InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Pretentii - admisa in parte

(Sentinta civila nr. 232 din data de 30.03.2015 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil la data de ........2014 sub nr......../259/2014, reclamanta S.C.O.I. Prod Com S.R.L. a chemat in judecata pe parata S.C.A.I.S.R.L., solicitand instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa dispuna obligarea paratei la plata creantei certe, lichide si exigibile in cuantum total de 11.202,57 lei, ce urmeaza a fi actualizata pana l data platii efective in functie de nivelul ratei dobanzii penalizatoare stabilita de Banca Nationala a Romanii, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.13/2011, creanta compusa din: suma de 10.999,30 lei, reprezentand contravaloarea a 22.000 kg. tarata de grau, marfa livrata in baza facturii fiscale seria F5 OLTI nr.1041775/28.04.2014, care nu a fost achitata la termenele scadente convenite; suma de 203,27 lei, reprezentand dobanda penalizatoare legala calculata conform prevederilor art.3 alin.2 din Legea 72/28.03.2013 pentru neplata in termen a facturii de livrare marfuri mai sus mentionate, la nivelul ratei dobanzii penalizatoare legala stabilit de Banca Nationala a Romaniei in baza Circularei nr.07/04.02.2014, publicata in Monitorul Oficial nr.90/05.02.2014, de la data scadentei si pana la data de 30.09.2014 si a Circularei nr.32/30.09.2014, publicata in Monitorul Oficial nr.714/30.09.2014, de la data de 01.10.2014 pana la 20.11.2014.
In motivarea cererii de chemare in judecata, reclamanta a aratat ca la data de 28.04.2014 orele 15:27 minute, la solicitarea telefonica a administratorului paratei-debitoare, creditoarea S.C.O.I.PROD COM.S.R.L., prin Serviciul Desfacere si delegatul L.I. cu auto nr. ...... in baza facturii fiscale seria F50LTI nr.1041775/24.08.2014, a livrat cantitatea de 22.000 kg. tarata de grau in valoare de 10.999,30 lei, ambalata in saci de rafie imprimati.
Invocand faptul ca livrarea marfii s-a efectuat dupa orele de program si nu poate emite si completa ordinul de plata, deoarece personalul de la contabilitate terminase programul de lucru si plecase, in urma discutiilor telefonice purtate de I.I.A. in calitate de reprezentant al paratei-debitoare cu B.I.-Sef Serv.desfacere la subscrisa reclamanta-creditoare, in prezenta delegatului L.I., s-a stabilit de comun acord ca plata acestei marfi sa se faca a doua zi prin virament bancar.
Deoarece de la data livrarii si receptionarii marfurilor au trecut mai mult de 30 de zile, prin adresa nr.2050/06.08.2014 transmisa prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, debitorul a fost somat in scris, ca in termenul de 15 zile sa-si achite datoria, insa acesta nu s-a prezentat la oficiul postal
pentru a o ridica, fiindu-le returnata la data de 22.08.2014, cu mentiunea "expirat termen de pastrare", motiv pentru care litigiul nu a putut fi solutionat pe cale amiabila.
         S-a facut dovada participarii la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, deoarece in conformitate cu prevederile art.60 indice 1 litera f) din Legea 192/2006 la data de 14.11.2014 reprezentantul legal al paratului debitor a fost invitat la Birou Mediator - R.C., pentru a participa la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, insa acesta nu a dat curs invitatiei.
Avand in vedere faptul ca nici pana la data formularii prezentei cereri de chemare in judecata parata - debitoare nu a achitat factura fiscala seria F50LTI nr.1041775/24.08.2014 in suma totala de 10.999,30 lei, conform prevederilor art. 3 alin.2 din Legea 72/2013,1a aceasta suma se adauga si dobanda penalizatoare legala, calculata in conformitate cu prevederile art.3 alin. l lit. b din Legea 72/2013 de la data scadenta  a facturii si pana la data de 25.08.2014, in functie de nivelul ratei stabilita de Banca Nationala a Romaniei in baza Circularei nr.07/04.02.2014- publicata in Monitorul Oficial nr.90/05.02.2014, a Circularei nr.25/04.08.2014 - publicata in Monitorul Oficial nr.585/05.08.2014 si a Circularei nr.32/30.09.2014 - publicata in Monitorul Oficial nr.714/30.09.2014, dupa cum urmeaza:
A. Situatia dobanzii penalizatoare legale datorate de la scadenta facturii pana la data de 05.08.2014, calculata conform art.3 alin.2 din Legea 72/2013 si Circularei nr. 7/04.02.2014 a B.N.R. :.....................
     Situatia dobanzii penalizatoare legale datorate, calculata conform art. 3 alin.2 din Legea 72/2013 si Circularei nr.25/04.08.2014 a B.N.R., de la data de 05.08.2014, pana la 30.09.2014: ....................................
       B. Situatia dobanzii penalizatoare legale datorate de la data de 01.10.2014 pana la data de 20.11.2014 calculata conform art. 3 alin.2 din Legea 72/2013 si Circularei nr.32/30.09.2014 a BNR ::::::::::::::::::::::
Fata de considerentele in fapt si drept mai sus mentionate, solicita admiterea prezentei cereri si obligarea paratului-debitor SC.A. INVEST.SRL,  legal reprezentata de I.I.A.- in calitate de administrator, la plata integrala si imediata a creantei certe, lichide si exigibile in cuantum total de 11.202,57 lei, care se va actualiza pana la achitarea acesteia in totalitate.
In drept, cererea de chemare in judecata a fost intemeiata pe disp. art.30,32,94 alin.l lit.j,95 pct.1,98 alin.l si 2;art.l07alin.l,art.l48 alin.l;art. 149 alin.l;art.l50 alin.l;art. 192-194, Cod proc. civila.
In dovedirea actiunii reclamanta a depus la dosarul cauzei inscrisuri, respectiv Factura fiscala seria F50LTI nr.1041775/24.08.2014, Adresele nr.65814 si 65816/19.11.2014 emise de ORC Prahova din care rezulta calitatea de reprezentant legal al semnatarului prezentei cereri din partea subscrisei reclamanta-creditoare si starea actuala a paratei-debitoare; Dovada  privind participarea si invitarea la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, respectiv:proces-verbal din 07.11.2014, proces-verbal din 14.11.2014 si Certificat de informare nr. 1/14.11.2014,e mise de Birou de Mediator-R.C., taxa de timbru in valoare  de 654,97 lei copii pentru comunicare.
In dovedirea cererii a solicitat proba cu inscrisurile atasate si doi martori B.I.si L.I., precum si alte probe pe care instanta le va considera pertinente si utile solutionarii cauzei, solicitand cheltuieli de judecata, in temeiul art.451 Cod.pr. civila.
La data de 29.12.2014 parata a depus intampinare (fila.......), prin care a solicitat respingerea actiunii.
In motivarea intampinarii formulate parata a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat, avand in vedere ca reclamanta a mai introdus pe rolul acestei instante o cerere de chemare in judecata solutionata prin dosarul nr.1173/259/2014, prin care instanta s-a pronuntat prin incheierea din data de 09.10.2014.
Intrucat exista tripla identitate de parti, obiect si cauza intre cele doua cereri de chemare in judecata,  a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat, care este o exceptie peremtorie si dirimanta si asupra careia  a solicitat instantei sa se pronunte, pentru ca va duce la solutionarea procesului. A aratat ca se opune probei cu martori solicitata de reclamanta, intrucat este inadmisibila in aceasta cauza. A solicitat respingerea cererii ca neintemeiata, dar in primul rand in baza exceptiei invocate mai sus, autoritatea de lucru judecat, invocand in drept art.205 Cod pr. civila. A atasat incheierea din data de 09.10.2014, copia cartii de identitate  a reprezentantului legal, I.I.A., copia certificatului de inregistrare. 
La data de 08.01.2015 reclamata a formulat raspuns la intampinare (filele .......), prin care a solicitat respingerea ca inadmisibila a exceptiei autoritatii de lucru judecat, pentru urmatoarele considerente:
Dosarul nr.1173/259/2014 la care aceasta face referire, a avut ca obiect judecarea cererii formulate de noi pe calea procedurii ordonantei de plata prevazuta de Titlul IX din Noul Cod de procedura civila, iar prin incheierea din data de 09.10.2014, instanta a constatat faptul ca nu sunt indeplinite conditiile de admisibilitate a acestei cereri, prevazute de dispozitiile art. 1013 alin. 1, motiv pentru care a fost respinsa. Dupa cum se poate observa in dispozitivul incheierii, nu se face referire despre existenta sau inexistenta creantei sale, ci numai cu privire la conditiile de inadmisibilitate a cererii de judecata formulate pe calea speciala a procedurii ordonantei de plata, deoarece creanta nu rezulta dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau alt inscris insusit de parti prin semnatura sau in alt mod admis de lege. Avand in vedere faptul ca instanta nu s-a pronuntat cu privire la existenta creantei pe care o dovedeste cu martorii propusi. Invedereaza ca in dosarul 1173/259/2014, parata debitoare nu a formulat intampinare prin care sa conteste existenta creantei si nici nu a formulat obiectii cu privire la petitul cererii formulate pe calea actiunii in pretentii ce face obiectul prezentei cauze, solicitand respingerea exceptiei autoritatii de lucru judecat invocata de parata debitoare, ca inadmisibila, deoarece nici o instanta nu s-a pronuntat pana in prezent cu privire la existenta sau inexistenta sumei pretinse de reclamanta ca fiind datorata de parata. A mai solicitat incuviintarea probei testimoniale cu martorii propusi in cererea de chemare in judecata si admiterea cererii formulate.
La data de 26.01.2015, reclamanta a depus o cerere precizatoare prin care a aratat ca isi majoreaza de la suma de 11.202,57 lei cat a fost mentionata in cererea introductiva, la suma de 11.255,16 lei, creanta pe care o detine la data de 25.01.2015 asupra patrimoniului paratei, precizand ca de la data formularii cererii introductive de chemare in judecata, parata debitoare nu a achitat nicio suma, a fost calculata dobanda penalizatoare legala si pentru perioada 20.11.2014-25.01.2015 (65 zile intarziere), dupa cum urmeaza: valoare pretentii (factura restanta la plata si dobanda) la 20.11.2014=11.202,57 lei.
Dobanda penalizatoare datorata pentru perioada 21.11.2014-07.01.2015 (2,75 % an in conformitate cu Circulara BNR nr.36/04.11.2014)=39,78 lei.
Dobanda penalizatoare legala datorata pentru perioada 08.01.-25.01.2015 (2,5 % an in conformitate cu Circulara BNR nr.1/07.01.2015)=12,81 lei. Total pretentii la 25.01.2015=11.255,16. Conform art.451 Cod pr. civ.  a solicitat cheltuieli de judecata in cuantum total de 683,74 lei reprezentand taxa judiciara de timbru de 662,10 lei, daune interese de 21,64 reprezentand cheltuieli efectuate pentru recuperarea creantei (taxe postale expediere somatie de plata si taxe magazinaj conform facturilor fiscale seria CNPRLPH23 nr.00004782/06.08.2014 si CNPRLPH23 nr.00005142/22.08.2014.
Prin rezolutia din data de 09.01.2015, s-a fixat primul termen de judecata pentru data de 26.01.2015, cand instanta a dispus amanarea cauzei, admitand cererea formulata de aparatorul paratei de a lua cunostinta de precizarea la actiune depusa de reclamanta. La termenul din data de 03.02.2015, dupa acordarea cuvantului reclamantului, prin consilier juridic si paratului, prin aparator ales, instanta a stabilit ca este primul termen de judecata, a constatat ca este competenta din punct de vedere general, material si teritorial sa solutioneze cauza, in conformitate cu disp. art. 94 si 107 C.pr.civ., sediul paratei fiind in Mizil, in raza de competenta a Judecatoriei Mizil, estimand durata necesara solutionarii procesului la un termen de sase luni si incuviintand pentru reclamanta proba cu inscrisuri si doi martori, iar pentru parata proba cu inscrisuri si interogatoriul reclamantei, parata fiind decazuta din proba cu martori, care nu au fost propusi prin intampinare. La acelasi termen de judecata instanta a respins exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de parata prin intampinare, cu motivarea ca prin incheierea pronuntata de Judecatoria Mizil la data de 09.10.2014, in dosarul nr.1173/259/2014 avand ca obiect ordonanta de plata, s-a respins ca neintemeiata cererea formulata de reclamanta din prezenta cauza, in contradictoriu cu parata din prezenta cauza, aceasta incheiere fiind definitiva prin neexercitarea caii de atac a cererii in anulare si avand in vedere ca obiectul prezentei cauze este pretentii, astfel incat nu exista tripla identitate de parti, obiect si cauza retinand si faptul ca art.1020 alin.3 C.pr.civ., precizeaza in mod expres faptul ca in cazul respingerii cererii creditorului formulata pe calea ordonantei de plata, prin incheiere, creditorul poate introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun.
In cauza au fost administrate proba cu inscrisuri, interogatoriul reclamantei si proba testimoniala cu doi martori propusi de reclamanta.
La termenul din 03.03.2015 s-a depus interogatoriul formulat de parata pentru reclamanta, ale carei raspunsuri au fost depuse la dosar si au fost audiati martorii L.I. si B.I. (filele ......).
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a  retinut urmatoarele:
Intre reclamanta si parata au existat raporturi comerciale in baza carora reclamanta S.C.O. I.Prod Com S.R.L in calitate de vanzator a livrat paratei S.C. A. I. S.R.L., 220 kg tarata de grau, in valoare de 10.999,30 lei, conform facturii fiscale seria F5 nr.1041775/28.04.2014, depuse la dosarul cauzei (fila.......) si care atesta livrarea marfii pe care parata nu a achitat-o la scadenta mentionata in factura - 28.04.2014. Chiar daca factura fiscala contine numai stampila societatii parate nu si semnatura, nu se poate nega existenta raporturilor comerciale si nici livrarea produselor mentionate in factura, deoarece, potrivit art.309 alin.2 din Codul de procedura civila, dovada unui act juridic civil, indiferent de valoarea lui, se poate face cu martori contra unui profesionist, daca a fost facut de acesta in exercitiul activitatii sale profesionale, in afara de cazul cand legea speciala cere proba scrisa.
In drept, instanta a retinut ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile Codului Civil din 2009, in vigoare din data de 01.10.2011, raportat la data emiterii facturilor, 10.10.2012, precum si fata de dispozitiile art. 102 alin. 1 din Legea 71 din 2011 (contractul este supus dispozitiilor legii in vigoare la data cand a fost incheiat in tot ceea ce priveste incheierea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea sa").
Instanta a retinut ca potrivit art.1270 din C.civ.:contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante.
Totodata, instanta a avut in vedere ca in materie contractuala, sarcina probei este impartita intre creditor si debitor, in sensul ca reclamantul are sarcina de a proba existenta conventiei, moment in care se prezuma faptul neexecutarii culpabile din partea debitorului (1548 C.civ- culpa debitorului unei obligatii contractuale se prezuma prin simplul fapt al neexecutarii). Debitorul are posibilitatea sa probeze contrariul, fie prin actul juridic al platii, in conformitate cu dispozitiile art. 1469-1505 C.civ. sau un alt mod de stingere a obligatiilor reglementat de lege, fie caracterul neculpabil al neindeplinirii obligatiilor continute de contract, conform art. 1351 C.civ.
       Instanta a retinut ca potrivit 1516 C.civ. " creditorul are dreptul la repararea integrala, exacta si la timp a obligatiei. Atunci cand, fara justificare, debitorul nu isi executa obligatia asumata si de afla in intarziere creditorul poate, la alegerea sa si fara a pierde dreptul la daune interese, sa ceara sau, dupa caz sa treaca la executarea silita a obligatiei".
In cauza, instanta a avut in vedere ca reclamanta a facut dovada existentei conventiei intre parti, precum si a obligatiilor care ii reveneau paratei in baza raporturilor comerciale, operand astfel prezumtia de culpa in sarcina paratei.
Instanta  a retinut ca factura fiscala care poarta stampila debitoarei si care nu a fost contestata prin intampinare de catre parata - ca inscris sub semnatura privata - constata executarea unei operatiuni comerciale si face dovada deplina impotriva celor doua parti ale contractului, respectiv impotriva destinatarului acceptant si in favoarea emitentului facturii fiscale.
Astfel, din declaratiile martorilor audiati in fata instantei sub prestare de juramant, L.I. si B.I., proba fiind admisibila potrivit art.309 alin.2 Cod pr. civila, a rezultat ca reclamanta a livrat, la solicitarea telefonica a paratei, prin administrator, cantitatea de 24 tone tarata de grau, ce a fost transportata si descarcata de martorul L.I., care avea calitatea de sofer in cadrul societatii reclamante, caruia, administratorul societatii parate S.C.A.Invest, i-a solicitat factura pentru a a vedea suma si a completa biletul la ordin pentru plata marfii, acesta completand gresit cele doua bilete la ordin pe care le avea asupra lui. Martorul L.I. a mai declarat ca a luat legatura telefonic cu martora B.I., care avea calitatea de sef serviciu desfacere in cadrul societatii reclamante, careia i s-a propus de catre administratorul societatii parate ca plata sa se faca prin ordin de plata in dimineata zilei urmatoare, fara ca aceasta plata sa mai fie facuta. In legatura cu circumstantele aplicarii stampilei, martorul a relevat si faptul ca patronul societatii parate a plecat in timpul descarcarii marfii livrate, astfel ca nu a mai semnat factura, stampila fiind aplicata de o angajata a societatii debitoare, la descarcarea marfii asistand un angajat al paratei, care a spus ca ,,marfa e OK", trimitandu-l sa aplice stampila pe factura.
Apararile paratei formulate prin intampinare au vizat, nu existenta conventiei dintre parti sau livrarea marfii de catre reclamanta paratei, ci exceptia autoritatii de lucru judecat, asupra careia instanta s-a pronuntat prin incheierea din data de 03.02.2015, respingand-o ca neintemeiata, precum si inexistenta conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca creanta datorata de catre parata, in sensul ca ea sa fie certa, lichida si exigibila.
Potrivit art.662 alin.2 Cod pr.civila, creanta este certa atunci cand existenta ei rezulta din chiar inscrisul constatator al creantei, respectiv din factura fiscala seria F5 nr.1041775/28.04.2014 emisa de reclamanta, depusa la dosarul cauzei (fila........), conform art.662 alin.3 Cod pr.civila, creanta este lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand titlul contine elemente care permit stabilirea lui, suma fiind determinata prin factura fiscala, iar potrivit art.662 alin.4 Cod pr. civila, creanta este exigibila daca obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sau daca acesta este decazut din beneficiul termenului de plata, factura fiscala stabilind, ca termen de plata, 28.04.2014. 
        Avand in vedere considerentele retinute precum si faptul ca, prin probele administrate in cauza, reclamanta a facut dovada unei creante certe, lichide si exigibile, vazand si prevederile art.1270 Cod civil, in sensul ca un contract valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante, instanta  a constatat ca fiind intemeiata cererea dedusa judecatii, astfel cum a fost precizata, a admis actiunea formulata de reclamanta si a obligat parata  sa plateasca acesteia suma de 11.255,16 lei, ce urmeaza a fi actualizata pana la data platii efective in functie de nivelul ratei dobanzii legale stabilite de BNR conform OUG nr.13/2011, din care suma de 10.999,30 lei reprezinta contravaloarea a 22.000 kg. tarata de grau livrata conform facturii fiscale F5 OLTI nr.1041775/28.04.2014, iar suma de 255,86 lei reprezinta dobanda legala calculata de la data scadentei-29.04.2014, pana la data de 25.01.2015.
Cu privire la dobanda legala solicitata de catre reclamanta, instanta  a retinut ca, potrivit art.2 indice 1 din Ordonanta Guvernului nr.13/2011, privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ,,In raporturile dintre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante, dobanda legala penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale", termenul ,,profesionist" fiind definit de art.2 pct. 2  din Legea nr.72/2013, ca orice persoana fizica sau juridica care exploateaza o intreprindere cu scop lucrativ.
In baza art.453 C.pr.civ., a obligat parata S.C.A. Invest S.R.L., la plata catre reclamanta S.C. Oltina Impex Prod Com S.R.L.,  a sumei de 662,10 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata  reprezentand taxa judiciara de timbru.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011