Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Oradea

obligatie de a face

(Sentinta civila nr. 12061/2014 din data de 05.01.2015 pronuntata de Judecatoria Oradea)

Domeniu Autorizare | Dosare Judecatoria Oradea | Jurisprudenta Judecatoria Oradea

SENTINTA CIVILA nr. 12061/2014
Sedinta publica de la 5 decembrie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE : ___
GREFIER : ___.
*****

Pe rol judecarea cauzei civile formulata de reclamantul __.. judetul Bihor in contradictoriu cu paratele _.judetul Bihor, ____.judetul Bihor, avand ca obiect obligatie de a face.
La apelul nominal facut in sedinta publica nu se prezinta nimeni.
Procedura de citare este indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care:
Instanta constata ca reclamantul a depus dovada citarii paratei ____. prin publicitate.
Considerand cauza lamurita, instanta ramane in pronuntare.

INSTANTA

Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub dosar nr. _.. reclamantul _.  a chemat in judecata parata __. solicitand obligarea acesteia sa procedeze la desfiintarea lucrarilor executate fara respectarea prevederilor legale, in conformitate cu art.32 si art.28 din Legea nr.50/1991 si art.56 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991.
In motivare se arata ca  parata se face vinovata de realizarea unor lucrari de montare instalatie de canalizare pe fatada blocului pentru a deservi uscatoria aflata la etajul 4, lucrare executata fara autorizatie de construire.
Cu ocazia controlului efectuat la santierul din Oradea, str. ___, in data de 28.02.2012, s-a intocmit Procesul Verbal de Constatare si Sanctionare a Contraventiilor nr.55/28.02.2013 prin care parata a fost sanctionata contraventional si s-a dispus desfiintarea instalatiei montate ilegal.
Conform prevederilor legale, in cazul in care persoanele sanctionate contraventional nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, desfiintarea constructiilor realizate nelegal.
Solicita si stabilirea termenului limita de indeplinire a masurilor de desfiintare a lucrarilor executate fara respectarea proiectului tehnic din cadrul autorizatiei de construire.
In drept au fost invocate prevederile art.28, art.32 din Legea nr.50/1991 si art.56 din Normele Metodologice din 26 august 2005 de aplicare a Legii nr. 50/1991, Ordonanta Guvernului Romaniei nr.2/2001.
In conformitate cu prevederile art.411 C.Pr.Civ., solicita judecarea cauzei si in lipsa partilor.
  Prin intampinare (fila 18) parata ___. a invocat exceptia de ordine publica a lipsei calitatii sale procesuale pasive si pe cale de consecinta admiterea exceptiei si respingerea fata de ea a actiunii formulate de Mun. Oradea.
In motivare se arata ca exceptia este de ordine publica, prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 753 din 30 aprilie 2013 de BNP __.. a instrainat imobilul situate in Oradea str. ___( in regim de inaltime P+4) inscris in CF ___...
In probatiune s-au depus inscrisuri : Contractual de vanzare- cumparare autentificat sub nr. 7__..din 30 aprilie 2013 de BNP __. conform cu originalul in exemplare suficiente pentru comunicare.
In drept au fost invocate prevederile art. 36 Noul cod de procedura civila.
Prin raspunsul la intampinare reclamantul a solicitat respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratei _.. si introducerea in cauza a doamnei _____.
Asa cum s-a retinut, parata ___ se face vinovata de realizarea unor lucrari de montare instalatie de canalizare pe fatada blocului situat in Oradea, str. __. pentru a deservi uscatoria aflata la etajul 4, lucrare executata fara autorizatie de construire.
In cazul nerespectarii termenului stabilit de instanta pentru intrarea in legalitate se impune desfiintarea lucrarilor executate fara autorizatie. Acest lucru se duce la indeplinire fara obtinerea unei autorizatii de desfiintare, asa cum rezulta din prevederile art. 63 alin.2 din Normele Metodologice de aplicarea L. 50/1991.
Lucrarile de desfiintare a unor constructii/lucrari executate fara autorizatie sau cu incalcarea prevederilor acesteia, dispuse de organele de control abilitate sau de instanta, se pot executa fara a fi necesara emiterea unei autorizatii de desfiintare".
In cazul in care instanta va incuviinta introducerea in cauza a actualului beneficiar, d-na _. si hotararea ii va fi opozabila, masurile de intrare in legalitate pot fi duse la indeplinire de catre parata ___.
In concluzie, parata nu are calitatea de executant si poate duce la indeplinire masurile de intrare in legalitate de unde rezulta in mod evident si faptul ca are calitate procesuala in prezenta cauza.
Solicita introducerea in cauza, in calitate de parata a numitei ____. solicitand obligarea acesteia la intrarea in legalitate prin obtinerea unei autorizatii de construire intr-un termen stabilit de instanta iar in caz de nerespectare a acestuia la desfiintarea constructiilor realizate fara autorizatie, sanctionate prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 55/28.02.2013, in conformitate cu art. 32 si art. 28 din L. 50/1991 si art. 59 din Normele metodologice de aplicare a L.50/1991.
In motivare se arata ca potrivit contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. _..30.04.2013, uscatoria din imobilul situat in Oradea str. __.. a devenit proprietatea doamnei ___..
Conform prevederilor L. 50/1991 poate avea calitatea de contravenient atat beneficiarul cat si executantul lucrarilor neautorizate. In acest caz, executantul a fost ___, sanctionata prin procesul verbal  55/28.02.2013 iar calitatea de beneficiar o are in prezent ___.
Desi nu are calitatea de executant, ____.. are calitatea de beneficiar al lucrarilor neautorizate din moment ce este proprietar al imobilului si implicit are calitate procesuala in prezenta cauza, revenindu-i obligatia de a intra in legalitate.
Conform prevederilor legale, in cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul verbal de constatare a contraventiei, organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei sau desfiintarea constructiilor realizate nelegal.
Avand in vedere ca parata nu a obtinut nici pana in prezent o autorizatie de construire, solicita intrarea in legalitate prin obtinerea unei autorizatii de construire intr-un termen stabilit de instanta, iar in caz de nerespectare a acestuia desfiintarea constructiilor realizate fara autorizatie.
In drept au fost invocate prevederile art. 28, art. 32 din L.50/1991, art. 59 din Normele Metodologice din 12.10.2009 de aplicarea a L. 50/1991, OG. 2/2001.
Prin intampinare (fila 32) parata ___. a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive si, pe cale de consecinta, ca urmare a admiterii acestei exceptii, solicita respingerea cererii formulata fata de ea ca fiind facuta impotriva unei persoane fara calitate, cu cheltuieli de judecata.
In motivare se arata ca asa cum s-a aratat in cererea de chemare in judecata, parata __ a fost cea care a executat lucrari de montare a unei instalatii de canalizare pe fatada blocului X 24, situat in Oradea, str. __.., pentru a deservi uscatoria situata la et.4, ea a achizitionat la data de 30.04.2013, de la parata __., imobilul-uscatorie situat in Oradea, str. __., inscris in CF nr. __ Oradea (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. __).
  In data de 01.08.2013, parata ____. a instrainat imobilul mai sus mentionat, prin contractul de vanzare autentificat sub nr. __..2013 de BNP _.., catre numita _____. Ca urmare, nu numai ca nu este cea care a realizat lucrarile cu privire la care se solicita intrarea in legalitate, lucrarile fiind efectuate de catre parata ____.., insa nu are nici calitatea de beneficiar al lucrarilor neautorizate, atata timp cat nu este proprietar al imobilului.
Precizeaza faptul ca nici la data introducerii cererii de chemare in judecata - 13.12.2013 - si nici la data extinderii de actiune - 26.03.2014 nu era proprietara imobilului.
Astfel, contrar celor sustinute de reclamant, nu are calitate procesuala pasiva in prezenta cauza, neputand fi obligata de a intra in legalitate, cu privire la un imobil care nu ii apartine, motiv pentru care solicita admiterea exceptiei invocate si respingerea cererii fata de ea ca fiind facuta impotriva unei persoane fara calitate.
In drept au fost invocate prevederile art. 36, art.40, art. 205 din Noul cod de procedura civila-
In probatiune s-au depus inscrisuri : 4 exemplare din contractul de vanzare-cumparare nr. 2591/01.08.2013.
  Prin extinderea de actiune depusa la fila 46 reclamantul a renuntat la cererea de chemare in judecata impotriva paratei ___.., aceasta instrainand imobilul, motiv pentru care nu mai poate avea calitate procesuala pasiva in prezenta cauza.
A solicitat introducerea in cauza a numitei ___. solicitand obligarea acesteia la intrarea in legalitate prin obtinerea unei autorizatii de construire intr-un termen stabilit de instanta iar in caz de nerespectare a acestuia la desfiintarea constructiilor realizate fara autorizatie, sanctionate prin Procesul Verbal de Constatare si Sanctionare a Contraventiilor nr.55/28.02.2013, in conformitate cu art.32 si art.28 din Legea nr.50/1991 si art.59 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991.
In motivare se arata ca, asa cum reiese din contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.2591/2013, imobilul uscatorie situat in Oradea, strada ___. a devenit proprietatea doamnei _..
Conform prevederilor Legii nr.50/1991 poate avea calitatea de contravenient atat beneficiarul cat si executantul lucrarilor neautorizate. In acest caz, executantul a fost __, sanctionata prin PV nr.55/28.02.2013 iar calitatea de beneficiar o are in prezent __..
  Desi nu are calitatea de executant, ____. are calitatea de beneficiar al lucrarilor neautorizate din moment ce este proprietar al imobilului si implicit are calitate procesuala in prezenta cauza, revenindu-i obligatia de a intra in legalitate.
Conform prevederilor legale, in cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei sau desfiintarea constructiilor realizate nelegal.
Avand in vedere ca parata nu a obtinut nici pana in prezent o autorizatie de construire, nu are alta optiune decat sa solicite intrarea in legalitate prin obtinerea unei autorizatii de construire intr-un termen stabilit de instanta iar in caz de nerespectare a acestuia desfiintarea constructiilor realizate fara autorizatie.
In drept au fost invocate prevederile art.28, art.32 din Legea nr.50/1991 si art.59 din Normele Metodologice din 12.10.2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991, Ordonanta Guvernului Romaniei nr.2/2001.
  Prin notele de sedinta depuse la data de 12.06.2014, fila 51 de la dosar, _____ a aratat ca nu a executat lucrarile de montare a unei instalatii de canalizare pe fatada blocului X24 de pe str. __.. pentru a deservi uscatoria situata la etajul IV, aceste lucrari fiind executate de proprietarul anterior al imobilului, in momentul cumpararii imobilului, lucrarile a caror desfiintare se cere, erau deja efectuate.
Dupa cum a aratat si in actele depuse la dosar, nu este proprietar al  imobilului la care au fost efectuate lucrarile fara autorizatie. Conform art. 555 din Codul Civil " Proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, folosi si dispune de un bun in mod exclusiv, absolut si perpetuu in limitele stabilite de lege", iar eu nu mai sunt titulara al lucrarilor executate fara autorizatie, iar ca o consecinta a acestui fapt nu am atributul de dispozitie, acesta apartine doar proprietarei ____, ea fiind singura in masura sa desfiinteze lucrarile de instalatii canalizare pe fatada blocului.
Analizand actele si lucrarile aflate la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:
Potrivit procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. nr. 55/28.02.2013 incheiat de agenti constatatori din cadrul Politiei Locale Oradea, in baza art. 26 lit. a) din Legea 50/1991 i s-a aplicat paratei ___..o amenda contraventionala in cuantum de 1.000 lei pentru aceea ca ar fi  realizat fara autorizatie de constructie lucrari de montare a unei instalatii de canalizare pe fatada blocului din Oradea, str. ____., pentru a deservi uscatoria aflata la etajul 4, lucrare executata fara autorizatie de construire.
Parata nu neaga existenta lucrarilor indicate de reclamanta insa arata ca nu este autorul acestor lucrari, ea dobandind imobilul in aceasta stare de la proprietarul anterior, iar pe de alta parte sustine ca nu mai are calitate procesuala pasiva in cauza intrucat intre timp a instrainat dreptul de proprietate asupra uscatoriei si implicit si asupra instalatiei de canalizare in discutie.
Intr-adevar in baza contractului de vanzare cumparare autentificat sub incheierea nr. 753/30.04. 2013 a B.N.P. __.. parata ___ a vandut paratei lui __.. imobilul situat in Oradea str. __.., etaj. IV( in regim de inaltime P+4) inscris in CF ___.. Oradea.
La randul sau parata ___. a recunoscut implicit existenta lucrarilor, dar a aratat ca nu este nici executant si nici beneficiarul actual al lucrarilor de canalizare intrucat la data de 01.08.2013, a vandut imobilul _. in baza contractului de vanzare autentificat sub nr. __.2013 de BNP ____, motiv pentru care si aceasta parata a invocat propria lipsa a calitatii procesuale pasive.
Potrivit art. 11 alin. 1 lit. b) din Legea 50/1991 "(1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor: (_)".
Prin urmare, dintr-o interpretate per a contrario a textului legal susmentionat rezulta ca este necesara autorizatie de constructie pentru orice lucrare care schimba aspectul arhitectural al constructiilor, ori este evident ca amplasarea oricaror elemente noi pe fatada presupuse obtinerea prealabila a unei autorizatii de constructie.
Potrivit 32 alin. 1 din Legea 50/1991 "(1) In cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz: a) incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei; b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.".
Teoretic intrarea in legalitate se poate indeplini fie prin eventuala obtinere in conditiile legii unei autorizatii de constructie pentru lucrarile efectuate, fie prin desfiintarea lucrarilor, insa raportat la natura lucrarilor (instalatie de canalizare montata pe fatada) obtinerea unei autorizatii de constructie nu este posibila.
In speta de fata insa problema care se pune este stabilirea identitatii persoanei sau persoanelor care trebuie sa aduca la indeplinire obligatia de intrare in legalitate, daca obligatia revine executantului si/sau beneficiarului si care dintre parate se regasesc in vreuna dintre aceste situatii.
In cazul de fata lucrarile de canalizare s-au efectuat pe fatada care este obiectul dreptului de proprietate comuna, iar potrivit art. 14 din Legea 230/2007 niciunui proprietar nu ii este permis sa incalce, sa afecteze sau sa prejudicieze in vreun fel dreptul de proprietate comuna sau individuala a celorlalti proprietari din condominiu.
In plus, legalitatea edificarii constructiilor si siguranta in constructii constituie obiective de interes public.
In aceste conditii obligatia de a intra in legalitate nu rezulta doar ca urmare a incheierii procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor ci constituie o obligatie legala.
In cazul de fata nu s-a administrat un probatoriu pentru a stabili cu certitudine cine este constructorul executant al lucrarilor (parata ____.
Acest aspect insa nici nu are relevanta intrucat indiferent cine a fost executantul lucrarilor, acesta a fost de rea credinta, iar reaua credinta s-a mentinut si in privinta subdobanditorilor ulteriori. Transmiterea dreptului de proprietate nu acopera nelegalitatile anterioare si nici nu inlatura obligatia de a intra in legalitate, cu atat mai mult cu cat nici una dintre parate nu si-a exercitat benevol obligatia de a intra in legalitate o data ce a devenit proprietara imobilului, deci se pune si problema raspunderii pentru fapta proprie, chiar daca unele dintre parate nu mai sunt proprietare.
Pentru acest motiv instanta va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei ____, invocata de aceasta parata.
Pe de alta parte intrucat reclamantul stabileste limitele investirii instanta apreciaza ca declaratia de renuntare la judecata formulata de reclamant cu privire la parata __ se impune a fi analizata cu prioritate fata de exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive invocata de aceasta. Astfel avand in vedere declaratia expresa de renuntare la judecata depusa de reclamanta instanta va lua act de aceasta, iar exceptia va fi respinsa ca ramasa fara obiect.
In privinta paratei ___.., din datele de la dosar aceasta este si in prezent proprietara imobilului, astfel ca si fata de aceasta actiunea este admisibila.
Potrivit 32 alin. 2-3 din Legea 50/1991 "In cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limita de executare a masurilor prevazute la alin. (1). (3) In cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanta, in conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la indeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmand sa fie suportate de catre persoanele vinovate."
La stabilirea termenului limita si tinand cont de posibilele consecinte sanctiune ale nerespectarii lui instanta apreciaza ca obligatiile dispuse se impun a fi stabilite cu caracter de certitudine printr-o hotarare definitiva, pentru evitarea de ambele parti a cheltuielilor inutile (in eventuala situatie de modificare a hotararii in caile de atac). Instanta va mai lua in considerare si interesul public de intrare cat mai repede in legalitate, dar si drepturile paratelor de a avea la dispozitie o perioada rezonabila de la data ramanerii definitive pentru a face demersurile necesare pentru intrarea in legalitate.
In aceste conditii instanta apreciaza ca un termen de 90 zile de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari este suficient pentru a intra in legalitate prin desfiintarea lucrarilor.
Instanta nu se va pronunta in privinta cheltuielilor de judecata, acestea nefiind solicitate de reclamanta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei ____ invocata de parata.
Ia act de renuntarea la judecata cererii formulate in contradictoriu cu parata __...
Respinge ca ramasa fara obiect exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei __.. - sat .. judetul Bihor, invocata de parata.
Admite cererea formulata de reclamantul __ prin .. in contradictoriu cu paratele _.. cu domiciliul in Oradea, str. ___., avand ca obiect obligatia de a face, in sensul ca:
In baza art. 28 raportat la art. 32 din Legea nr. 50/1991 dispune paratelor _ in solidar ca in termen de 90 de zile de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari sa intre in legalitate prin desfiintarea lucrarilor constand in instalatie de canalizare montata pe fatada blocului X 24 din mun. Oradea, str. __ pentru a deservi uscatoria de la etajul 4, al blocului.
Fara cheltuieli de judecata.
Cu drept de a declara apel in termen de 30 de zile de la comunicare.
Cererea de declarare a caii de atac se va depune la Judecatoria Oradea.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 05 decembrie 2014.

PRESEDINTE GREFIER
     __.. ______..
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Autorizare

Cerere de autorizare desfiintare lucrare. Certificat de urbanism obtinut ulterior. - Sentinta civila nr. 238 din data de 26.03.2015
anulare dispozi?ii - Sentinta comerciala nr. 155/CA din data de 03.04.2014
Ordonanta presedintiala. Admisibilitate. - Decizie nr. 319/R din data de 18.09.2007
Autorizatie de constructie pentru extinderea pe verticala a constructiei deja existenta. Acordul vecinilor conditii in care este solicitat. Notiunea de schimbare a destinatiei imobilului. Hotarare de partaj - relevanta pentru dreptul de proprietate... - Decizie nr. 225 din data de 02.02.2011
Autorizatie de construire - Decizie nr. 1377 din data de 02.12.2009
Autorizatie Utilizator Final. - Decizie nr. 1310 din data de 18.11.2009
Retragere autorizatie taxi. Obligativitatea procedurii prealabile. - Decizie nr. 710 din data de 26.05.2009
Autorizare persoana fizica. Refuz nejustificat al autoritatii competente - Decizie nr. 96 din data de 27.01.2009
Autorizatie de constructie. Nerespectarea P.U.Z. si P.U.D. Refuz de eliberare. - Decizie nr. 2112 din data de 03.11.2005
Constructie edificata fara autorizatie de construire. Intrare in legalitate. - Decizie nr. 1074 din data de 13.11.2009
Autoritate de lucru judecat in materia legii privind procedura insolventei - Decizie nr. 78 din data de 03.02.2009
OBLIGARE EMITERE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 554/17.02.2010 din data de 05.03.2010
Radiere auto - Sentinta civila nr. 5743 din data de 09.11.2011
Transformarea fatadei blocului intr-un spatiu de expunere necesita o autorizatie eliberata de autoritatea competenta, instanta fiind chemata sa verifice caracterul legal sau nelegal al constructiilor supuse desfiintarii. - Decizie nr. 1608R din data de 28.09.2012
Obligatia obtinerii autorizatiei de construire. Obtinerea autorizatiei de catre titularul unui drept real. - Decizie nr. 622 din data de 23.03.2012
Autorizatii. - Decizie nr. 730 din data de 20.02.2012
Refuz nejustificat al autoritatii publice de a comunica necesitatea completarii dosarului aferent eliberarii autorizatiei de construire. - Decizie nr. 2202 din data de 25.10.2010
Obligatia desfiintarii lucrarilor realizate fara autorizatie de construire. Irelevanta diligentelor intreprinsa in lipsa autorizatiei. Legea nr.50/1991 - art.26 alin.1, art.28 alin.3 si art.30 alin.1. - Decizie nr. 1313 din data de 18.09.2008
Instanta de tutela, noul cod civil, autorizare act de dispozitie minor coproprietar cu mama reprezentant legal - Sentinta civila nr. 32525/2011 din data de 28.11.2011
Autorizarea intrarii in incaperi (Art. 384 ind.1 al. 2 C.p.c./ art.679 NCPC - Hotarare nr. 964 din data de 12.02.2015