InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Neindeplinirea procedurii de citare cu paratul la prima instanta. Casare cu trimitere

(Decizie nr. 1920 din data de 30.05.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Citare. Citatie | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1920 din 30 mai 2011

Prin sentinta civila nr.  3765 din 08.11.2010 a Tribunalului Cluj 0, a fost admis in parte actiunea civila formulata de reclamanta R.R. impotriva paratelor Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj si Casa Judeteana de Pensii Cluj si in consecinta:
A fost obligat paratul Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj, sa recalculeze drepturile cuvenite reclamantei cu includerea in indemnizatia bruta lunara a sporului de 50%  incepand cu data de 01.08.2007 si pana la zi si sa comunice adeverintele continand aceste date Casei Judetene de Pensii Cluj.
A fost obligata parata Casa Judeteana de Pensii Cluj sa emita o noua decizie de pensionare in favoarea reclamantei, cu luarea in considerare a sporului de 50% .
A fost obligata parata Casa Judeteana de Pensii Cluj sa achite reclamantei sumele de bani reprezentand diferenta dintre pensia achitata efectiv si cea rezultata in urma recalcularii de mai sus pentru perioada 01.08.2007 si pana la zi. Fara cheltuieli de judecata.
Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca reclamanta a avut calitatea de procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Turda, fiind pensionata cu pensie de serviciu.
Prin prezenta actiune, aceasta a solicitat includerea  sporului  de 50% reprezentand  spor de risc si suprasolicitare neuropsihica, in calculul pensiei  cuvenite, avand in vedere ca Decizia  21/2008 a I.C.C.J. a statuat  ca acest spor li se cuvine tuturor magistratilor  aflati in activitate, precum si a sporului de stabilitate de 15% cuvenit procurorilor. Or, tinand cont de prevederile acestei decizii precum si de prevederile OUG 100/2007 coroborat cu art. 85 al.1 din Legea 303/2004, pensia cuvenita reclamantei ar trebui reactualizata si prin includerea acestor sporuri.
Prin Legea nr.601/2004 de aprobare, cu modificari, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2004, aplicarea dispozitiilor art.28 alin.(4), devenit alin.(5), a fost extinsa si la toti judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si la toti procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de  Casatie si Justitie, fara a se face vreo distinctie intre categoria de magistrati care participa la solutionarea cauzelor privind faptele de coruptie si magistratii cu atributii specifice indeplinirii functiei de procurori sau  judecatori in toate celelalte cauze.
Fiind sesizat cu examinarea acestui caz inadmisibil de diferentiere a indemnizatiilor stabilite pentru magistrati, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, prin Hotararea nr. 185 din 22 iulie 2005, a constatat existenta unei discriminari directe prin aplicarea prevederilor textelor de lege mentionate si a propus Ministerului Justitiei initierea unui proiect de act normativ de modificare a acelor prevederi, in vederea eliminarii diferentei de tratament salarial, care a creat o inegalitate evidenta intre cele doua categorii de magistrati cu pregatire si responsabilitati identice.
Ca urmare a demersului legislativ, initiat pe baza constatarii acestei discriminari a fost adoptata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.27 din 29 martie 2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de magistrati si de personal din sistemul justitiei, pentru eliminarea inegalitatii ce s-a creat, fiind reglementate unitar salarizarea si celelalte drepturi ale judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti si ale personalului asimilat acestora.
Pana la adoptarea si intrarea in vigoare a acestei ordonante de urgenta, insa, aplicarea textelor de lege constatate discriminatorii prin hotararea la care s-a facut referire a creat o inegalitate vadita intre nivelul indemnizatiilor acordate magistratilor, in contradictie cu principiul egalitatii cetatenilor in fata legii, consacrat in art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, cu cel al egalitatii de tratament salarial pentru munca egala, instituit prin art.23 alin.2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, precum si cu cel al interzicerii oricarei discriminari prevazut in art.2 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice si in art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
De altfel, inalta Curte de Casatie si Justitie, sesizata fiind cu recurs in interesul legii, prin Decizia nr.VI din 15 ian.2007 a statuat ca in aplicarea nediscriminatorie a dispozitiilor art. 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 177/2002 si a dispozitiilor art.28 alin.4 din O.U.G. nr.43/2002, modificata prin O.U.G. nr.24/2004, modificata si aprobata prin Legea nr.601/2004, drepturile salariale prevazute de aceste texte de lege se cuvin tuturor magistratilor.
Asadar, din tot ceea ce mai sus s-a aratat, trebuie concluzionat faptul ca sporul de 50% prevazut, este un drept salarial cuvenit tuturor magistratilor si ca atare trebuie inclus in indemnizatia de incadrare bruta lunara, prevazuta de dispozitiile art.85 alin.2 din Legea 303/2004 atat in forma initiala cat si in cea modificata, astfel cum indemnizatia bruta lunara este definita de dispozitiile art. 19 din Ordinul nr.680/1 aug.2007.
Intrucat aceste drepturi salariale au fost recunoscute si acordate magistratilor in activitate si pentru perioadele anterioare O.U.G. nr.27/2006, pentru aplicarea corecta si uniforma a legii, respectand intru-totul dispozitiile art.85 alin.2 a Legii 303/2004, se cuvine ca si pentru magistratii  pensionari, aceste drepturi recunoscute si acordate sa-si produca efectul in sensul ca pentru perioadele de timp neprescrise, sa se emita si sa se comunice Casei Judetene de Pensii veniturile pe care un magistrat in activitate le-a obtinut sau trebuia sa le obtina, incluzand si sporul de 50%, cu atat mai mult ca in acea perioada, in mod discriminatoriu, o parte dintre magistrati au beneficiat de acest spor, iar majoritatea celorlalti si-au castigat acest drept prin hotarari judecatoresti.
Asadar, venitul brut avut in vedere de legiuitor la stabilirea bazei de calcul al pensiei de serviciu a magistratilor, este cel care include toate sporurile, indiferent de caracterul lor permanent sau ocazional si indiferent daca acesta a fost acordat in mod corect o data cu salariul sau daca in mod discriminatoriu nu a fost acordat, dar s-a dispus acordarea acestuia prin hotarare judecatoreasca.
De fapt, asa cum mai sus s-a mentionat chiar inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia in interesul legii nr.XXI/2008 a stabilit ca drepturile salariale, concretizate in aceste sporuri de 50% se  cuvin  tuturor magistratilor, stiut fiind ca potrivit art. 329 alin.3 C.proc.civ.,dezlegarea data problemelor de drept judecate printr-o decizie in interesul legii este obligatorie pentru instanta.
Asadar, nu este cu nimic justificat nerecunoasterea efectelor sporului de mai sus in privinta stabilirii drepturilor de pensie prevazute de art.85 alin.2 din Legea 303/2004, deoarece s-ar ajunge la o noua discriminare prin inlaturarea fara temei legal a beneficiilor care rezulta din plata acelui spor, cum este in speta dreptul de a beneficia de o pensie raportata la indemnizatia bruta lunara in care potrivit dispozitiilor art. 19 din Ordinul nr.680/2007 este inclus si acest spor.
Asadar, chiar daca reclamanta si-a incetat activitatea chiar anterior acordarii sporului de 50% a indemnizatiei de incadrare bruta lunara a magistratilor specializati in urmarirea si judecarea infractiunilor de coruptie, trebuie retinut ca dispozitiile art.85 alin.2 chiar in forma initiala din Legea 303/2004, se aplica unitar tuturor magistratilor pensionari, legea nu prevede situatii de aplicare diferite, in raport de data pensionarii, astfel ca de la data de 08 august 2007 si pana la zi reclamanta este indreptatita la recalcularea pensiei in raport de sporul de 50% si la plata diferentelor de pensie neacordate pentru aceasta perioada, institutia de la care s-au pensionat reclamanta avand obligatia comunicarii catre Casa Judeteana de Pensii a veniturilor brute lunare pe care le-a realizat un magistrat in activitate la aceeasi institutie pe aceeasi functie si acelasi grad cuprinzand si sporul de 50%  si de stabilitate de 15%de care magistratul trebuia sa beneficieze.
Fata de cele ce preced, instanta deliberand a admis in parte actiunea formulata de reclamanta  impotriva paratilor  Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj si Casa Judeteana De Pensii Cluj, obligandu-i pe acestia sa recalculeze drepturile cuvenite  reclamantei cu includerea acestui spor  de 50% si sa comunice adeverintele  continand aceste date celuilalt parat, respectiv sa emita o noua decizie de pensionare  pentru reclamanta cu luarea in calcul a sporului de 50% mentionat in adeverintele emise de paratul Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj.
Totodata, instanta a mai obligat parata Casa Judeteana de Pensii Cluj  sa achite reclamantei sumele de bani cuvenite reprezentand diferenta dintre pensia achitata efectiv si cea rezultata in urma recalcularii de mai sus pentru perioada 01.08.2007 si pana la zi.
Impotriva acestei hotarari au declarat recurs reclamanta R.R. si de paratii Casa Judeteana de Pensii Cluj si Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj.
Prin recursul declarat de parata Casa Judeteana de Pensii CluJ s-a solicitat modificarea sentintei atacate si  respingerea actiunii.
In motivare, parata a aratat ca pana la aparitia O.U.G. nr.100/2007, pe anii 2006-2007 actualizarea pensiilor magistratilor nu a mai avut in vedere sporurile intrate in baza de calcul la acordarea pensiei.
Potrivit art.10 din O.U.G. nr.100/2007 (art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004) "Pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevazute la art.84 se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si  procuror in activitate, in conditiile identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetelor, cu luarea in considerare, in procent,  a sporurilor intrate in  baza  de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime".
Potrivit art.85 alin.2 in vigoare inaintea acestei date - 08.10.2007 - Pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevazute la art.84 se actualizeaza anual in raport  cu media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni a judecatorilor si procurorilor in activitate.
Or, cum cele din activitate aceste sporuri nu le-au fost recunoscute, inseamna ca nici la pensie, chiar daca ar fi sa se castige sporurile in relatia cu angajatorul, nu vor putea fi luate in calcul.
Prin recursul declarat de paratului Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj s-a solicitat casarea  sentintei atacate si trimiterea  cauzei spre rejudecare aceleiasi instante, urmand ca paratul sa-si formuleze apararile in fond in fata instantei legal investita, dupa indeplinirea procedurilor legale, respectiv dupa  comunicarea actiunii si a inscrisurilor anexa la aceasta.
In motivarea recursului paratul a aratat ca nu a fost citat pentru nici un termen  de judecata, iar sentinta civila 3765/2010 i-a fost comunicata in data de 14.02.2011.
Necitarea paratului, precum si judecarea pricinii cu nesocotirea principiilor contradictorialitatii si a dreptului la aparare atrag incidenta prevederilor art.105 alin.2 C.pr.civ. si intrunirea motivului de recurs prevazut de art.304 pct.5 C.pr.civ.
Prin recursul declarat de reclamanta R.R. s-a solicitat casarea, modificarea in tot a acestei hotarari si in consecinta admiterea contestatiei cu obligarea paratului Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj sa calculeze si sa comunice venitul ca baza de calcul a pensiei de serviciu, incepand cu data de 1 mai 2005, care sa includa si sporul de stabilitate de 15%, desigur alaturi de celelalte sporuri avute  si acordate, cu obligarea paratei Casa Judeteana de Pensii Cluj sa calculeze pensia de serviciu, cu luarea in considerare a acestor venituri, sa plateasca diferenta de pensie de serviciu, cu actualizata cu indicele de inflatie, la data platii.
In motivare reclamanta a aratat ca in esenta actiunea sa se refera la sporul de stabilitate si nu la sporul de 50 % de risc si suprasolicitare neuropshica, la care se refera hotararea instantei de fond.
Examinand sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea de Apel retine urmatoarele:
Referitor la recursul declarat de paratul Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj, se constata ca desi acesta a fost chemat in judecata in calitate de parat si a fost obligat prin sentinta sa emita adeverinte necesare stabilirii pensiei reclamantei, nu a fost citat pe tot parcursul judecarii fondului cauzei (atat la administrarea probelor, cat si la dezbaterea fondului), incalcandu-i-se dreptul la aparare.
Referitor la recursul reclamantei R.R. se constata ca prin actiunea dedusa judecatii aceasta a solicitat luarea in considerare la calcularea pensiei sale a sporului de stabilitate de 15 % si nu a sporului de risc si suprasolicitare neuropsihica de 50 %, cum gresit s-a pronuntat prima instanta, care astfel nu a cercetat fondul cauzei cu care a fost investita.
Avand in vederea aceste considerente, si retinand si faptul ca obligatiile la care s-a solicitat obligarea paratei Casa Judeteana de Pensii Cluj sunt subsidiare fata de cele ale paratului Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj si ca oricum nu s-a cercetat fondul cauzei, in temeiul art. 312 alin. (1), (3) si (5) Cod procedura civila se vor admite recursurile declarate de reclamanta R.R. si de paratii Casa Judeteana de Pensii Cluj si Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj impotriva sentintei civile numarul 3765 din 08.11.2010 a Tribunalului Cluj, care va fi casata in intregime si se va trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante pentru indeplinirea procedurii de citare cu paratul Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj si pentru solutionarea fondului cauzei. (Judecator Laura Dima)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Citare. Citatie

Contestatie in anulare pentru motivul prevazut de art.317 alin.1 pct.1 cod procedura civila. Admisibilitate in cazul citarii prin publicitate a paratului cu nerespectarea conditiilor prevazute de art.95 cod procedura civila. - Decizie nr. speta 4 din data de 08.01.2008
Citarea inculpatului arestat la locul de detentie - Decizie nr. 693 din data de 23.11.2006
Citarea inculpatului a carui adresa este necunoscuta - Decizie nr. 132 din data de 20.04.2006
Masura asiguratorie. Citarea partilor interesate. - Decizie nr. 258 din data de 11.04.2006
Nelegala citare. Consecinte - Decizie nr. 210 din data de 10.03.2006
Citarea partilor in procesul penal. Parte responsabila civilmente societate comerciala. - Decizie nr. 713 din data de 03.11.2005
Preschimbarea termenului de judecata fara instiintarea partii. Lipsa procedurii de citare. Incalcarea dreptului la aparare. Efecte. - Decizie nr. 865 din data de 09.11.2004
Drept procesual civil. Procesul verbal de citare. Dovada acestuia. Inscrierea in fals. - Decizie nr. 789 din data de 16.05.2011
Procedura de citare a societatii aflate in proces de reorganizare judiciara. Efectivitatea dreptului la aparare. Dreptul la un recurs efectiv si la un proces echitabil. - Decizie nr. 1555 din data de 14.12.2009
Exequator - recunoastere hotarare straina - Decizie nr. 102 din data de 26.10.2009
Nelegala citare a unor parti la judecata in prima instanta. Motivul de apel referitor la judecarea cauzei in prima instanta in lipsa unor parti nelegal citate. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2010
Nelegala citare a uneia dintre parti in procesul civil. Obligatie ce revine instantei investite cu solutionarea cauzei si care nu poate fi acoperita prin acte echipolente. - Decizie nr. 412R din data de 16.10.2008
Judecata. Procedura de citare. Necitarea partii civile. Recurs. - Decizie nr. 402 din data de 05.03.2003
Procedura civila. Citare. - Decizie nr. 655 din data de 01.07.2009
Citare - Decizie nr. 150/A din data de 24.04.2008
Citare - Sentinta civila nr. 178 din data de 11.05.2009
Drept procesual civil. Procesul verbal de citare. Dovada acestuia. Inscrierea in fals. - Decizie nr. 789 din data de 16.05.2011
Procedura de citare a societatii aflate in proces de reorganizare judiciara. Efectivitatea dreptului la aparare. Dreptul la un recurs efectiv si la un proces echitabil. - Decizie nr. 1555 din data de 14.12.2009
Exequator - recunoastere hotarare straina - Decizie nr. 102 din data de 26.10.2009
Nelegala citare a unor parti la judecata in prima instanta. Motivul de apel referitor la judecarea cauzei in prima instanta in lipsa unor parti nelegal citate. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2010