Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

Act constatare

(Sentinta civila nr. 445 din data de 17.03.2015 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte

Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta sub nr. (_) din (_) reclamanta (_)  prin lichidator (_) a chemat in judecata pe parata (_), prin primar, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa se constate dreptul de proprietate asupra constructiilor situate in (_)
In motivarea actiunii reclamanta arata ca a fost infiintata in anul 1991, fiind succesoarea fostei (_), preluand patrimoniul acestei cooperative prin protocolul incheiat la (_). A mai sustinut ca printre alte bunuri preluate se afla si cladirile - grajd bovine si atelier strungarie, bunuri ce au fost stapanite in mod neintrerupt de societatea agricola, sub nume de proprietar. A mai precizat ca, situatia aratata este recunoscuta de catre parata prin adresa nr, (_/...), imobilele fiind inscrise la rolul fiscal. De asemenea, arata ca la data de (_) societatea a intrat in faliment, cladirile au fost scoase la licitatie, valorificate si urmeaza a se efectua actul autentic de vanzare, scop in care au nevoie de titlu de proprietate, astfel ca solicita admiterea actiunii.
In drept, a invocat dispozitiile art. 645 cod civil.
A depus alaturat, in copie, inscrisuri.
La data de (_) parata a formulat intampinare, prin care solicita respingerea cererii, ca fiind neintemeiata si nelegala, iar pe cale de exceptie a invocat lipsa calitatii procesuale pasive a (_)
A depus alaturat, in copie, inscrisuri.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate.
Expertiza tehnica constructii a fost iintocmita de expert (...)si depusa la dosar.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Prin actiunea introductiva de instanta reclamanta a solicitat sa se constate ca detine prin intermediul uzucapiunii dar si in calitate de succesoare a fostului CAP (_), dreptul de proprietate asupra cladirilor - grajd bovine si atelier strungarie.
Asa cum rezulta din incheierea din data de (...) pronuntata de Judecatoria (_) in dosar nr.(_) s-a dispus inregistrarea (_) ce a preluat patrimoniul fostului CAP (_)
Predarea patrimoniului s-a realizat prin incheierea protocolului din data de (_) si anexa la acesta, inscrisuri din care rezulta ca pe langa alte bunuri au fost predate si cladirea grajd bovine si atelier strungarie Bunurile in litigiu au fost identificate prin raportul de expertiza constructii (_) .
Ulterior, prin sentinta civila nr.(_) pronuntata de (_) impotriva societatii s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa.
Se retine astfel ca potrivit art.27 alin.6 din Lg.18/1991 la desfiintarea cooperativei agricole de productie, o comisie de lichidare constituita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a legii, prin ordinul prefectului, la propunerea primariei, va proceda in termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei, la realizarea activului si la plata pasivului, in conditiile prevazute de lege.
Totodata in conformitate cu prevederile art.29 alin.1 din aceeasi lege ,, constructiile agrozootehnice, atelierele de industrie mica, masinile, utilajele si alte asemenea mijloace fixe, ce au apartinut cooperativei agricole de productie desfiintate, precum si terenurile de sub acestea, ca si cele necesare utilizarii lor normale, plantatiile de vii si pomi si animalele devin proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu personalitate juridica, daca se vor infiinta.,, iar conform alin.(2) ,, drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevazute la alin. (1) se vor stabili in cota valorica, proportional cu suprafata de teren adusa sau preluata in orice mod in cooperativa agricola de productie si cu volumul muncii prestate. Membrii asociati vor constitui aceste drepturi ca aport in natura la noua asociatie,,.
Potrivit art.5 din Lg.36/1991 ,, societatea agricola este o societate de tip privat, cu capital variabil si un numar nelimitat si variabil de asociati, avind ca obiect exploatarea agricola a pamintului, uneltelor, animalelor si altor mijloace aduse in societate, precum si realizarea de investitii de interes agricol. Exploatarea agricola poate consta din: organizarea si efectuarea de lucrari agricole si imbunatatiri funciare, utilizarea de masini si instalatii, aprovizionarea, prelucrarea si valorificarea produselor agricole si neagricole si alte asemenea activitati.  Societatea agricola nu are caracter comecial,,.
Totodata potrivit art. 80  din actul normativ mai sus mentionat ,,aportul cu care participa la societatea agricola fostii membri cooperatori care opteaza, in conditiile art. 28 din Legea nr. 18/1991, pentru infiintarea acesteia, se determina pe baza bilantului incheiat la 31 decembrie 1990, urmind ca acesta sa fie corectat, in functie de rezultatele stabilite de comisia de lichidare,,.
Rezulta astfel din analiza reglementarilor antementionate ca, prin efectul legii membrii societatii agricole au devenit proprietari asupra bunurilor ce au fost preluate prin protocolul din data de (_) bunuri care ulterior au fost aduse ca aport in natura la asociatie devenind astfel proprietatea acesteia, societatea depunand la dosarul de infiintare si bilantul contabil prevazut la art.80 din Lg.36/1991. Dealtfel bunurile in discutie au fost inregistrate la rolul fiscal al (_), societatea achitand taxele si impozitele legale, aspect confirmat si de catre unitatea administrative teritoriala asa cum rezulta din inscrisul depus la fila 16 dosar.
Se observa in acest fel, fata de dispozitiile legale mai sus mentionate ca in litigiul de fata nu erau indeplinite conditiile uzucapiunii de 30 de ani reglementata de art.1890 C.civ. dar si cele ale prevederilor art.1846 alin.1 C.civ. care prevad ca orice prescriptie este fondata pe faptul posesiunii iar conform art.1847 C.civ. ca sa se poata prescrie se cere o posesiune continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar si se opune fostului proprietar reprezentand astfel o veritabila sanctiune impotriva celui din urma.
Ori, cata vreme, bunurile in litigiu au fost aduse ca aport in societatea agricola de catre membrii asociatiei, rezulta in mod neechivoc ca toate acestea fac parte din patrimoniul societatii si pot fi valorificate de aceasta sau in cazul unei insolvente ori faliment de catre societatea desemnata pentru lichidarea patrimoniului, respectiv de reclamanta din prezenta cauza.
In ceea ce priveste calitatea procesual pasiva a paratei se retine ca cea care s-a ocupat de lichidarea CAP (_) a fost o  comisie de lichidare constituita prin ordinul prefectului, la propunerea primariei, si care a va procedat la desfiintarea cooperativei, la realizarea activului si la plata pasivului, in conditiile prevazute de lege. Dat fiind faptul ca in cauza de fata era necesar a se stabili daca bunurile in litigiu au facut sau nu parte din patrimoniul fostului CAP si au fost predate societatii nou infiintate, singura persoana ce avea calitate procesuala pasiva era unitatea administrativ teritoriala care a realizat toate aceste operatiuni de predare primire.
In consecinta, avand in vedere considerentele mai sus expuse instanta va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei ca neintemeiata iar pe fondul cauzei va respinge actiunea precizata ca neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011