sociale – a fost admisa in parte actiunea de dreptul muncii  formulata de reclamanta D.E.  in contradictoriu cu parata S.C. E. T. S.A. Sibiu, si pe cale de consecinta parata a fost obligata la plata c/v tichetelor de masa reclamantei pe perioadele ianuarie 2005- ianuarie 2006;iunie – octombrie  2006;ianuarie – februarie 2007;aprilie – 15 octombrie 2007, au fost respinse celelalte pretentii.Deasemenea, instanta a luat act  ca nu se solicita cheltuieli de judecata.
Actiunea de dreptul muncii formulata si precizata de reclamanta D.E. a avut ca obiect plata drepturilor salariale conform O.G.116/2006,plata c/v tichetelor de masa pe o perioada de 3 ani anteriori respectiv suma de 5373,60 lei actualizata cu indicele de inflatie la data efectuarii efectiva a platii, recunoasterea vechimii in munca si plata drepturilor salariale pe 24 luni in valoare actualizata cu indicele de inflatie la data efectuarii efective a platii, plata cheltuielilor de judecata.
Prin actiunea formulata reclamanta arata in esenta, ca la data de 15 octombrie 2007 i-a incetat contractul de munca in baza art.65, alin.1 C.M. cu preaviz de 20 de zile lucratoare. Reclamanta invedereaza instantei de judecata ca nu a beneficiat de protectia sociala de care au beneficiat si alte categorii de persoane care au desfasurat activitate in unitati de stat. Reclamanta considera ca societatea trebuia sa intocmeasca program de restructurare si reorganizare pentru Guvern in vederea aprobarii concedierii colective.Reclamanta sustine ca directorul societatii a indus-o in eroare cu pensionarea anticipata iar la pensionarea anticipata a beneficiat doar de 3 salarii la nivel negociat desi daca era elaborat programul de restructurare ar fi beneficiat de drepturile ce se acorda in baza O.G.nr.116/2006.
Prin intampinare, societatea parata solicita respingerea actiunii reclamantei deoarece societatea nu a emis nici o decizie de desfacere a contractului de munca pentru reducerea de activitate si ca atare contestatia este lipsita de obiect.In continuare, societatea arata ca reclamanta a fost notificata ca societatea se confrunta cu dificultati economice si urmeaza a se desfiinta locul de munca al acesteia dar aceasta a depus cerere pentru pensionare care a fost admisa iar la data de 07.12.2007 s-a emis decizia de pensionare. Societatea considera ca la data de 14.11.2007 reclamanta nefiind incadrata nu are calitate procesuala activa.
Din probatoriul administrat in cauza instanta de judecata a retinut ca la data de 13.02.2007 un grup de 27 de persoane solicita in scris conducerii societatii sa intocmeasca documentatia necesara si trimiterea ei la organul ierarhic superior pentru a fi depusa la Guvern in vederea nominalizarii societatii pe lista societatilor ce vor beneficia de H.G.1042/2006. Prin adresa nr.494/17.09.2007 depusa la dosarul cauzei reclamantei i se aduce la cunostinta ca incepand cu data de 15.10.2007 raportul de munca inceteaza in baza art.65, alin.1 C.M. La data de 10.10.2007 sub nr.536 reclamanta depune o cerere adresata societatii prin care arata ca este nevoita sa solicite intocmirea dosarului de pensionare anticipata partiala si ca atare solicita acordarea celor 3 salarii compensatorii iar sub nr.537 in data de 10.10.2007 reclamanta solicita intocmirea dosarului de pensie incepand cu data de 15 octombrie 2007.
La dosarul cauzei s-a depus C.C.M. la nivel de unitate care la art.125 stabileste obligatia angajatorului de a acorda tichete de masa pentru toti salariatii societatii angajati cu contract de munca in functie de posibilitatile financiare ale societatii.
Din cuprinsul adresei depuse la dosarul cauzei instanta retine ca in perioada noiembrie 2004 - noiembrie 2007 societatea parata a lansat comenzi de tichete de masa care au fost onorate. Societatea comunica in scris instantei situatia acordarii tichetelor de masa in sensul ca acestea au fost acordate in decembrie 2004, februarie-mai 2006, noiembrie-decembrie 2006, martie 2007. In lunile ianuarie 2005 si ianuarie 2006 societatea nu a acordat tichete de masa iar in restul lunilor s-au acordat tichete de masa doar persoanelor care au desfasurat activitatea de constructii montaj.
Din actele si lucrarile dosarului instanta de judecata constata:
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active instanta constata ca aceasta este neintemeiata deoarece reclamanta a solicitat drepturi ce provin din perioada executarii contractului individual de munca chiar daca la data promovarii actiunii aceasta nu mai avea calitatea de salariat, si in consecinta a respins aceasta exceptie.
Referitor la capatul de cerere prin care se solicita obligarea paratei la plata drepturilor salariale conform O.G.116/2006 instanta a constatat ca acesta este neintemeiat deoarece Sectiunea a 5-a „Concedierea colectiva.Informarea, consultarea salariatilor si procedura concedierilor colective” instituie procedura specifica acestei forme de concediere. Potrivit art.68 din C.M. prin concedierea colectiva se intelege concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana salariatului a unui numar de:
a)cel putin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati;
b)cel putin 10% din salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 100 de salariati, dar mai putin  de 300 de salariati;
c)cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 300 de salariati.
La stabilirea numarului efectiv de salariati concediati colectiv se iau in calcul si acei salariati carora le-au incetat contractele individuale, fara legatura cu persoana salariatului, cu conditia existentei a cel putin 5 concedieri.
Raportat la aceste prevederi legale, instanta constata din datele furnizate de parata ca nu sunt intrunite in mod cumulativ cerintele pentru efectuarea unei concedieri colective, drept pentru care a respins acest capat de cerere ca fiind neintemeiat.
In ceea ce priveste plata c/v tichetelor de masa prin raportare la continutul actelor din dosarul cauzei, instanta gaseste intemeiata in parte pretentia reclamantei de a i se acorda tichetele de masa deoarece societatea a primit tichete de masa pentru perioada noiembrie-2004-noiembrie 2007 dar le-a acordat in mod sporadic drept pentru care avand in vedere prevederile privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale va admite in parte acest capat de cerere si pe cale de consecinta va obliga societatea la acordarea c/v tichetelor de masa pentru perioadele neevidentiate in adresa din dosarul cauzei.
Referitor la capatul de cerere privind recunoasterea vechimii in munca si plata drepturilor salariale pe 24 luni in valoare actualizata cu indicele de inflatie la data efectuarii efective a platii instanta a constatat ca perioada lucrata de reclamanta asa cum este evidentiata in carnetul de munca este vechime in munca iar perioada de dupa data incetarii contractului de munca ca efect al formarii dreptului la pensie nu poate fi considerata vechime in munca intrucat contractul constatat prin hotarare judecatoreasca nelegalitatea incetarii contractului de munca care sa repuna partile in situatia anterioara, drept pentru care acest capat de cerere va fi respins ca fiind neintemeiat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Litigiu privind functionarii publici - Hotarare nr. 56 din data de 18.01.2018
ESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 258/LM/2010 din data de 10.12.2010
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 535/LM/2010 din data de 10.12.2010
Contract colectiv de munca. Nelegalitatea unor clauze stipulate cu respectarea dispozitiilor legii 130/1996 privind contractul colectiv de munca - Sentinta civila nr. 906/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sindicat.Conditiile legale pentru reprezentativitate. - Decizie nr. 976/R/ din data de 28.11.2005
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015