Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Onesti

plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 528 din data de 10.03.2017 pronuntata de Judecatoria Onesti)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Onesti | Jurisprudenta Judecatoria Onesti

Cod ECLI    ECLI:RO:JDONE:2017:002.000528

R O M A N I A
JUDECATORIA ONESTI - JUDETUL BACAU

Dosar nr. 6248/270/2016
Inreg. 14.10.2016                                                      - plangere contraventionala -SENTINTA CIVILA  nr. 528
Sedinta publica din data de 08.03.2017
Instanta constituita din:
Presedinte – Maria Cristina Moghior
Grefier – Irina Caliman

Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe petenta …., in contradictoriu cu intimata ….,  avand ca obiect „plangere contraventionala”.
La apelul nominal, facut in sedinta publica, a raspuns consilier juridic Fatu Mihaela pentru petenta, lipsa fiind intimata.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, in expunerea caruia arata ca dosarul se afla la primul termen de judecata, intimata a depus intampinare, in doua exemplare, un exemplar al intampinarii a fost comunicat petentei, iar petenta a depus raspuns la  intampinare, dupa care;
Consilier juridic Fatu Mihaela depune la dosar imputernicirea de reprezentare data de catre societatea petenta.
Instanta pune in discutie competenta acestei judecatorii de a solutiona plangerea.
Reprezentantul conventional al petentei considera ca Judecatoria Onesti este competenta sa solutioneze aceasta cauza.
Conform art. 131 alin. (1) Cod procedura civila, instanta isi verifica din oficiu competenta si, potrivit art. 101 din O.G. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, constata ca Judecatoria Onesti este competenta general, material si teritorial sa judece prezenta cauza, fiind judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul contravenienta.
Potrivit art. 238 alin. (1) Cod procedura civila, instanta pune in discutie estimarea duratei necesare pentru cercetarea procesului.
Reprezentantul conventional al petentei estimeaza la 30 de zile durata cercetarii procesului.
Instanta estimeaza de asemenea o durata de 30 de zile necesara pentru cercetarea procesului.
Nemaifiind alte chestiuni prealabile de discutat, instanta acorda cuvantul in probatiune.
Consilier juridic Fatu Mihaela solicita administrarea probei cu inscrisurile depuse la dosar.
Potrivit art. 255 alin. (1) Cod procedura civila, instanta constata ca proba cu inscrisuri este admisibila si poate duce la solutionarea cauzei iar in temeiul art. 258 Cod procedura civila incuviinteaza aceasta proba pentru ambele parti.
Conform art. 244 alin. (1) Cod procedura civila, instanta declara terminata cercetarea procesului.
Intrebat fiind de catre instanta, in temeiul art. 244, alin. (3) Cod procedura civila, reprezentantul conventional al petentei declara ca este de acord cu dezbaterea fondului la acest termen.
Fiind deschise dezbaterile asupra fondului, consilier juridic Fatu Mihaela solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulata pentru motivele expuse in cererea principala si in raspunsul la intampinare, petenta  nu avea calitate de subiect activ intrucat nu avea dreptul de utilizarea a acelui autovehicul, contractul de vanzare-cumparare conform caruia cumparatorul s-a bucurat de toate atributele, a dispus de bunul sau, este depus la dosar raspunsul dat de catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bacau cu privire efectuarea mentiunilor de instrainare. Daca … ar fi facut verificari, ar fi vazut ca …. nu mai este proprietarul autovehiculului.
In baza art. 394 Cod procedura civila, instanta declara inchise dezbaterile in fond si retine cauza spre solutionare.

I N S T A N T A

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante la data de 13.10.2016, sub numarul 6248/270/2013, petenta …. a chemat in judecata intimata …., solicitand instantei sa dispuna anularea procesului verbal de constatare a contraventiei seria R16, nr.0452788 din 27.09.2016.
In motivare petenta a aratat ca la data de 11.10.2016 a primit prin po?ta procesul verbal contestat, prin care i s-a adus la cuno?tin?a ca la data de 01.04.2016, ora 07:26, autoturismul cu nr. de inmatriculare …., a fost surprins circuland fara a avea rovinieta pe raza com. Sanduleni, jud.Bacau. 
A mai aratat petenta ca la data de 06.03.2014 a vandut autoturismul in cauza  catre numita …., conform facturii nr.049230/06.03.2014 (plata pre?ului fiind efectuata prin compensare), ?i in plus, dupa ce efectuat vanzarea autovehiculului in cauza a solicitat Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere ?i Inmatriculare a Vehiculelor Bacau efectuarea men?iunilor de instrainare, aceasta institu?ie confirmand la data de 01.09.2015 ca au fost efectuate men?iunile corespunzatoare in baza de date.
In drept petenta ?i-a motivat cererea in drept pe OG 2/2001, OUG 195/2002 ?i Ordinul 1501/2006.
In dovedirea cererii petenta a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri ?i a depus la dosar inscrisuri (filele 7-21).
Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 20 lei, conform art.19 din OUG 80/201 (fila 28).
Prin adresa din data de 14.11.2016 (fila 22), petentei i s-a pus in vedere ca are obliga?ia de a complini lipsurile cererii de chemare in judecata. La data de 24.11.2016 petenta a complinit lipsurile cererii de chemare in judecata (filele 27-28).
La data de 27.12.2016 intimata a depus la dosar, prin serviciul Registratura, intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale si mentinerea procesului verbal ca legal si temeinic.
In motivare, intimata a aratat ca in data de 01.04.2016, pe DN 11 km 156+000 m, pe raza localitatii Sanduleni, jud. Bacau a fost identificat autoturismul cu nr. de inmatriculare …., apartinand petentei, care circula pe drumurile nationale fara a avea rovinieta valabila.
S-a mai aratat ca procesul verbal a fost intocmit cu respectarea prevederilor art. 9, alin.2 si 3 din OG 15/2002, constatarea contraventiei fiind efectuata cu ajutorul mijloacelor specifice ale Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare si Control al Rovinietei –S.I.E.G.M.C.R, contravenienta fiind identificata pe baza datelor furnizate de Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Regim Permise de conducere si Inmatricularea Vehiculelor.
Totodata, s-a precizat ca factura privind vanzarea-cumpararea vehiculului nu este suficienta pentru a determina modificarea informatiilor cu privire la utilizatorul vehiculului din baza de date a Directiei Regim Permise de conducere si Inmatricularea Vehiculelor. Astfel, conform art.24, alin.2 din Ordinul 1501/2006: „Proprietarii de vehicule inmatriculate sau inregistrate sunt obligati sa solicite radierea din circulatie in termen de 30 de zile de la data trecerii vehiculului inregistrat in proprietatea altei persoane”, ?i odata cu men?ionarea incetarii calita?ii de titular al inmatricularii a fostului proprietar, datele noului proprietar se inscriu in eviden?ele autorita?ilor competente, dupa cum prevede art.11, alin.4 din OUG 195/2006.
Intimata a mai aratat ca factura privind vanzarea-cumpararea vehiculului nu ii este opozabila, pana la data transcrierii dreptului de proprietate in eviden?ele serviciului public comunitar regim permise de conducere ?i inmatricularea vehiculelor.
In temeiul art. 7 si al art. 1, alin.1, lit.b din OG 15/2002 obligatia de plata a rovinietei ii revine proprietarului sau utilizatorului vehiculului care este mentionat in certificatul de inmatriculare, iar in cazul instrainarii autoturismului petenta trebuia sa depuna diligente in vederea radierii acesteia de pe numele sau.
In drept, intimata si-a intemeiat intampinarea pe dispozitiile OG 2/2001, OG 15/2002, Legea 455/2001, Ordinul MTI nr. 769 din 2010 - Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania.
In probatiune, intimata a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si a depus la dosar inscrisuri (fila 39-40).
La data de 16.01.2017 petentul a depus la dosar raspuns la intampinare, prin care a solicitat anularea procesului verbal de constatare a contraventiei seria R16, nr.0452788 din 27.09.2016 reiterand sus?inerile din cererea principala.
Instanta a apreciat ca proba cu inscrisuri solicitata este admisibila si poate duce la solutionarea cauzei si a incuviintat-o.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In fapt, prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria seria R16, nr.0452788 din 27.09.2016 (fila 7), petenta a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 750 lei pentru nerespectarea dispozitiilor art. 8, alin. 1 din OG  15/2002.
 In procesul verbal s-a retinut ca in data de 01.04.2016, pe DN 11 km 156+000 m, pe raza localitatii Sanduleni, jud.Bacau a fost identificat autoturismul cu nr. de inmatriculare …, apartinand petentei, care circula pe drumurile nationale fara a avea rovinieta valabila
In drept, in conformitate cu prevederile art. 8, alin.1 din OG 15/2002 fapta de a circula fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie continua si se sanctioneaza cu amenda.
Conform art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta competenta sa solutioneze plangerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa in termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestea s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii.
Instanta constata ca plangerea contraventionala formulata de catre petent a fost introdusa in termenul de 15 zile prevazut de lege, procesul verbal  a fost intocmit la data de 27.09.2016 si comunicat petentului la data de 11.10.2016 conform dovezii de la fila 8, iar plangerea contraventionala a fost depusa la Registratura instan?ei la data de 14.10.2016.
Cu privire la legalitatea procesului verbal, instanta retine ca au fost respectate dispozitiile ale art. 17 din O.G. nr. 2/2001, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.
Cu privire la temeinicia procesului-verbal,  instanta consta ca in O.G. nr. 2/2001 nu se arata in mod expres care este forta probanta a procesului-verbal de constatare a contraventiei, dar in lumina jurisprudentei CEDO - care a devenit obligatorie pentru instantele interne odata cu ratificarea Conventiei Europene si care se aplica cu preeminenta fata de dispozitiile dreptului intern, potrivit art. 20 alin. 2 din Constitutia Romaniei -  se impune ca, in raport de acele contraventii ce pot conduce la o calificare penala dupa criteriile Curtii, prezumtia de nevinovatie sa aiba prioritate fata de prezumtia de legalitate a procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
Criteriile alternative la care Curtea a raportat definitia notiunii de „materie penala” sunt: criteriului calificarii interne, al naturii faptei incriminate si cel al scopului si severitatii sanctiunii
Observand cele trei criterii indicate de Curte, instanta retine ca fapta indicata in procesul verbal se incadreaza in notiunea de „materie penala”, deoarece prevederea legala se adreseaza unei largi categorii de persoane, conducatorilor de vehicule care au obligatia de a detine rovinieta valabila atunci cand se deplaseaza pe drumurile publice, scopul sanctiunii are caracter preventiv si punitiv, iar sanctiunea contraventionala este destul de severa.
In cauza Nicoleta Gheorghe c. Romaniei,  Curtea a facut cateva precizari extrem de importante cu privire la obligatiile ce le revin partilor intr-o astfel de cauza, astfel “odata stabilita aplicabilitatea art. 6 in cauza concreta, este de o importanta cruciala ca instantele de judecata care sunt sesizate cu solutionarea unor plangeri impotriva unor procese-verbale de contraventie, sa acorde petentilor in mod efectiv posibilitatea de a propune probe prin care sa aduca dovada contrara celor retinute de agentul constatator si de a-si prezenta argumentele in aparare, in cadrul unei proceduri contradictorii.”
Prin urmare, instanta apreciaza ca prezumtia de nevinovatie va prevala asupra celei de legalitate si temeinicie a procesului verbal, organul constatator avand obligatia de a proba in instanta toate elementele constitutive ale contraventiei – inclusiv gradul de pericol social al faptei savarsite, asa cum rezulta cu claritate din Hotararea Anghel c. Romaniei, in timp ce petentului trebuie sa i se ofere efectiv posibilitatea de a-si pregati si a-si prezenta apararea, de a produce si de a solicita administrarea oricaror probe in favoarea sa.
In plansa fotografica cu nr.005602_201604107_2637546 din data de 01.04.2016, ora 07:26 depusa la dosar de catre intimata (fila 40), se observa autoturismul cu nr. de inmatriculare …., inmatriculat pe numele petentei, in timp ce se deplasa pe DN 11, km.156+000m, pe raza loc. Sanduleni, fara a detine rovinieta valabila.
Din Factura nr.049230 din 06.03.2014, reiese ca autoturismul in cauza a fost instrainat catre numita …., plata pre?ului fiind efectuata prin compensare (filele 12-18).
In plus se re?ine ca dupa ce efectuat vanzarea autovehiculului in cauza petenta a solicitat Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere ?i Inmatriculare a Vehiculelor Bacau efectuarea men?iunilor de instrainare Adresa in acest sens fiind inregistrata sub nr.2691 din 28.08.2015 (fila 9), iar aceasta institu?ie a confirmat la data de 01.09.2015 ca au fost efectuate men?iunile corespunzatoare in baza de date – Adresa nr.81717 (fila 10).
In consecin?a, se observa ca petenta a dat dovada de buna-credin?a ?i diligen?a in ceea ce prive?te opera?iunea de radiere ?i de transcriere a autovehiculului, aceasta facand dovada ca ca efectuat demersuri pentru ca factura nr.049230 din 06.03.2014 ?i implicit opera?iunea de vanzare cumparare a venhiculului sa devina opozabile intimatei.
In temeiul art. 7 din OG 15/2002 ”Responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si a detinerii rovinietei valabile (…) revine in exclusivitate utilizatorilor romani”, iar conform art.1, alin.1, lit. b din OG 15/2002, sunt utilizatori: ”persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in Romania”.
Asadar, din probele aflate la dosar reiese ca la data intocmirii procesului verbal contestat pententa nu mai avea calitatea de utilizator al vehiculului in cauza, cu toate ca numele petentei figureaza in continuare in baza de date a Serviciului Public Comunitare Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor ?i ca aceasta nu mai are nici un drept real cu privire la autoturismul cu nr. de inmatriculare  …., ca urmare a vanzarii.
Avand in vedere aceste aspecte instanta urmeaza sa admita plangerea ?i sa anuleze procesul – verbal seria R16, nr.0452788 din 27.09.2016.

Pentru aceste motive,
In numele legii,
H O T A R A S T E:

Admite plangerea formulata de petenta … CUI …,  cu sediul in … in contradictoriu cu intimata …., cu sediul in …..
Anuleaza procesul – verbal seria R16, nr. 0452788 din 27.09.2016.
Cu drept de apel in termen 30 zile de la data comunicarii hotararii.
Cererea de apel se va depune la Judecatoria Onesti.
Pronuntata in sedinta publica, azi 08.03.2017. 
   PRE?EDINTE, GREFIER,
          Maria Cristina Moghior           Irina Caliman
Red./Tehnred. M.C.M/I.C.
20.04.2017 – 4 ex.
Com. 21.04.2017 – 2 ex.:
1 ex. petent; 1 ex. intimat

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila – Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011