InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil -Prestatie tabulara. Radiere tabulara - Anulare titlu

(Sentinta civila nr. 642 din data de 03.06.2013 pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Campulung Moldovenesc | Jurisprudenta Judecatoria Campulung Moldovenesc

Prin Sentinta civila nr. 642/03.06.2013 pronuntata de Judecatoria C-lung. Mold. s-a dispus admiterea actiunii civile avand ca obiect "prestatie tabulara, radiere tabulara", formulata de reclamantul T.I., in contradictoriu cu paratii G.A., si Comisia Judeteana SV pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, Comisia Locala de Fond Funciar Breaza si Comisia Locala de Fond Funciar Fundu Moldovei, asa cum a fost precizata; anularea titlului de proprietate nr_.. si titlu de proprietate nr_.., emise de Comisia Judeteana Suceava pentru G.A. si radierea intabularilor efectuate in baza celor doua titluri de proprietate in CF  ale com. cad. Fundu Moldovei si in CF  a com. cad. Breaza. De asemenea s-a constatat anulata cererea de interventie formulata de T.R., T.V. si T.G., ca netimbrata.
Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca  in prezentul dosar instanta a ramas investita cu anularea titlurilor de proprietate nr_. si nr. _, emise pentru paratul G.A. si radierea intabularilor efectuate in baza celor doua titluri de proprietate, cu motivarea ca paratul nu este indreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate pentru acest teren care a apartinut autorilor reclamantului, T.T. si T.E..
Prin titlul de proprietate nr. _, s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de 11 ha si 6019 mp teren numitului G. A., pe teritoriul comunei Fundu Moldovei.
Potrivit documentatiei care a stat la baza emiterii acestui titlu de proprietate, reconstituirea s-a facut in baza urmatoarelor inscrisuri, respectiv cererea, plan de amplasament, fisa corp de proprietate, proces verbal de vecinatate, adeverinta provenienta registru agricol, proces verbal incheiat in sedinta comisiei locale de fond funciar din 23 februarie 2012, proces verbal de punere in posesie _. .
Conform titlului de proprietate nr_., a fost reconstituit dreptul de proprietate numitului G.A., pentru o suprafata de 1 ha si 1981 mp teren, pe raza comunei Breaza.
Reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut in baza documentatiei existente la filele 145 - 149 dosar, respectiv adeverinta registru agricol, plan de amplasament, extras de carte funciara, cererea nr. 68.05.07.2011.
Paratul, prin intampinarea depusa la dosar a recunoscut ca terenul in cauza provine de la parintii reclamantului, insa a sustinut ca dupa decesul lui T.I., mama reclamantului terenul a ramas mostenitorilor T. I., T.S., T. G. (decedat) si T. V. (decedat) cu cota de pentru fiecare, insa intre acesti mostenitori a intervenit un partaj voluntar cu privire la suprafata de circa 17 ha teren, invocand in dovedirea dreptului sau de proprietate antecontractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. _., prin care a cumparat terenul de la mostenitorii defunctului T.V.
Cu privire la aceste aspecte instanta precizeaza ca antecontractul de vanzare - cumparare nu reprezinta, conform legii un titlu de proprietate, ci este doar o promisiune bilaterala de vanzare - cumparare prin care doua parti se obliga sa incheie in viitor un contract de vanzare - cumparare, insa pana la momentul in care se incheie contractul de vanzare - cumparare, vanzatorul nu a vandut si cumparatorul nu a cumparat, ci doar ambii s-au obligat numai sa incheie contractul si desi s-au inteles asupra lucrului si pretului, vanzarea - cumpararea nu se considera a fi incheiata.
Cu atat mai mult cu cat in cauza, asa cum recunoaste si paratul terenul provine de la numita T. E., decedata la data de 30.12.2003 si dupa care potrivit certificatului de mostenitor _ au ramas 4 mostenitori T.I., T. S., T.G. si T.V. terenurile in cauza fiind mentionate la punctele 1, 3 din acest certificat de mostenitor, insasi defuncta avand o cota indiviza de 5/8  din aceste terenuri, iar paratul a incheiat antecontractul de vanzare - cumparare cu mostenitorii lui T. V.
Fara a infirma sau confirma existenta partajului voluntar intre cei patru mostenitori ai lui T.E.si T.T.(desi reclamantul nu confirma partajul si nici nu exista un contract de partaj sau hotarare judecatoreasca) eventualul drept de proprietate al paratului are la baza alte moduri de dobandire cum ar fi mostenirea urmata de cumparare, nefiind incidente dispozitiile Legii 18/1991 vizand reconstituirea dreptului de proprietate.
Art. 27 alin. 2 ind. 1 din Legea 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, in baza carora s-au emis cele doua titluri de proprietate, prevede ca proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi.
Paratul G. A. caruia i s-au emis cele doua titluri de proprietate nu este nici proprietar si nici mostenitor a proprietarului pentru terenurile in cauza, care au apartinut defunctilor T.A. si T. E., situatie confirmata cu extrasele de carte funciara anterioare intabularii paratului, certificatele de mostenitor existente la dosar, situatie confirmata chiar si de parat, pentru a fi incidente dispozitiile art. 27 alin. 2 ind. 1 din Legea 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit relatiilor solicitate de la Primariile comunei Breaza si Fundu Moldovei numitul G.A. s-a inscris in evidentele lor la registrul agricol in anul 2011 cu suprafata de 12,80 ha teren agricol in baza unei declaratii la care a atasat antecontractul de vanzare - cumparare _.
Faptul ca paratul G.A. s-a inscris la rolul agricol cu aceste terenuri cu un an inainte de emiterea titlurilor de proprietate, in baza antecontractului de vanzare - cumparare, despre a carei valoare juridica instanta a facut referire mai sus, nu il face proprietar si indreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate potrivit legilor fondului funciar, acesta avand la dispozitie pentru reglementarea situatiei juridice a terenului alte prevederi legale.
Conform art. III al 1 lit. a) din Legea 169/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, actele emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, respectiv  actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:
    (iii) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost inscrisi in cooperativa agricola de productie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate.
In consecinta instanta in baza art. III al 1 lit. a)- (iii) din Legea 169/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, invocat mai sus, va dispune anularea titlului de proprietate nr. _. si titlului de proprietate nr. _, emise de Comisia Judeteana Suceava pentru G.A..
In baza celor doua titluri de proprietate paratul G.A. s-a intabulat in cartea funciara, conform Incheierilor de O.C.P.I. - Biroul de Cadastru Campulung Moldovenesc prin urmare instanta, anuland titlurile de proprietate va dispune si radierea intabularilor efectuate in baza celor doua titluri de proprietate nr_. si nr. _.. in CF _ si _ ale com. cad. Fundu Moldovei si in CF _. a com. cad. Breaza, potrivit art. 908 Cod civil.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011
Aplicare art.50 din legea 10/2001. Condi?ii - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2011
Imposibilitatea restituirii in natura a unor apartamente in baza Legii 10/2011.Neindeplinirea condi?iilor legale pentru intervenirea sanc?iunii nulita?ii absolute a contractelor si prescriptiei dreptului de a se cere constatarea nulita?ii. - Sentinta civila nr. 264/s din data de 30.05.2011