InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Anulare act

(Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau

Prin sentin?a civila nr. 3371/3.06.2017 pronun?ata de Judecatoria Bacau in dosarul nr. 4188/180/2013   s-a  respins exceptia lipsei de interes ?i a fost respinsa  ca neintemeiata cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta S.M.   in contradictoriu cu paratii C.I. s.a. M..
Pentru a hotari in acest fel, prima instan?a a avut in vedere urmatoarele:
”In cauza, instanta retine ca pe numele autorului reclamantei s-a emis la data de 16.12.1993 titlul de proprietate nr. 36324.
Conform Art. 10 alin. 1 si 3 din varianta initiala a Legii nr. 18/1991, in vigoare la data emiterii titlului autorului reclamantei:
„Suprafata adusa in cooperativa este cea care rezulta din: evidentele cooperativei, cererile de inscriere, registrele agricole de la data intrarii in cooperativa, actele de proprietate si cartea funciara sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.
……….
Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii.”
Conform Art. 11 alin. 3-5 din varianta initiala a Legii nr. 18/1991, in vigoare la data emiterii titlului autorului reclamantei:
„Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate, se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toate categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici. In comunele constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat.
Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze sau sa invalideze masurile stabilite de comisiile subordonate.
Impotriva hotararii comisiei judetene, cel nemultumit poate face plangere la judecatoria in raza careia este situat terenul, in termen de 30 de zile de la data la care a luat cunostinta de solutia data de comisia judeteana.”
Potrivit Art. 29 alin. 2 si 5-6 din HG nr. 131/1991, in vigoare la data emiterii titlului autorului reclamantei:
„Persoanele nemultumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de catre comisiile comunale, orasenesti sau municipale pot face, in termen de 5 zile de la comunicare, contestatie adresata comisiei judetene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orasenesti sau municipale, care este obligat sa o inregistreze si sa o inainteze, prin delegat, la secretarul comisiei judetene, in termen de 3 zile.
………..
Dupa analizare, comisia judeteana, prin hotarare, va solutiona contestatiile si va valida sau invalida propunerile si le va transmite, prin delegat, in termen de 3 zile, comisiilor subordonate, care le vor afisa imediat la sediul consiliului local si vor comunica, sub semnatura, persoanelor care au formulat contestatii, hotararea comisiei judetene.
De la data comunicarii sub semnatura, persoanele nemultumite pot face plangere impotriva hotararii comisiei judetene la judecatorie in termen de 30 de zile.”
Potrivit Art. 36 alin 1 din HG nr. 131/1991, in vigoare la data emiterii titlului autorului reclamantei:
„In baza titlului de proprietate eliberat pe baza optiunii exprimate in scris de catre fiecare proprietar, in conditiile art. 26 din lege, comisia comunala, oraseneasca sau municipala va proceda la delimitarea zonelor teritoriale in care urmeaza sa fie pusi in posesie titularii, tinand seama de conditiile concrete teritoriale (relief, calitatea solului, categoria de folosinta, distanta fata de localitate si caile publice de comunicatie, amenajarile pentru imbunatatiri funciare). Aceasta delimitare, precum si parcelarea pe proprietari se fac pe planul de situatie al fiecarei localitati, in cadrul actualei organizari teritoriale.”
Potrivit Art. 8 din Legea nr. 18/1991, de stabilirea dreptului de proprietate prin reconstituirea acestui drept beneficiaza, la cerere, membrii cooperatori sau mostenitorii acestora.
Potrivit Art. 9 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 167/1998, persoanele care nu au depus anterior cereri de reconstituire in termenele legale, pot formula astfel de cereri pana la data de 31.12.1998.
Potrivit Art. 33 din varianta initiala a Legii nr. 1/2000 (lege care a intrat in vigoare la data de 15.01.2000), persoanele fizice si persoanele juridice, care nu au depus in termenul prevazut de Legea nr. 169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri si pot depune actele doveditoare in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, respectiv pana la data de 20.03.2000.
Potrivit Art. 33 alin. 1 din Legea nr. 1/2000 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 247/2005, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si fostii proprietari carora li s-au respins cererile sau li s-au modificat ori anulat adeverintele de proprietate, procesele-verbale de punere in posesie sau titlurile de proprietate, prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997, precum si persoanele fizice si persoanele juridice care nu au depus in termenele prevazute de Legea nr. 169/1997 si de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare, pana la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv.
Potrivit Art. 2 din Legea 1/2000, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, iar drepturile dobandite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere in posesie sau titlu de proprietate, raman valabile fara nici o alta confirmare.
Conform Art. 6 din Legea nr. 1/2000:
„(1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si forestiere, in conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orasenesti, municipale si comisiile judetene, constituite potrivit legii, vor verifica in mod riguros existenta actelor doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinandu-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege.
(11) Titlurile de proprietate obtinute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 18/1991 si existenta libera a vechilor amplasamente fac dovada absoluta a proprietatii, obligand comisiile de fond funciar sa procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.
(12) Consemnarile efectuate intre anii 1945 si 1990 in registrele agricole, cererile de intrare in fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neinsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativa cu privire la proprietate.
(13) In situatia in care nu mai exista inscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta in reconstituirea dreptului de proprietate cand aceasta se face pe vechile amplasamente si cand martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.
(14) Orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi inlaturata numai printr-o proba de aceeasi forta produsa de catre detinatorul actual al terenului sau de catre terti, tagaduind dreptul de proprietate.
(2) Dispozitiile art. 12 si art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum si dispozitiile procedurale prevazute la art. 51 - 59 din aceeasi lege se aplica in mod corespunzator la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.
(21) In situatia in care anumite suprafete sunt revendicate de doua persoane, dintre care una este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1945 - 1990, si cea de a doua, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar in limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul in natura ambilor solicitanti. In cazul in care resursele sunt insuficiente, se va atribui in natura terenul persoanei care detinea actele de proprietate in anul 1990, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor fi despagubiti in conditiile legii.
(22) Diferentele intre suprafetele inscrise in titlurile de proprietate, in registrele agricole, in cererile de intrare in cooperativa, in actele de donatie catre stat, in arhivele statului din perioada 1945 - 1990 si situatia de fapt la data punerii in posesie se corecteaza in favoarea fostilor proprietari.”
Potrivit Art. 78 din Constitutia Romaniei, legea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii, iar potrivit Art. 15 alin.2, legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.
In fine, potrivit Art. 249 C.proc.civ., cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca.
 Din continutul acestor dispozitii legale rezulta ca reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor se face la cerere de catre cei indreptatiti (sau mostenitorii acestora) care trebuie sa dovedeasca (prin inscrisuri, martori sau orice alta proba) urmatoarele:
1. ca au formulat cerere de reconstituire in termenele aratate de lege, sanctiunea nerespectarii acestora fiind decaderea din drept, in privinta unor astfel de termene fiind incidente dispozitiile Art. 103 alin. 2 C.proc.civ. (potrivit carora decaderea nu opereaza in cazul in care partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei);
2. ca ei ori autorii lor, dupa caz, au avut in proprietate terenurile solicitate pentru reconstituire, atat in ceea ce priveste suprafata, cat si in ceea ce priveste amplasamentul, iar acestea nu au fost atribuite legal altor persoane si sunt libere de sarcini;
3. dupa caz, ca sunt mostenitorii celor care au fost deposedati de regimul comunist;
4. reconstituirea (ulterioara) a dreptului de proprietate asupra terenurilor in temeiul Legii nr. 1/2000 si a Legii nr. 247/2005 se face pe vechile amplasamente, insa numai daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane si numai in ceea ce priveste diferenta dintre suprafata avuta in proprietate si cea reconstituita potrivit Legii 18/1991 si cu precizarea ca drepturile dobandite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate titluri de proprietate, raman valabile fara nici o alta confirmare;
5. dovedirea suprafetelor avute si a amplasamentului terenului se face in prezent in conditiile mai restrictive ale Legii 1/2000 care prin Art. 6 (in vigoare la data pronuntarii hotararii) impune ca dovada fostei proprietati si a amplasamentului sa se faca conform prevederilor acestui articol.
6. legalitatea atribuirii terenurilor se face prin raportare la prevederile Legii nr. 18/1991, pe de o parte, fiindca legile ulterioare prevad expres acest lucru, iar pe de alta parte, pentru ca problema respectarii conditiilor la emiterea titlului trebuie sa fie cele din legea in vigoare la momentul intocmirii actului, conform principiului tempus regit actum, care impune ca cercetarea conditiilor sanctionate cu nulitatea sa fie cele care erau in vigoare si obligatorii la data emiterii titlului atacat, legea neputand opera retroactiv;
7. in aplicarea legilor civile succesive si pe cale de consecinta, la intocmirea actelor civile (cum sunt si hotararile comisiilor judetene, emiterea titlului de proprietate sau semnarea procesului-verbal de punere in posesie) se tine cont numai de legea in vigoare la data intocmirii acestora, conform principiului constitutional al aplicarii imediate a legii noi; acest principiu se intregeste in aplicare cu principiul neretroactivitatii legii civile, ceea ce inseamna ca actele cu executare uno ictu, care au fost emise in temeiul legii vechi, se considera guvernate exclusiv de legea in vigoare la data emiterii (consumarii lor), fiind pentru legea noua facta praeterita, cu consecinta ca aceste drepturi raman definitiv castigate; pe baza acestor doua principii ale aplicarii in timp legilor civile, titlul reclamantilor ramane guvernat de legea in vigoare la data emiterii sale (adica dreptul la reconstituire a reclamantilor ramane castigat, dovada acestuia fiind facuta exclusiv in conformitate cu Legea 18/1991), ramand ca actele ulterioare (modificarea titlului) sa fie guvernate de legea in vigoare la data intocmirii lor (adica de Legea 1/2000);
8. nulitatea absoluta a titlurilor emise poate fi ceruta de orice persoana care prezinta un interes legitim, existenta si masura interesului raportandu-se la existenta conditiilor dreptului (vocatiei) de a cere reconstituirea si masura in care aceasta a fost satisfacuta, tinandu-se cont desigur de limitele legii privind reconstituirea in natura a terenului agricol;.
Instanta retine ca titlul de proprietate nr. 36324 al autorului reclamantei a fost emis la data de 16.12.1993, ca in privinta suprafetei de teren inscrisa in acest titlu pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate, persoana inscrisa in titlu/mostenitorii acesteia, dupa caz nu au formulat cai de atac impotriva hotararilor comisiei judetene ce au stat la baza emiterii acestui titlu, conform textelor de lege sus-citate, si nici nu au formulat noi cereri cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate in baza legilor ulterioare privind fondul funciar (respectiv Legea nr. 167/1998, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005), termenele stabilite de aceste legi pentru formularea unor astfel de cereri fiind implinite la data formularii cererii de chemare in judecata de catre reclamanta, iar nerespectarea acestora fiind sanctionata cu decaderea din drept, in cauza reclamanta nesolicitand repunerea in termen prin invocarea unei cauze mai presus de vointa sa.
Mai mult decat atat, instanta retine ca regula instituita de Art. 2 din Legea nr.1/2000 este inaplicabila, conform principiului tempus regit actum, la data aparitiei acestei norme dreptul autorului reclamantei fiind deja reconstituit, din probele administrate in prezenta cauza rezultand ca nu au fost formulate cereri noi de reconstituire cu privire la aceste teren, potrivit prevederilor legale sus-citate, acest amplasament fiind inscris in titlul paratilor la mai mult de un an de la data intrarii in vigoare a Legii  nr. 1/2000.
Prin urmare, chiar daca reclamanta ar justifica un interes cu privire la anularea titlului paratilor in care este inscris vechiul amplasament al autorului sau, instanta retine ca in lipsa parcurgerii cailor de atac privind TP nr. 36324/16.12.1993 in termenele si conditiile legale mai sus-citate, cererea reclamantei este neintemeiata.
Pentru aceste considerente, instanta va respinge exceptia lipsei de interes invocata de catre parati, iar pe fond va respinge cererea de chemare in judecata ca nefondata.”
Impotriva acestei hotarari a formulat apel reclamanta S.M. solicitand admiterea apelului, schimbarea in tot a  sentin?ei apelate, sa se admita cererea astfel cum a fost formulata, cu chletuieli de judecata.
In motivarea apelului se arata ca motivarea instan?ei este formata din insiruirea unor texte de lege fara a fi avuta in vedere situatia concreta din litigiu, ca justifica un interes legitim conform dispozitiilor art. III din Legea nr. 18/1991, fiind descendenta lui D.N., ca li s-a comunicat adresa  fara a fi pusi efectiv in posesie, ca in toti anii a formulat mai multe plangeri, contesta?ii la comisii dar nu a primit raspunsuri la toate demersurile ci doar la unele sesizari, ca sunt mai multe aspecte nelamurite intrucat suprafata de  teren proprietatea defunctilor ei parin?i a fost trecuta in mod nelegal in proprietatea paratilor in anul 2001, nu se stie in ce baza, ca a urmat procedura de la legea 18/1991 dar ca reconstituirea dreptului de proprietate nu s-a facut pe vechiul amplasament, desi la acel moment acesta era liber dar ca la acel moment se afla un cazan de tuica proprietatea fam. B. S-a mai motivat ca prima instan?a a apreciat ca din anul 1993 pentru terenul inscris in tp emis la 16.12.1993 nu s-au formulat cai de atac impotriva hotararilor comieiei judetene, ca nu s-a avut in vedere ca art. 29 alin. 5-6 din HG nr. 131/1991 si ca nu s-a putut formula contestatie si implicit plangere in 30 de zile, ca prima instan?a a apreciat ca regula de la art. 2 din Legea nr. 1/2000 nu este aplicabila fata de momentul reconstituirii dreptului de proprietate al parin?ilor ei, ca tatalui ei i s-a atribuit o suprafata de teren care nu exista, ca tarlaua 39 este in titlu dar din actele comisiei rezulta ca de fapt aceasta este nr. 46, iar parcela 1758/132 are de fapt un alt amplasament fiind de fapt vanduta de catre numitul F.. Reclamanta mai arata in apelul formulat ca tatal ei a solicitata terenul din contractul de vanzare nr. 3693/1967 dar i s-a eliberat teren pe alt amplasament, de?i acesta  era liber, ca prima instan?a a re?inut ca para?ilor li s-a emis titlul in mod legal, dar dreptul acestora nu a fost stabilit conform legii intrucat abia in anul 2001 terenul para?ilor ei a fost trecut pe titlul lor cand au fost radiate alte suprafetele si trecuta acesta suprafata de 1100 mp.
Intima?ii nu au formulat intampinare.
In apel a fost administrata proba cu inscrisuri si expertiza topo-cadastrala.
 
Analizand hotararea atacata prin prisma criticilor invocate si apararilor formulate, in raport de dispozitiilor art. 478 NCPC apelul  este fondat, din urmatoarele considerente:
Prima instan?a a  re?inut ca   titlul de proprietate nr. 36324 al autorului reclamantei a fost emis la data de 16.12.1993, ca in privinta suprafetei de teren inscrisa in acest titlu pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate, persoana inscrisa in titlu/mostenitorii acesteia, dupa caz nu au formulat cai de atac impotriva hotararilor comisiei judetene ce au stat la baza emiterii acestui titlu, conform textelor de lege sus-citate, si nici nu au formulat noi cereri cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate in baza legilor ulterioare privind fondul funciar (respectiv Legea nr. 167/1998, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005), termenele stabilite de aceste legi pentru formularea unor astfel de cereri fiind implinite la data formularii cererii de chemare in judecata de catre reclamanta, iar nerespectarea acestora fiind sanctionata cu decaderea din drept.
Tribunalul constata insa ca  in documenta?ia care a stat la baza emiterii Titlului de proprietatea in cauza nu se regaseste dovada comunicarii hotararii comisiei judetene, pentru a se aprecia momentul cand s-a implinit termenul de 30 de zile. In lipsa dovezii comunicarii hotararii comisiei judetene nu se poate afirma ca autorul reclamantei nu a uzat de acesta cale procedurala si ca aceasta situatie s-a definitivat prin expirarea termenului de contestare. Ulterior emiterii titlului de proprietate reclamanta s-a adresat cu sesizari si plangeri la diverse institutii ale statului. Mai mult, nu a existat un proces-verbal de punere in posesie, fisa tehnica nu este semnata de autorul reclamantei,  astfel incat sa fie delimitat in concret amplasamentul atribuit. Reclamanta si autorii acesteia au stapanit pana in anul 2000 suprafata de teren in discutie, dupa cum a precizat acesta, aspect necombatut de catre parati.
In aceste conditii in mod eronat a fost respinsa cererea reclamantei ca neintemeiata in conditiile in care prima instan?a nu a trecut de momentul preliminar al  lipsei parcurgerii cailor de atac, fara insa a le indica in concret care ar fi fost acelea, rezumandu-se la a enumera si a cita dispozitii legale din legile fondului funciar.
Pentru a analiza fondul litigiului, Tribunalul are in vedere inscrisurile depusa de par?i la dosar precum si concluziile raportului de expertiza.
Astfel, la fila 36 ds. fond se afla contractul de vanzare cumparare  autentificat sub nr. 3693/1967 din care reiese ca sotii D.N. si D.M. au cumparat de la numitii C.A. si C.E. suprafata de teren de 1080 mp situat in vatra satului C., comuna M., avand ca vecinata?i: la est – drumul satului, la vest – proprietatea lui P.G., la nord – proprietate  lui P.M. ?i la sud – drumul satului.
In urma colectivizarii acesta suprafata de teren a fost trecuta in proprietatea statului.
In termen legal, numitul D.N. a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate 9fila 58 ds. fond)  solicitand in mod expres ca sa-i fie restituit terenul care a facut obiectul contractului autentificat sub nr. 3693/1967 ?i ca pe acest teren conducerea CAP si consiliul popular au construit un cazan de tuica.  Cu toate acestea, prin TP nr. 36324/16.12.1993 i s-a reconstituit dreptul pe suprafata de teren de 1100 mp cu numerotarea topografica T 39 , P 1758/132, extravilan.
Potrivit adresei nr. 6024/18.11.2010 eliberat de C. M., acest amplasament a fost atribuit intrucat in acea perioada pe terenul solicitata se fala un cazan de tuica al familiei B. G., cu mostenitorii mentionati in TP nr. 214202/1998, ca in acest din urma titlu terenul de 1080 mp care a apartinut fam. D.N. nu a fost trecut initial in acest titlu dar ca acesta a suferit modificari in data de 26.02.2001 ocazie cu care au fost radiate alte suprafete de teren  si a fost inscrisa suprafata de  1100 mp in T 48, parcela 42/3 cu vecinii P. G., parau, parau, drum. S-a mentionat ca acest teren a apartinut fam. D.N. dar a fost dat in proprietate def. B. G. cu mostenitori si ca la momentul adresei cazanul de tuica nu mai functiona.
La solicitarea instan?ei, nici Comisia locala M. si nici OCPI Bacau nu au putut preciza motivul modificarii titlului de proprietate   nr. 214202/1998, aratand ca nu a existat o hotarare a comisiei judetene in acest sens si nici contesta?ia  formulata de numita C.I. in ceea ce priveste acesta modificare (fila 140 ds, fond).
Tribunalul constata ca modificarea efectuata in titlul de proprietate   nr. 214202/1998 nu este ca urmare a unei erori materiale, fiind schimbat atat amplasamentul cat si vecinata?ile (fila 141 ds. fond).
In apel s-a dispus efectuarea unei expertize in cauza, expertul concluzionand ca suprafata de teren de 1100 mp cu numerotarea topografica T 39 , P 1758/132 din TP nr. 36324/16.12.1993 emis pe numele lui D.N. nu poate fi identificata, intrucat nu exista real in teren. In urma verificarii Registrului cadastral editia 1985 M. si planul cadastral scara 1:5000 al UAT M., expertul a concluzionat ca parcela 1758 Ar. se afla in tarlaua 46. vecinatatile terenul de 1100 mp au fost precizate ca fiind: la nord – most. def. P. G., la est – parau, la sud – parau ?i la vest – ds (asfaltat).
In acela?i timp, expertul arata ca most. Def. B. G.  de?in suprafata de 1100 mp curti-constructii cu numerotare topografica T 48, parcela P 42/3 cu vecinatatile: la nord – most. def. P. G., la est – parau, la sud – parau ?i la vest – ds (asfaltat).
Se poate observa ca este vorba de aceeasi suprafata de teren iar expertul a si concluzionat ca la fata locului s-a constatat ca suprafata de teren de 1080 mp din contractul de vanzare-cumparare nr. 3693/1967 se suprapune 1080 mp peste suprafata de 1100 mp din TP nr. 214202/1998 emis pe numele most. def. B. G. cu numerotarea topografica T 48, parcela 42/3.
Apararea paratilor invocata in sensul respingerii actiunii este aceea ca vecinatatile gasite de expert la fata locului nu sunt acelea?i cu cele din contractul de vanzare-cumparare, insa instan?a constat ca vecinatatile sunt aceleasi, dar rasucite cu un punct cardinal, acesta eroare putand fi cauzata de sistemul de masuratori din anul 1967 fata de cele extrem de performante existente in prezent.
Potrivit art. 58 din Legea nr. 18/1991, pe baza hotararii judecatoresti definitive, comisia judeteana care a emis titlul de proprietate, il va modifica, il va inlocui sau il va desfiinta, iar potrivit Art. III din Legea nr. 169/1997, se poate cere anularea titlului de catre persoanele care prezinta in interes legitim, daca titlul a fost emis altor persoane care nu erau indreptatite la constituire sau reconstituire.
In cauza, Tribunalul apreciaza ca suprafata de teren de 1100 mp T 48, parcela 42/3 a fost inscrisa in TP nr. 214202/1998 emis pe numele most. def. B. G. in mod gresit in conditiile in care nu a existat o hotarare judecatoreasca care sa modifice acel titlu si care sa analizeze indreptatitrea titularului la acea suprafata, nefiind vorba de o simpla eroare materiala. In consecin?a, cat timp li s-a reconstituit acestora dreptul de proprietate pe o suprafata la care acestia nu erau indreptatiti ?i nici nu se cunoaste motivul pentru care s-a facut acesta modificare, instan?a apreciaza ca se impune anularea in parte a titlului nr. 214202/1998 pentru acesta suprafa?a de teren.
In acela?i timp, Tribunalul constat ca def. D.N. a solicitat inca din anul 1991 reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren din contractul de vanzare-cumparare din 1967, care a fost identificata de expert ca fiind tocmai suprafata din T 48, parcela 42/3. Mai mult, acesta a fost stapanita de reclamanta si anterior de autorii acesteia. Nu poate fi re?inuta motivarea primei instan?e in sensul ca la momentul la care s-a eliberat Titlul de proprietate autorului reclamantei a fost avuta in vedere legea nr. 18/1991 in conditiile in care la acel moment legea nu interzicea eliberarea titlurilor pe vechile amplasamente. Mai mult, odata cu precizarea expresa din Legea nr. 1/2001, in sensul ca reconstituirea se va face de regula pe vechile amplasament , nu face decat sa intareasca ideea avuta in vedre de legiuitor si pana la acest moment, in sensul ca  reparatia reala si echitabila este cea pe vechiul amplasament. Din acest motiv, instan?a va admite si cel de-al doilea capat de cerere.
 Raportat la considerentele re?inute anterior,  avand in vedere si dispozitiile art. 480 alin. 2 Cod de procedura civila, Tribunalul urmeaza sa admita apelul, va schimba in parte sentinta apelata in sensul ca va admite actiunea, va constata nulitatea absoluta partiala a Titlului de proprietate nr. 214202/12.10.1998 eliberat de C. in ceea ce priveste suprafata de 1100 mp teren curti-constructii intravilan, va modifica Titlul de proprietate nr. 36324/16.12.1993 eliberat de C. in sensul radierii suprafetei de  1100 mp teren extravilan din T 39 parcela 1758/132 si inscrierea  in mod corect a suprafetei de 1100 mp teren intravilan amplasat in tarlaua 48 parcela 42/3 ?i va men?ine celelalte dispozitii ale sentintei apelate.
In temeiul art. 453 alin. 1 NCPC va obliga intimatii sa plateasca apelantei suma de 1100 lei cheltuieli de judecata reprezentand onorariu expert, nefiind depuse dovezi pentru alte cheltuieli de judecata.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018