InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Calarasi

Drept civil - Actiune in constatare

(Sentinta civila nr. 1961 din data de 23.07.2013 pronuntata de Judecatoria Calarasi)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Calarasi | Jurisprudenta Judecatoria Calarasi

SENTINTA CIVILA Nr. 1961/23 Iulie 2013
Drept civil - Actiune in constatare

Prin cererea introdusa la aceasta instanta la data de 14.02.2013 si inregistrata sub nr.***/202/2013 reclamantul B. I. a  solicitat, in contradictoriu cu paratele U.A.T si B. E., sa se constate ca a dobandit, prin uzucapiunea de 30 de ani, dreptul de proprietate asupra imobilului situat in com. MMM, jud. Calarasi, compus din 617 mp teren loc de casa, constructie - casa de locuit, edificata din caramida, acoperita cu tabla, formata din patru camere, doua holuri si anexe gospodaresti, avand ca vecinatati: N - F. M., E - D. V., S - R. Ghe. si V - str. C..
Motivandu-si solicitarea reclamantul arata ca bunicul sau, B. N., a primit fara acte de la parintii sai suprafata de 800 mp, in fapt 617 mp teren loc de casa, situat in com. Modelu, jud. Calarasi, formata din doua camere si o sala.
Dupa decesul bunicului B. N., potrivit certificatului de mostenitor nr. 70/1974, unicul mostenitor al acestuia a fost B. C. (tatal reclamantului)  iar in masa succesorala  a fost trecut si acest imobil, fara a exista acte de proprietate.
Precizeaza reclamantul ca in imobil a locuit, stapanindu-l in mod public, pasnic, netulburat si sub nume de proprietar, pe o perioada de peste 30 de ani, cu mentiunea ca tatal sau, defunctul B. C. nu a locuit niciodata acolo intrucat mai avea un imobil.
Invedereaza reclamantul ca figureaza in evidentele fiscale ale Primariei com. MMM, jud. Calarasi achitand toate taxele si impozitele aferente.
In drept sunt invocate dispozitiile art. 111 C.proc.civ., art.1864, art. 1847 si art. 1890 C.civ.
In dovedire sunt propuse spre administrare probele cu inscrisuri (depuse la filele nr. 13 - 23 din dosar) si martori.
La solicitarea instantei, prin cererea depusa la dosar la data de 26.03.2013 reclamantul si-a precizat actiunea, in sensul ca suprafata de teren pe care este construit imobilul este de 617 mp, iar suprafata construita a imobilului casa de locuit edificata pe acest teren este de 69 mp.
La data de 23.03.2013 reclamantul formuleaza in temeiul O.U.G. nr. 51/2008 cerere de acordare a ajutorului public judiciar sub forma reducerii la jumatate  cuantumul taxei de timbru, cererea fiind admisa prin incheierea pronuntata in prezentul dosar, in camera de consiliu, la data de 25.03.2013.
La termenul de judecata din data de 26.03.2013 din oficiu, instanta a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei B. E. exceptie care, dupa punerea in discutie, a fost admisa, in considerarea obiectului cauzei (constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune). Prin urmare, s-a dispus scoaterea din cauza a paratei B. E. .
In aceeasi sedinta publica au fost puse in discutie si incuviintate reclamantului probele cu inscrisuri, testimoniala si expertiza (topo).
S-a solicitat astfel expertului C. V. sa efectueze o expertiza topo avand ca obiective: identificarea imobilului compus din teren si constructie situat in com. MMM, jud. Calarasi,prin efectuarea de masuratori si stabilirea vecinatatilor; valoarea actuala de circulatie a imobilului si stabilirea limitelor materiale si juridice ale dreptului de proprietate aferent imobilului reclamantului.
Pentru justa solutionare a cauzei s-a solicitat reclamantului sa depuna la dosar  extras de carte funciara pentru informare cu aratarea titularului inscris precum si a faptului daca imobilul este sau grevat de sarcini sau certificat de sarcini; certificat eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul din care sa rezulte ca terenul nu face parte din domeniul public al statului sau al unitatii administrativ - teritoriale; certificat de rol fiscal;certificat de  la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a  Persoanelor care sa ateste ca eventualul titular inscris in cartea funciara este decedat.
Inscrisurile solicitate au fost la dosar de catre reclamant, fiind atasate la filele nr. 60-62 si respectiv, nr. 84 -86.
Apreciind utila avizarea raportului de expertiza de  catre O.C.P.I. Calarasi, instanta a dispus efectuarea unei adrese in acest sens catre exp. C. V. .
Pentru aceasta avizare  s-a solicitat de catre expert, iar instanta a incuviintat dupa punerea in discutie, suplimentarea onorariului de expert cu 100 lei.
Pentru termenul de judecata din data de 23.07.2013  exp. C. V. a depus la dosar avizul tehnic al O.C.P.I. Calarasi.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Imobilul compus din suprafata totala de 611 mp, teren intravilan situat in comuna MMM, jud. Calarasi, avand vecinatatile: nord : F. M., est: D.V., sud :R. Ghe., vest: str. C., din care suprafata construita constand in casa cu pereti din caramida cu suprafata de 65 mp nu este intabulat in cartea funciara, imobilul nefigurand cu sarcini (extras de carte funciara  - fila 82).
Imobilul mentionat nu face parte din domeniul public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale (adresa nr.2594, Primariei MMM - fila 85).
Totodata, instanta constata ca acest imobil nu figureaza cu datorii la bugetul local (certificat de atestare fiscala emis de Primaria comunei MMM - fila 62 din dosar).
Din inscrisurile depuse la dosar (copie certificat de mosteniotr nr.70/1974 - fila 13, copie certificat de mostenitor nr.354/2007 - fila 14, copie certificat de mostenitor nr.135/2007 - fila 15, copie certificat de mostenitor nr.352/2007 - fila 16, copie certificat de deces seria DM nr.633932 -fila 17, copie certificat de deces seria DZ nr.445800 -  fila 18), reclamantul este nepotul defunctului B.N..
Bunicul reclamantului B. N. a intrat in posesia imobilului - teren in temeiul unui inscris- adeverinta - fila 19 din dosar (repartitie de la conducerea CAP a suprafete de 900 mp pentru construierea unei locuinte).
Pe acest teren, defunctul B. N., bunicul reclamantului a construit in anul 1967, o casa compusa din 2 dormitoare, 3 holuri + 1 bucatarie, avand suprafata de 65mp (autorizatie pentru executare lucrari - fila 20 coroborat cu raportul de expertiza tehnica - filele 69-73). 
Potrivit disp. art.1837 C.civ., “prescriptia este un mijloc de a dobandi proprietatea (...) sub conditiile determinate prin aceasta lege" iar in art.1846 alin.1 C.civ. se prevede ca “orice prescriptie este fondata pe faptul posesiunii".
In legatura cu aceasta prima conditie legala a uzucapiunii disp. art.1847 C.civ., enumera calitatile unei posesii utile (pe care le expliciteaza in cuprinsul Cap. al II -lea- “Despre posesiunea ceruta pentru a prescrie", din cadrul Titlului al XX - lea Cod Civil), iar art. 1844 se refera la domeniul lucrurilor care nu se pot prescrie.
Astfel potrivit art.1847 C.civ., “ca sa se poata prescrie, se cere o posesiune continua, neintrerupta, publica si sub nume de proprietar".
In cauza, posesia s-a dobandit prin reunirea elementelor corpus si animus in aceeasi persoana - posesorul - reclamantul B. I..
Astfel, elementul animus rezulta din insasi aproprierea lucrului de catre posesor din care rezulta intentia de a pastra imobilul pentru sine iar elementul corpus rezulta din actele materiale de folosinta, asa cum rezulta din declaratiile celor doi martori audiati in cauza  (fila 75 si 76).
Elementul corpus rezulta si din anumite acte de administrare, respectiv plata taxelor si impozitelor aferente imobilului. Astfel, din certificatul de rol fiscal de la fila - 60, reclamantul B.I. figureaza ca platitor al taxelor si impozitelor din anul 1974 si pana in prezent.
Din declaratia martorului N.N. (fila 75) coroborata cu declaratia martorului V. V.  (fila 76), instanta retine ca reclamantul B. I. a intrat in posesia imobilului in anul 1974, dupa moartea bunicului cu care a locuit, exercitand o posesie neintrerupta, netulburata, sub nume de proprietar.
Din inscrisurile depuse la dosarul cauzei rezulta ca nu exista un titlu de proprietate pe acest imobil.
 Totodata, din raportul de expertiza tehnica (filele 69-73),  avizat de O.C.P.I. (filele 111 - 113)  rezulta pentru ca imobilul compus  din suprafata totala de 611 mp, teren intravilan situat in comuna M MM, jud. Calarasi, avand vecinatatile: nord : F.M., est: D. V., sud :R. Ghe., vest: str. C., din care suprafata construita constand in casa cu pereti din caramida cu suprafata de 65 mp nu s-au identificat in baza de date grafice a O.C.P.I. documentatii cadastrale receptionate.
Prin urmare,  reclamantul a exercitat o posesie continua, neintrerupta, publica si sub nume de proprietar din anul 1974 si pana in prezent.
Cu privire la termenul uzucapiunii, art.1890 C.civ., prevede termenul de 30 de ani drept o conditie a uzucapiunii de lunga durata. Termenul poate fi implinit prin adaugirea la termenul posesiei actuale a posesorului, a termenului de posesie a autorului sau (adica a posesorului anterior).
In cauza, nu sunt incidente disp. art. 1858 - 1861 C.civ. referitoare la jonctiunea posesiilor.
Astfel, reclamantul care invoca uzucapiunea detine imobilul de la autorii sai pe baza unui raport juridic, el fiind succesorul in drepturi ai acestora astfel cum rezulta din inscrisurile depuse la dosarul cauzei (copie certificat de mosteniotr nr.70/1974 - fila 13, copie certificat de mostenitor nr.354/2007 - fila 14, copie certificat de mostenitor nr.135/2007 - fila 15, copie certificat de mostenitor nr.352/2007 - fila 16, copie certificat de deces seria DM nr.633932 -fila 17, copie certificat de deces seria DZ nr.445800 -  fila 18).
Prin urmare, posesia fiind inceputa in 1974, de catre reclamant, posesorul actual,  fara a avea in vedere jonctiunea posesiilor, instanta constata ca termenul de 30 ani prev. de art.1890 C.civ. a fost implinit.
Fata de cele expuse, instanta apreciaza drept intemeiat cererea de constatare a intervenirii uzucapiunii, pentru  imobilul compus din suprafata totala de 611 mp, teren intravilan situat in comuna M MM, jud. Calarasi, avand vecinatatile: nord : F. M., est: D.V., sud :R.Ghe., vest: str. C., din care suprafata construita constand in casa cu pereti din caramida cu suprafata de 65 mp (identificarea conform raportului de expertiza tehnica de la filele 69-73 din dosar).
In consecinta, va admite cererea si va constata ca reclamantul B. I. a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului mentionat anterior prin efectul uzucapiunii de lunga durata.
Potrivit art.50 ind.2 din O.U.G. nr.51/2008, in situatia in care prin hotarare judecatoreasca, beneficiarul ajutorului public dobandeste bunuri sau drepturi de creanta a caror valoare, respectiv cuantum depaseste de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat sa restituie ajutorul public.
Avand in vedere ca potrivit raportului de expertiza tehnica - filele 69-73), imobilul area valoarea de 42 094 lei si ajutorul public acordat este 792 lei, instanta va obliga reclamantul B.I. la restituirea ajutorului public acordat in cuantum de 792 lei  catre stat. PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamantul B.I. in contradictoriu cu paratul UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA .
Constata ca reclamantul a dobandit prin uzucapiunea de 30 ani dreptul de proprietate asupra imobilului compus din suprafata totala de 611 mp, teren intravilan situat in comuna MMM, jud. Calarasi, avand vecinatatile: nord : F. M., est: D. V., sud :R. Ghe., vest: str. C., din care suprafata construita constand in casa cu pereti din caramida cu suprafata de 65 mp.
In temeiul art.50 ind.2 din O.U.G. nr.51/2008, obliga reclamantul la restituirea ajutorului public acordat in cuantum de 792 lei  catre stat.
Cu drept de recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 23.07.2013.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila – Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011