InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

LIT.PROF: Cerere in anularea somatiei de plata. Incidenta prevederilor art.2 alin.1 din OUG nr.119/2007 sub aspectul neindeplinirii cumulative a cerintelor privind caracterul cert, lichid si exigibil al creantei

(Hotarare nr. 16 din data de 24.07.2013 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau


LIT.PROF: Cerere in anularea somatiei de plata. Incidenta prevederilor art.2 alin.1 din OUG nr.119/2007 sub aspectul neindeplinirii cumulative a cerintelor privind caracterul cert, lichid si exigibil al creantei

1.) - Obiectul actiunii. Somatie
- Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.7480/114/2012 din 06.12.2012, astfel cum a fost completata prin cererea depusa la fila 28 dosar, creditorul SC T.O.SRL Slobozia, a solicitat emiterea unei ordonante impotriva debitorului Primaria Comunei Viperesti, judetul Buzau prin primar, pentru plata sumei de 21.455,00 lei - diferenta pret produse livrate in executarea contractului nr.1/07.12.2010 incheiat in baza OUG nr.34/2006 si a sumei de 6.651,05 lei - penalitati de intarziere calculate de la data scadentei pana la data introducerii actiunii, precum si la plata penalitatilor de intarziere datorate pana la data platii efective a debitului.
2.) - Motivarea actiunii
2.1.) In fapt:  creditorul a sustinut ca potrivit facturii seria TMP nr.0003 din 20.12.2010 emisa in executarea contractului nr.1/07.12.2010 incheiat cu debitorul in baza prevederilor OUG nr.34/2006, desi i-a livrat produsele mentionate la anexa nr.1 a contractului, acesta i-a achitat pretul in parte si anume suma de 30.000 lei in doua transe: la 16.02.2011 si respectiv la 06.04.2011, ramanand o diferenta de plata de 21.455,oo lei la care se adauga penalitati de intarziere de o,o5% din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de intarziere, conform art.11.1 din contract.
2.2.) - In drept, creditorul a invocat prevederile  OUG nr.119/2007. 
3.) - Intampinarea
3.1.) Debitorul a formulat intampinare conform art.9 alin.1 din OUG nr.119/2007 prin raportare la art.115-118 din Codul de procedura civila, prin care a invocat pe cale de exceptie lipsa capacitatii de folosinta a Primariei comunei Viperesti si autoritatea lucrului judecat (filele 21-23).
3.2.) - Invocandu-se exceptia lipsei capacitatii de folosinta a Primariei comunei Viperesti, s-a invederat ca, in cauza, Comuna Viperesti are personalitate juridica si nu Primaria Comunei Viperesti in raport de prevederile art.21, ale art.62 si ale art.77 din Legea nr.215/2001.
3.3.) Ridicandu-se exceptia autoritatii lucrului judecat s-a invocat sentinta nr.899/2012 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr.2521/114/2012 care vizeaza aceeasi creanta.
4.) - Solutia asupra cererii de emitere a somatiei
4.1.) - Prin sentinta nr.3022 din 09.11.2012 s-au respins exceptiile invocate prin intampinare si s-a admis in parte cererea privind creanta de plata a pretului,  ordonandu-se ca debitorul sa plateasca creditorului  suma de  21.455,00 lei reprezentand contravaloarea produselor livrate si suma de  6.615,05 lei cu titlu de penalitati de intarziere,  calculate  la  data  scadentei, la 20 ianuarie 2011 si pana la data introducerii actiunii la instanta, la 20 septembrie 2012, in termen de 20 zile de la data comunicarii ordonantei de plata. S-a respins cererea creditorului privind obligarea debitorului la plata,in continuare,de penalitati de intarziere,pana la achitarea integrala a debitului. S-a luat act ca nu se solicita obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecata.
4.2.) Respingand exceptiile, instanta a retinut ca: a) Primaria Comunei Viperesti a semnat contractul nr.1/07.12.2010 si a efectuat plati partiale din pret, si ca b) - nu este indeplinita conditia triplei identitati de cauza, obiect si parti in conditiile in care cererea pendinte judecatii este intemeiata pe dispozitiile OUG nr.119/2007, iar cererea ce a facut obiectul dosarului nr.2521/114/2012 a fost motivata pe dispozitiile OG nr.5/2001.
4.3.) Pe fond, instanta a apreciat in baza probatoriului administrat ca suma pretinsa de creditor in cuantum de 21.455,00 lei, reprezentand diferenta pret produse livrate conform facturii seria TMP nr.0003/20.12.2010 emisa in executarea contractului nr.1/07.12.2010 incheiat sub incidenta  dispozitiilor OUG nr.34/2006, constituie o creanta certa, lichida si exigibila in sensul art.2 alin.1 din OUG nr.119/2007 si ca penalitatile contractuale sunt datorate pana la data inregistrarii actiunii.
4.4.) - S-au inlaturat apararile formulate de debitor in sensul ca societatea creditor nu si-ar fi indeplinit obligatia de constituire a garantiei de buna executie, livrandu-i produse de proasta calitate, retinandu-se ca nu s-au produs dovezi sub aceste aspecte.
5.) - Cererea in anulare
5.1.) - Impotriva sentintei a formulat cerere in anulare debitorul Primaria Comunei Viperesti, judet Buzau, in temeiul art.13 din OUG nr.119/2007, solicitand modificarea solutiei atacate in sensul respingerii ca neintemeiata a cererii privind creanta de plata a pretului pretins.
5.2.) - Motivand cererea in anulare, debitorul a invederat ca societatea creditor nu a facut dovada indeplinirii obligatiei de constituire a garantiei de buna executie, iar potrivit procesului verbal de receptie nr.5423/22.12.2010 s-a constatat  ca lucrarea  contractata este  de  proasta  calitate , nerespectandu-se parametrii  cantitativi  si calitativi  prevazuti in anexa.
5.3.) - In sprijinul cererii in anulare , debitorul a depus  la dosar  procesul verbal  de receptie nr. 5423/22.12.2010 si anexa  nr. 1  la contractul  nr.1 din 7.12.2010  ( filele 9, 28 ) .
5.4. ) - Citat  legal , creditorul nu a formulat  intampinare  si nici  nu s-a  infatisat in instanta .
6.) - Analiza . Constatari .
Examinand sentinta  atacata ,  in raport de  actele si lucrarile  dosarului ,  de  prevederile  legale  incidente  cauzei , precum si de criticile  formulate , se constata:
6.1. )- Situatia  in fapt si in drept
6.1.1. ) -  In baza  contractului  de achizitie publica nr. 1/7.12.2010 , incheiat  intre  parti  sub incidenta  OUG nr. 34/2006 , creditorul SC T.O. SRL  (furnizor )  a livrat  Primariei comunei  Viperesti , judetul Buzau (autoritatea contractanta): produse  in valoare de 51.455,00 lei astfel  cum sunt  mentionate  la anexa  nr. 1 a  contractului din  care s-a achitat  suma de 30.000 lei,  ramanand la plata  o diferenta de  pret de 21.455,00 lei  conform facturii  seria  TMP nr. 0003/20.12.2010.
6.1.2 ) - Refuzand  plata  pretului  pretins , debitorul  a invocat  in principal nerespectarea de  creditor  a  obligatiilor de  constituire a  garantiei  de buna   executie si calitatea  necorespunzatoare a  lucrarii  executate  in baza  contractului incheiat  conform procesului  verbal de receptie .
   6.2. ) -  Considerentele  instantei in  fundamentarea  solutiei
6.2.1 )- De  necontestat , potrivit  dispozitiilor  art. 7.1 contractul incheiat  intre  parti, " Executarea  contractului  incepe de  la  data semnarii  lui de  catre  parti , dar dupa  constituirea  de catre  furnizor a  garantiei de  buna executie, in forma solicitata. "Or, creditorul nu a produs dovada pe parcursul  procesului, in ambele  cicluri procesuale, in sensul ca ar fi constituit garantia de buna executie a  lucrarii, neadministrandu-se nici un document in acest sens.
6.2.2 ) - Conform procesului  verbal  de receptie nr. 5423/22.12.2010  depus  la fila 9 dosar , lucrarea  contractata "ornamente  si instalatii - livrare  produse  si montaj ", este  de proasta calitate, nerespectandu-se  parametrii  cantitativi  si calitativi  conform anexei  nr. 1  la contract. Comisia  de receptie  a recomandat  plata partiala  a  pretului, retinerea  unei  garantii  si solicitarea  unui asistent  de specialitate in vederea  remedierii lucrarilor .
6.2.3) - In contextul expus, in raport de  considerentele expuse la paragrafele  anterioare, tribunalul  apreciaza  ca in cauza  nu sunt  indeplinite  cumulativ cerintele  art. 2 al. 1 din OUG nr. 119/2007 privind  caracterul cert , lichid  si exigibil  al creantei  pretinse .
6.2.4. ) - Prin sentin?a nr.2495 din data 04.06.2013 s-a admis cererea  in anulare  si  s-a dispus anularea sentintei  nr. 3022/9.11.2012  pronuntata de  Tribunalul Buzau  in dosarul  nr. 5367/114/2010, creditorul avand  la dispozitie  exercitiul dreptului de a  introduce cerere  de  chemare  in judecata  potrivit  dreptului  comun.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011