InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

CIVILA II Anulare decizie de impunere

(Sentinta civila nr. 26 din data de 01.03.2012 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau

         Deliberand asupra actiunii in contencios administrativ fiscal de fata,
         In baza actelor si lucrarilor dosarului,constata si retine urmatoarele :
         Prin cererea introdusa la aceasta instanta la data de 1 august 2011 si inregistrata sub nr..... /114/2011 reclamanta.....,cu domiciliul in municipiul.....,judetul Buzau,in calitatea de persoana fizica care exercita profesia de medic stomatolog in comuna.....,judetul Buzau, sub forma de Cabinet medical individual.......,fara personalitate juridica, a chemat in judecata pe paratii CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI......si PRIMARIA COMUNEI .......I,reprezentata prin Primar.....,solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei de impunere,emisa de Comuna .....Serviciul impozite si taxe locale,sub nr.1843 din 7 martie 2011 si a Adresei Primariei comunei ......nr.16 din 24 martie 2011, precum si obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.
         In motivarea cererii sale,reclamanta a aratat ca,in fapt,exercita profesia de medic stomatolog-persoana fizica autorizata,in forma de organizare cabinet medical individual,fara personalitate juridica,neinregistrat la Registrul Comertului,in cadrul unei cladiri inchiriate,in baza unui contract de inchiriere incheiat cu Primaria comunei...... In baza Deciziei de impunere nr.1843 din 7 martie 2011,Comuna .....a dispus obligarea la plata a Dispensarului - Cabinet medical ......la suma totala de 5 250 lei,reprezentand impozit pe cladiri si penalitati la suma datorata,cu doua transe de plata.
         In conditiile in care a inteles sa solicite lamuriri dar nu i s-a raspuns,a formulat o contestatie,inregistrata la Primaria comunei .....sub nr.2553 din 30 martie 2011.Ca temei legal Primaria comunei ....a invocat dispozitiile art.249 alin.(3) din Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare,avand in perspectiva si calcularea impozitului si a taxei pe cladiri in perioada 1 ianuarie 2007-7 martie 2011.
         In cauza,insa,sustine reclamanta,nu sunt indeplinite conditiile avute in vedere de art.249 alin.(3) din Codul fiscal,intrucat Cabinetul medical individual nu este persoana juridica. Aceasta forma de exercitare a profesiei nu are personalitate juridica distincta,nefiind societate comerciala inregistrata la Registrul Comertului.
         Normele metodologice la art.248 din Codul fiscal dispun ca medicii neorganizati ca societati comerciale sunt considerati contribuabili si persoane fizice. Astfel,la lit.b) sunt nominalizate ca si contribuabili persoanele fizica care exercita orice profesii liberale,cum sunt cele medicale,de avocatura,notariale,de expertiza contabila,de expertiza tehnica,de consultanta fiscala sau alte profesii asemanatoare, desfasurate in mod autonom,in conditiile legii,si care nu intrunesc elementele constitutive ale contribuabilului persoana juridica.
         Codul de identificare fiscala,la care parata face referire in raspunsul sau, serveste doar pentru buna desfasurare a relatiei dintre contribuabil si organul fiscal, asa cum prevad dispozitiile Ordinului MFP nr.1346 din 14 august 2006,astfel ca nu exista temei legal pentru asimilarea reclamantei,care desfasoara o activitate liberala - servicii medicale sub forma unui cabinet medical individual - cu o persoana juridica in contextul art.249 alin.(3) din Codul fiscal.
         Reclamanta nu si-a motivat in drept cererea de chemare in judecata.
         In termenul legal,in temeiul dispozitiilor art.115-118 din codul de procedura civila,parata Primaria comunei .......a formulat intampinare,in cuprinsul careia a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata,invocand urmatoarele motive:
         In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca doamna dr......, reprezentanta Cabinetului Medical,avea obligatia de a achita impozitul pe cladirea inchiriata in vederea desfasurarii activitatii,motiv pentru care s-a luat masura recalcularii impozitelor declarate de contestatoare.
         Parata a aratat ca,motivele invocate de reclamanta,in sensul ca acest impozit este datorat strict de catre persoanele juridice asa cum se precizeaza la art. 249 alin.(3) din Codul fiscal sunt neintemeiate,deoarece Cabinetul medical individual are atribuit cod unic de inregistrare si certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau. Ori,dispozitiile art.249 alin.(3) din Codul fiscal se refera inclusiv la persoanele juridice autorizate,care sunt asimilate societatilor comerciale,deoarece realizeaza venituri (exclusiv salariale) si deci platesc impozit pe venit.
         Organele de specialitate din cadrul primariei comunei .....pot oricand constata,in termenul legal de prescriptie de 5 ani,diferente de impozite si taxe conform art.91 alin.(19 si (29 din codul de procedura fiscala.
         Din actiunea reclamantei reiese faptul ca aceasta recunoaste ca acest impozit trebuie achitat catre Primaria comunei......,invocand doar faptul ca unitatea medicala nu detine statutul de persoana juridica.
         Pentru dovedirea sustinerilor sale,parata a depus la dosarul cauzei,in copie,Adresa Camerei de Conturi Buzau nr.619 din 26 aprilie 2011,Decizia nr.04 din 19 aprilie 2011.modul de calcul al impozitului,precum si Decizia de impunere nr.1843 din 7 martie 2011.
         Examinand intregul material probator administrat in cauza,in contextul dispozitiilor legale incidente,tribunalul constata si retine ca actiunea formulata de reclamanta .....pentru Cabinetul medical individual ......este intemeiata,pentru considerentele ce se vor arata in continuare :
         Reclamanta .....exercita profesia de medic stomatolog,in forma de organizare cabinet medical individual,fara personalitate juridica,inregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub numarul de identificare 081017 din 25 februarie 2004,in cadrul unui spatiu cu destinatia de cabinet medical,inchiriat in baza unui Contract de inchiriere incheiat cu Consiliul Local al comunei ......la data de 1 octombrie 1999, prelungit ulterior prin acte aditionale la acest contract.
         Prin Decizia de impunere pentru creante ale bugetului local nr.22 din 7 martie 2011,inregistrata la Primaria comunei .....sub nr.1843 din 7 martie 2011, Serviciul Impozite si Taxe Locale .....a stabilit in sarcina reclamantei obligatia de plata a unui impozit pe cladiri in suma totala de 3 458 lei, invocand in acest sens dispozitiile art.249 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
         Reclamanta a contestat aceasta decizie,insa contestatia i-a fost respinsa cu Adresa nr.16 din 24 martie 2011,Primaria comunei .....invocand Adresa Camerei de Conturi Buzau nr.619 din 26 aprilie 2011,dar si faptul ca in forma de organizare cabinet medical individual functioneaza asemanator unei societati comerciale si nu unei persoane fizice.
         Potrivit dispozitiilor art.249 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,invocat de parati,"Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate,inchiriate,date in administrare ori in folosinta, dupa caz,persoanelor juridice,altele decat cele de drept public,se stabileste taxa pe cladiri,care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe cladiri".
         Rezulta din aceste dispozitii legale ca taxa pe cladiri se datoreaza numai de persoanele juridice care au in folosinta o cladire proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale,ea nefiind instituita si in sarcina persoanelor fizice
         In referire la exercitarea profesiei de medic dentist in Romania, tribunalul retine ca,potrivit dispozitiilor legale in vigoare,prestatorii de servicii de medicina dentara isi pot desfasura activitatea ca persoane juridice - societati comerciale cu obiect unic de activitate serviciile de asistenta stomatologica sau ca persoane fizice - titulari ai cabinetelor medicale individuale de medicina dentara ori medici dentisti inregistrati ca persoane fizice independente.
         Ordonanta Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale stabileste in art.1 alin.(3) ca
         "Profesia de medic,ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme :a)cabinet medical individual;b)cabinete medicale grupate; c)cabinete medicale asociate;d)societate civila medicala".
         Cabinetul medical individual poate fi infiintat doar de catre medicul care isi va desfasura activitatea in respectiva unitate,intrucat aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica distincta,ci functioneaza ca persoana fizica, fiind forma de exercitare liberala a profesiei medicale.
         In acelasi timp,tribunalul retine ca,potrivit art.9 alin.(1) din OG nr.124/ 1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale,"Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impoziteaza potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfasurata pe baza liberei initiative", iar potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, "Contribuabilii,persoane fizice,care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative, precum si cei care exercita in mod autonom sau prin asociere orice profesie libera sunt :... b) persoanele fizice care exercita orice profesii,cum sunt cele : medicale,de avocatura,notariale,de expertiza contabila,de expertiza tehnica,de consultanta fiscala...sau alte profesii asemanatoare desfasurate in mod autonom,in conditiile legii,si care nu intrunesc elementele constitutive ale contribuabilului-persoana juridica".
         Cum reclamanta .......isi desfasoara activitatea de medic stomatolog sub forma de organizare cabinet medical individual,rezulta ca,din punct de vedere fiscal,ea nu poate fi asimilata unei persoane juridice,pentru a putea fi obligata la plata taxei pe cladiri,instituita de art.249 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
         Pentru toate aceste considerente,tribunalul va admite in parte actiunea formulata de reclamantul Cabinetul medical individual ......in contradictoriu cu paratii Consiliul Local al comunei .....si Primaria comunei ......prin Primar si va anula Decizia de impunere nr.1843 din 7 martie 2011,emisa de primaria comunei .....Tribunalul va respinge insa capatul de cerere privind obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata,intrucat reclamanta nu a facut dovada,cu nici un mijloc de proba,ca ar fi facut astfel de cheltuieli in cadrul procesului.
         
     
1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011