InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Societati. Constatarea legalitatii fuziunii. Necesitatea formei autentice a hotararii de aprobare a fuziunii prin absorbtie, in cazul terenurilor.

(Decizie nr. 703A din data de 10.04.2017 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Faliment | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

Societati comerciale
 Societati. Constatarea legalitatii fuziunii. Necesitatea formei autentice a hotararii de aprobare a fuziunii prin absorbtie, in cazul terenurilor.

Potrivit proiectului de fuziune, toate drepturile reale ?i de crean?a, precum ?i intregul fond de comer? ale societa?ii absorbite E SA vor trece asupra societa?ii absorbante B T M, deci inclusiv terenul situat in strada …, nr….. In raport de aceasta mentiune, Curtea apreciaza ca actele prin care opereaza transferul dreptului de proprietate trebuiau intocmite in forma autentica, operatiune ce nu a fost realizata in cauza. Indeplinirea formalitatii actului autentic nu poate avea loc ulterior, transferul dreptului de proprietate fiind mentionat ca efect al fuziunii, astfel incat Curtea considera ca fuziunea trebuia sa fie incheiata in forma autentica.
Referitor la necesitatea respectarii formei autentice a fuziunii, trebuie avut in vedere art. 1244 din Codul civil care instituie aceasta conditie de forma pentru toate actele prin care se stramuta drepturi ce sunt supuse inscrierii in cartea funciara, sub sanctiunea nulitatii absolute.
Cu privire la actul care trebuie incheiat in aceasta forma, vazand etapele de realizare a fuziunii, Curtea apreciaza ca hotararea de aprobare a fuziunii este actul juridic ce consta in manifestarea de vointa in vederea realizarii acestei forme de reorganizare, astfel ca acesta trebuie sa respecte forma autentica, in cazul in care in patrimoniul societatii absorbite exista si bunuri imobile ce trebuie inscrise in cartea funciara.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A CIVILA
DECIZIA CIVILA NR. 703A din 10.04.2017)

Prin cererea  inregistrata  la  ORCTB  sub nr. 496117/22.12.2016 s-a solicitat sesizarea instantei pentru pronuntarea  unei hotarari  prin care sa se constate legalitatea hotararii asupra  fuziunii dintre B T M SRL, in calitate de societate  absorbanta, si E SA, in calitate de societate absorbita, precum si a modificarilor generate de fuziune – radierea societatii absorbite, modificarea structurii asociatilor  si majorarea capitalului social al societatii absorbante, cerere respinsa prin sentin?a civila nr.12/19.01.2017
Potrivit prevederilor  art. 148 alin. 1 din normele  metodologice  privind modul  de  tinere a registrelor  comertului   cererea  privind  inregistrarea  fuziunii  este insotita de :
a) proiectul de fuziune/divizare, semnat de reprezentantii persoanelor juridice implicate, in original;
b) dovada depunerii proiectului de fuziune/divizare la toate ORCT unde sunt inregistrate persoanele juridice implicate;
c) dovada publicarii proiectului de fuziune/divizare vizat de judecatorul-delegat;
d) dovada numirii expertilor in vederea examinarii proiectului de fuziune/divizare, daca este cazul;
e) declaratiile societatilor care isi inceteaza existenta privind modul de stingere a pasivului, in original;
f) hotararile adunarilor generale ale fiecareia dintre persoanele juridice implicate privind aprobarea fuziunii/divizarii, in original;
g) hotararea judecatoreasca irevocabila de respingere a opozitiei, daca este cazul, in copie legalizata;
h) actul constitutiv actualizat al persoanei absorbante/divizate partial/beneficiare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate sau actul constitutiv al persoanei/persoanelor juridice rezultate in urma fuziunii/divizarii totale, in original;
i) situatia financiara de fuziune/divizare, in copie certificata de parte;
j) certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care isi inceteaza existenta si anexele la acestea, in original;
k) declaratiile noilor membri ai organelor de conducere si, dupa caz, de control, conform art. 69 alin. (1) lit. c), din care rezulta ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati, in original;
l) declaratia-tip pe propria raspundere prevazuta de art. 69 alin. (1) lit. e), dupa caz, in original;
m) dovada autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila inmatricularii in registrul comertului, cand emiterea unor astfel de autorizatii/avize este prevazuta de lege, in copie certificata de parte;
n) dovada indeplinirii procedurilor privind operatiunile de concentrare economica prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, daca este cazul;
o) dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.
In speta, s-a apreciat ca nu sunt indeplinite toate conditiile legale pentru admiterea cererii. Astfel, proiectul de fuziune a fost  depus la dosar in copie, iar nu in original.
De asemenea, nu exista hotarari ale celor doua societati implicate in procesul de fuziune de aprobare a fuziunii adoptate ulterior publicarii in M O Partea a IV-a (24.10.2016). Potrivit dispozitiilor art. 246 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „In termen de 3 luni de la data publicarii proiectului de fuziune … adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii, cu respectarea conditiilor privind convocarea ei”. In cauza au fost depuse hotarari AGA de aprobare a fuziunii anterioare datei publicarii proiectului de fuziune in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a, adoptate la datele de 29.08.2016, respectiv 28.09.2016.
Impotriva sentin?ei civile nr.12/19.01.2017 a declarat in termen legal apel E SA prin care a solicitat admiterea apelului, modificarea sentintei atacate in sensul admiterii cererii de fuziune astfel cum a fost formulata de catre B T M SRL.
In motivare se arata ca Tribunalul a mentionat faptul ca nu au fost indeplinite conditiile legale pentru admiterea cererii deoarece din dosar lipseau Proiectul de Fuziune in Original si cele doua Hotarari ale societatilor implicate in fuziune de aprobare a Proiectului de Fuziune publicat in Monitorul Oficial. Aceste documente au fost prezentate la ORC de catre avocatul societatii B T M SRL dar nu au fost transmise catre Tribunalul Bucuresti. Desi au fost depuse 2 exemplare originale din Proiectul de Fuziune nr.1/27.09.2016 si doua copii ale proiectului, astfel cum se solicita in Ghidul pus la dispozitie de catre ORCB, ORC B, probabil din eroare, a transmis Tribunalului Bucuresti o copie a Proiectului de Fuziune, drept pentru care nu au fost indeplinite conditiile legale pentru admiterea cererii privind inregistrarea fuziunii in Registrul Comertului.
Mai mult decat atat, la data depunerii documentatiei prevazute in Ghidul pus la dispozitie de catre ORC B in Etapa II, respectiv documentatia ce se depune la ORC in vederea transmiterii de catre acesta a Cererii privind inregistrarea fuziunii in Registrul Comertului, avocatul societatii B T M SRL s-a prezentat cu toata documentatia solicitata la ghiseul ORC in vedere depunerii acesteia. Documentatia a fost pusa la dispozitia angajatilor ORC B, care au verificat toate documentele pe care le-a prezentat avocatul societatii B T M SRL (societatea absorbanta) conform Ghidului, le-au rearanjat, si au considerat ca nu mai este nevoie alte documente printre care si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor societatii B T M /07.12.2016 si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii E SA /07.12.2016, drept pentru care aceste doua Hotarari nu au fost retinute la ORC si in concluzie nu au ajuns la Tribunal in documentatia ce insotea cererea de aprobare a fuziunii.
Pe cale de consecinta, documentatia a fost incompleta deoarece:ORC B din eroare nu a transmis Proiectul De Fuziune in original desi a fost depus in doua exemplare originale, iar cele doua Hotarari ale societatilor implicate in fuziune dupa publicarea Proiectului de Fuziune in Monitorul Oficial, respectiv Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor societatii B T M /07.12.2016 si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii E SA /07.12.2016, nu au fost retinute de ORC B.
La termenul din 19.01.2017 , instanta trebuia sa puna in vedere societatii B T M (petenta) care a fost reprezentata prin avocat, sa depuna la dosar actele care lipsesc, caz in care avocatul ar fi avut ocazia sa completeze dosarul cu actele care lipseau din cauza unei Erori a ORC. Avocatul care a reprezentat societatea B T M (petenta) la prima instanta avea la cunostinta faptul ca documentatia este completa, conform legislatiei in vigoare, deoarece in caz contrar ORC nici nu ar fi primit documentatia.
Intrucat Instanta nu i-a comunicat la termen ca documentatia nu este complete si ca Proiectul a fost transmis Tribunalului in COPIE de catre ORC, atat E SA- societate absorbita in Proiectul de Fuziune cat si B T M- societate absorbanta in Proiectul de Fuziune, au luat la cunostinta de aceasta lipsa a documentatiei prevazuta in legislatie si de eroarea ORC la data la care s-a primit prin posta Hotararea civila nr. 12/19.01.2017 si motivarea acesteia.
Impotriva sentin?ei civile nr.12/19.01.2017 a declarat apel ?i B T M SRL prin care a solicitat admiterea apelului, modificarea sentintei atacate in sensul admiterii cererii de fuziune astfel cum a fost formulate. Se solicita ca prin hotararea ce se va  pronunta sa sa constatate legalitatea hotararii asupra fuziunii prin absorbtie, precum si a actului constitutiv/modificator si sa se dispuna inregistrarea hotararii asupra fuziunii prin absorbtie si a actului constitutiv modificator in registrul comertului, precum si a modificarilor generate de fuziune conform Proiectului de Fuziune publicat in M O, nr.3791 din 24.10.2016 respectiv:radierea societatii absorbite E S.A si majorarea capitalului, modificarea structurii actionariatului (asociatilor) si modificarea structurii capitalului social pentru societatea absorbanta B T M SRL, publicarea actului modificator/constitutiv/dispozitivului hotararii judecatoresti pronuntate, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Tribunalul Bucuresti a constatat faptul ca nu au fost indeplinite conditiile legale pentru admiterea cererii deoarece din dosar lipseau Proiectul de Fuziune in Original si cele doua Hotarari ale societatilor implicate in fuziune de aprobare a Proiectului de Fuziune publicat in Monitorul Oficial.
Mentioneaza faptul ca aceste documente au fost prezentate La ORC dar nu au fost transmise catre Tribunalul Bucuresti. Desi au fost depuse 2 exemplare originale din Proiectul de Fuziune nr.1/27.09.2016 si doua copii ale proiectului, astfel cum se solicita in Ghidul pus la dispozitie de catre ORC B, ORC B, probabil din eroare, a transmis Tribunalului Bucuresti o Copie a Proiectului de Fuziune, drept pentru care nu au fost indeplinite conditiile legale pentru admiterea cererii privind inregistrarea fuziunii in Registrul Comertului.
Mai mult decat atat, la data depunerii documentatiei prevazute in Ghidul pus la dispozitie de catre ORC B in Etapa II, respectiv documentatia ce se depune la ORC in vederea transmiterii de catre acesta a Cererii privind inregistrarea fuziunii in Registrul Comertului, s-a prezentat  toata documentatia solicitata la ghiseul ORC in vedere depunerii acesteia. Documentatia pusa la dispozitia angajatilor ORC B, care au verificat toate documentele pe care le-am prezentat conform Ghidului, le-au rearanjat, si au considerat ca nu mai este nevoie alte documente printre care si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor societatii B T M /07.12.2016 si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii E SA /07.12.2016, drept pentru care aceste doua Hotarari nu au fost retinute la ORC si in concluzie nu au ajuns la Tribunal in documentatia ce insotea cererea de aprobare a fuziunii.
Inainte de termenul fixat, 19.01.2017, instanta a transmis citatia si mentiunea prin care a solicitat sa se depuna taxa de timbru in valoare de 100 lei. Daca ni s-ar fi solicitat si alte documente le-ar fi depus cu siguranta.
La termenul de judecata din data de 19.01.2017 a fost prezent avocatul societatii dupa cum se vede din incheierea de sedinta de la acea data, caruia in timpul sedintei nu i s-au solicitat cele trei acte, acte care ar fi putut fi puse de catre aceasta la dispozitia instantei, respectiv:  Proiectul de Fuziune in Original si cele doua Hotarari ale societatilor implicate in fuziune de aprobare a Proiectului de Fuziune publicat in Monitorul Oficial.
Avocatul avea asupra sa toate documentele pentru confruntare, inclusiv alte documente ce nu sunt prevazute de art. 148 din Norme pentru a sustine dosarul de fuziune. Acesta a fost intrebat daca s-a depus toata documentatia, si a raspuns afirmativ, tinand cont de faptul ca la Registrul Comertului a fost verificata documentatia conform Ghidului pus la dispozitie pentru inregistrarea Fuziunilor si ni s-a comunicat de catre functionarii ORC ca dosarul este complet, in caz contrar nu ar fi fost acceptat.
Considera ca instanta trebuia sa-i puna in vedere macar la termenul din 19.01.2017 la care a fost reprezentata prin avocat, sa depuna la dosar actele care lipsesc, caz in care avocatul ar fi avut ocazia sa completeze dosarul pe loc cu actele care lipseau din cauza unei erori a ORC.
Intrucat instanta nu a comunicat la termenul din 19.01.2017 faptul ca documentatia nu este completa si ca Proiectul a fost transmis Tribunalului in copie de catre ORC, societatile implicate in proiectul de fuziune au luat la cunostinta de aceasta lipsa a documentatiei prevazuta in legislatie si de eroarea ORC la data la care a fost  comunicata prin posta Hotararea civila nr. 12/19.01.2017 si motivarea acesteia.
Avand in vedere cele mai sus prezentate,se arata ca s-a procedat la completarea  documentatiei si la respectarea conditiile legale pentru admiterea cererii de fuziune, drept pentru care arata ca s-au depus la prezenta cerere documentele lipsa.
 B T M SRL a formulat intampinare la apelul declarat de E SA prin care a solicitat  admiterea apelului formulat, si pe cale de consecinta modificarea sentintei atacata - Hotararea civila nr. 12/19.01.2017 pronuntata in dosarul nr. 47100/3/2016, de catre Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila - in sensul admiterii cererii de fuziune astfel cum a fost formulata.
Solicita ca prin hotararea ce se va pronunta sa sa constatate legalitatea hotararii asupra fuziunii prin absorbtie, precum si a actului constitutiv/modificator si sa se dispuna inregistrarea hotararii asupra fuziunii prin absorbtie si a actului constitutiv modificator in registrul comertului, precum si a modificarilor generate de fuziune conform Proiectului de Fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr.3791 din 24.10.2016 respectiv: radierea societatii absorbite E S.A si majorarea capitalului, modificarea structurii actionariatului (asociatilor) si modificarea structurii capitalului social pentru societatea absorbanta B T M SRL, publicarea actului modificator/constitutiv/dispozitivului hotararii judecatoresti pronuntate, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
E  a formulat, de asemenea, intampinare la apel, prin care a solicitat admiterea apelul formulat, si pe cale de consecinta  modificarea sentintei atacate - Hotararea civila nr. 12/19.01.2017 pronuntata in dosarul nr. 47100/3/2016, de catre Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila - in sensul admiterii cererii de fuziune astfel cum a fost formulata de catre societatea absorbanta B T M SRL.
Astfel, solicita ca prin hotararea ce se va  pronunta sa se constatate legalitatea hotararii asupra fuziunii prin absorbtie, precum si a actului constitutiv/modificator si sa se dispuna inregistrarea hotararii asupra fuziunii prin absorbtie si a actului constitutiv modificator in registrul comertului, precum si a modificarilor generate de fuziune conform Proiectului de Fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr.3791 din 24.10.2016 respectiv: radierea societatii absorbite E SA si majorarea capitalului, modificarea structurii actionariatului (asociatilor) si modificarea structurii capitalului social pentru societatea absorbanta B T M SRL ?i publicarea actului modificator/constitutiv/dispozitivului hotararii judecatoresti pronuntate, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Asupra apelurilor formulate, analizand  motivele de nelegalitate invocate de catre cele doua apelante in func?ie de caracterul ?i efectele produse, raportat la probatoriul administrat ?i la normele legale incidente in cauza, Curtea constata urmatoarele:
Potrivit art. 148 alin. 1 din normele  metodologice  privind modul  de  tinere a registrelor  comertului   cererea  privind  inregistrarea  fuziunii  este insotita de :
a) proiectul de fuziune/divizare, semnat de reprezentantii persoanelor juridice implicate, in original;
b) dovada depunerii proiectului de fuziune/divizare la toate ORCT unde sunt inregistrate persoanele juridice implicate;
c) dovada publicarii proiectului de fuziune/divizare vizat de judecatorul-delegat;
d) dovada numirii expertilor in vederea examinarii proiectului de fuziune/divizare, daca este cazul;
e) declaratiile societatilor care isi inceteaza existenta privind modul de stingere a pasivului, in original;
f) hotararile adunarilor generale ale fiecareia dintre persoanele juridice implicate privind aprobarea fuziunii/divizarii, in original;
g) hotararea judecatoreasca irevocabila de respingere a opozitiei, daca este cazul, in copie legalizata;
h) actul constitutiv actualizat al persoanei absorbante/divizate partial/beneficiare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate sau actul constitutiv al persoanei/persoanelor juridice rezultate in urma fuziunii/divizarii totale, in original;
i) situatia financiara de fuziune/divizare, in copie certificata de parte;
j) certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care isi inceteaza existenta si anexele la acestea, in original;
k) declaratiile noilor membri ai organelor de conducere si, dupa caz, de control, conform art. 69 alin. (1) lit. c), din care rezulta ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati, in original;
l) declaratia-tip pe propria raspundere prevazuta de art. 69 alin. (1) lit. e), dupa caz, in original;
m) dovada autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila inmatricularii in registrul comertului, cand emiterea unor astfel de autorizatii/avize este prevazuta de lege, in copie certificata de parte;
n) dovada indeplinirii procedurilor privind operatiunile de concentrare economica prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, daca este cazul;
o) dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.
In cauza, avand in vedere ca apelantele au depus la dosarul cauzei atat proiectul de fuziune, in original, cat ?i hotararile societa?ilor implicate in fuziune, adoptate dupa data publicarii proiectului in Monitorul Oficial, apreciaza ca au fost complinite lipsurile constatate in fa?a primei instan?e.
Cu toate acestea, Curtea urmeaza a constata ca potrivit proiectului de fuziune, toate drepturile reale ?i de crean?a, precum ?i intregul fond de comer? ale societa?ii absorbite E SA vor trece asupra societa?ii absorbante B T M, deci inclusiv terenul situat in strada …, nr….. In raport de aceasta mentiune, Curtea apreciaza ca actele prin care opereaza transferul dreptului de proprietate trebuiau intocmite in forma autentica, operatiune ce nu a fost realizata in cauza. Indeplinirea formalitatii actului autentic nu poate avea loc ulterior, transferul dreptului de proprietate fiind mentionat ca efect al fuziunii, astfel incat Curtea considera ca fuziunea trebuia sa fie incheiata in forma autentica. Referitor la necesitatea respectarii formei autentice a fuziunii, trebuie avut in vedere art. 1244 din Codul civil care instituie aceasta conditie de forma pentru toate actele prin care se stramuta drepturi ce sunt supuse inscrierii in cartea funciara, sub sanctiunea nulitatii absolute.
Cu privire la actul care trebuie incheiat in aceasta forma, vazand etapele de realizare a fuziunii, Curtea apreciaza ca hotararea de aprobare a fuziunii este actul juridic ce consta in manifestarea de vointa in vederea realizarii acestei forme de reorganizare, astfel ca acesta trebuie sa respecte forma autentica, in cazul in care in patrimoniul societatii absorbite exista si bunuri imobile ce trebuie inscrise in cartea funciara.
Potrivit art. 246 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, hotararea de aprobare a fuziunii trebuie luata in termen de 3 luni de la data publicarii proiectului de fuziune. Ca atare, si cerinta formei cerute de art. 1244 Cod civil trebuia respectata inauntrul aceluiasi termen.
Curtea este de acord ca un act nul poate fi refacut, inclusiv in ce priveste forma autentica, dar efectele actului refacut se produc doar pentru viitor, astfel cum prevede expres art. 1259 C.civ., iar nu si pentru trecut.
Fata de considerentele expuse, apreciind asupra neindeplinirii condi?iilor de forma prevazute in mod imperativ de legisla?ia speciala, in temeiul art. 480  alin. 1 C.proc.civ., Curtea a respins apelurile ca nefondate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006