Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bals

Pretentii.

(Sentinta civila nr. 1119 din data de 06.06.2012 pronuntata de Judecatoria Bals)

Domeniu Posesie | Dosare Judecatoria Bals | Jurisprudenta Judecatoria Bals

Pe rol solutionarea cauzei civile avand ca obiect pretentii, privind pe reclamanta SC CV SA prin mandatar EKROMANIA SRL, in contradictoriu cu parata BA.
Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 28.05.2012, fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea data care face parte integranta din prezenta hotarare, cand, instanta, pentru a delibera, a amanat pronuntarea la 06.06.2012, cand, in aceeasi constituire, a hotarat urmatoarele:

I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata sub nr. 1022/184/2011 reclamanta SC CV SA prin mandatar EKROMANIA SRL a chemat in judecata pe parata BA, ca  prin hotararea ce se va  pronunta sa se dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 18.966,82 lei, suma compusa din contravaloarea facturilor fiscale depuse la dosar, reprezentand penalitati de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, cu cheltuieli de judecata.
In motivare se arata ca intre SC CV SA si parata s-au derulat raporturi contractuale, in baza carora CV a livrat paratei energie electrica, aceasta avand obligatia de plata conform facturilor emise.
S-a aratat ca dovada insusirii contractului dintre parti de catre parata a avut loc si prin aceea ca aceasta a efectuat o serie de parti catre societatea reclamanta, iar pe de alta parte acest contract este unul standard si aplicabil la nivel national, reglementat prin act normativ. A mai sustinut reclamanta ca intre parti a fost incheiat si un contract de adeziune, avand in vedere ca prin Decizia nr. 57/1999 a ANRE, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aprobate contractele cadru pentru consumatorii de energie electrica.
In  ceea ce priveste expedierea facturilor reprezentand recuperare debit, aceasta se realizeaza  cu operatorul national din domeniul serviciilor postale si care se afla in proprietatea statului roman, institutia mentionata fiind furnizor unic al acestui serviciu universal in orice punct de pe teritoriul Romaniei, S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. respectand intreaga legislatie in domeniu.
Facturile mai sus aratate au fost acceptate la plata de parata, avand in vedere ca aceste facturi nu au fost contestate de catre aceasta, conform art. 156 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice, aprobat prin HG 1007/2004 care stabileste ca debitorul/paratul avea obligatia ca in cazul in care contesta valoarea facturii sa comunice acest fapt furnizorului in termen de 15 zile de la primirea facturii.
Nu in ultimul rand, subliniaza ca S.C. CV S.A. are autorizarea de a emite facturile doar intr-un singur exemplar, pe suport de hartie, potrivit Ordinul nr. 1077/2003 emis de catre Ministerul de Finante privind conditiile in care se pot edita, intr-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, utilizate in activitatea financiara si contabila, autorizare care se acorda furnizorilor cu un numar mare de clienti (sfera de activitate a agentilor economici este prestarea de servicii sau livrarea bunurilor de utilitate publica, cum sunt: furnizarea energiei electrice, termice, a gazelor  naturale si a apei, canalizarea, telefonia fixa,si mobila, transmisia de programe TV si radio si altele similare), iar ratiunea acestei autorizari exclude obtinerea acceptului de plata a facturii in varianta clasica a semnarii de catre client pe exemplarul doi si remiterea facturii cu semnatura acestuia catre furnizor. O alta interpretare ar crea un haos in ceea ce priveste certitudinea livrarilor de servicii si acceptarii de catre clienti.
 Pentru serviciile prestate si neachitate la termen, s-au calculat penalitati conform contractului respectiv art.11 din Contractul Cadru de Furnizare a energiei electrice, iar tariful aplicat este reglementat de catre ANRE si publicat in Monitorul Oficial.
Asadar, solicita instantei de judecata sa constate faptul ca sunt indeplinite conditiile raspunderii civile contractuale.
Desi parata a fost notificata in vederea solutionarii inconvenientului pe cale amiabila, aceasta nu a raspuns in nici un fel invitatiei ce i-a fost adresata, dand dovada de rea credinta.
In concluzie, pretentiile reclamantei se refera la plata contravalorii facturilor mentionate, reprezentand penalitati de intarziere in valoare totala de 18.966,82 lei.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 112 si urm C.proc. civ., art. 969 si art. 1073 din Vechiul C.civ., art. 156din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori din 25.06.2004, aprobat prin H.G. nr. 1007/2004, Decizia nr. 57/1999 a ANRE, cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza art. 242 Cod procedura civila solicita judecarea cererii si in lipsa.
In dovedirea actiunii s-a depus la dosar in fotocopii situatia centralizata a soldului, facturile restante, procura generala ( f.9-35).
La data de 04.05.2012 parata a depus la dosar intampinare prin care a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune si exceptia prematuritatii actiunii pentru neindeplinirea procedurii concilierii directe conform art.7201 C.p.civ.
In motivare, a aratat ca dreptul la actiune este prescris intrucat reclamanta solicita accesoriile ce reprezinta penalitati de intarziere la plata unor facturi din anul 2008 - 01.04, 26.08 si 09.09, ce cuprind debitul principal, fiind aplicabil principiul accesorium sequitur principale.
Pe fond, a solicitat respingerea cererii ca neintemeaita, cu cheltuieli de judecata.
In drept au fost invocate dispoz. art. 115-118 C.proc.civ, precum si toate dispozitiile legale la care s-a facut referire in prezenta intampinare.
La intampinare au fost atasate mai multe inscrisuri - f.45-54.
Reclamanta a formulat raspuns la intampinare, depunand la dosar procura speciala.
Din oficiu, instanta a dispus atasarea dosarului civil nr.556/184/2011 al Judecatoriei Bals.
Analizand actele si lucrarile dosarului, in raport de exceptiile invocate de catre parata, instanta retine urmatoarele:
Potrivit art.137 alin.1 c.p.c., instanta se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si a celor de fond care fac de prisos analizarea in tot sau in parte a pricinii.
 Astfel, in ceea ce priveste exceptia prematuritatii actiunii, invocata de catre parata, instanta retine urmatoarele :
 Potrivit dispozitiilor art. 7201 alin. 1 Cod Proc. Civ, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010  "In procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, reclamantul va incerca solutionarea litigiului fie prin mediere, fie prin conciliere directa.", iar dispozitiile alineatelor 2-5 al aceluiasi text prevad procedura de urmat pentru indeplinirea legala a procedurii concilierii directe, ce presupune trimiterea catre parat prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, sau prin alt mijloc ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii, a unui inscris pentru convocarea acestuia, ce va cuprinde pretentiile reclamantului si temeiul lor legal, precum si toate actele doveditoare pe care se sprijina acestea.
Astfel, alin. 2 al art. 720 indice 1, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010 prevad ca " in scopul solutionarii litigiului prin conciliere directa, reclamantul va convoca partea adversa, comunicandu-i in scris pretentiile sale si temeiul lor legal, precum si toate actele doveditoare pe care se sprijina acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin telegrama, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare ce asigura trimiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face prin inmanarea inscrisurilor sub semnatura de primire."
Dispozitiile art. 720 indice 1 alin. 1 si 2 Cod procedura civila sunt de stricta interpretare si reglementeaza o procedura obligatorie pe care reclamantul trebuie sa o urmeze inainte de introducerea cererii de chemare in judecata la instanta.
Scopul concilierii directe il reprezinta solutionarea pe cale amiabila a litigiului, in tot sau in parte, pentru a evita sesizarea instantei inainte de a exista certitudinea  ca litigiul nu poate fi solutionat decat pe calea actiunii in justitie.
De asemenea, instanta retine ca potrivit art. 109 alin. 1 si 2 Cod procedura civila, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010 "oricine pretinde un drept impotriva unei alte persoane trebuie sa faca o cerere inaintea instantei competente. Sesizarea instantei se poate face numai dupa indeplinirea unei proceduri prealabile, daca legea prevede in mod expres aceasta. Dovada indeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare in judecata. Neindeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocata decat de catre parat prin intampinare, sub sanctiunea decaderii.
Asadar, prin dispozitiile Legii nr. 202/2010 s-a modificat regimul juridic al exceptiei de prematuritate, aceasta avand caracter relativ, putand fi invocata doar de catre parat prin intampinare.
In speta, instanta constata ca reclamanta a formulat cerere de emitere a unei somatii de plata in dosarul nr.556/184/2011 al Judecatoriei Bals impotriva paratei atat pentru debitul principal cat si pentru penalitatile de intarziere calculate in prezentul dosar astfel ca aceasta a luat la cunostinta de debitul si penalitatile respective. 
Pentru aceste considerente, instanta va respinge exceptia prematuritatii invocata de catre parata, ca urmare a neefectuarii procedurii concilierii, ca neintemeiata.
Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului la actiune, instanta o va admite pentru urmatoarele considerente :
Prin prezenta actiune, reclamanta a solicitat obligarea paratei la plata sumei totale de 18.966, 82 lei, reprezentand penalitati de intarziere calculate in baza facturilor emise de reclamanta nr.1100126572 din 01.04.2008, nr. 3104532339 din 11.08.2008 si nr. 1100271117 din 09.09.2008 ce reprezinta debitul principal.
Din cele mai sus expuse, instanta constata ca actiunea are ca obiect drepturi de creanta cu executare succesiva, iar in conformitate cu dispozitiile art.12 din Decretul 167/1958, dreptul la actiune privind obligatiile cu executare succesiva incep sa curga de la data cand acestea devin exigibile, data scadentei.
Totodata, conform art.1 alin.2 din acelasi Decret (aplicabil la data nasterii raportului juridic dintre parti) “Odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal se stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii“.
Termenul general de prescriptie este de 3 ani si incepe sa curga de la data nasterii dreptului la actiune, conform art. 3 si art. 7 din Decretul nr. 167/1958.
Fata de considerentele expuse si avand in vedere ca prezenta cerere a fost introdusa la data de 18.04.2012, peste termenul de 3 ani de la data emiterii facturilor din 2008, totodata neexistand cauze de intrerupere sau suspendare a cursului prescriptiei intrucat prin sentinta civila nr.551/23.03.2011 pronuntata de Judecatoria Bals in dosarul nr. 556/184/2011 a fost respinsa cererea reclamantei ca neintemeiata -c onform art.16 alin.2 din Decretul art. 167/1958, instanta va admite exceptia presciptiei dreptului la actiune si in consecinta va respinge actiunea, ca prescrisa.
Vazand si disp. art. 274 C.p.civ., instanta va obliga pe reclamanta sa plateasca paratei suma de 1500 lei reprezentand cheltuieli de judecata - onorariu avocatial.
  

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:Respinge exceptia prematuritatii introducerii actiunii, ca neintemeiata.
Admite exceptia prescriptiei dreptului la actiune privind plata contravalorii penalitatilor de intarziere pe perioada 31.03.2009 - 20.01.2012, calculate in baza facturilor fiscale nr.1100126572 din 01.04.2008, nr.3104532339 din 11.08.2008 si nr.1100271117 din 09.09.2008, invocata de parata.
Respinge actiunea in pretentii, formulata de reclamanta SC CV SA prin mandatar EKROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti si sediul procesual ales in CV,  in contradictoriu cu parata BA, domiciliata in Comuna Morunglav, jud.Olt, ca prescrisa.
Obliga reclamanta catre parata la plata sumei de 1500 lei, cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocatial.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 06.06.2012. Data publicarii pe site: 12.09.2012
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Posesie

Evacuare - Decizie nr. 584 din data de 13.09.2017
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 566 din data de 23.06.2010
Tulburarea de posesie, art. 220 alin. 2 Cod penal, revizuire - Sentinta penala nr. 199 din data de 07.05.2009
Tulburare de posesie. Posesia efectiva, conditie de baza pentru existenta infractiunii. - Decizie nr. 705 din data de 19.10.2009
Interpretarea data notiunii de „autor” in materia jonctiunii posesiilor - Hotarare nr. 2071 din data de 25.03.2008
Stabilire linii hotar - Sentinta civila nr. 4371 din data de 21.06.2006
Calitatea procesuala activa Coparticiparea procesuala - Sentinta civila nr. 8557 din data de 22.12.2006
Revendicare;Granituire;Despagubiri;Ridicare constructii. - Sentinta civila nr. 85 din data de 15.05.2009
Calitatea de persoana indreptatita. Dovada proprietatii si a preluarii abuzive. Stabilirea masurilor reparatorii - Decizie nr. 155 din data de 25.01.2013
Constatarea nulitatii contractului de vanzare - cumparare motivat de faptul ca s-ar fi urmarit fraudarea drepturilor unui tert printr-o operatiune speculativa. - Decizie nr. 136A din data de 26.02.2009
Evacuare OUG nr.40/1999 - Decizie nr. 5 din data de 08.01.2007
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 1127 din data de 06.08.2012
Scoaterea de sub urmarirea penala - Sentinta penala nr. 14 din data de 14.02.2012
Neinceperea urmaririi penale - Sentinta penala nr. 74 din data de 08.08.2011
Neincepere urmarire penala - Sentinta penala nr. 74 din data de 08.08.2011
Revendicare teren - Sentinta civila nr. 590 din data de 20.07.2011
Actiune posesorie. Tulburare de drept. - Decizie nr. 124 din data de 04.02.2013
Evacuare - Decizie nr. 278 din data de 13.11.2009
Evacuare. Drept de proprietate.Posesie - Decizie nr. 236/A din data de 05.10.2009
Tulburare de posesie. Posesia efectiva, conditie de baza pentru existenta infractiunii. - Decizie nr. 705 din data de 19.10.2009