InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

ACTIUNE IN CONSTATARE

(Sentinta civila nr. 48 din data de 29.01.2015 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil la data de 22.07.2014 sub nr.........../259/2014, reclamanta SC C.C.SRL, a chemat in judecata si personal la interogatoriu pe parata E. E., pentru ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se constate valabilitatea conventiei incheiata intre parti cu privire la terenul arabil, in suprafata totala de 2500 m.p., situat in extravilanul satului ......., comuna......., jud. Prahova in Tarlaua 108, Parcela 975/21, urmand sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, cu obligarea paratei sa achite cheltuieli de judecata.
 In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca, la data de 20.04.2007, intre reclamant si parata s-a incheiat antecontractul de vanzare-cumparare autentificat la nr....... din 20.04.2007 prin care parata a promis vanzarea terenului arabil in suprafata de 2500 mp situat in extravilanul satului........, comuna......., jud. Prahova.
   A precizat reclamanta ca, in baza acestui antecontract, desi parata s-a obligat ca nu mai tarziu de 20 de zile de la data perfectarii documentatiei cadastrale, sa incheie contractul de vanzare in forma autentica, nu si-a respectat obligatia asumata.
  A mai aratat reclamanta ca parata este titulara dreptului de proprietate asupra terenului ce formeaza obiectul antecontractului de vanzare, conform certificatului de mostenitor nr......../1998. De asemenea, reclamanta a invederat ca a intrat in posesia terenului de la data incheierii antecontractului nefiind tulburat in exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate de nimeni.
  In drept, actiunea a fost intemeiaza pe dispozitiile art. 970 alin. 2 art. 1073, art. 1075 din Codul Civil din 1864, art. 5 alin. 2 din Titlul X al Legii nr. 247-2005 si art. 1699 Noul Cod civil.
          In dovedirea actiunii a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, interogatoriul paratilor si martori.
          Parata, desi a fost citata cu mentiunea ca are obligatia sa depuna intampinare, nu s-a conformat acestei obligatii.
  Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 743 de lei, conform chitantelor seria PH nr....... si seria PH nr.......... care au fost anulate si atasate la dosarul cauzei.
  Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil la data de 22.07.2014 sub nr........./259/2014, reclamanta SC C.C.SRL, a chemat in judecata si personal la interogatoriu pe parata E. E., pentru ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se constate valabilitatea conventiei incheiata intre parti cu privire la terenul arabil, in suprafata totala de 2500 m.p., situat in extravilanul satului ......, comuna ......, jud. Prahova in Tarlaua 108, Parcela 975/21, urmand sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, cu obligarea paratei sa achite cheltuieli de judecata.
  La data de 20.04.2007 intre E. E. in calitate de promitenta vanzatoare si SC C. C.SRL in calitate de promitenta cumparatoare s-a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare in forma autentica prin care prima s-a obligat sa ii vanda secundei terenul arabil in suprafata de 2500 mp, situat in extravilanul satului ........, comuna........, jud. Prahova, situat in Tarlaua 108, Parcela 975/21 dupa ce va perfecta documentatia cadastrala,  nu mai tarziu de 20 de zile de la aceasta data.
Pentru a stabili norma de drept aplicabila situatiei de fapt prezentata mai sus, instanta trebuie sa aiba in vedere prevederile art. 6 din Noul Cod civil, conform carora legea civila este aplicabila cat timp este in vigoare. Acelasi articol prevede ca legea civila nu are putere retroactiva.
In plus, din alin. 2 al articolului indicat mai sus rezulta ca actele juridice incheiate inainte de intrarea in vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decat cele prevazute de legea in vigoare la data incheierii lor.
Astfel, instanta  a retinut ca la data incheierii antecontractului de vanzare-cumparare in temeiul caruia se solicita pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, legea aplicabila raportului juridic rezultat este Codul civil din 1864.
Analizand situatia de fapt prin prisma prevederilor legale aplicabile, instanta a admis cererea pentru urmatoarele considerente:
Din antecontractul de vanzare-cumparare incheiat de parti a rezultat in sarcina paratei si in favoarea reclamantei o obligatie de a face costand in obligatia de a incheia, dupa perfectarea documentatiei cadastrale, dar nu mai tarziu de 20 de zile, un contract de vanzare-cumparare privind terenul arabil in suprafata totala de 2500 mp, situat in extravilanul satului ........, com......., jud. Prahova situat in tarlaua 108, parcela 975/21.
Parata nu si-a respectat obligatia, motiv pentru care reclamanta s-a adresat instantei cu o cerere de chemare in judecata prin care a solicitat sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare.
Conform prevederilor art. 1073 din Codul civil din 1864, creditorul are dreptul de a obtine indeplinirea exacta a obligatiei asumata de debitor. Iar conform prevederilor art. 1077, in cazul nerespectarii obligatiei de a face, creditorul poate fi autorizat a o aduce la indeplinire.
Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti, care se obliga a plati pretul bunului vandut (art. 1294 Cod civ.).
Insa, asa cum s-a retinut din doctrina, transmiterea proprietatii nu este de esenta contractului de vanzare ci doar de natura lui.
Pentru a fi valabil incheiat, contractul de vanzare-cumparare trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii: consimtamantul, capacitatea partilor, obiectul, cauza licita, si in contractele solemne forma.
Instanta  a retinut ca sunt indeplinite conditiile privind capacitatea partilor, obiectul contractului si existenta unei cauze licite. Astfel, in temeiul art. 1077 Cod civil, instanta va suplini lipsa consimtamantului paratului la incheierea contractului de vanzare ca urmare a obligatiei asumata de acesta prin antecontractul de vanzare-cumparare aflat la fila 7 a dosarului.
Avand in vedere cele expuse mai sus, instanta a admis cererea si a pronuntat o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare incheiat intre E.E. in calitate de cumparatoare privind suprafata totala de 2500 mp, teren situat in extravilanul satului.........., comuna ........., jud. Prahova, tarlaua 108 parcela 975/21.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011