InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P.

(Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

Dosar nr. 18335/197/2011

TRIBUNALUL BRASOV
SECTIA I CIVILA

   DECIZIA CIVILA NR. 1473/R
Sedinta publica de la 24.11.2011
Completul compus din :
Presedinte C. F.
Judecator S. N.
Judecator D. O. P.
Grefier D. B.

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra solutionarii recursului declarat de reclamanta B.V.impotriva Sentintei Civile nr. 3460, pronuntata de Judecatoria Brasov, la data de 30.03.2011, in dosarul nr. 18335/197/2010, avand ca obiect uzucapiune.
      La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.
Procedura de citare este legal indeplinita.
      Dezbaterile in cauza civila de fata au avut loc in sedinta publica din data de 17.11.2011, cand partile prezente au pus concluzii, conform consemnate in Incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, in temeiul art. 260 alin 1 Cod procedura civila, a amanat pronuntarea pentru data de 24.11.2011.
      
T R I B U N A L U L

      Constata ca prin sentinta civila 3460/2011 a Judecatoriei Brasov a fost respinsa cererea formulata de reclamanta B.V.in contradictoriu cu parata comuna Prejmer prin primar si cererea formulata de reclamanta B.V.in contradictoriu cu paratii Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, Comisia Locala Pejmer de aplicare a legilor fondului funciar si Consiliul Local al Comunei Prejmer.
      Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:
      Potrivit raportului de expertiza efectuat in cauza, imobilul folosit de catre reclamanta se suprapune peste imobilul cu nr. top 1983/15 din CF 5405 Prejmer, in suprafata de 260 mp, loc de casa, casa de locuit si anexe gospodaresti, proprietar fiind antecesoarea reclamantei, S.M. si respectiv nr. top 1986/5 din CF 5405 Prejmer, in suprafata de 1512 mp si ramura de cultura faneata, proprietar fiind CAP Prejmer.
Conform certificatului de mostenitor nr.89/25.05.2009 numita S.M. a decedat la data de 07.05.2009, reclamanta avand calitatea de unic mostenitor.
      Din declaratiile martorilor audiati in cauza imobilul in litigiu a fost folosit de catre defuncta S.M. care l-a primit cu ocazia reformei agrare din anii 1945-1947 iar ulterior a fost folosit de catre reclamanta, nefiind vorba de un teren care sa faca parte din CAP.
De asemenea, potrivit adeverintei eliberate de catre Primaria com. Prejmer, terenul aferent imobilului casa de locuit din Lunca Calnicului nr.x, identificat in CF 5405 Prejmer, nr. top 1986/5 in suprafata de 1512 mp ce apare in evidentele de carte funciara pe CAP Prejmer, nu a facut obiectul legilor fondului funciar, nu este in proprietatea publica sau privata a comunei Prejmer si este teren aferent casei de locuit din Lunca Calnicului nr.x, proprietatea lui S.M..
In drept, potrivit art.1890 Cod civ. toate actiunile atat reale cat si personale, pe care legea nu le-a declarat imprescriptibile si pentru care n-a defipt un termen de prescriptie, se vor prescrie prin treizeci de ani, fara ca cel ce invoca acesta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu, si fara sa i se poata opune reaua credinta. De asemenea, potrivit art.1847 Cod civil ca sa se poata prescrie, se cere o posesiune continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar.
Pe de alta parte, conform prevederilor art. 8 alin.1 din L. nr.18/1991, stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept.
Asadar, in conditiile in care din evidentele de carte funciara, reiese ca imobilului cu nr. top 1986/5 din CF 5405 Prejmer este proprietatea CAP Prejmer, dobandirea dreptului de proprietate asupra acestui teren nu se poate face decat in conditiile prevazute de legea speciala, respectiv L.18/1991.
Nu este admisibila dovedirea cu martori a faptului ca terenul nu ar fi fost preluat de catre CAP, in raport de prevederile art.20 alin.2 din L. 7/1996 care prevad ca drepturile reale se sting numai prin inscrierea radierii lor din cartea funciara.
Chiar daca pentru terenul in litigiu nu s-a formulat cerere de reconstituire, acesta ramane la dispozitia Comisiei locale de fond funciar care poate dispune de ele, in conditiile art.18 din L.18/1991.
Simplul fapt ca prin raspunsurile la interogatoriu parata Comuna Prejmer a fost de acord cu admiterea actiunii, nu poate conduce la pronuntarea unei solutii in contradictie cu dispozitiile legale imperative mentionate anterior.
      Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata, invocand urmatoarele motive:
      Terenurile folosite de recurenta reclamanta si de catre autoarea acesteia sunt situate in intravilanul comunei Prejmer si se suprapun peste parcelele cu nr. top 1983/15 si 1986/5.
      Acestea au fost folosite de catre autoarea reclamantei din anii 1945 1946, exercitand o posesie utila, neviciata, continua, neintrerupta, netulburata si neechivoca, sub nume de proprietar.
      Instanta de fond a considerat, in mod absolut gresit, ca in cauza ar fi incidente prevederile Legii 18/1991, iar la stabilirea dreptului de proprietate nu se poate decat in conditiile prevazute de legea speciala, raportat la dispozitiile codului civil art. 492, 1847, 1890.
      Prescriptia este intemeiata pe faptul posesiei, iar pentru a duce la dobandirea dreptului de proprietate, posesia nu trebuie sa fie viciata.
      Posesia invocata de recurenta este cea de 30 de ani, fiind reglementata de codul civil, iar in speta dedusa judecatii obiectul il constituie bunuri imobile proprietate privata.
      S-a mai sustinut ca in practica si in doctrina s-a aratat ca pot fi dobandite prin uzucapiune bunuri imobile care se afla in proprietate privata, indiferent ca titularul dreptului de proprietate este statul, o unitate administrativ teritoriala o regie autonoma sau societate comerciala.
      In conformitate cu prevederile art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, bunurile care fac parte din domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale sunt supuse dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se dispune altfel, in acelasi sens fiind si dispozitiile art. 6 din Legea 18/1991.
      Uzucapiunea, ca mod originar de dobandire a proprietatii, conceputa de legiuitor ca o sanctiune a pasivitatii adevaratului proprietar, care dezinteresandu-se vreme indelungata de bunul sau creeaza in favoarea unei terte persoane o aparenta de proprietate, opereaza si impotriva unitatilor administrativ teritoriale.
      Din interpretarea art. 135 alin. 5 din Constitutie, art. 5 din legea 18/1991, art. 74 din legea 69/1991 cat si art. 1844 cod civil rezulta ca pot fi dobandite prin uzucapiune acele imobile aflate in circuitul civil si sunt in proprietate privata, fara a se mai face vreo diferentiere legata de titular.
      Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului si a reiterat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive si exceptia lipsei calitatii de reprezentant a Ministerului Finantelor Publice.
      In recurs  s-a administrat proba cu inscrisuri.
      Analizand sentinta recurata raportat la criticile formulate, instanta constata ca recursul nu este intemeiat.
      Conform evidentelor de carte funciara, autoarei  reclamantei, numitei S.M. i s-a atribuit in proprietate, ca teren aferent constructiei, lotul cu nr. top 1983/15, in temeiul Legii 18/1991.
      Reclamanta a sustinut ca a primit terenul mentionat in anul 1945, ca pe acest teren ti-a edificat o gospodarie si ca a folosit si terenul invecinat, cu suprafata de 1986/5.
      Nu se poate retine ca acest teren este aferent casei de locuit deoarece terenul aferent a fost atribuit in proprietate si lotul cu nr. top 1986/5 are ca ram de cultura faneata, suprafata sa fiind de 1511,6 mp. Daca terenul pentru care se cere a se constata ca a intervenit uzucapiunea reprezenta teren aferent constructiei, acesta ar fi fost atribuit in proprietatea autoarei reclamantei impreuna cu cel cu nr. top 1983/15.
      Terenul cu nr. top 1983/15 provine din dezmembrarea lotului cu nr. top 1983, iar dezmembrarea a avut loc in anul 1980, dupa ce in anul 1977 acesta fusese preluat de Statul Roman prin expropriere.
      Casa de locuit si anexele gospodaresti au fost inscrise in cartea funciara intre anii 1987 -2000, anul neputand fi retinut exact deoarece copia cartii funciare depusa la dosar nu perfect lizibila.
      Imobilul cu nr. top 1986/5 figureaza ca fiind proprietatea CAP Prejmer.
      Posesia exercitata asupra terenului cu nr. top 1986/5 a inceput odata cu folosinta terenului atribut in vederea intemeierii unei locuinte, respectiv cel cu nr. top 1983/15.
      Cu privire la data la care a fost atribuit in folosinta catre autoarea reclamantei terenul cu nr. top 1983/15 martorii au declarat diferit, unui indicand anul 1940 iar celalalt anul 1945, iar la dosar nu s-a depus nici un inscris care sa dovedeasca data atribuirii terenului si data edificarii constructiei, astfel ca data la care a inceput posesia nu poate fi retinuta cu certitudine.
      Cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta nu a fost respinsa cu motivarea ca uzucapiunea nu poate fi constatata in contra statului sau a unitatii administrativ teritoriale sau ca imobilul este proprietate publica, astfel ca motivele de recurs prin care s-a sustinut contrariul celor mai sus nu vor fi analizate.
      Cererea a fost respinsa deoarece s-a retinut ca imobilul este supus reglementarii Legii 18/1991, lege care are caracter special si se aplica cu prioritate fata de dreptul comun.
      Acest considerent nu a fost criticat prin motivele de recurs invocate, ci s-a sustinut de catre recurenta numai ca este gresita aceasta apreciere.
      Instanta de fond a retinut in mod corect prioritatea aplicarii Legii 18/1991 fata de prevederile dreptului comun.
      Adoptarea unei reglementari speciale, derogatorii de la dreptul comun, duce la imposibilitatea utilizarii unei reglementari anterioare, cu caracter general, in situatia in care calea oferita de legea speciala pentru valorificarea dreptului dedus pretins este efectiva.
      Practica judiciara depusa la dosar reprezinta decizii de speta, care se refera la situatii concrete si nu sunt obligatorii in prezenta cauza.
      Exceptiile reiterate de intimatul parat Statul Roman nu vor fi reanalizate de instanta de recurs deoarece acestea au fost analizate si solutionate de instanta de fond si cu privire la modul de solutionare a acestora nu s-a declarat recurs.
      In consecinta, fata de considerentele de fapt si de drept mai sus expuse, in conformitate cu prevederile art. 312 cod procedura civila, instanta va respinge recursul.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge recursul formulat de recurenta B.V.impotriva sentintei civile 3460/2011 a Judecatoriei Brasov,pe care o mentine.
      Irevocabila.
      Pronuntata in sedinta publica azi 24.11.2011.

PRESEDINTE                     JUDECATOR JUDECATOR
      C.F.      S.N. D. O. P.
      
      
      
      
ed SN/14.12.2011
Tehnored AD/14.12.2011
2 ex
Jud fond : R. C.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Propunere arestare preventiva respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013