Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

CIVIL.Punere in posesie. Daune cominatorii

(Decizie nr. 15 din data de 12.03.2014 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau

           Punere in posesie. Daune cominatorii.
Prin sentinta civila nr. pronuntata la data de ......2013 Judecatoria Rm. Sarat a admis, in parte, actiunea restransa  si a obligat intimata sa puna petenta in posesie cu diferenta de 5024 m.p.  teren,  pe raza fostului .......Rm Sarat. 
A respins capatul de cerere privind obligarea primarului Comunei ......in calitate presedinte al comisiei de fond funciar .......la plata sumei solicitate cu titlu de daune cominatorii.
Pentru  a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut urmatoarele:
Potrivit sustinerii din cererea dedusa judecatii, necontestata  de intimate, reclamanta  este descendent de gradul I al autoarei .....
Prin sentinta civila nr......./.2011 pronuntata de Judecatoria Rm Sarat in dosarul nr. ....../2010, s-a admis actiunea petentei - reclamanta din dosarul mentionat - si s-a constatat nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. ....../23.07.2008 in sensul scoaterii din acesta a suprafetei de 5274 m.p. teren. Totodata, s-a dispus eliberarea unui nou titlu pentru suprafata mentionata pe numele reclamantei, ca mostenitoare a autoarei sale .....si punerea in posesie a acesteia cu terenul precizat, in perimetrul fostului .....Rm Sarat .
Intrucat, asa cum recunoaste si petenta, la dispozitia comisiei  nu era teren cu care sa poata fi pusa in posesie, s-a luat masura atribuirii unei suprafete de 250 m.p. teren din totalul de 5274 m.p.  si  pentru a se putea realiza punerea in posesie asupra intregii suprafete, Comisia Locala de Fond Funciar ......a  demarat proceduri judiciare pentru anularea titlului de proprietate nr. ....../2004 emis eronat ( sentinta civila nr. ...../9.01.2012, definitiva si irevocabila la data de 11.04.2012 prin respingerea recursului) si apoi a actelor subsecvente intocmite in baza acestuia - asa cum rezulta din sentinta civila nr. ....../8.04.2013 data in dosarul nr. ......./2012 al Judecatoriei Rm Sarat, irevocabila prin decizia civila nr. .../12.06.2013 a  Tribunalului  Buzau
Dupa finalizarea,  la data de 12.06.2013,  a tuturor procedurilor privind terenul in suprafata de 5000 m.p. reconstituit eronat pe numele si apoi a actelor subsecvente incheiate in baza acestuia - contract de vanzare cumparare autentificat sub nr. ...../17.01.2005 la BNI .......-  reclamanta din cauza de fata s-a adresat cu cerere catre Primarul Comunei ......inregistrata sub nr. ...../18.07.2013, solicitand sa fie pusa in executare sentinta civila nr. ..../2011,  cerere ramasa fara rezultat, astfel ca la 5 zile dupa acest  moment aceasta a inregistrat la instanta  actiunea dedusa astazi judecatii.
In raport de toate aceste considerente instanta, vazand ca reclamanta  are un titlu valabil, iar paratele au la dispozitie o suprafata de teren cu privire la care se poate realiza punerea in posesie, a gasit ca actiunea este intemeiata.
A mai retinut instanta fondului ca, dupa pronuntarea sentintei nr. ...../2011, s-a realizat punerea in posesie a petentei cu 250 m.p. in perimetrul fostului IAS,  suprafata, adevarat, minima din totalul la care era indreptatita, insa aceasta stare de fapt, alaturi de procedurile judiciare demarate  de Comisia de fond funciar - concretizate in sentintele mentionate mai sus - fac dovada preocuparii intimatilor pentru punerea in executare a titlului detinut de petenta si valorificarea acestuia  tocmai pentru ca dreptul dobandit sa nu devina iluzoriu.
Fata de cele ce preced Judecatoria Rm. Sarat a gasit intemeiata in parte actiunea restransa si a obligat intimata la punerea in posesie a petentei cu diferenta de 5024 m.p. teren in perimetrul fostului ......Rm Sarat, conform sentintei  civile nr. 573/2011
In ceea ce priveste capatul de cerere referitor la  obligarea paratului ........... Primarul Comunei......, la plata de daune cominatorii in suma de  1000 euro  pentru fiecare zi de intarziere, de la data promovarii actiunii  si pana la punerea efectiva in posesie, instanta a retinut ca potrivit  prevederilor al. 1 al art. 64 din Legea nr. 18/1991 rep., persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul  "in cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie", iar potrivit alineatului  2 al aceluiasi articol, daca instanta admite cererea, primarul va fi obligat sa execute de indata, inmanarea titlului de proprietate, sau dupa caz, punerea efectiva in posesie,  sub sanctiunea condamnarii la daune cominatorii.
Din analiza textului enuntat, Judecatoria Rm. Sarat a observat ca aceasta sanctiune se poate aplica daca primarul refuza punerea in posesie. Din sentintele depuse la dosar rezulta ca procedurile judiciare pentru punerea in posesie a reclamantei cu terenul cuvenit s-au finalizat abia in luna iunie 2013, iar din adresa nr. ....../14.10.2013 reiese ca aceasta  a fost invitata pentru punerea in posesie la  data de 22.10.2013 si ca a fost incheiat un  contract cu o societate specializata care sa poata proceda la masuratoarea terenului.
Fata de cele ce preced instanta a concluzionat nu numai ca nu se poate retine un refuz a intimatei la punerea in posesie - nici cel putin tacit, care sa rezulte   dintr-o pasivitate a autoritatilor  -  ci dimpotriva, cu toate actele de la dosar  s-a facut dovada diligentelor depuse pentru  executarea in tot a sentintei nr. 573/2011 asa incat in speta nu se regaseste niciuna dintre situatiile prevazute expres si limitativ in art. 64 din Legea nr. 18/1991 rep. .
Parata comisia locala nu refuza nici eliberarea titlului de proprietate emis - intrucat nu a fost emis niciun titlu - si nici punerea efectiva in posesie pentru ca nu a avut  la dispozitie un teren corespunzator.
Fata de cele ce preced, acest capat de cerere a fost gasit ca neintemeiat.
Impotriva sentintei civile nr. 1654 pronuntata la data de 15.10.2013 de Judecatoria Rm.Sarat a formulat apel reclamanta ........criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
In motivarea caii de atac aceasta a sustinut ca prin sentinta apelata a fost respinsa cererea sa prin care a solicitat obligarea intimatului .......la plata de daune cominatorii motivat de faptul ca s-au depus diligente de catre autoritati pentru executarea sentintei civile nr. ....../2011 inclusiv faptul ca primarul i-a trimis invitatie pentru data de 22.02.2013 pentru punerea in posesie.
Considera ca respingerea acestui capat de cerere este nejustificata dat fiind ca desi primarul comunei a invitat-o pentru punerea in posesie la data de 22.10.2013 , ulterior acesta a refuzat sa semneze procesul verbal.
Instanta a apreciat ca fiind sigur un eveniment viitor depinzand de primarul comunei care a tergiversat punerea in posesie si punea in executare a unei hotarari definitive si irevocabile .Datorita faptului ca intimatul a refuzat sa semneze procesul verbal de punere in posesie acesta nu este valabil si nu poate fi comunicat Comisiei Judetene Buzau pentru aplicarea legilor fondului funciar.
Fara  semnatura intimatului parat pe procesul verbal de punere in posesie nu se va putea emite, de catre Comisia Judeteana Buzau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata, titlul de proprietate .
A solicitat admiterea apelului , sentinta apelata fiind netemeinica , casarea acesteia si pe fond obligarea intimatul .........la plata de daune cominatorii pentru fiecare zi de intarziere .
Intimatii , desi legal citati nu au formulat intampinare.
Analizand actele si lucrarile dosarului si evaluand dovezile administrate  in raport de continutul cererii de chemare in judecata , a hotararii apelate si a motivelor de apel invocate, Tribunalul apreciaza ca apelul este nefondat pentru urmatoarele considerente:
Singurul motiv de nemultumire exprimat de catre apelanta este legat de faptul ca a fost respins capatul de cerere privind obligarea intimatului ........, Primar al localitatii .........si Presedinte al Comisiei locale de fond funciar, la plata de daune cominatorii pentru fiecare zi de intarziere.
Verificand sentinta prin prisma acestui motiv de critica Tribunalul retine ca in mod corect instanta de fond a concluzionat in sensul ca nu se poate retine un refuz al intimatei Comisia locala in ceea ce priveste punerea in posesie  a apelantei reclamante cu suprafata de teren in discutie. Tribunalul releva, ca si instanta de fond, faptul ca reclamanta a fost pusa in posesie cu suprafata de 250 m.p. in perimetrul fostului IAS, suprafata ce se afla la dispozitia Comisiei si s-au demarat o serie de proceduri judiciare de catre aceasta din urma,  inregistrate pe rolul Judecatoriei Rm. Sarat sub nr ....../287/2011 si respectiv sub nr ....../287/2012 pentru aducerea la dispozitia Comisiei si a restului de 5024 m.p. teren pentru care se emisese titlu de proprietate pe numele altei persoane, ........., care ulterior l-a si instrainat in baza contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr 236/17.01.2005.
Or, toate aceste proceduri s-au finalizat la data de 12.06.2013, cand a devenit irevocabila sentinta pronuntata in dosarul 3848/287/2012, prin care s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumparare mai sus mentionat, astfel ca abia de la aceasta data terenul s-a aflat la dispozitia intimatei Comisia locale de fond funciar .......
In sedinta din data de 29.08.2013 membrii Comisiei de fond funciar au decis punerea in posesie a apelantei reclamante cu suprafata de teren in litigiu si s-a hotarat incheierea unui contract cu o societate comerciala pentru masurarea acestuia.
Este adevarat ca in procesul verbal de sedinta s-a consemnat si punctul de vedere al intimatului ......in sensul ca amplasamentul terenului ar fi trebuit sa fie pe raza satului......., insa hotararea Comisiei, luata cu 5 voturi pentru (inclusiv cel al intimatului) si o abtinere (.....), a fost in sensul punerii in posesie a apelantei in perimetrul fostului .....Rm. Sarat asa cum  s-a dispus prin sentinta civila nr ....../10.03.2011. Asa fiind, nu se poate retine ca intimata ar fi refuzat punerea in posesie.
Mai mult, reclamanta apelanta a fost efectiv pusa in posesie la data de 22.10.2013, chiar cu amplasamentul dorit,  incheindu-se procesul verbal nr 8241, atasat in copie la cererea de apel, astfel ca sentinta civila amintita a fost pusa in executare sub acest aspect.
Tribunalul considera ca faptul ca procesul verbal nu poarta si semnatura primarului nu este de natura sa afecteze operatiunea de punere in posesie de vreme ce a avut loc o deplasare la fata locului in prezenta unui membru al comisiei care a semnat procesul  verbal si in prezenta unui specialist in masuratori topografice, ......., care a identificat si masurat terenul ce a fost trecut, astfel, in stapanirea efectiva a reclamantei apelante. Or, operatiunea de punere in posesie tocmai acest lucru presupune, adica identificarea terenului, masurarea lui si luarea efectiva in stapanire de cel indreptatit.
  Mai mult, procesul verbal de punere in posesie, chiar nesemnat de primar, este valabil, el fiind in concordanta cu hotararea Comisiei din data de 29.08.2013.
Potrivit art 64 alin 1 din Legea 18/1991, pentru a interveni sanctiunea instituita de alin 2 al aceluiasi articol, respectiv obligarea primarului, in calitate de presedinte al comisiei locale, la plata de daune cominatorii, este necesar fie comisia locala sa refuze inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana fie sa refuze punerea efectiva in posesie. In ambele situatii refuzul trebuie sa vina din partea comisiei iar nu doar din partea presedintelui acesteia, dat fiind ca cea indrituita sa ia hotarari este comisia. Or, asa cum s-a aratat deja, in sedinta din data de 29.08.2013 membrii Comisiei de fond funciar ......au decis punerea in posesie a apelantei reclamante cu suprafata de teren in litigiu pe amplasamentul dispus prin sentinta civila nr 573/10.03.2011, masura adusa la indeplinire prin incheierea procesului verbal de punere in posesie.
Asa fiind, Tribunalul apreciaza ca in mod corect Judecatoria Rm. Sarat a concluzionat in sensul ca nu sunt indeplinite in cauza cerintele art 64 din Legea nr. 18/1991 rep. pentru a se dispune obligarea intimatului Primarul comunei ........., in calitate de presedinte al Comisiei locale de fond funciar la plata de daune cominatorii, punerea in posesie fiind deja efectuata in baza procesului verbal nr 8241 din 22.10.2013.
Drept consecinta, in temeiul art 480 alin 1 Cod procedura civila aprobat prin Legea 134/2010, apelul pendinte astazi judecatii va fi respins.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011