InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Actiune in constatare

(Sentinta civila nr. 3415 din data de 16.03.2011 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Actiune in constatare.
Data publicare portal: 09.12.2011 Prin cererea inregistrata la data de 07.05.2010 pe rolul Judecatoriei  Slatina sub nr. 4803/311/2010 reclamanta S. M. a solicitat  instantei ca prin hotarirea ce se va pronunta, in contradictoriu cu paratii Consiliul Local al Primariei Spineni si Statul Roman prin Ministerul Economiei si Finantelor sa se constate ca este unica mostenitoare a defunctei M. D., decedata la data de 13.12.2006.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca dupa decesul defunctei a ramas unica mostenitoare a urmatoarelor bunuri situate in comuna Spineni, sat Spineni, jud.Olt : suprafata de 3260 mp teren intravilan, amplasati in ******* loc de casa, curte si gradina, cu casa si anexe gospodaresti, avand urmatoarele vecinatati: ********; suprafata de 18340 mp teren extravilan, din care 2500 mp teren arabil amplasat in ********, cu vecinii: *********; 12.400 mp teren arabil, amplasati in ******, cu vecinii: ********, suprafata de 1400 mp teren livezi amplasati in *******, cu vecinatatile : ******, suprafata de 2040 mp teren pasuni, amplasati in *******, cu vecinatatile: ********.
S-a mai precizat de catre reclamanta ca aceste bunuri le-a mostenit de la defuncta prin testamentul nr. 4082 din 28 septembrie 2004, defuncta nemaiavand alti descendenti.
Autoarea a detinut aceste bunuri in urma certificatelor de mostenitor nr. 320 din 28.09.2004 si certificat nr. 320 din 28.09.2004.
Cererea nu a fost motivata in drept, fiind legal timbrata.
In dovedirea cererii s-au depus la dosar urmatoarele inscrisuri: sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, certificat de atestare fiscala nr. 40/27.04.2010, titlul de proprietate nr. 0860/17/11.07.2002, testament aut. sub nr. 4082/ 28. 09. 2004, certificat de mostenitor nr. 320/28.09.2004, certificat de mostenitor nr. 296/1977, certificat de deces autoare, certificat de atestare fiscala nr.110752 din 3.09.2008, carte de identitate, certificate de deces D. M., D. I.
Paratul Statul Roman prin Min. Fin. Publice a formulat intampinare, prin reprezentant D.G.F.P. Olt, invocand exceptia lipsei de interes in promovarea cererii de catre reclamana, deoarece acesta nu justifica nici un folos obtinut prin obligarea Statului Roman la a-i respecta drepturile succesorale, atata vreme cat acest parat nu-i contesta drepturile si nici nu impiedica exercitiul drepturilor succesorale.
S-a mai invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Ministerului Finantelor Publice deoarece in speta reclamanta nu a dovedit ca s-ar afla in prezenta unei succesiuni vacante, situatie in care statul ar avea calitate, in conditiile art.477 C.civ..
Pe fond, parata a aratat ca cererea este neintemeiata deoarece reclamanta ar fi putut urma procedura succesorala prev. de art.68 si urmat. din Legea nr.36/1995.
Parata a solicitat judecarea cauzei si in lipsa conform art.242 alin.ultim C.p.civ.
Prin sentinta civila nr. 4197 pronuntata la data de 02.09.2010 Judecatoria Slatina a admis exceptia necompetentei teritoriale invocata din oficiu de instanta si a declinat solutionarea cererii de chemare in judecata formulata de reclamanta S.M. in contradictoriu cu paratii Statul Roman prin Ministerul Finantelor si Consiliul Local Spineni, catre Judecatoria Sector 2 Bucuresti.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta S.M, considerand-o ca fiind nelegala, motivat de faptul ca defuncta M.D., desi a decedat in Bucuresti, aceasta avea domiciliul in com. Spineni, jud.Olt, unde de altfel se gasesc si bunurile.
Prin decizia civila nr. 62 pronuntata la data de 18 ianuarie 2011 Tribunalul Olt a admis recursul, a casat sentinta si a trimis cauza la Judecatoria Slatina pentru continuarea judecatii, ca instanta competenta.
Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 1045/311/2011.
La termenul de judecata de astazi, instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a paratului Consiliul Local Spineni, punand-o in discutie alaturi de exceptiile invocate prin intampinare de paratul Statul Roman  prin Min. Finantelor, respectiv exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestuia si exceptia lipsei de interes.
 Analizand aceste exceptii de fond, absolute si peremtorii, in raport de dispozitiile art.137 Cod pr.civ. se retin urmatoarele:
Potrivit disp. art. 137 alin. 1 C.p.c., instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos, in tot sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.
Reclamantul fiind cel care promoveaza cererea in justitie, are obligatia de a stabili cadrul procesual, atat pe latura activa, cat si pasiva, in concordanta cu dispozitiile art. 112 pct. 1 C.proc.civ., trebuind sa justifice calitatea procesuala pasiva in persoana paratului, respectiv de persoana obligata in cadrul raportul juridic dedus judecatii.
In speta, reclamanta, instituita legatar cu titlu particular al autoarei M.D. prin testamentul autentificat sub nr. 4082/28.09.2004, urmareste dezbaterea succesiunii acesteia in contradictoriu cu paratii Consiliul Local Spineni si Statul Roman prin Min. Finantelor.
Cat priveste capacitatea procesuala a paratului Consiliul Local Spineni, instanta constata, potrivit dispozitiilor legii nr. 215/2001, urmatoarele:
Art. 20. - (1) Comunele, orasele, municipiile si judetele sunt unitati administrativ-teritoriale in care se exercita autonomia locala si in care se organizeaza si functioneaza autoritati ale administratiei publice locale.
   Art. 21. - (1) Unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de inregistrare fiscala si ale conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie, precum si la unitatile bancare. Unitatile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.
   (2) In justitie, unitatile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, dupa caz, de primar sau de presedintele consiliului judetean.
Art. 23. - (1) Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune, orase si municipii sunt consiliile locale, comunale, orasenesti si municipale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive. Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de legea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
   (2) Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune, orase si municipii, in conditiile legii.
   Art. 62. - (1) Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie. 
Pentru ca o persoana sa poata fi parte in procesul civil, pe langa celelalte conditii cerute de legea procesuala civila, este nevoie ca aceasta sa aiba capacitate procesuala civila, art. 41 C.p.civ statuand ca poate fi parte in judecata orice persoana care are folosinta drepturilor civile.
Capacitatea procesuala de folosinta este aplicarea pe plan procesual a capacitatii civile de folosinta, definita de art. 5 din Decretul nr. 31/1954 ca fiind capacitatea de a avea drepturi si obligatii.
In concluzie, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, singura care are personalitate juridica si capacitate procesuala de folosinta este unitatea administrativ-teritoriala Comuna Spineni si nicidecum Consiliul Local, ca autoritate administrativa deliberativa, fara personalitate juridica.
In privinta calitatii procesuale pasive a Statului Roman, prin Min. Finantelor, instanta retine, conform prevederilor art. 477 C.civ., ca toate averile vacante si fara stapani, precum si ale persoanelor care mor fara mostenitori, sau ale caror mosteniri sunt lepadate, sunt ale domeniului public, iar potrivit art. 686 C.civ., in lipsa de mostenitori legali sau testamentari, bunurile lasate de defunct trec in proprietatea statului.
In cauza insa, nu a fost declarata vacanta succesiunea autoarei pe de o parte, iar pe de alta parte nici nu a fost dovedit astfel ca Statul poate avea vocatie la o succesiune care nu a fost declarata vacanta, cu atat mai mult cu cat exista mostenitori care nu au inteles vreodata sa puna la indoiala aceasta calitate.
De asemenea, mai retine instanta ca reclamanta isi poate valorifica drepturile succesorale si poate sa dispuna de bunurile ce ii revin urmand procedura succesorala notariala, prev. de dispozitiile art. 68-88 din legea nr. 36/1995, fara a exista vreo incalcare a dreptului de acces la justitie, cata vreme acesta nu este un drept absolut, fiind supus limitarilor prevazute de lege.
Dat fiind solutia ce urmeaza a fi data in cauza exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Statul Roman prin Min. Finantelor, constata ca nu se mai impune analizarea exceptiei lipsei de interes invocata tot de acest parat.
Pentru considerentele expuse, instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a paratului Consiliul Local Spineni si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Statul Roman  prin Min. Finantelor, si sa respinga cererea promovata de reclamanta in contradictoriu cu acestia.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011