InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

ACTIUNE IN CONSTATARE.Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei

(Sentinta civila nr. 966 din data de 07.11.2014 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin cererea inregistrata la data de ..........2014 pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr., reclamantul P.V., in contradictoriu cu parata Comuna Colceag, prin Primar P.G., a solicitat instantei de judecata ca, in baza probelor ce se vor administra, prin hotararea pe care o va pronunta, sa se constate valabilitatea conventiei de vanzare-cumparare pentru suprafata de 497 m.p., categoria de folosinta curti constructii, din tarlaua 5, parcela 217, din titlul de proprietate nr., de la defuncta C.S., teren pentru care reclamantul a achitat intreg pretul si a intrat in posesia lui de la data de 1 octombrie 1998, achitand anual impozitul, hotararea ce se va pronunta sa constituie act autentic de vanzare cumparare.
       In motivarea in fapt a cererii, reclamantul a aratat ca pe baza unei conventii sub semnatura privata, a cumparat de la C.S. la 1 octombrie 1998 terenul mai sus mentionat, neexistand titlul de proprietate (partile mentionand in conventie suprafata de 512 m.p. situat in comuna Colceag, sat Colceag, nr.45), fiind teren vecin cu locuinta reclamantului in partea de est. A mai aratat ca a achitat intreg pretul convenit de 2.500.000 lei vechi si a intrat in posesia terenului, ulterior fiind emis titlul de proprietate nr.87984/13.04.2001, cu vecinatatile: la N-S.A, la E-P.GH., la S-drum si la V-P.V., teren pe care nu se afla nicio constructie. A precizat reclamantul ca, la data de 10.02.1999, C.S. a decedat si nu are mostenitori, fapt ce l-a determinat sa cheme in judecata pe parata, pentru a se constata valabilitatea conventiei incheiata intre el si defuncta C.S., hotarare ce se va pronunta sa constituie act autentic de vanzare-cumparare.
       In drept a invocat art.35 Cod pr. civila, art.1650 rap. la art.1164 Cod civil.
      Reclamantul a solicitat in dovedirea cererii proba cu acte, interogatoriul paratei si martorii C.P.S. si P.E.
       Reclamantul a atasat cererii, chitanta nr. in cuantum de 413 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru, nota de timbraj, inscrisul sub semnatura privata intitulat ,,Contract vanzare-cumparare" incheiat la 01.10.1998, certificatul de atestare fiscala nr. eliberat de Primaria Colceag,  certificatul nr. eliberat de OCPI Prahova, chitanta nr. eliberata de Primaria Colceag, in copie conform cu originalul: titlul de proprietate nr. emis de Comisia Judeteana Prahova pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor in baza Legii 18/1991, procesul verbal de punere in posesie nr.206/29.03.2001certificatul de nastere emis pe numele sau, certificatul de deces emis pe numele D.GH.
            Prin rezolutia din data de 30.07.2014, s-a dispus comunicarea cererii catre parata, cu obligatia de a depune intampinare in termen de 25 de zile de la comunicare. Parata a primit comunicarea, potrivit dovezii de inmanare din data de 01.08.2014, nedepunand intampinare, astfel ca, la data de 02.09.2014, s-a dispus fixarea primului termen de judecata in sedinta publica, cu citarea partilor pentru data de 09.10.2014.
            La primul termen de judecata ce a fost fixat conform disp. art. 201 C.Pr.C. la data de 09.10.2014, instanta,  potrivit art.201 C.pr.civ., din oficiu, in temeiul disp. art. 131 C.pr.civ., a procedat la verificarea competentei,  procedand la solutionarea cauzei, constatand ca este competenta din punct de vedere general, material si teritorial sa solutioneze cauza, conform art.107 Cod pr. civila, sediul paratei fiind situat in circumscriptia teritoriala a Judecatoriei Mizl. La acelasi termen de judecata instanta, dupa punerea in discutia aparatorului ales al reclamantului, a estimat durata necesara solutionarii procesului la un termen de 3 luni si a incuviintat, in temeiul art. 255 rap. la art.258 C.pr.civ., considerandu-le pertinente, concludente si utile solutionarii  cauzei, pentru reclamant, proba cu inscrisuri si interogatoriul paratei, fiind prorogata discutia privind incuviintarea probei cu doi martori, dupa administrarea probei cu inscrisuri si interogatoriul paratei. S-a depus de catre reclamant, prin aparator ales, in copie certificata conform cu originalul, un extras privind datele de identificare ale defunctei C. S.
           S-a emis o adresa catre parata pentru a comunica dca a fost accesptata succesiunea ramasa de pe urma defunctei C.S. sau daca succesiunea acesteia a ramas vacanta, cu depunerea inscrisurilor in acest sens, fiind comunicat si un exemplar de pe interogatoriu, acesta din urma fiind depus la dosarul cauzei, cu adresa nr.3236/23.10.2014, la data de 29.10.2014, fiind atasat si certificatul de deces seria nr. emis pe numele defunctei C.S., de Primaria Comunei Colceag la data de 13.10.2014.
         La termenul de judecata din data de 07.11.2014, instanta a invocat si a pus in discutie, din oficiu, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei, ramanand in pronuntare cu privire la aceasta.
        Analizand cu prioritate exceptia invocata, instanta a retinut urmatoarele:         
       Prin cererea inregistrata la data de 28.07.2014 sub nr.964/259/2014 pe rolul Judecatoriei Mizil, reclamantul P.V., in contradictoriu cu parata Comuna Colceag, a solicitat sa se constate valabilitatea conventiei de vanzare-cumparare pentru suprafata de 497 m.p., categoria de folosinta curti constructii, din tarlaua 5, parcela 217, din titlul de proprietate nr., de la defuncta C.S., teren pentru care reclamantul a achitat intreg pretul si a intrat in posesia lui de la data de 1 octombrie 1998, achitand anual impozitul, hotararea ce se va pronunta sa constituie act autentic de vanzare cumparare.
           Regula generala stabilita de Codul de procedura civila, respectiv art.248 alin.1, este ca instanta sa se pronunte mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei. Cu alte cuvinte, exceptia procesuala trebuie sa fie rezolvata inainte de analiza fondului, indiferent de solutia ce urmeaza sa fie data acesteia (de admitere sau de respingere).
          Astfel, in conformitate cu art. 248 alin.1 C.pr.civ., instanta va analiza cu prioritate exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei, care este o exceptie de fond, absoluta si peremptorie si care face de prisos cercetarea in fond a pricinii.
          Potrivit art.38 Cod pr. civ. ,,Calitatea de parte se poate transmite legal sau conventional, ca urmare a transmisiunii, in conditiile legii, a drepturilor ori situatiilor juridice deduse judecatii."
          In cazul persoanelor fizice, transmisiunea legala se realizeaza prin mostenire, cu exceptia situatiei cand este vorba despre drepturi cu caracter strict personal sau cand legea prevede o alta solutie in caz de deces al unei parti.
          Actiunea civila reprezinta ansamblul mijloacelor procesuale prin care se poate realiza protectia juridica a drepturilor subiective si a situatiilor juridice ocrotite de lege. Cele patru  conditii generale de exercitare a actiunii civile sunt: afirmarea unui drept, interesul, capacitatea procesuala si calitatea procesuala.
          Reclamantul, fiind cel care porneste actiunea, trebuie sa justifice atat calitatea procesuala activa, cat si calitatea procesuala pasiva a persoanei pe care a chemat-o in judecata, prin indicarea obiectului cererii si a motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza pretentia sa.
         Articolul 36 Cod pr. civila prevede: ,,Calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii. Existenta sau inexistenta drepturilor si obligatiilor afirmate constituie o chestiune de fond."
          In cazul situatiilor juridice a caror realizare calea justitiei este obligatorie, calitatea procesuala pasiva apartine celui fata de care se poate realiza interesul respectiv. Reclamantul, fiind cel care porneste actiunea, trebuie sa justifice atat calitatea sa procesuala activa, cat si calitatea procesuala pasiva a persoanei chemate in judecata, prin indicarea obiectului cererii si a motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza pretentia sa.
          Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana paratului si cel care are calitatea de subiect pasiv  in raportul juridic dedus judecatii.
           Reclamantul P.V., prin prezenta actiune, a solicitat instantei, in contradictoriu cu parata Comuna Colceag, ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa se constate valabilitatea conventiei de vanzare-cumparare pentru suprafata de 497 m.p., categoria de folosinta curti constructii, din tarlaua 5, parcela 217, din titlul de proprietate nr., de la defuncta C.S., pe numele careia s-a emis de Comisia Judeteana Prahova pentru aplicarea Legilor fondului funciar, titlul de proprietate nr., teren pentru care reclamantul a achitat intreg pretul si a intrat in posesia lui de la data de 1 octombrie 1998, achitand anual impozitul, hotararea ce se va pronunta sa constituie act autentic de vanzare cumparare.
           Instanta a  retinut ca parata Comuna Colceag, nu are calitatea procesuala in aceasta cauza, deoarece, potrivit certificatului de deces seria nr. eliberat la data de  de Primaria Comunei Colceag, aflat la fila .......dosar,  a rezultat ca, defuncta C.S. a decedat la data de 09.02.1999, anterior intrarii in vigoare la 01.10.2011 a Codului civil, iar reclamantul nu a facut dovada ca parata din prezenta cauza, este succesoarea in drepturi a defunctei.
           Totodata, instanta  a retinut ca, potrivit art. 91 din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului civil ,,Mostenirile deschise inainte de intrarea in vigoare a Codului civil, sunt supuse legii in vigoare la data deschiderii mostenirii", data deschiderii mostenirii fiind, potrivit art.651 Codul civil de la 1864, data decesului. Conform art.55 din Legea 71/2011, ,,dispozitiile art.553 alin.2 din Codul civil se aplica numai mostenirilor deschise dupa intrarea in vigoare a Codului civil, din coroborarea celor doua texte legale rezultand ca mostenirile vacante care s-au deschis inainte de 1 octombrie 2011 revin statului roman, iar cele care s-au deschis ulterior acestei date, vor fi culese de comuna, orasul sau municipiul in a carui raza teritoriala se aflau bunurile la data deschiderii mostenirii."
           Instanta, constatand astfel ca parata Comuna Colceag, nu-si justifica calitatea procesuala pasiva, intrucat nu poate culege o mostenire deschisa la 09.02.1999, anterior intrarii in vigoare a Codului civil de la 01.10.2011, a  admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acesteia, invocata din oficiu si a respins cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul P.V., in contradictoriu cu parata Comuna Colceag, ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala  pasiva.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011