Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dej

(Hotarare nr. din data de 18.09.2008 pronuntata de Judecatoria Dej)

Domeniu Cadastru. Intabulare | Dosare Judecatoria Dej | Jurisprudenta Judecatoria Dej

               R O M A N I A
        JUDECATORIA DEJ
        JUDETUL CLUJ
        
        
      SENTINTA CIVILA NR. 1030
        Sedinta publica din data de 18 Septembrie 2008
        Instanta constituita din:
        
        
        Pe rol fiind  pronuntarea hotararii la cauza civila formulata de reclamantul _, in contradictoriu cu paratii   _ , avand ca obiect alipirea parcelelor si modificarea intinderii suprafetei din C.F. .
        La apelul nominal facut in cauza  nu se prezinta partile.
        Procedura indeplinita.
        Mersul  dezbaterilor si sustinerile partilor, au fost consemnate in incheierea sedintei publice din data de 11 septembrie 2008 care face parte integranta din prezenta hotarare, dupa care:
        
                                                      I N S T A N T A
        
             Deliberand retine ca prin civila formulata de reclamantul _.., in contradictoriu cu paratii  _.., se solicita sa se dispuna alipirea  parcelelor de teren enumerate mai jos, intr-o singura parcela si sa se dispuna modificarea intinderii acesteia la suprafata totala de 682 m.p.: suprafata de 138,20 m.p. aferenta apart. I inscris in C.F_ indiv. Dej cu nr. top. _ cu partile indivize comune inscrise in C.F. 7809 col.Dej; suprafata de 162,62 m.p. aferenta apart. II inscris in C.F. 7811 indiv. Dej cu nr. top. 628/I/II cu partile indivize comune inscrise in C.F. 7809 col.Dej;  suprafata de 125,26 m.p. aferenta parcelei nr. top. 628,  inscrisa in C.F. 7809 col.Dej;  suprafata de 95 m.p. aferenta apart. II din apart. I, inscris in C.F. nr. 7809 col.Dej si inscrierea in C.F. a dreptului de proprietate al reclamantului in cota de 1/1 parte asupra suprafetei de teren de 682 m.p., cu nr. top. mentionate la pct. 1, cu  titlu "prin cumparare".
        In motivarea actiunii se arata ca prin Contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 2257/2007 reclamantul a cumparat imobilele situate in Dej str. Infratirii, nr. 16 in suprafata totala de 300,91 m.p. insa, cu ocazia masuratorilor cadastrale s-a constatat ca suprafata totala a terenului cumparat este de 682 m.p.  motiv pentru care distinct de contractul de vanzare cumparare incheiat in forma autentica s-a semnat la 5.09.2007 inca un contract de vanzare cumparare, sub semnatura privata in care s-a precizat expres ca se vinde intreaga suprafata de teren existenta in realitate.
        In drept se invoca disp. art.33 al.1 si 3 din L.7/1996, disp. art. 31 si 84 din O.633/2006.
        Reclamantul a solicitat judecarea cererii in procedura necontencioasa potrivit art. 331 si urm Cod proc. civila.
        Raportat la capatul de cerere privind modificarea intinderii suprafetei imobilului in litigiu, instanta, a pus in vedere reclamantului sa introduca in cauza titularii dreptului de proprietate asupra diferentei de teren care nu figureaza in actul autentic decat in actul sub semnatura privata.
        In consecinta, reclamantul la 18 martie 2008 a solicitat introducerea in cauza a paratilor A (f. 18).
        Prin intampinare (f. 41), paratii solicita respingerea actiunii cu motivarea ca actul sub semnatura privata incheiat la 5.09.2007 nu intruneste conditiile cerute de lege pentru a da nastere obligatiei de a perfecta eventual un act autentic, documentatia cadastrala depusa la dosar nu le-a fost comunicata. Paratii precizeaza ca au fost indusi in eroare cu privire la obiectul contractului de vinzare cumparare sub semnatura privata, astfel ca, in prezent nu sunt de acord cu inscrierea in C.F. decat pentru suprafata care a facut obiectul actului autentic de vanzare cumparare.
        Prin actiune reconventionala paratii solicita sa se constate nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumparare sub semnatura privata incheiat la 5.09.2007 deoarece obiectul si pretul contractului au fost stabilite la 300,91 m.p. respectiv 350.000 lei iar in prezent reclamantul doreste sa includa in acelasi pret diferenta de teren pana la suprafata de 682 m.p. .
        Paratii apreciaza ca le-a fost viciat consimtamantul prin dol deoarece nu au cunoscut continutul actului sub semnatura privata, au semnat la insistentele reclamantului actul insa, acest act nu le-a fost citit si nu le-a fost explicat continutul.
        In drept, se invoca disp. art. 948 si urm. Cod civil.
        Actiunea reconventionala a fost disjunsa de actiunea principala prin Incheierea din 11.09.2008 (f. 72), formand obiectul unui alt dosar.
        Din probele dosarului, instanta retine urmatoarele:
        Asupra imobilelor situate in Dej .., inscrise in C.F. ind. 7810 serial 2, cu nr. top. 628/I/I apartament I compus din: 2 camere, bucatarie, camara, baie, sas, cu 16/100 parte din partile indivize comune inscrise in C.F. col. nr.7809 aferent apart. I, ce constau in cota de ? si teren in suprafata de 138,29 m.p. si apart. II inscris in CF 7811 serial 1, nr. top. 628/II ce consta din apart. II compus din: camera, bucatarie, cu suprafata construita de 47,08 m.p. si teren in suprafata de 162,62 m.p. cu ? parte din partile indivize comune inscrise in C.F. col. 7809 Dej, proprietari  tabulari au fost _.. Dreptul de proprietate le-a fost constatat prin Sentinta civila nr. 852/1997 (dos.2279/1996) a Judecatoriei Dej si  Sentinta civila nr. 1188/1981 (dos.1592/1981) a Judecatoriei Dej. Potrivit acestor sentinte,  ulterior  inscrise in C.F. parcele de teren pentru care paratii erau proprietari inscrisi in C.F. sunt de 162,62 m.p., aferent apart. II respectiv 138,29 m.p. aferent apart. I.
        Paratii si reclamantul, prin contract de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 2556/4.09.2007, au convenit transferul dreptului de proprietate asupra acestor imobile, pentru pretul de 350000 lei. In actul autentic este mentionat obiectul contractului, pretul,  fiind semnat de parti in cunostinta de cauza (f. 111-12).
        Actele care au stat la baza acestui contract sunt: extrasele C.F. (f. 60-62), certificate fiscale (f. 63-64), adeverintele de la filele 65-66), actul de iesire din indiviziune autentificat sub nr. 1692/1988 (f. 67) si Sentintele civile nr.  2098/1996 si 1188/1991 (f. 68-71), ale Judecatoriei Dej.
        La documentatia aferenta actului autentic incheiat la notar, nu este anexata schita imobilului care a facut obiectul contractului de vanzare cumparare.
        La o zi dupa incheierea contractului in forma autentica, respectiv la 5.09.2007, a fost redactat un act sub semnatura privata care precizeaza ca  paratii s-au obligat sa transmita dreptul de proprietate in favoarea reclamantului pentru intreaga suprafata de teren de 682 m.p., existenta in realitate, asa cum a rezultat din masuratorile cadastrale efectuate de S.C. _ SRL iar in pretul total inscris in contractul de vanzare cumparare incheiat in forma autentica s-a cuprins valoarea suprafetei totale de teren de 682 m.p. .  Se precizeaza ca paratii  nu mai au nici un fel de pretentie cu privire la pret nici pentru suprafata de teren care depaseste suprafata inscrisa in C.F., obligandu-se sa sustina o actiune in rectificare de suprafata  in favoarea cumparatorului. Paratii declara ca sunt de acord ca reclamantul sa-si inscrie in C.F. dreptul de proprietate pentru intreaga suprafata de 682 m.p. cu constructiile din Dej,
        La aliniatul penultim din contract, se precizeaza ca acest act s-a incheiat pentru a exista o dovada  din care sa rezulte ca s-a achitat pretul si pentru diferenta de teren care nu este inscrisa in C.F. pe numele vanzatorilor si care nu a putut fi consemnata in actul autentic de vanzare cumparare.
        In prezent paratii nu recunosc semnaturile de pe actul incheiat la 5.09.2007 si solicita in instanta constatarea nulitatii absolute  a acestui act.
        Potrivit disp. art. 33, 34 din L.7/1997:
            (1) In cazul in care cuprinsul cartii funciare nu corespunde, in privinta inscrierii, cu situatia juridica reala, se poate cere rectificarea sau, dupa caz, modificarea acesteia.
            (2) Prin rectificare se intelege radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni, susceptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara.
            (3) Prin modificare se intelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteaza esenta dreptului care poarta asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decat la cererea titularului dreptului de proprietate.
            (4) Rectificarea inscrierilor in cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila, prin declaratie autentica, fie in caz de litigiu, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
            (5) Erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor in cartea funciara pot fi indreptate la cerere sau din oficiu.
            (6) Procedura de rectificare a inscrierilor in cartea funciara, a modificarilor si cea de indreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale.
         ART. 34
            Orice persoana interesata poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciara daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca:
            1. inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil;
            2. dreptul inscris a fost gresit calificat;
            3. nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea;
            4. inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului.
        Potrivit disp.art. 42 din L.7/1996 imobilul inscris in C.F. se poate modifica prin: alipiri, deslipiri, sau prin marirea sau micsorarea intinderii acestuia.
        Disp. art. 45 din Ord. 633/2006 prevad ca: modificarea suprafetei inscrisa in C.F. nu se va putea face decat la cererea titularului dreptului de proprietate, precum si in Baza actelor doveditoare, astfel incat, modificarea suprafetei inscrisa in C.F. nu va fi considerata o rectificare de carte funciara.
        In Cap. 9 din Ordinul 633/2006 este prevazut continutul documentatiilor necesare inscrierilor modificarii suprafetei imobilului: cererea adresata OCPI si conventie incheiata intre fostul proprietar si actualul proprietar al imobilului, urmand a executa de comun acord documentatia cadastrala, actele enumerate la pct. b-k si hotarare judecatoreasca definitiva, irevocabila, sau declaratie autentica de vointa cu proces-verbal de vecinatate cu semnaturile vecinilor conform anexei nr. 18.
        Documentatia depusa de reclamant in instanta pentru a obtine modificarea suprafetei imobilului din C.F. nu include toate actele enumerate la art. 19 alin. 1 lit. a - k din Ordinul 633/2006 deoarece lipsesc conventia partilor, conform anexei 1 si procesul - verbal de vecinatate cu semnaturile vecinilor conform anexei  nr. 18.
        Potrivit art. 25 din Ordinul 634/2006 in cazul in care suprafata din masuratori este mai mare decit suprafata inscrisa in documentatia precedenta sau decit suprafata din actele de proprietate pentru situatia in care nu exista documentatie, se procedeaza astfel: pentru imobilele imprejmuite:
        a. daca diferenta este de pana la 2 % documentatia se receptioneaza si suprafata din actul de proprietate se inscrie in C.F.;
        b. daca suprafata este intre 2 - 5% documentatia se receptioneaza si suprafata din masuratori se inscrie in C.F. doar daca este insotita de proces verbal de vecinatate conform anexei nr. 18;
        c. daca diferenta este mai mare de 5%, documentatia se respinge, rectificarea suprafetei urmand sa se faca prin alt act doveditor al dreptului de proprietate.
        In cauza, sunt incidente disp. art. 25 alin.2 lit. c, deoarece suprafata din C.F. este de 300,91 m.p. iar suprafata din documentatie este de 682 m.p. , deci diferenta este mai mare de 5 %.
        In aceasta ipoteza reclamantul are obligatia de a face dovada dreptului de proprietate pentru diferenta de teren, mentionata in actul sub semnatura privata incheiat la 5.09.2007 si mentionata in documentatia tehnica.
        La dosar la fila 54 reclamantul a depus un alt act sub semnatura privata incheiat la 4.09.2007, al carui continut vizeaza aceleasi aspecte cu cele din actul incheiat la 5.09.2007. Paratii contesta semnaturile de pe acest act. Contractul sub semnatura privata din 4.09.2007 nu apare anexat la actele care au stat la baza emiterii actului autentic desi este incheiat in aceeasi zi in care a fost incheiat actul in forma autentica. Pentru a evita orice discesiuni partile aveau posibilitatea de a redacta acest act ca o declaratie de vointa si sa o autentifice in fata notarului.
        Diferenta de teren care nu figureaza in actul autentic nu poate fi apreciata ca o simpla eroare materiala in conditiile in care exista un act sub semnatura privata ulterior actului autentic pentru intreaga suprafata de teren, act cu privire la care paratii au formulat actiune reconventionala solicitand sa se constate ca acest act este lovit de nulitate absoluta.
        Transferul dreptului de proprietate in favoarea reclamantului pentru  aceasta diferenta de suprafata nu opereaza decat in momentul in care va fi constatata valabilitatea conventiei pentru intreaga suprafata si perfectata prin act autentic conventiile sub semnatura privata incheiate la 4.09.2007 si 5.09.2007. Reclamantul poate promova o actiune in constatarea dreptului de proprietate pentru diferenta de teren ce nu figureaza in actul autentic iar pentru opozabilitate pot fi chemate in judecata persoanele care invoca un drept in acest sens.
        Raportat la aceste considerente, se va constata ca nu sunt intrunite conditiile art. 33 alin. 1si 3, art. 34 din L.7/1996, art. 25 alin. 1 lit. c din Ordinul 634/2006 si art. 45,89 alin. 6 din Ordinul nr. 633/2006 iar actiunea avand ca obiect alipirea suprafetelor si modificarea intinderii suprafetei, cu inscrierea in C.F. a dreptului dobandit va fi respinsa.
        Pentru aceste motive,
        
                                                        IN  NUMELE  LEGII
                                                           H O T A R A S T E
        
      Respinge actiunea pentru modificarea suprafetei din C.F., introdusa de reclamantul _, domiciliat in Dej, str. _, judetul Cluj, in contradictoriu cu paratii  _.  domiciliat in Dej _, judetul Cluj  si _ cu acelasi domiciliu.
        Cu apel in 15 zile de la comunicare.
        Pronuntata in sedinta publica din 18 septembrie 2008.
        
        
        
         

4
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare

Cadastru, Intabulare - Decizie nr. 251 din data de 29.03.2011
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Constatare nulitatea absoluta contract vanzare- cumparare incheiat in baza Legii nr.112/1995 - Decizie nr. 400/R din data de 08.04.2011
Inaplicabilitatea at.35 din Legea 33/1994 dupa intrarea in vigoare a Legii 10/2001. - Sentinta civila nr. 396/s din data de 11.11.2011
Inscriereea dreptului de proprietate asupra terenului in cartea funciara, in favoarea ceta?eanului strain, fost asociat intr-o societate comerciala dizolvata, potrivitprevederilor legale interne in raport cu cele comunitare. - Decizie nr. 244/Ap din data de 27.10.2011
STINGEREA IPOTECII PRIN PRESCRIPTIE; EXCEPTIA PRESCRIPTIEI DREPTULUI LA ACTIUNE. - Decizie nr. 40/Ap din data de 12.02.2009
ACTIUNE IN REVENDICARE A UNUI IMOBIL PRELUAT DE CATRE STAT IN PERIOADA 1945-1989. ADMISIBILITATEA ACTIUNII DUPA APARITIA LEGII NR.10/2001. - Decizie nr. 140/Ap din data de 12.05.2009
Admisibilitatea actiunii in constatarea nulitatii documentatiei cadastrale - Hotarare nr. 2328 din data de 03.04.2008
Anulare certificat atestare drept proprietate - Hotarare nr. 8108 din data de 05.11.2008
Accesiunea imobiliara artificiala - Hotarare nr. **** din data de 13.07.2016
Civil - prestatie tabulara - Sentinta civila nr. 241/2009 din data de 04.05.2009
Civil - fond funciar - Sentinta civila nr. 1295/2008 din data de 21.08.2008
Civil - actiune in constatare - NULITATE TITLU DE PROPRIETATE - Sentinta civila nr. 1221/2009 din data de 29.06.2009
Modificarea suprafetelor tabulare. Alipirea imobilelor invecinate . Stabilirea liniei de granita. - Sentinta civila nr. 2361 din data de 04.06.2008
Plangere de carte funciara. Imposibilitatea intabularii unui drept de proprietate in temeiul unei posesii. Lipsa calitatii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate - Decizie nr. 167 din data de 28.01.2013
Plangere impotriva incheierii de intabulare pronuntata de Oficiul de Cadastru si Publicitate. Calitatea procesuala activa. - Decizie nr. 1638 din data de 05.11.2008
Conditii de admisibilitate a actiunii in restituirea pretului incasat pentru vanzarea imobilelor in baza Legii nr. 112/1995, intemeiata pe dispozitiile L 10/2001 astfel cum a fost modificata prin L 1/2009. - Sentinta civila nr. 7007 din data de 23.06.2009
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Hotarare nr. 4597 din data de 09.09.2015
Cadastru, Intabulare - Decizie nr. 251 din data de 29.03.2011
Rectificare carte funciara - schita de amplasament imobil. - Sentinta civila nr. 2707 din data de 19.11.2010