InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Deva

pretentii civile. Cheltuieli comune. Penalitati de intarziere. Lipsa hotarare Comitet executiv.

(Sentinta civila nr. 3155 din data de 15.08.2008 pronuntata de Judecatoria Deva)

Domeniu Prejudicii, daune | Dosare Judecatoria Deva | Jurisprudenta Judecatoria Deva

DOSAR NR. 5732/221/2007
  SENTINTA CIVILA NR. 3155/2008
  Sedinta publica din data de 15.08.2008
Domeniu : pretentii civile. Cheltuieli comune. Penalitati de intarziere. Lipsa hotarare Comitet executiv.

      Pe rol fiind pronuntarea cauzei civile formulata de reclamanta A.P. NR.393 Deva in contradictoriu cu paratul O.A.,avand ca obiect pretentii.
                S-a constatat ca mersul dezbaterilor si sustinerile orale ale partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 08.08.2008, care face parte integranta din prezenta hotarare.

                                                  INSTANTA:

Asupra cauzei civile de fata:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul 5732/221/2007 din data de 12.11.2007, reclamanta A.P. a solicitat, in contradictoriu cu paratul O.A. obligarea acestuia la plata sumei de 9.382,27 lei reprezentand cheltuieli comune restante,  penalitati de intarziere, precum si la cheltuielile de judecata.
In motivarea cererii reclamanta arata ca paratul este proprietarul apartamentului cu numarul 15 din blocul 82 ce face parte din cadrul A.P., dar manifesta o totala rea credinta in relatiile cu asociatia, acumuland o datorie de 3191,35 lei pentru lunile decembrie 2006 la zi, la care s-au aplicat penalitati de intarziere de 6.190,92 lei.
Se precizeaza ca desi paratul a avut posibilitatea de a achita datoria prin transe lunare, acesta nu si-a respectat angajamentul, asociatia de proprietari intampinand probleme in raporturile cu furnizorii.
In drept au fost invocate dispozitiile art.13-14 din HG 400/2003.
La termenul din data de 25.04.2008 reclamanta si-a precizat actiunea solicitand obligarea paratului la plata cheltuielilor comune restante si a penalitatilor de intarziere in suma de 6402,76 lei, aferenta perioadei octombrie 2004 – martie 2008.
De asemenea, la termenul din 08.08.2008 reclamanta a precizat ca in calitate de reclamant figureaza A.P. 393 nu 392, cum din eroare s-a mentionat in cererea de chemare in judecata.
Legal citat, paratul nu a formulat intampinare insa, infatisandu-se in instanta a contestat cuantumul pretentiilor apreciind ca a fost inregistrat cu un consum prea mare la apa si gaze naturale.
In  administrarea probei cu inscrisuri, reclamanta a depus la dosar urmatoarele: fisa ap.15(f.2-3), procesul verbal din 01.04.2006(f.19-20), liste de intretinere pentru perioada octombrie 2004 – martie 2008(f.21-33, 44-46 si 51-76).
La randul sau, paratul a depus chitanta HDVOP nr. 01690902/18. 09.2004(f.9),  dovada inregistrare cerere(f.10), chitanta HD XWK nr. 1740544 din 03.12.2007(f.11), fisa debit(f.15), adresa nr. 1790/14.02.2008(f.39), fisa ap.15(f.40) si notificarea 1857/29.11.2007(f.41).
La termenul din data de 06.06.2008 instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, motivat de faptul ca in inscrisurile doveditoare – fisa proprietar, borderouri, chitante figureaza Asociatia de Proprietari 393, Asociatia de Proprietari 394 si Asociatia de Proprietari 154 si nu Asociatia de Proprietari 392 cum este mentionat in cererea de chemare in judecata.
Raportat insa la precizarile formulate de catre reclamanta la termenul din 08.08.2008, in sensul ca in cererea de chemare in judecata s-a strecurat o eroare materiala si ca reclamant este Asociatia de Proprietari 393, instanta va respinge exceptia  lipsei calitatii procesuale active invocate din oficiu.
Asupra fondului cauzei instanta retine urmatoarele:
In conformitate cu dispozitiile art.23 din Normele Metodologice pentru Organizarea si Functionarea Asociatiilor de Proprietari aprobate prin H.G. nr.400/2003, aplicabile pentru perioada octombrie 2004 – august 2007 si art. 46 din  Legea 230/2007, aplicabil pentru perioada septembrie 2007 – martie 2008, proprietarii au obligatia de a plati cota ce le revine din bugetul de venituri si cheltuieli ale asociatiei de properietari.
De asemenea, in conformitate cu disp. art.31 din Anexa 2 a Legii nr. 114/1996 si art.13 din OG 85/2001, pentru perioada octombrie 2004 – august 2007 si art.49 din Legea 230/2007, pentru perioada septembrie 2007 – martie 2008,  Asociatia poate impune o penalizare pentru neplata cheltuielilor comune, oricarui proprietar care se face vinovat de neplata acestora timp de mai mult de 30 de zile de la termenul stabilit.
Prin urmare, paratul are obligatia de a achita taxele comune, precum si penalitatile de intarziere.
Referitor la taxele comune aferente perioadei octombrie 2004 – martie 2008, instanta apreciaza cererea reclamantei ca fiind partial intemeiata.
Astfel, din notificarea nr. 1857/29.11.2007 – fila 41 rezulta ca intre reclamanta si SC CALOR SA a intervenit un contract de cesiune  prin care SC CALOR SA a preluat creanta reprezentand debitul restant pentru perioada octombrie 2004 – septembrie 2007 in cuantum de 1.681,44 lei, privind doat taxele comune, nu si penalitatile de intarziere.
Aceasta suma a fost achitata de catre parat, acest aspect rezultand din  chitanta HD XWK nr. 1740544 din 03.12.2007 – fila 11.
Prin urmare, paratul nu mai are obligatia de a achita taxele comune pentru perioada octombrie 2004 – septembrie 2007, aceasta obligatie fiind stinsa prin plata.
Raportat la perioada vizata de reclamanta prin cererea de chemare in judecata – octombrie 2004 – martie 2008 – si avand in vedere faptul ca obligatia de plata a taxelor comune aferente perioadei octombrie 2004 – septembrie 2007 s-a stins prin plata, rezulta ca paratul are obligatia de a achita taxele comune pentru perioada octombrie 2007 – martie 2008, in cuantum total de 697,72 lei, astfel cum rezulta din listele de intretinere.
In ceea ce priveste penalitatile de intarziere, instanta retine urmatoarele:
Pentru perioada octombrie 2004 – august 2007 se aplica, in privinta penalitatilor de intarziere dispozitiile Legii 114/1996, OG 85/2001, precum si Normele Metodologice pentru Organizarea si Functionarea Asociatiilor de Proprietari aprobate prin H.G. nr.400/2003.
Potrivit acestor acte normative asociatiile de proprietari pot sa stabileasca prin hotararea adunarii generale un sistem de penalitati de maxim 2% pe zi de intarziere care nu poate depasi cuantumul debitului principal.
Reclamanta nu a depus la dosar o hotarare a adunarii generale privind sistemul de penalitati aplicabil perioadei octombrie 2004 – martie 2006. Deoarece actele normative in materie acorda asociatiilor de proprietari facultatea de a impune un sistem de penalitati, in masura in care nu se face dovada existentei unei hotarari a adunarii generale care sa il stabileasca, se desprinde concluzia ca pe perioada amintita nu s-au perceput penalitati de intarziere.
Prin urmare, penalitatile de intarziere aferente acelei perioade nu se vor acorda, neexistand un temei in acest sens.
Pentru perioada aprilie 2006 – august 2007, se observa din listele de intretinere ca penalitatile de intarziere pe fiecare dintre lunile mentionate depasesc cuantumul taxelor comune stabilite pentru fiecare luna in parte, chiar fara a se lua in calcul penalitatile restante.
Conform art.20 alin.13 din Normele Metodologice pentru Organizarea si Functionarea Asociatiilor de Proprietari aprobate prin H.G. nr.400/2003 este interzis ca penalitatile sa depaseasca cuantumul taxei pentru luna respectiva, astfel incat nici penalitatile aferente perioadei aprilie 2006 – august 2007 nu se vor acorda.
In ceea ce priveste penalitatile de intarziere pentru perioada septembrie 2007 – martie 2008 sunt aplicabile dispozitiile Legii 230/2007, anume cele din art.49 si art.30 alin.1 lit.j.
Astfel, art.23 alin.1 lit.j din Legea 230/2007, singurul organ indreptatit sa stabileasca sistemul de penalizari este comitetul executiv, format , potrivit art.21 din acelasi act normativ, din presedintele asociatiei, un cenzor su o comisie de cenzori.
Reclamanta nu a prezentat o hotarare a comitetului executiv prin care sa se stabileasca sistemul propriu de penalitati, astfel incat acordarea penalitatilor de intarziere solicitate prin cererea de chemare in judecata pe perioada analizata, septembrie 2007 – martie 2008, nu are temei legal.
Din toate aceste considerente, cererea reclamantei Asociatia de Proprietari 393, in contradictoriu cu paratul O.A., apare intemeiata in parte si urmeaza a fi admisa in asemenea masura, paratul urmand a fi obligat la plata catre reclamanta a sumei de 697,72 lei reprezentand taxe comune aferente perioadei octombrie 2007 – martie 2008, cererea urmand a fi respinsa ca neintemeiata pentru restul pretentiilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active, invocata de catre instanta din oficiu.
Admite in parte actiunea precizata formulata de catre reclamanta Asociatia de Proprietari 393, in contradictoriu cu paratul O.A.
Obliga paratul la plata catre reclamanta Asociatia de Proprietari nr. 393 la plata sumei de 697,72 lei reprezentand taxe comune aferente perioadei octombrie 2007 – martie 2008.
Respinge in rest actiunea ca neintemeiata.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi 18.08.2008.


     PRESEDINTE                                                      GREFIER


4 ex./ 01.09.2008
NCR, BA


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prejudicii, daune

Prejudiciu. Termen de prescriptie. - Sentinta civila nr. 544/LM/2008 din data de 30.12.2008
Conflict de drepturi. Anularea deciziei de imputare si restituirea drepturilor salariale retinute prin aceeasi decizie. - Sentinta civila nr. 80/lm/2008 din data de 17.02.2009
prejudiciu de producerea unui accident de circulatie si a asiguratorului sau. - Decizie nr. 72/R/ din data de 31.01.2005
Raspundere patrimoniala. Lipsa in gestiune. Actiune respinsa, nefiind indeplinite conditiile pentru antrenarea raspunderii patrimoniale al angajatului. Lipsa culpei. Prejudiciu incert - Sentinta civila nr. 699 din data de 21.06.2016
Coproprietar obligat sa-si dea consimtamantul la efectuarea unui bransament de apa. Obligare coproprietar la repararea pagubei produsa ca urmare a inundarii apartamentului vecin. Cerere reconventionala. Coproprietar obligat la plata contravalorii consumul - Decizie nr. 117 din data de 01.04.2015
plata cheltuielilor neachitate de chiriasul evacuat - Sentinta civila nr. 436 din data de 10.10.2014
Obligarea societatii de asigurare la plata daunelor rezultate dintr-un accident rutier - Decizie nr. 49 din data de 30.01.2014
Raspunderea patrimoniala. Lipsa in gestiune - Sentinta civila nr. 549 din data de 02.05.2012
Infractiuni silvice. Incadrarea corecta in functie de valoarea diurnei.Legea penala mai favorabila. - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 576/C din data de 10.04.2009
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 6C din data de 08.01.2010
Pretentii - Decizie nr. 4C din data de 08.01.2010
Pretentii - Decizie nr. 3C din data de 08.01.2010
abuz in serviciu contra intereselor publice - Decizie nr. 12 din data de 11.03.2009
Suspendare act administrativ. Conditiile legale. Cazul bine justificat, definit de art.2 lit. t din Legea nr.554/2004, poate fi determinat de rezolutia de neincepere a urmaririi penale dispusa de procuror in privinta pretinselor conditii frauduloase ... - Decizie nr. 2081/R din data de 14.10.2011
Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora - Sentinta civila nr. 322/S din data de 14.12.2009
Raspundere patrimoniala. Restituirea sumelor nedatorate. - Decizie nr. 448 din data de 22.03.2017
Legea nr. 33/1994. Stabilirea intinderii prejudiciului suferit de persoana expropriata. Intelesul sintagmei „prejudiciu cauzat proprietarului”. - Decizie nr. 91/A din data de 27.05.2010
Raspundere patrimoniala. Conditii. - Decizie nr. 906 din data de 28.09.2009
Raspundere materiala a angajatului. Prejudiciu cauzat prin lipsa in gestiune - Decizie nr. 1202 din data de 01.11.2007