Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Pretentii - admisa in parte

(Sentinta civila nr. 220 din data de 24.03.2015 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin actiunea civila inregistrata la data de .......2014, pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr......../259/2014, reclamantii N.Gh. si N.I. au chemat in judecata parata S.M,, solicitand instantei sa pronunte o hotarare prin care sa dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 2.153,3 lei, reprezentand contravaloare utilitatilor consumate in perioada in care a locuit in imobilul proprietatea reclamantilor si la plata cheltuielilor de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru si onorariu de avocat.
In motivarea actiunii reclamantii au aratat ca la data de 01.03.2013 au convenit cu parata ca aceasta sa locuiasca in locuinta proprietatea acestora situata in comuna ......, sat ........ nr......, judetul Prahova. Avand in vedere intelegerea dintre parti, parata a locuit in imobilul mai sus descris pana la data de 30.05.2014, iar in toata aceasta perioada, in temeiul conventiei, parata a achitat o atat chirie lunara, precum si cheltuielile cu utilitatile imobilului (apa, energie electrica, gaze etc.) pentru perioada in care locuia in imobil.
 Reclamantii au mai aratat ca parata si-a achitat obligatiile aferente conform intelegerii dintre parti pana la inceputul anului 2014, dar in luna mai a anului 2014 a parasit locuinta fara nici o notificare prealabila. Mai precizeaza reclamantii ca, ulterior, au descoperit ca parata nu si-a achitat obligatiile ce ii reveneau, iar pentru perioada in care a locuit in imobil s-au acumulat datorii cu utilitatile in cuantum total de 2.153,3 lei respectiv:709,90 lei contravaloare consum gaze;1.117,66 lei contravaloare apa; 286,74 Iei contravaloare energie electrica;39 lei salubritate.
Au mai invederat ca, la momentul la care S.M. a parasit imobilul, a sustras mai multe bunuri din locuinta, fapta pentru care au sesizat organele de cercetare penala, plangerea formand obiectul dosarului penal nr. 626/P/2014.
Reclamantii au precizat ca, in toata aceasta perioada au intreprins nenumarate demersuri in vederea recuperarii sumelor datorate de la parata, sens in care au notificat-o pe aceasta atat in data de 27.06.2014 (notificare si convocare la mediere nr.42) cat si in data de 12.08.2014 prin notificarea nr.60, insa niciodata aceasta nu a dat curs solicitarilor reclamantilor. in sfarsit, reclamantii au aratat ca intelegerea dintre parti a fost una verbala, iar contractual de inchiriere nu a fost incheiat in forma scrisa. Cu toate acestea in opinia acestora contractul este unul valabil incheiat, fiind aplicabile dispozitiile art.1777 coroborat cu dispozitiile art.1781 C.civ., conform carora contractul de locatiune se considera incheiat indata ce partile au convenit asupra bunului si a pretului. Predarea bunului si stabilirea pretului s-a efectuat in data de 01.03.2013, data incepand cu care parata a si inceput sa locuiasca efectiv in imobilul proprietatea reclamantilor.
            In drept, reclamantii au invocat prevederile art.1516, art.1530, art.1777 si urmatoarele C.civ.
           In sustinerea actiunii, au fost depuse la dosarul cauzei urmatoarele inscrisuri: proces -verbal pentru ridicarea din sistem a apometrului incheiat la data de 25.09.2013, chitanta seria PHCHI nr.205887630, factura fiscala  seria PHFPF nr.2122745708 din 14.04.2014, facturile fiscale nr.9201736366 din 06.06.2014, nr. 9150081884 din 27.05.2014, seria PHFPF nr.2123251574 din 09.06.2014, fise client in perioada 01.01.2012-18.06.2014, 01.01.2012-18.06.2014 intocmite de  S.C.Hidro Prahova S.A., copiile cartilor  de identitate ale reclamantilor, foi de varsamant din data de 11.06.2014, notificare 1-Anexa PE-C1, notificarile nr.42/ 27.06.2014 si nr.60/12.08.2014, facturile seria PH THE nr.0793723 si nr.0782142, chitanta nr.69/18.06.2014, imputernicire avocatiala nr.82/27.10.2014.
           Actiunea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare  de 160 lei, conform chitantei nr.7319/23.10.2014, ce a fost anulata si atasata la dosarul cauzei (fila ..........).
          La data de 02.12.2014, reclamantii N.Gh. si N.I. au depus, prin fax, o precizare la actiunea introductiva cu privire la cadrul procesual, in sensul ca au calitatea de parati in prezenta cauza S.M. si fiul acesteia, S. E.-C. (fila......). Drept urmare, instanta a dispus efectuarea de mentiuni in sistemul informatizat Ecris, potrivit sustinerilor paratilor, precum si comunicarea catre ambii parati a cererii de chemare in judecata, a inscrisurilor atasate precum si a cererii precizatoare, dupa efectuarea de fotocopii (fila .....). 
Legal citati, paratii, nu au formulat intampinare, dar la termenul din 12.03.2015 s-a prezentat in instanta parata S.M.
La termenele de judecata din data de 12.02.2015 si 12.03.2015, instanta in baza art.255 rap. la art.258 si art. 237 al.3 pct.7 C.pr.civ. a incuviintat pentru reclamanti proba cu inscrisurile de la dosarul cauzei si interogatoriul paratilor, iar pentru parata S.M. proba cu inscrisuri.
La termenul din 12.03.2015, s-a administrat proba cu inscrisurile de la dosarul cauzei, interogatoriul paratei S.M. (fila.....) si proba testimoniala cu un martor, B.O. (filele ......).
            Analizand actele ?i lucrarile dosarului, instanta a  retinut urmatoarele:
            La data de 01.03.2013 N.Gh. si N.I. au convenit cu S.M. ca parata din prezenta cauza  si fiul sau, sa locuiasca in imobilul proprietatea reclamantilor, din comuna ......, sat ......... nr......., judetul Prahova.
           Potrivit sustinerilor reclamantilor din cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost precizata, declaratiei martorului B.O.(filele .....) si recunoasterilor paratei, astfel cum reiese din interogatoriul luat paratei la data de 12.03.2015 (fila .....), intelegerea partilor a vizat, in esenta, incheierea unui contract de locatiune, supus prevederilor art.1.777 si urm. C. civ., care incetat la data 30.05.2014.
           Potrivit temeiului de drept invocat de reclamanti, art.1.777 rap. la art.1781 C.civ., locatiunea este contractul prin care o parte, numita locator, se obliga sa asigure celeilalte parti, numite locatar, folosinta unui bun pentru o anumita perioada, in schimbul unui pret, denumit chirie, contractul considerandu-se incheiat indata ce partile au convenit asupra bunului si pretului.
           In conformitate cu art. 1270 al. 1 C.civ., conventiile au putere de lege intre partile contractante, partile fiind tinute sa-si execute obligatiile chiar daca executarea a devenit prea oneroasa (art. 1271 al.1 C.civ.).
           Pe de  parte, cheltuielile legate de folosirea bunului inchiriat sunt in sarcina locatarului, avand in vedere ca acesta este cel care folose?te bunul respectiv dar, pe de alta parte, potrivit art.1.786 lit.b C.civ., locatorul este tinut, chiar fara vreo stipulatie expresa, sa mentina bunul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata locatiunii, sarcina reparatiilor necesare pentru a mentine bunul in stare corespunzatoare de intrebuintare cazand, conform art.1.788 al.1  C.civ. in sarcina sa.
            In ceea ce priveste utilitatile pretins neachitate de parati, fata de inscrisurile depuse la dosarul cauzei si avand in vedere pozitia procesuala a partilor, instanta apreciaza ca nu toate pretentiile reclamantilor sunt indreptatite.
           Astfel, reclamantii au solicitat obligarea paratilor la plata sumei totale de 2.153,3 lei reprezentand contravaloare consum gaze (709,90 lei), contravaloare apa (1.117,66 lei), contravaloare energie electrica (286,74 lei) si salubritate (39 lei).
           In ceea ce priveste cheltuielile cu salubritatea, instanta a  constatat ca facturile seria PH THE nr.0793723, cu scadenta la 31.04.2014 si PH THE nr.0793723, cu scadenta la 31.05.2014 (fila 27), in valoare fiecare de 19,35 lei, sunt aferente perioadei in care paratii au folosit imobilul proprietatea reclamantilor.
           Cu privire la cheltuielile cu energia electrica, s-a re?inut ca la dosar a fost depusa chitanta seria PHCHI nr.205887630/18.06.2014, prin care reclamantii au achitat contravaloarea facturii fiscale seria PHFPF nr.2122745708/ 14.04.2014 (fila 9) in valoare de 236,18 lei. Potrivit urmatoarei facturi emise, seria PHFPF nr.2123251574/09.06.2014 (fila 12), pentru perioada 12.05-09.06, soldul neachitat era de 50,56 lei. Fata de sustinerile  reclamantilor in legatura cu perioada in care paratii au folosit imobilul in litigiu -  18 zile (12.05-30.05) - precum si cu pretul unitar pe kWh - 1,9 lei -, suma datorata de parati din valoarea facturii seria PHFPF nr.2123251574/09.06.2014 este de  34,2 lei, in total 270,38 lei.
In ceea ce priveste consumul de apa, potrivit fisei client (filele ......) soldul total  neachitat in perioada 01.01.2012 - 18.06.2014 este de 1.117,66 lei. Cu toate acestea, pentru perioada 15.03.2013-02.2014 (cand in imobilul in litigiu au locuit paratii) instanta  a constatat ca totalul facturilor emise de S.C. Hidro Prahova S.A. pentru clientul N.Gh. este de 1093,44 lei - din care s-a achitat 958 lei, astfel incat suma datorata de parati este de 135,44 lei. In plus, din suma deja achitata pana la data sesizarii instantei, de 958 lei, reclamantii au facut dovada achitarii doar a sumei de 250 lei (chitanta nr.69/18.06.2014, fila.....), astfel incat instanta va obliga paratii la plata sumei de 385,44 lei.
In ceea ce priveste contravaloarea gazelor consumate, instanta a constatat ca pretentiile reclamantilor se intemeiaza pe factura fiscala  nr.91500818848/ 27.05.2014, in valoare de 313,97 lei - reprezentand contravaloare gaz natural (fila.....), factura fiscala nr.9201736366/ 06.06.2014, in valoare de 302,10 lei - reprezentand verificare instalatie de utilizare (fila......) si foaia de varsamant pentru suma de 93,80 lei - reprezentand contravaloare facturi restante (fila......) - achitata in conformitate cu Notificarea 1 Anexa PE-C1/23.05.2014 (fila.......).
Cu toate acestea, asa cum s-a aratat in precedent, art.1.786 lit.b C.civ. stipuleaza ca locatorul este tinut sa mentina bunul inchiriat intr-o stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata locatiunii, sarcina reparatiilor necesare pentru a mentine bunul in stare corespunzatoare de intrebuintare cazand, conform art.1.788 al.1  C.civ. in sarcina sa. Drept urmare, instanta a apreciat ca nu locatarul, ci locatorul, in calitate de proprietar al imobilului si in virtutea obligatiei sale de a asigura buna folosinta a imobilului, este obligat sa suporte contravaloarea taxei de verificare a instalatiei de gaze, suma de 313,97 lei neputand fi pusa in sarcina paratilor.
De asemenea, instanta  a retinut ca la data de 02.10.2014 reclamantii au comunicat, prin fax, cerere precizatoare (fila....), indicand numele corect la paratei S.M. si solicitand introducerea in cauza, in calitate de parat, a numitului S. E.
Potrivit art.149 al.4 C.pr.civ., in cazul in care cererea a fost comunicata, potrivit legii, prin fax sau prin posta electronica, grefierul de sedinta este tinut sa intocmeasca din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala partii care avea aceasta obligatie. In conditiile in care, odata cu modificarea actiunii, reclamantii nu au depus la dosarul cauzei un nou exemplar al cererii de chemare in judecata si actele atasate initial, pentru a fi comunicate noului parat indicat, dupa cum nu au depus in numar suficient de exemplare nici chiar cererea precizatoare, grefierul delegat a procedat la efectuarea a 42 de copii de pe actele aflate la dosar - urmand ca reclamantii, in solidar, sa fie obligati la plata contravalorii acestor copii (8,40 lei) calculata in conformitate cu prevederile art.9 al.1 lit. i din OUG nr.80/2013.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011