InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Actiune in constatare

(Sentinta civila nr. 4220 din data de 06.09.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Actiune in constatare

Data publicare portal: 09.12.2011 Respinge actiunea in constatare precizata formulata de reclamantul DI in contradictoriu cu paratii NF si NI ca neintemeiata.

            
Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la data de 17.03.2010 pe rolul Judecatoriei Slatina reclamantul DI a solicitat in contradictoriu cu paratii NF si NI sa se constate intervenita vanzarea-cumpararea suprafetei de 0,50 ha teren arabil situat in cadrul asociatiei "Viitorul Movileni" in punctul "Viorica", aflata pe raza judetului Olt si sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare.
In motivarea in fapt a cererii, reclamantul a aratat ca la data de 05.04.1999 a incheiat cu autorul paratilor NC  un inscris sub semnatura privata intitulat "act de vanzare-cumparare" prin care acesta i-a vandut suprafata de teren sus mentionata, pentru care i-a achitat suma de 1.000.000 lei vechi (100 lei Ron) si de la acea data a intrat in posesia terenului si l-a stapanit netulburat.
Reclamantul a mai aratat ca la acel moment a convenit cu autorul paratilor sa se prezinte la notariat pentru autentificarea actului, insa acesta a decedat la data de 28.06.2009,  reclamantul fiind nevoit sa formuleze prezenta actiune.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitile art. 111 C.pr.civ. raportat la art. 1073-1077 C.civ., titlul X- art. 5 din Legea nr. 247/2005.
In conformitate cu dispozitiile art. 112 pct. 5 C.pr.civ., reclamantul a anexat la cerere, in copie, urmatoarele inscrisuri: cartea sa de identitate, "act de vanzare-cumparare" din 05.04.1999, certificat de deces al numitului NC, titlul de proprietate emis la data de 09.03.2001 pe numele NC de catre Comisia Judeteana Olt pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale cu privire la NC .
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de 20 lei si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei.
Instanta a dispus citarea reclamantului cu mentiunea completarii taxei judiciare de timbru de 55 lei si timbru judiciar de 1,2 lei sub sanctiunea anularii ca insuficient timbrata, de a depune la dosar certificat de atestare fiscala si certificat de sarcini/extras de carte funciara, sub sanctiunea suspendarii, conform art. 155/1 C.p.c.
In sedinta publica din data de 19.04.2010 reclamantul a depus la dosar o precizare, in sensul ca suprafata de 5000 m.p. se regaseste in T 53 P 26, chitanta de plata a taxei judiciare de timbru in valoare de 55 lei si imputernicire avocatiala de asistenta juridica si reprezentare pentru reclamant de catre avocat IC din cadul Baroului Olt, certificat de atestare fiscala.
 Prin incheierea de sedinta din data de 19.04.2010 instanta in temeiul art. 167 alin. 1 C.p.c. a incuviintat reclamantului prin avocat proba cu inscrisuri, proba cu interogatoriul paratilor si proba testimoniala cu un martor. In aceeasi sedinta publica, instanta a administrat proba cu interogatoriul paratilor, ale caror raspunsuri au fost consemnate si atasate la dosar (filele 17, 18).
La termenul din 31.05.2010 reclamantul, prin avocat, a depus certificat de sarcini nr. 9962/19.04.2010. La acelasi termen de judecata a fost audiat martorul DG, a carui declaratie a fost consemnata si atasata la dosar (fila 23).
 In aceeasi sedinta publica, instanta din oficiu a dispus emiterea unei adrese catre Primaria Comunei Movileni, pentru a comunica daca suprafata de 5000 m.p. mentionata in precizarea depusa la fila 13 din dosar era la data de 05.04.1999 inscrisa in Asociatia Viitorul Movileni, daca este situata in punctul "Viorica" si daca reclamantul DI a exercitat posesia asupra acestei suprafete de teren de la 05.04.1999 pana in prezent, relatii ce au fost comunicate prin adresa nr. 2424/11.06.2010 emisa de Primaria Movileni, inregistrata la dosar la data de 15.06.2010 si prin adresa nr. 2825/28.06.2010 emisa de Primaria Movileni (filele 27, 29, 30). Totodata au fost depuse la dosar adeverinta nr. 2813/28.06.2010 si nr 2814/28.06.2010. 
Paratii legal citati nu au formulat intampinare, dar s-au prezentat in fata instantei si au raspuns la interogatoriul propus de reclamant prin avocat.
Analizand actele si lucrarile dosarului in cauza, instanta retine urmatoarele:
Prin inscrisul sub semnatura privata intitulat "act de vanzare-cumparare" reclamantul si autorul paratilor NC au incheiat un antecontract de vanzare-cumparare prin care autorul paratilor se obliga sa vanda reclamantului suprafata de 0,50 ha teren arabil situat in cadrul asociatiei "Viitorul Movileni", fara identificarea suprafatei prin amplasamanet: tarla, parcela si vecinatati.
Potrivit art. 5 alin. 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu ultima modificare adusa prin Legea 77/2008: ,,In situatia in care dupa incheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii, una dintre parti refuza ulterior sa incheie contractul, partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract".
Pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, antecontractul trebuie sa indeplineasca toate conditiile de valabilitate ale contractului de vanzare-cumparare, mai putin forma autentica.
Pentru ca un contract de vanzare-cumparare sa poata fi considerat valabil incheiat, lucrul vandut trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie in circuitul civil, sa existe in momentul incheierii contractului sau sa poata exista in viitor, sa fie determinat sau determinabil, licit si posibil, sa fie proprietatea vanzatorului.
In raport de inscrisul sub semnatura privata, raspunsurile paratului NI la interogatoriu si adresa nr. 2424/11.06.2010, instanta constata faptul ca suprafata de 5000 m.p. ce a facut obiectul antecontractului de vanzare-cumparare nu corespunde cu suprafata pentru care se solicita a fi constatata vanzarea-cumpararea, conform precizarii depuse la data de 19.04.2010.
Astfel din adresa nr. 2424/11.06.2010 a Primariei Comunei Movileni rezulta ca suprafata situata in T 53 P 26 nu a fost inscrisa in asociatia "Viitorul Movileni" si nici nu este amplasata in tarlaua "Viorica".
Prin urmare, obiectul antecontractului de vanzare-cumparare nu este determinat prin amplasament (tarla, parcela, vecinatati) si nici nu se face dovada calitatii de proprietar al autorului paratilor asupra unei suprafete de teren situata in punctul "Viorica" (T 56 care nu este inscrisa in TP conform adeverintei nr. 2424/11.06.2010), pentru a fi indeplinite conditiile pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.
Pentru aceste considerente de fapt si de drept, instanta va respinge  actinuea in constatare precizata ca neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011