Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Oradea

LEGEA NR. 10/2001. Repunerea de drept in termenul de acceptare a succesiunii prin efectul legii. Imobilul dobandit de soti in perioada in care Codul civil in vigoare nu prevedea regimul comunitatii de bunuri. Decesul unuia ...

(Decizie nr. 2353 din data de 20.10.2011 pronuntata de Curtea de Apel Oradea)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Curtea de Apel Oradea | Jurisprudenta Curtea de Apel Oradea


LEGEA NR. 10/2001.

          Repunerea de drept  in termenul de acceptare a succesiunii prin efectul legii.
          Imobilul dobandit de soti in perioada in care Codul civil in vigoare  nu prevedea regimul comunitatii de bunuri. Decesul unuia dintre soti dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 319/10.06.1944.    

                                          Art. 4 alin. 3 din Legea nr.10/2001
                                          Art. 1 alin. 1 lit. e din Legea nr. 319/1944

        Imobilul in litigiu a fost cumparat  dupa incheierea casatoriei intervenita la data de 17.08.1924, cand dispozitiile codului civil in vigoare la acea data nu prevedea regimul comunitatii de bunuri.
         Dat fiind ca decesul unuia dintre soti a intervenit la 31.12.1944, cand in vigoare  erau dispozitiile Legii nr. 319/1944,in lipsa copiilor, fratilor, surorilor, parintilor acestuia, sotul supravietuitor  mostenea intreaga avere in conditiile  dispozitiilor art. 1 alin 1 lit. e din aceasta lege.
          Chiar  daca sotia  supravietuitoare a fostului proprietar tabular nu a facut  dovada  acceptarii succesiunii dupa decesul sotului, cererea de restituire formulata in baza legii reparatorii are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile  a caror  restituire se solicita, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. 3 din Legea  nr. 10/2001 ce reglementeaza, in mod expres, repunerea de drept in termenul de acceptare a succesiunii, pentru bunurile ce fac obiectul acestei legi, a succesibililor care, dupa data de 06.03.1945, nu au acceptat mostenirea   DECIZIA CIVILA NR.2353/2011-R din 20 octombrie 2011
                                                        dosar nr.2716/111/2010

                          
     Prin sentinta civila nr.453/C din 16 martie 2011, Tribunalul Bihor a admis  actiunea  formulata   de  catre reclamantul  O Z, in contradictoriu cu paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI O  - INSTITUTIA PRIMARULUI O,    si in  consecinta:
     A anulat Dispozitia   nr.999   din 18  mart.2010  emisa  de  catre PRIMARUL MUNICIPIULUI O.
     A stabilit ca reclamantul   este indreptatit  la  acordarea  masurilor   reparatorii in urma  preluarii   abuzive  a   imobilului  situat  in O,  str. C   nr.15 - 17 inscris in  CF  8160  O, cu  nr.  top 9446 si 4446/1.
     A obligat  parata  sa   trimita  intregul  dosar  administrativ  la  Comisia   Centrala pentru  Stabilirea   Despagubirilor  in  vederea  stabilirii  cuantumului  despagubirilor.  
     A obligat  paratul  sa  plateasca   reclamantului  suma  de  357  lei    cheltuieli  de  judecata.
     Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca, prin dispozitia   de  respingere a  notificarii  nr.999/18 mart.2010  emisa  de  catre Primarul  Municipiului  O, s-a  respins  notificarea  nr.208  din 5 iun.2001, motivat  de  faptul  ca  nu  a  fost dovedita  calitatea  de  mostenitor,  dupa  proprietarul tabular, N  A.
     Prin notificarea  nr.208  din 5 iun.2001  s-a  solicitat  de  catre  reclamantul  din prezenta  cauza,  despagubiri pentru   imobilul situat  in O,  str. C   nr.15 - 17 inscris in  CF  8160  O, cu  nr.  top 9446 si 4446/1.  
     S-a mai retinut ca, potrivit inscrierilor    din CF  8160  O, asupra nr.  top 9446 si 4446/1  reprezentand  in  natura  teren in suprafata    de  1320 mp  si casa,   a fost  intabulat  sub  B 2, defunctul   N A,  cu  titlu    de   vanzare -  cumparare, ira ulterior,  sub  B 3, cu  titlu  de  drept transmisiune legala, in baza  sentintei  civile  nr.1454/1954  a   Tribunalului  Popular  Oradea, si-a  intabulat  dreptul  de  proprietate  Statul Roman.
     Conform  certificatului  de  mostenitor  nr.1  din 1  febr.2010  eliberat  de  BNP M I -  A,  dupa   defunctul  N  A,  decedat  la  data  de 31   dec.1944   a  ramas   mostenitor  legal   N A, in calitate  de  sotie; dupa  def. N A  decedata la  data  de 18  sept.1985  a  ramas   mostenitor legal O  E - G, in calitate  de   frate, iar dupa  acesta   din urma,  decedat la  data  de  13 ian.1992  au  ramas  mostenitori legali  O  I, in calitate  de   sotie si  reclamantul   din prezenta  cauza - O Z, in  calitate  de  fiu.
     Asadar,  reclamantul  a  formulat notificare in calitate de  mostenitor al  numitilor   N  A  si  N  A.
     Instanta de fond a retinut ca la  data  pronuntarii  sentintei civile  nr.1454/14  iul.1954  (f.43) prin are s-a  declarat bun parasit, fara stapan  imobilul in litigiu,  era  in vigoare  Legea nr.319/1944 pentru dreptul  de  mostenire al  sotului supravietuitor, potrivit  careia,  in lipsa  rudelor - copii, ascendenti, colaterali privilegiati  - sotul  supravietuitor, mosteneste  intreaga  avere.
     Asadar, s-a opinat de prima instanta ca, sustinerile  paratei referitoare la  regimul  separatiei  de    bunuri prevazut   de  codul  civil   din   1864  sunt    combatute  de    dispozitiile  Legii   nr.319/1944.
     Fata  de  considerentele  expuse,   in temeiul  art.26   alin.3   din Legea nr.  10/2001,  Tribunalul a  admis  actiunea, conform  dispozitivului.
     In temeiul  art.274  Cod procedura civila, a  obligat paratul  sa  plateasca    reclamantului  suma  de  357  lei    cheltuieli  de  judecata,  reprezentand  onorariu  avocatial  dovedit  cu  chitanta   nr.361/7  mai 2010  emisa  de   Soc.civ.  de  avocati S  si F.
     Impotriva acestei sentinte, in termen legal, scutit de taxa de timbru, a declarat recurs Primarul Municipiului O, solicitand admiterea acestuia, modificarea sentintei in sensul respingerii contestatiei.
     Prin motivele de recurs s-a invocat ca, potrivit CF nr.8160 Oradea, proprietar al imobilului notificat a fost N A, cu titlu de cumparare din 1929 cand nu era in vigoare Legea nr.319/1994 ce instituia dreptul la mostenire al sotului supravietuitor, si, chiar daca s-ar retine aplicabilitatea, sotia proprietarului tabular trebuia sa accepte mostenirea, trecerea imobilului in proprietatea statului operand doar in anul 1956.
     Deoarece proprietarul tabular a decedat in 1944, fara a avea copii, sotia supravietuitoare neacceptand mostenirea, notificatorul nu poate mosteni, neavand calitate fata de defunct, fiind ruda cu sotia proprietarului tabular -nepot de frate.
     Cand a devenit proprietar N A, era aplicabil regimul separatiei de bunuri, nu a existat o conventie matrimoniala ce sa stabileasca un regim matrimonial, fiind deci bunul lui propriu.
     In drept s-au invocat art.304 pct.9, art.312 Cod procedura civila, Legea nr.10/2001.
     Prin intampinarea depusa la dosar, intimatul a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei atacate ca fiind legala si temeinica, fara cheltuieli de judecata, aratand ca, prin recursul declarat, s-a invocat netemeinicia hotararii pronuntate de instanta de fond, precizand pe de-o parte ca legea aplicabila mostenirii nu ar fi Legea nr.319/1944, iar pe de alta parte, ca antecesoarea intimatului, sotia supravietuitoare a proprietarului tabular, nu ar fi acceptat mostenirea in termen, ori, s-a uitat un element esential, si anume ca, calitatea de mostenitor dupa defunctul N A a fost dovedita printr-un certificat de mostenitor, care face dovada deplina a calitatii de mostenitor, in conformitate cu legislatia in vigoare si de altfel, decesul numitului a fost declarat prin sentinta civila nr.96/1997/P al Tribunalului Bihor.
     Examinand sentinta recurata, prin prisma motivelor de recurs cat si din oficiu, instanta de recurs constata urmatoarele:
     Potrivit copiei xerox a Colii de Carte Funciara nr.15405 O -filele 24-27 dosar de fond, imobilul avand nr.top.9446/2 in natura loc de casa cu casa colectiva si 680 m.p. teren, a fost transcrisa in aceasta coala din CF nr.8160 Oradea. Conform copiei xerox a acesteia -filele 68-69 dosar de fond, imobilele cu nr.top.9446, 9446/1 -casa si 1000 m.p. teren, au format dreptul de proprietate al numitului N A, intabulate la Foaia B nr.2, in 20.11.1929, cu titlu de cumparare de la proprietarul D Z -Foaia B.nr.1, dupa care, la 6.07.1956 -Foaia B.nr.3 s-a transcris in favoarea Statului Roman in baza sentintei civile nr.1454/1954 al Tribunalului Popular al Orasului O (-fila 43 dosar de fond) ca bun parasit din septembrie 1952.
     Se retine din certificatul de deces eliberat la 27.01.2010 de Directia de Evidenta a Persoanelor a Municipiului O -fila 9 dosar de fond, ca N A a decedat la data de 31.12.1944, data la care era in vigoare Legea nr.319/10.06.1944, conform careia -art.1 alin.1 lit.e, in lipsa rudelor, -descendenti, ascendenti, colaterali pana la gradul IV inclusiv, sotul supravietuitor mosteneste averea intreaga.
     Notificarea formulata in baza Legii nr.10/2001 de intimatul reclamant O Z, prin care a solicitat despagubiri pentru aceste imobile, a fost respinsa de Primarul Municipiului O prin dispozitia nr.999/18.03.2010, cu motivarea ca nu a facut dovada calitatii de mostenitor al fostului proprietar tabular.
     Din certificatul de mostenitor nr.1/1.02.2010 emis de Notar Public M I A -fila 21 dosar de fond-, in urma defunctului N Au decedat la 31.12.1944 a ramas ca mostenitor N A -sotia acestuia, decedata la 18.09.1985, al carei mostenitor a fost O E G-fratele acesteia, decedat la 13.01.1992, mostenitori fiind O I -sotia si intimatul O Z -fiu, deci nepot de frate al sotiei supravietuitoare.
     Se retine din extrasul de casatorie emis de Consiliul Popular al comunei B -fila 49 dosar de fond, ca fostul proprietar tabular N A s-a casatorit la data de 17.08.1924 cu O A, matusa notificatorului (sora tatalui acestuia). Asadar, imobilul in litigiu a fost cumparat dupa incheierea casatoriei si chiar daca dispozitiile codului civil  in vigoare la aceea data nu prevedea regimul comunitatii de bunuri, urmare a decesului acestuia, la 31.12.1944, cand erau in vigoare dispozitiile Legii nr.319/10.06.1944, in lipsa copiilor, fratilor, surorilor, parintilor acestuia, sotul supravietuitor, conform art.1 alin.1 lit.e mostenea intreaga avere a defunctului.
     Faptul ca antecesoarea intimatului reclamant -sotia supravietuitoare a fostului proprietar tabular -nu a facut dovada acceptarii succesiunii dupa decesul sotului, este irelevant, art.4 alin.3 din Legea nr.10/2001 stabilind ca succesibilii care, dupa data de 6.03.1945 nu au acceptat mostenirea, sunt repusi in drept in termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile ce fac obiectul acestei legi, cererile de restituire avand valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a caror restituire se solicita, criticile nefiind intemeiate.
     Fata de toate considerentele expuse, nefiind aplicabile dispozitiile art.304 Cod procedura civila, instanta de recurs, in baza art.312 alin.1 Cod procedura civila, a respins ca nefondat recursul, mentinand in intregime sentinta recurata ca fiind legala si temeinica, constatand ca, partea intimata nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
revendicare - Sentinta civila nr. 12362 din data de 12.10.2012
Intoarcere executare. - Sentinta civila nr. 6135 din data de 23.09.2010
Obligatia de a face - evacuare - Sentinta civila nr. 751 din data de 16.05.2013
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
REVENDICARE IMOBILIARA. STABILIRE LINIE DE HOTAR. - Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
- Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenta. - Sentinta civila nr. 419 din data de 18.02.2009
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 2021/2012 din data de 19.09.2012
Intelesul notiunii de "despagubiri" in sensul Legii nr.10/2001. Cerere de restituire a sumelor de bani achitate in contul imobilului pana la preluarea acestuia de catre stat - Decizie nr. 574 din data de 17.03.2010
Dreptul muncii si securitatii sociale.Recalcularea drepturilor de pensie conform legii 263/2010, Art. 169 (1), OUG 100/ 2008, Art. 78 indice 2 (1). - Sentinta civila nr. 1746 din data de 23.10.2012
Asa cum rezulta din dispozitiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, republicata, proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitiv... - Sentinta civila nr. 1973/F/2010 din data de 09.07.2010
exequator - Sentinta civila nr. 200 din data de 27.10.2009