InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - actiune oblica

(Hotarare nr. 8953 din data de 28.11.2011 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand, constata urmatoarele :
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei  instante sub nr. 12798/320/2010, la data de 16.09.2010 reclamantii DI si DS au solicitat in contradictoriu cu paratii TVI, TPC, TIC, TM, TV, SI, SD si SI ca prin hotararea ce se va pronunta a se dispune:
Pe calea actiunii oblice sistarea starii de indiviziune a paratilor cu privire la dreptul de proprietate asupra parcelei de teren cu suprafata de 19000 mp inscrisa in CF nr. 50081 Saulia nr.  top. Cad. 50081 inscrisa in baza T.P. nr. 117101 din 02.09.2002 eliberata de Comisia Judeteana de stabilire a dreptului de proprietate privata Mures, tarla nr.11, nr. top. de parcela 351/1/1/1/1/10/1 eliberata in vafoarea antecesorilor lor prin partaj judiciar in natura.
Atribuirea in proprietatea exclusiva a paratilor de rand 6-8 a lotului nr. 3 cu suprafata de 6334 mp, avand nr. Cad. provizoriu 50095, format in urma dezmembrarii imobilului mentionat mai sus conform propunerii efectuate prin documentatia cadastrala  intocmita de catre expert ing. Misarasi Flaviu.
Pe calea actiunii directe reclamantii au solicitat obligarea paratilor de rand 6-8 in calitate de descendenti directi sau prin succesiune succesiva a defunctei S I. M promitenti vanzatori la incheierea cu reclamantii a actelor de vanzare-cumparare in forma autentica cu privire la suprafata de 6334 mp teren, identificat la petitul 2, in caz contrar hotararea ce se va pronunta sa tina loc de act apt de intabulare in CF a acestei parcele de teren in proprietatea reclamantilor, intabularea in CF a dreptului de proprietate al reclamantilor dobandit, cu cheltuieli de jduecata.
In motivarea cererii, reclamantii au aratat ca antecesorii paratilor respectiv T I. M, T I. R si S I. M in calitate de descendenti ai defunctului TV prin T.P nr. 117101 din 02.09.2002 le-a fost reconstituit  in materie de fond funciar dreptul de proprietate asupra mai multor parcele de teren intre care se afla si cea ce face obiectul prezentului litigiu.
Reclamantii au mai aratat ca inaintea eliberarii T.P nr. 117101 din 02.09.2002, in baza adeverintei de proprietate si a punerii in pesesie a a comisiei locala de fond funciar, antecesorii paratilor au prcedat la efectuarea unui partaj voluntar faptic de folosinta a parcelelelor inscrise in TP inclusiv a celei cu suprafata de 19000 mp teren intravilan stabilind de comun acord si preluand fiecare in posesie si folosinta exclusiva parcelele ce le reveneau.
Reclamantii au mai mentionat ca defuncta S I. M de comun acord cu descendentii acesteia paratii de rand 6-7 si antecesorul paratei de rand 8, prin act sub semnatura privata intocmit la data de 09.04.1993 au vandut reclamantilor suprafetele de teren ce le reveniau prin reconstituirea dreptului de proprietate, inclusiv parcele mentionat in petitul 3 stapanita de catre acestia.
Reclamantii au sustinut ca nefiind eliberat la aceea data T.P si nefiind efectuate formalitatile de intabulare a parcelelor de teren, nefiind efectuat partajul prin act autentic, iar ulterior coproprietarii au decedat, nu au putut realiza transcrierea imobilului cumparat pe numele acestora, desi pretul a fost achita integral la data semnarii contractului provizoriu.
Reclamantii au mai aratat ca ulterior paratii nu au mai fost interesati de efectuarea formalitatilor necesare pentru intocmirea actelor autentice translative de proprietate.
Sustin ca desi folosesc parcelele de peste 17 ani, parcelele de teren cumparate nu au mai reusit sa efectueze transcrierea acestora cu act autentic.
In drept reclamantii au invocat dispozitiile art. 728.969,974,1073,1077, si urmatoarele Cod civil, art. 21-26 ale Legii nr. 115/1938, Titlul X , art. 5 alin. 2 al Legii 247/2005, ale art. 111 si 274 Cod procedura civila si dispozitiile legale invocate in cuprinsul actiunii.
 Paratul T Iacob la data de 17.12.2010 a depus intampinare prin care a aratat ca nu este de acord cu admiterea actiunii formulata de care rclamanti, intrucat acestia nu au depus la dosar acte prin care sa dovedeasca faptul ca au cumparat terenul de la cei trei proprietari.
Paratul TVI la data de 23.12.2010 a depus intampinare prin care a aratat ca nu este de acord cu admiterea actiunii formulata de care rclamanti, intrucat acestia nu au depus la dosar acte prin care sa dovedeasca faptul ca au cumparat terenul de la cei trei proprietari.
Paratii SD, SI si SI la data de 24.01.2011 au depus la dosar intampinare prin care au aratat ca sunt de acord cu actiunea formulata de catre reclamanti, acestia fiind cumparatori de buna credinta a parcelei de circa 64 ari de teren in anul 1993, parcela inscrisa in proprietatea tabulara a antecesoarei S I. M.
La data de 18.04.2011 reclamanti au depus la dosar cerere de chemare in judecata  si a altor persoane solicitand introducerea in cauza a numitei Oroian Sofia in calitate de parata mostenitoare a defunctului T I. Mihail decedat la data de 21.01.2007.
In motivare au aratat ca fata de continutul certificatului de mostenitor de calitate nr. 60/2007 rezulta inclusiv calitatea acesteia de mostenitoare a defunctului T I. Mihail astfel ca apreciaza ca este necesar introducerea acesteia in cauza.
La data de 18.04.2011 reclamantii au formulat precizare de actiune (f. 90), prin care au solicitat introducerea in cauza in calitate de parata a numitei Oroian Sofia, aceasta avand calitatea de mostenitoare legala a defunctului T I. Mihail, decedat la data de 21.01.2007, conform certificatului de mostenitor de calitate nr. 60/2007, eliberat de BNP Dan Valentin din Tg-Mures
In drept au fost invocate dispozitiile art. 57 si urmatoarele Cod procedura civila.
In probatiune au fost depuse la dosar urmatoarele inscrisuri in Imputernicire avocatiala(f.5), descrierea lucrarilor topofrafice si geodezice(f.6), situatia juridica a imobilului(f. 7), extras carte finciara pentru informare nr. 50081 Saulia(f. 8-9), certificat de atestare fiscala(f. 10), certificat de urbanism nr. 6(f. 11-22), T.P. nr. 112101/02.09.2002(f. 23), declaratie (f. 24), adeverinta nr. 1739/01.09.2010(f. 25), certificate de deces(f. 26-28, 31), certificat de nastere(f. 29), copie CI(F. 30, 32, 50, 52, 54, 80, 116), confirmare de primire(f. 55, 62-65), factura nr. 7555121/10.02.2011(f. 66), instrisuri intitulate "Rugaminte"(f. 67-74), certificat de nastere(f. 75, 52, 115), incheierea nr. 1729/28.03.2011(f. 87), declaratie (f. 88), certificat de mostenitor de calitate nr. 60/2007(f. 89),
In cauza a fost administrata proba cu interogatoriul comun al paratilor TV, T Pavel Cornel, TM, Oroian Sofia si TV (f. 112), proba cu declaratia martorului Pacurar Ioan(f. 113-114),
Analizand actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Fata de cererea de renuntare la judecata formulata de reclamanti la termenul de judecata din 6 iunie 2011, raportat la principiul disponibilitatii partilor in procesul civil si la prevederile art. 246 Cod proced. civila, instanta va lua act de renuntarea la judecata fata de paratul TIC, conform dispozitivului.
Pe fondul cauzei, instanta constata ca cererea introductiva este neintemeiata, pentru urmatoarele:
 Prin T.P nr. 117101 din 02.09.2002 (f. 22 bis) antecesorilor paratilor, respectiv T I. M, T I. R si S I. M, in calitate de descendenti ai defunctului TV, le-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra mai multor parcele de teren, in suprafata totala de 4 ha si 1700 mp, intre care se afla si cea ce face obiectul prezentului litigiu.
Dreptul de proprietate al acestora a fost inscris in CF nr. 50081 Saulia, nr. top 50081, in cote nedeterminate (f. 8).
La o data neprecizata, numitii SI, S Gavril si SD au vandut catre reclamantul DI, prin act sub semnatura privata, o suprafata de 3,31 ha teren arabil situat in Liorinta , pentru suma de 180.000 lei per hectar, pret total 596.000 lei (f. 24).
Prin adeverinta nr. 1739/01.09.2010 emisa de Primaria Comunei Saulia (f. 25) s-a atestat faptul ca reclamantul DI este inscris in evidentele autoritatii publice locale, respectiv registrul agricol, cu suprafata de 0,64 ha teren arabil situat in Saulia, locul numit Podirei.
Cu toate acestea, instanta constata ca reclamantii prin actiunea de fata tind la dobandirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete mai mari de teren decat cea pentru care s-au depus in probatiune inscrisurile sus-mentionate, respectiv 6.333 mp, reprezentand cota de 1/3 parte din totalul de 19.000 mp inscris in CF nr. 50081 Saulia.
Reclamantii au aratat ca inaintea eliberarii T.P nr. 117101 din 02.09.2002, in baza adeverintei de proprietate si a punerii in posesie a comisiei locale de fond funciar, antecesorii paratilor au procedat la efectuarea unui partaj voluntar faptic de folosinta a parcelelor inscrise in TP inclusiv a celei cu suprafata de 19000 mp teren intravilan stabilind de comun acord si preluand fiecare in posesie si folosinta exclusiva parcelele ce le reveneau.
Cu toate acestea, reclamantii raportat la obligatia procesuala instituita de art. 1169 Cod Civil in vigoare la data introducerii actiunii, nu au inteles sa probeze efectuarea acestui partaj de folosinta.
In drept, instanta retine ca, in temeiul art. 1073, 1075 si 1077 din Codul civil, care consacra principiul executarii in natura a obligatiilor, inclusiv a celor de a face, este admisibila pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligat promitentul la incheierea contractului sau hotararea sa tina loc de contract autentic de vanzare-cumparare, sub rezerva indeplinirii cumulative a 2 conditii, si anume incheierea unui antecontract de vanzare-cumparare cu respectarea cerintelor generale de valabilitate ale actelor juridice prevazute de art. 948 din Codul civil si existenta in patrimoniul promitentilor vanzatori a bunului a carui vanzare este promisa. Practica judecatoreasca a statuat in mod constant posibilitatea validarii contractelor de vanzare - cumparare sub semnatura privata  in lumina principiului executarii in natura a obligatiilor si repararii in natura a pagubelor.
Raportat la conditiile legale sus-mentionate, instanta constata ca acestea nu sunt indeplinite in mod cumulativ, astfel: pe de o parte, reclamantul nu a probat incheierea unui antecontract pentru intreaga suprafata ce face obiectul cauzei; pe de alta parte, intrucat suprafata de 19.000 mp teren este inscrisa in cartea funciara in cote nedeterminate pe numele coproprietarilor, iar instanta nu este investita si cu un petit de stabilire a cotelor ce se cuvin fiecarui coproprietar, se constata ca nu este indeplinita conditia referitoare la existenta in patrimoniul promitentilor vanzatori a bunului a carui vanzare este promisa.
Mai mult, reclamantul nu a facut prin nici un mijloc de proba dovada faptului ca anterior declansarii procedurii judiciare in instanta, paratii ar fi fost convocati ori notificati in vederea incheierii in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare ori ca si-ar fi manifestat sub orice forma refuzul de a-l incheia.
Pentru aceste considerente de fapt si de drept, va respinge ca neintemeiata cererea de chemare in judecata, conform dispozitivului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011