Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Oradea

contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 688/26.01.2015 din data de 26.01.2015 pronuntata de Judecatoria Oradea)

Domeniu Leasing | Dosare Judecatoria Oradea | Jurisprudenta Judecatoria Oradea

HOTARAREA CIVILA NR. 688/26.01.2015

Sedinta publica din data de 26.01.2015
Instanta constituita din:
PRESEDINTE:

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe contestatorul             intimatul SC ____ SA, avand ca obiect contestatie la executare.
La apelul nominal facut in sedinta publica partile nu se prezinta.
Procedura de citare este legal indeplinita asa cum s-a consemnat in incheierea de sedinta din data de 12.01.2015.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Dezbaterile si concluziile pe fond ale partilor sunt consemnate in incheierea de sedinta din data de 12.01.2015, care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat initial pronuntarea la data de 19.01.2015, iar ulterior a amanat pronuntarea pentru azi, 26.01.2015.

INSTANTA
DELIBERAND,

Constata ca pe rolul acestei instante s-a inregistrat la data de 23.09.2014 contestatie la executare formulata de catre contestatorul __.. in contradictoriu cu intimatul SC ___ SA.
Prin cererea formulata, contestatorul a solicitat admiterea contestatia la executarea silita efectuata in dosarul executional nr. _.. al BEJ __.., ca urmare a cererii de executare formulata de catre creditorul SC __.. SA si anularea tuturor actelor  de executare silita efectuate si a executarii insasi si constatarea nulitatii absolute a prevederilor art. 13 din Conditiile Generale de Leasing Financiar ale Contractului de Leasing Financiar. Solicita obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.
In motivare, arata ca intre parti s-a incheiat la data de ___.  Contractul de ___, avand ca obiect autoturismul _, cu pret de achizitie de 8.398,32 Euro, din care 6.718,66 Euro fiind valoarea finantata de catre creditor. Arata ca a achitat un avans de 1.679 Euro, dar din cauza faptului ca i s-au redus brusc veniturile nu a reusit sa achite intreaga valoare, astfel ca la data de 19.05.2009 a predat autoturismul _, incheindu-se un proces-verbal in care s-a constatat ca suma restanta este de 3.224,26 lei. Prin dosarul executional nr. __. al BEJ __ a fost executat silit pentru suma de 5.530,06 lei, reprezentand debitele restante catre creditorul SC __. SC, conform Contractul de Leasing Financiar nr. 24004. La data de 09.09.2014 i s-a comunicat somatia nr. __.. din data de 02.09.2014 prin care i s-a adus la cunostinta ca este din nou executat silit la cererea creditorul SC Impuls __ SC in baza aceluiasi titlu executoriu, respectiv Contractul de Leasing Financiar nr. 24004, pentru suma de 34.622,44 lei, reprezentand rate restante si prime de asigurare CASCO neachitate si finantare neacoperita.
Cererea e motivata in drept pe prev art. 702, art. 704, art. 705 si urm., art. 711 si urm. Cpc, OG nr. 51/1997, Legea 193/2000 repubicata, iar in probatiune se depun inscrisuri.
Prin intampinarea depusa la data de 27.10.2014, intimatul SC __..SA a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata, respingerea capatului de cerere privind constatarea nulitatii absolute a prevederilor art. 13 din Conditiile Generale de Leasing Financiar ale Contractului de Leasing Financiar. Solicita cheltuieli de judecata.
Arata in fapt modul in care s-a desfasurat relatia cu contestatorul si articolele contractuale incidente ce dau dreptul intimatei la executare silita. In esenta arata ca ulterior valorificarii autovehiculului, suma nu a acoperit capitalul ramas de facturat la contractul de leasing nr. __.. astfel ca a initiat la 18.02.2014 procedura de executare pentru suma de 34.622, 44 lei.
Cu privire la cursul prescriptiei, intimata sustine ca termenul curge de la 13.12.2013 data emiterii calculului de inchidere in cazul bunurilor recuperate si valorificate, termen ce nu a fost implinit in speta.
Intampinarea e motivata in drept pe prev. art. 205 alin. 2, art. 622 si urm. Cpc, OG nr. 51/1997 modificata prin Legea nr. 287/2006.
Analizand cererea formulata prin prisma probelor administrate si a normelor legale incidente, instanta retine urmatoarele:
In fapt, impotriva contestatorului s-a pornit la initiativa intimatei procedura de executare silita in dosarul executional nr__../E/2014. Titlul executoriu este reprezentat de contractul de leasing nr. ___., suma de executat fiind de 34.622,44 lei reprezentand rate restante, rate prime de asigurare CASCO neachitate, finantare neacoperita si cheltuieli conform contractului de leasing.
Prin incheierea nr. ___/2014 s-a incuviintat de catre Judecatoria Oradea, executarea silita a contestatorului.
Anterior, in dosarul executional nr. __. contestatorul a fost executat silit pentru suma totala de 5530,06 la care se adauga cheltuieli in baza aceluiasi titlu executor.
Fata de apararile formulate de contestator, instanta retine urmatoarele:
In ce priveste articolul 13 din contractul de leasing, instanta retine ca titlul executor este reprezentat de un contract de leasing, astfel ca in baza art. 712 alin. 2 Cpc, astfel ca se va analiza pe fond capatul ce cerere privind nulitatea absoluta a acestei prevederi din contract.
Astfel clauzele art. 13 din Contractul de Leasing Financiar nr. 24004/27.11.2008, instanta apreciaza ca acestea sunt lovite in parte de nulitate absoluta, pentru motivele aratate in continuare.
Astfel, conform OG nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, in cazul leasingului financiar, pentru creditul acordat finantatorul beneficiaza de dobanda, a carei rata este convenita prin acordul partilor si care se adauga la cota parte din valoarea de intrare a bunului.
Potrivit art. 15 din OG nr. 51/1997 "Daca in contract nu se prevede altfel, in cazul in care locatarul/utilizatorul nu executa obligatia de plata integrala a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate, pana la data restituirii in temeiul contractului de leasing."
Cele doua parti au integrat in contractul incheiat cazul de reziliere reglementat de art. 15 din OG nr. 51/1997, pentru neplata a doua luni consecutive a ratei de leasing, calculata de la scadenta, sub forma unui pact comisoriu de gradul IV.
Partile pot sa convina sau nu, ca in cazul neplatii timp de doua luni consecutive a ratei de leasing calculata de la data scadentei, sa intervina rezilierea contractului, sub acest aspect textul legal fiind dispozitiv.
Daca partile au convenit totusi in contractul de leasing asupra acestui caz de desfiintare, textul legal amintit este si devine imperativ cu urmatoarele consecinte: "finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate, pana la data restituirii in temeiul contractului de leasing."
Cum textul de lege (art. 15 din OG nr. 51/1997) nu descrie exhaustiv sintagma "toate sumele datorate" ramane ca instanta sa decida daca in aceasta formulare sunt incluse toate "obligatiilor financiare prevazute in sarcina utilizatorului", respectiv "toate creantele ce decurg din contract" astfel cum apar descrise la art. 13 din contract, sau acestea depasesc limitele sintagmei legale din art. 15 din OG 51/1997.
Conform art. 13 din contract in sintagma "toate creantele ce decurg din contract" sunt incluse si dobanda de prefinantare neachitata si valoarea insumata a tuturor ratelor de leasing neachitate.
Ori aceste obligatii de plata a ratelor se adauga la cele platite deja si la toate sumele datorate pana la data la care debitorul a restituit bunul, astfel ca se ajunge la situatia ca finantatorul sa ceara de fapt executarea anticipata a obiectului obligatiei contrar naturii succesive a acesteia. Un contract nu poate fi concomitent si in fiinta si reziliat, iar clauza care contine o astfel de posibilitate este lipsita de cauza, fiind lovita de nulitate absoluta in baza art. 666 cod civil. din 1864.
De esenta sa, contractul de leasing este un contract cu executare succesiva, locatarul putand opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni; periodicitatea scadentei lunara a ratelor de leasing este stabilita legal, iar la aceasta nu se poate renunta conventional, in sensul ca prin efectul rezilierii, ratele devin automat scadente si platibile imediat astfel cum statueaza clauza in speta, cata vreme desi conform art. 8 din ordonanta, contractul de leasing este titlu executoriu, creditorul nu a optat pentru executare ci pentru desfiintarea contractului.
Totodata, instanta considera ca, aplicand clauzele contractuale analizate, finantatorul se imbogateste fara justa cauza, in detrimentul debitorului principal, prin aceea ca redobandeste si bunurile acordate in regim de leasing, dar incaseaza si ratele de leasing viitoare, ramase de achitat pana la finalul contractului.
In acest mod se ajunge la situatia absurda ca finantatorul sa prefere neexecutarea contractului de catre beneficiar in locul executarii, ceea ce este inadmisibil.
Este de mentionat ca, potrivit 10 din O.G. nr. 51/1997, printre obligatiile expres prevazute de lege in sarcina utilizatorului unui contract de leasing se numara la lit. d) sa achite toate sumele datorate conform contractului de leasing - rate de leasing, asigurari, impozite, taxe -, in cuantumul si la termenele mentionate in contract, iar la lit. j: j) sa restituie bunul in conformitate cu prevederile contractului de leasing, neexistand nici o norma legala care sa prevada obligatia acestuia ca, la incetarea contractului de leasing, desi bunul este restituit finantatorului, utilizatorul sa plateasca in continuare ratele de leasing pana la expirarea duratei contractuale stabilite initial.
Intr-adevar potrivit art. 969 al. 1 C. civ. "conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante", insa trebuie avute in vedere si prevederile art. 970 al. 2 C. civ., conform cu care conventiile "obliga nu numai la ceea ce este expres intr-insele, dar la toate urmarile ce echitatea, obiceiul sau legea da obligatiei dupa natura sa".
Chiar in situatia in care s-ar retine ca prevederile contractuale analizate nu ar fi lovite de nulitate, raportat la faptul ca art. 13 din contract este intitulat "consecintele aparitiei unui caz de neindeplinire a obligatiilor contractuale" instanta retine ca aceste reglementari pot fi asimilate unei clauze penale.
Ori in acest caz s-ar putea proceda la reevaluarea judiciara a cuantumului daunelor interese stabilite prin clauza penala, care presupune determinarea in prealabil a naturii juridice a acestei clauze.
Astfel, instanta va retine ca legiuitorul a consacrat acestei institutii reglementari cuprinse in doua capitole diferite : despre diferitele tipuri de obligatii ( capitolul VI- sectiunea a VI-a ) si despre efectele obligatiilor ( capitolul VII ).
 In art. 1066-1072 C.civ. se consacra obligatia cu clauza penala, este definita aceasta si se contureaza regimul sau juridic, in timp ce art. 1087 C.civ. este cuprins in capitolul referitor la raspunderea contractuala si daunele-interese ce se cuvin creditorului in caz de neexecutare a obligatiilor asumate de catre debitor.
Reflectarea prin dispozitii distincte a aceleiasi institutii juridice este de natura sa imprime particularitati cu privire la cauza, obiectul si natura prestatiei executate de catre debitor in situatiile consacrate de cele doua categorii de reglementari. Astfel, primul grup de dispozitii se stipuleaza in vederea asigurarii executarii unei obligatii relevand caracterul coercitiv-sanctionator al clauzei penale ce o apropie de originile sale din dreptul roman, in timp ce a doua categorie se refera la o etapa ulterioara- neexecutarea obligatiilor si acoperirea unui prejudiciu - reflectand caracterul reparatoriu al acesteia.
Conexiunea dintre cele doua categorii de reglementari este data de art. 1069 C.civ. potrivit caruia clauza penala este o compensare a daunelor-interese ce creditorul sufera din neexecutarea obligatiei principale. Natura mixta a clauzei penale impune luarea in considerare a faptului ca desi cocontractantul este indreptatit sa obtina ce s-a stipulat in cuprinsul clauzei penale fara a i se pretinde sa dovedeasca existenta unui prejudiciu si intinderea lui, acestea reprezinta in acelasi timp cauza si limita pana la care pot fi acordate.
Concluzia se impune intrucat art. 1085 si 1086 C.civ. prevad in mod expres ca debitorul raspunde numai de daunele-interese care sunt consecinta directa si necesara a neexecutarii obligatiei, chiar si in ipoteza in care vinovatia imbraca forma dolului.
Tocmai de aceea, nu trebuie exclusa de plano posibilitatea instantei de judecata de a reduce sau majora cuantumul daunelor-interese stabilite (de parti printr-o clauza penala) atunci cand intre prejudiciul real suferit de catre creditor si suma stipulata exista o disproportie vadita.
O asemenea interventie nu este de natura sa infranga principiul fortei obligatorii a contractelor consacrat de art. 969 alin. 1 C.civ. intrucat libertatea contractuala nu este identica cu una absoluta sau discretionara de a contracta.
Un contract are putere de lege intre parti intrucat este prezumat a fi dominat de buna-credinta si utilitate pentru partile contractante. Forta juridica deplina este recunoscuta numai acelor conventii care nu intra in conflict cu principiul constitutional al bunei-credinte si cu bunele moravuri. In caz contrar el nu poate fi opus partilor, tertilor sau instantei de judecata.
Mai mult, nu trebuie omis ca art. 969 C.civ. nu are o existenta de sine statatoare in ansamblul dispozitiilor Codului civil, ci el este inseparabil de art. 970 alin.1 C.civ., executarea cu buna-credinta a obligatiilor fiind rezultatul firesc al obligativitatii contractului.
Un contract ramane legea partilor numai in masura in care nici una dintre acestea nu ignora sau incalca cu buna stiinta indatoririle care ii revin potrivit asumarii si executarii cu buna-credinta a prestatiilor.
Asa fiind, in speta dedusa judecatii, instanta retine ca bunul ce a constituit obiectul contractului de leasing a fost restituit intimatei, aceasta la randul sau valorificandu-l catre o alta persoana.
Cauza asumarii obligatiei de plata a ratelor de leasing de catre debitor a constituit-o tocmai folosinta exercitata asupra lor si posibilitatea dobandirii dreptului de proprietate in viitor.
Se retine ca in prealabil, contestatorul a fost executat silit pentru suma de 5530,06 lei plus cheltuieli in dosarul executional nr. ____/E/2011, suma reprezentand "pretul folosintei bunului pana la momentul predarii acestuia".
Obligarea contestatorului la plata tuturor ratelor de leasing esalonate pe parcursul perioadei stabilite initial la care se adauga cheltuielile suplimentare stipulate de parti reprezinta o tripla dezdaunare pentru acelasi prejudiciu izvorat din neexecutarea obligatiilor. Or, dupa cum s-a aratat anterior orice dauna-interes trebuie sa fie consecinta directa a neindeplinirii obligatiei de catre debitor.
Chiar daca nu poate fi anihilata componenta sanctionatorie, represiva pe care o presupune orice clauza penala, ea nu trebuie sa duca la crearea unui dezechilibru major intre cele doua parti intrucat s-ar contraveni principiului executarii cu buna-credinta a obligatiilor. In absenta unui prejudiciu real retinerea exclusiva a caracterului punitiv al clauzei penale ar duce la negarea naturii sale mixte consacrate de legiuitor.
Din aceasta perspectiva instanta considera ca executarea clauzei penale astfel cum a fost ea stabilita de catre parti contravine art. 970 C.civ. si solidaritatii contractuale care trebuie sa insoteasca partile pe parcursul desfasurarii raporturilor juridice izvorate din contract.
Principiul fortei obligatorii a contractului trebuie examinat si interpretat in stransa legatura cu solidarismul contractual intrucat esenta contractului este alcatuita nu numai din vointa partilor contractante, ci si din interesul contractual al fiecareia dintre ele.
De altfel, pornind de la aceasta premisa art. 1070 C.civ. prevede ca penalitatea poate fi diminuata de catre judecator cand obligatia principala a fost executata in parte.
Chiar daca prin art. 1087 C.civ. s-ar parea ca legiuitorul a abolit aceasta posibilitate, nu trebuie omis ca acest articol, desi este imperativ, nu este de ordine publica intrucat prin intermediul sau se urmareste protejarea unui interes individual si numai in subsidiar a unuia general.
In considerarea argumentelor mai sus aratate, instanta va constata ca art. art. 13 din Contractul de Leasing Financiar nr. ___., este in parte lovit de nulitate absoluta, respectiv va declara lovita de nulitate sintagma "dobanda de prefinantare neachitata, valoarea insumata a tuturor ratelor de leasing neachitate" daca aceste se refera la perioade ulterioare predarii bunului ce au facut obiectul contractului de leasing.
Avand in vedere lipsirea de efecte in parte a Contractului de Leasing Financiar ce constituie titlu executor, ca urmare a declararii nulitatii clauzelor inscrise la art. 13, instanta constata ca executarea silita demarata impotriva contestatorului in temeiul acestor clauze este in parte lipsita de suport legal sau contractual.
In ce priveste interventia prescriptiei, instanta retine urmatoarele:
Din inscrisul emis de intimata (calcul de inchidere in cazul bunurilor recuperate si valorificate - fila 16) se retine ca intimata a vandut bunul la data de 04.11.2009. Faptul ca acest calcul a fost emis la data de 13.12.2013 nu are relevanta in ceea ce priveste termenul de prescriere de trei ani, neexistand vreun temei legal in sensul aratat de intimata, iar contractual o asemenea conventie este nula. Astfel, intimata putea executa inca din anul 2011, in notificarea catre contestator de la acea vreme intimata facand referire la valorificarea prevederilor art. 13 din contract. Dar chiar si in conditiile in care fara valorificarea bunului ce a facut obiectul leasingului nu se putea cunoaste intinderea debitului, acest bun a fost valorificat la data de 04.11.2009, astfel ca apararea aceasta nu poate fi primita in conditiile in care in dosarul ___/2011 (primul dosar de executare silita pentru suma de 5530,06 lei plus cheltuieli) executarea silita impotriva contestatorului s-a pornit la data de 25.10.2011.
Fata de acestea, instanta constata ca fara a mai face referire la intinderea sumei executate silit in dosarul executional nr. __.E/2014 ce face obiectul prezentei contestatii (parte din suma executa silit fiind netemeinica ca urmare a declararii in parte a nulitatii absolute a clauzei prevazute la art. 13 din contractul de leasing) va retine ca raportat la data solicitarii executarii silite (18.02.2014) pentru pretentiile solicitate a se executa silit a trecut mai mult de trei ani de la data in care puteau fi solicitate, astfel ca in baza art. 705 Cpc, a intervenit prescriptia dreptului de a mai obtine executarea silita.
Faptul ca in prezentul dosar executional s-au calculat penalitati raportat la data platii unor debite executate silit in celalalt dosar executional nu schimba data de la care curge termenul de prescriptie pentru aceste sume.
In consecinta, pentru toate aceste motive de fapt si de drept, instanta va admite conform dispozitivului, respectiv va dispune anularea tuturor actelor si formelor de executare emise in dosarul executional nr. _..E/2014 al BEJ ____.
Avand in vedere ca urmeaza a admite cererea, constatand culpa procesuala a intimatei, o va obliga pe aceasta la plata catre contestator a sumei de 2000 lei din care 1000 lei taxa judiciara de timbru si 1000 lei onorariu avocat, cu titlu de cheltuielile de judecata.

DISPUNE

Admite contestatia la executarea silita efectuata in dosarul executional nr. __./E/2014 al BEJ ___., astfel cum a fost formulata de contestatorul __cu domiciliul in com. __. __. jud. Bihor, in contradictoriu cu intimata ___ SA cu sediul procedural ales _.
Dispune anularea tuturor actelor si formelor de executare emise in dosarul executional nr. __/2014 al BEJ ___..
Obliga intimata sa achite contestatorului suma de 2000 lei reprezentand cheltuieli de judecata.
Cu apel in 10 zile de la comunicare ce se va depune la Judecatoria Oradea.
Pronuntata in sedinta publica, azi 26.01.2015.
         PRESEDINTE,                                                          GREFIER,
____

Red. .
Dact. _..
4ex/ 24.02.2015
2 com/ _____.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Leasing

Caracterul abuziv al clauzelor penale din contractele de leasing prin care alaturi de plata ratelor restante si a penalitatilor datorate pana la momentul rezilierii contractului se solicita cu titlu de daune-interese plata unei sume - Decizie nr. 821 din data de 14.09.2012
Inadmisibilitatea cererii creditorului de a solicita obligarea debitorului la plata ratelor de leasing dupa rezilierea contractului de leasing si restituirea bunurilor. - Decizie nr. 938 din data de 19.11.2010
Proces verbal intocmit de CNADNR.competenta de solutionare a plangerii - Hotarare nr. 5675 din data de 11.06.2012
- Sentinta civila nr. 8133 din data de 23.09.2008
Contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare. Hotarare care tine loc de act de vanzare-cumparare. - Sentinta comerciala nr. 31022/3/2006 din data de 18.09.2006
Contract de leasing; optiune de cumparare; reziliere in temeiul art.15 OG 51/1997. - Decizie nr. 92R din data de 04.02.2015
Aplicabilitate Legea 85/2006- consumator captiv - Decizie nr. 553 din data de 21.02.2014
Litigii cu profesionisti - Clauza abuziva - contract de leasing - Decizie nr. 415R din data de 26.06.2013
Utilizatorul/locatorul bunului detinut in temeiul contractului de leasing are actiune directa impotriva furnizorului bunului chiar daca proprietarul bunului este finantatorul. - Decizie nr. 301 din data de 06.06.2011
Dreptul de optiune al utilizatorului in contractele de leasing reglementate de OG nr.51/1997. - Decizie nr. 193 din data de 12.04.2011
Contestatie la executare. Contract de leasing - Decizie nr. 435/R din data de 02.10.2012
Leasingul financiar presupune, in principiu, ca in perioada de inchiriere de baza (prima inchiriere) sa se realizeze intregul pret al obiectului contractat, inclusiv costurile auxiliare, precum si, eventual, un beneficiu, iar acest tip de contract de... - Decizie nr. 17 din data de 02.12.2008
contestatie la executare - Sentinta civila nr. 6953 din data de 25.10.2010
contestatie la executare - Sentinta civila nr. 8028 din data de 29.11.2010
Proces verbal intocmit de CNADNR.competenta de solutionare a plangerii - Hotarare nr. 5675 din data de 11.06.2012
- Sentinta civila nr. 8133 din data de 23.09.2008
contestatie la executare - Sentinta civila nr. 688/26.01.2015 din data de 26.01.2015
anulare act - Sentinta civila nr. 283/2015 din data de 14.01.2015
contestatie la executare - Sentinta civila nr. 11878/2014 din data de 02.12.2014
lovirea sau alte violente - Sentinta civila nr. 184/2015 din data de 16.02.2015