InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 5464 din data de 03.11.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Contestatie la executare.

Data publicarii pe portal: 12 martie 2010

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 25.08.2009  sub nr. 7859 /311/2009 contestatorul G.V. 
a formulat contestatie la executare impotriva  somatiei nr. 283010017213234/03.8.2009 si a titlului executoriu nr.
283010009542166/03.08.2009 emise de  AFP S. cu privire la care contestatorul a luat  cunostiinta in data de 17.08.2009,
solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna  admiterea contestatiei si anularea actelor de
executare contestate.
In motivarea contestatiei la executare se arata ca prin somatia nr. 283010017213234/03.8.2009 si a titlului executoriu nr.
283010009542166/03.08.2009 emise de  AFP S.  s-a dispus  inceperea executarii silite impotriva sa pentru un debit in
cuantum de 2715 lei, reprezentand ,, disponibil din taxa de poluare pentru autovehicule".
Contestatorul a mai aratat ca in urma achizitionarii unui autoturism Peugeot 406 in data de 03.03.2009 s-a adresat AFP S.
cu o cerere prin care a solicitat calcularea taxei de poluare pentru autovehicul in vederea primei inmatriculari in Romania.
In urma acestei cereri, i s-a emis decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. 142204/03.03.2009 pentru
suma de 2715 lei.
Acelasi contestator  a mai precizat ca in baza acestei decizii a achitat la Trezoreria S. aceasta suma si a inmatriculat la
IPJ Olt autoturismul achizitionat.
In drept s-a invocat dispoz.art. 172 din Codul de procedura fiscala si a solicitat judecarea in  lipsa.
In dovedirea contestatiei s-a depus in fotocopie urmatoarele acte:    certificate de inmatriculare f.4,  decizie calul taxa
de poluare f.6, 7, 8 titlu executoriu nr. 283010009542166/03.08.2009  somatie nr.283010017213234 f.14,  si s-a timbrat legal
actiunea, procura speciala autentificata sub nr. 1092/2009.
La 13.10.2009  intimata AFP S. a depus intampinare  la contestatia formulata de catre G.V., ce face obiectul dosarului mai
sus mentionat, impotriva somatiei nr. 283010017213234/03.08.2009 si a titlului executoriu 283010009542166/03.08.2009 emise
de Administratia Finantelor Publice S., prin care a mentionat faptul ca, contestatorul G.V., figureaza in evidenta fiscala
cu obligatii de plata in suma de 2.715 lei, reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule stabilita  prin Decizia de
calcul al taxei pe poluare nr. 11452/02.04.2009.
 De asemenea mentioneaza faptul ca in cauza de fata, Administratia Finantelor Publice S. detine calitatea  de organ de
executare silita caruia ii sunt aplicabile dispozitiile O.G. nr.92/2003 ; Codul de procedura fiscala rep., care reprezinta
legea speciala in materia executarii  silite si se aplica prioritar data de orice alte dispozitii referitoare la executare.
In aceasta calitate, s-a inceput executarea silita impotriva  contestatorului in vederea recuperarii debitelor pe care acesta
le datoreaza bugetului  general consolidat al statului. Astfel conform art.141 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 rep., organele de 
executare silita din cadrul AFP  au inceput procedura executarii silite emiterea somatiei nr.283010017213234/03.08.2009 si a
titlului executoriu nr.  283010009542166/03.08.2009
 De asemenea mentioneaza faptul ca motivele invocate de contestator sunt neintemeiate si nu pot duce la anularea  unor acte de
executare incheiate conform dispozitiilor legale in vigoare.  In ceea ce priveste titlul de creanta in baza caruia s-au emis
actele de execulare silita  intimata face mentiunea ca acestea provin din Decizia de calcul al taxei pe poluare nr.
1452/02.04.2009. Intrucat contestatorul avea cunostiinta de decizia de calcul al taxei de poluare 11452/02.04.2009,  acesta
nu l-a contestat in temeiul art. 205 din OG nr 92/2003 rep si in termenul de 30 de zile prevazut de art. 207 din acelasi act
normative si astfel a devenit titlu executoriu, sumele fiind corect si legal stabilite de organele fiscale.
In drept s-a invocat dispoz.art. 115 si urm din Codul de procedura civila si solicita judecarea in lipsa.
Anexat s-a depus  in copie  raspuns la adresa nr 3860/20009 f.20,  referat incheiat 22.06.2009 f.22,  borderou de debitare f.23,
decizie calcul al taxei de poluare pentru autovehicule f.24 referat de calcul al taxei  de poluare pentru autovehicule f.
25.
Contestatorul prin procuristul N. C.  a depus concluzii scrise prin care a aratat ca parata AFP S.  prin intampinarea depusa
face  referire la o alta decizie emisa ulterior de care contestatorul nu avea cunostiinta pentru ca nu a mai solicitat
emiterea unei alte decizii de calcul si nu a primit la domiciliu o astfel de decizie.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele
Prin cererea nr. 142204/03.03.2009 contestatorul G.V. a solicitat calcularea taxei de poluare pentru autovehiculul marca
Peugeot cu numar de identificare VF38BRHYE81147779, seria cartii de indentitate fiind H 167329.
In baza cererii sale petentului s-a intocmit decizia de calcul a taxei de poluare pentru autovehicule nr. 142204/03.03.2009
pentru suma de 2715 lei, achitata de petent cu chitanta nr. 10736361/04.03.2009.
Prin Circulara ANAF nr. 804205/03.03.2009 care cuprinde unle precizari pentru aplicarea unitara a prevederilor OUG NR.
7/2009 s-a precizat faptul ca achizitia in vederea inmatricularii trebuie sa fi fost efectuata de aceeasi persoana care
solicita calculul taxei de poluare pentru a se incadra in prevederile art. II alin.1 din OUG nr. 7/2009, motiv pentru care
in conformitate cu prevederile art.86 alin. 1 din OG nr. 92/2003 s-a procedat la intocmirea din oficiu a unei noi decizii
de calcul a taxei de poluare pentru autovehicule nr. 11452/02.04.2009 prin care a rezultat de plata suma de 5431 lei,
contestatorul neincadrandu-se in prevederile art. II alin.1 din OUG 7/2009 privind achizitia in vederea inmatricularii
autototurismului inainte de 15.12.2008.
Contestatorul G.V. a achizitionat autoturismul marca Peugeot prin contractul de vanzare cumparare FN/02.03.2009.
In baza referatului  nr. 26766/23.07.2009, aflat la dosar la fila 22, s-a propus emiterea borderoului de debit in suma de
2716 lei(diferenta dintre 5431 lei si 2715 lei) cu data confirmarii celei de-a doua decizii de calcul a taxei de poluare,
respectiv 17.04.2009, cofirmare de primire aflata la dosar la fila 24 din dosar, si intocmirea actelor de executare.
Decizia de calcul a taxei de poulare nr. 11452/02.04.2009 a fost transmisa prin posta si confirmata de contestator in data
de 17.04.2009, de altfel prin chiar cererea de chemare in judecata contestatorul a recunoscut faptul ca a primit acesta
decizie si ca nu a constestat-o, motiv pentru care nefiind contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii
potrivit art. 205 din OG 90/2003  coroborat cu art. 207 din acelasi act normativ si art. 209 din codul de procedura fiscala
cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta a devenit astfel titlu executoriu.
Articolul 172  din C.p.f. reglementeaza urmatoarele:
           (1) Persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea
prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca
un act de executare in conditiile legii.
           (3) Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in
cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca
pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.
            (4) Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca in procedura de urgenta.
Instanta  a retinut faptul ca in  cuprinsul motivarii cererii se invoca inexistenta debitului, contestatorul formuland in
favoarea sa aparari de fond, nereclamand  neregularitati ale formelor de executare, iar actele de executare emise de
intimata AFP S.  provin din Decizia de calcul a taxei de poluare nr. 11452/02.04.2009 .
Intrucat executarea silita se realizeaza in temeiul unui titlu executoriu ce nu este emis de o instanta de judecata,
contestatorul, conform normelor procesuale civile are posibilitatea sa invoce aparari de fond impotriva titlului C. p. f.
in textul de la articolul 172 al. 3, conditioneaza posibilitatea utilizarii unor astfel de aparari de inexistenta unor
mijloace procedurale speciale pentru realizarea dreptului in cadrul carora acestea sa poata fi formulata.
Cum in cauza, legea pune la dispozitia contestatorului un astfel de mijloc si anume contestatia prevazuta de art. 205
C.p.f., se apreciaza ca in acest context nu se pot formula aparari de fond prin intermediul prezentei contestatii la
executare.
Intr-o similara apreciere, Curtea Constitutionala in decizia nr. 454 / 2003, a retinut ca in cadrul solutionarii
contestatiei, instanta nu poate examina imprejurari care vizeaza fondul cauzei si care sunt de natura sa repuna in discutie
eventual hotarari ale unor organe cu activitate jurisdictionala.
Potrivit dispozitiilor art.141 din codul de procedura fiscala " titlul de creanta fiscala devine titlu executoriu fiscal la
data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul
competent ori in alt mod prevazut de lege."
               Prin Decizia nr. XIV/05.02.2007 pronuntata in recursul in interesul legii de catre Sectiile Unite ale
Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-a statuat ca daca pentru contestarea titlului de creanta fiscala, care este decizia
de calcul a taxei de poluare nr. 11452/02.04.2009  , nu s-a reglementat accesul la o instanta judecatoreasca, pe calea
contestatiei la executare , adresata instantei de judecata, pot fi invocate si aparari de fond.
             Ca urmare, posibilitatea formularii de aparari de fond pe calea contestatiei la executare subzista numai in
masura in care actul ce constituie titlu de creanta fiscala nu poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ-fiscal.
              In speta  instanta constata ca decizia de calcul a taxei de poluare nr. 11452/02.04.2009 care potrivit
dispozitiilor art. 205 din OG 90/2003  coroborat cu art. 207 din acelasi act normativ si art. 209 din codul de procedura
fiscala cu modificarile si completarile ulterioare ,constituie titlul executoriu, aceasta nefiind contestata in termenul
legal de 30 de zile  , contestatoarea avand la indemana posibilitatea contestarii, iar conform dispozitiilor art.205 din
OG 92/2003 privind codul de procedura fiscala " Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative
fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale adminsitrativa de atac si nu inlatura dreptul
de actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia,
in conditiile legii."
Iar potrivit art. 209 organul competent
" Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere a actelor administrativ fiscale asimilate deciziilor de impunere,
precum si a deciziilor pentru regularizarea situatiei, emise in conformitate cu legislatia in materie vamala se solutioneaza
dupa cum urmeaza:
a) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, precum si accesorii ale acestora, al caror
cuantum este sub 1.000.000 lei se solutioneaza de catre organele competente constituite la nivelul directiilor generale unde
contestatorii au domiciliul fiscal."
Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate de catre contestator sau de catre persoanele introduse in
procedura de solutionare a contestatiei potrivit art. 212, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta,
 in conditiile legii (art.217 din Codul de procedura fiscala).
           Avand in vedere ca, titlul de creanta fiscala putea fi atacat pe calea contenciosului administrativ-fiscal,
contestatoarea beneficiind de dreptul de acces la o instanta judecatoreasca, conform dispozitiilor art. 6 alin. 1 din
Conventia Europeana a Drepturilor Omului, instanta apreciaza ca aceasta nu mai poate formula aparari de fond impotriva
titlului executoriu pe calea contestatiei la executare.
          Pentru aceste considerente de fapt si de drept instanta va respinge contestatia la executare, ca neintemeiata.  

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011