InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Pretentii - daune

(Hotarare nr. 3948 din data de 10.05.2011 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)

Domeniu Prejudicii, daune | Dosare Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

R O M A N I A
JUDECATORIA SECTORULUI 5 BUCURESTI – SECTIA a II-a CIVILA

Dosar nr. 17423/302/2010

SENTINTA CIVILA NR.3948
Sedinta publica de la 10.05.2011
Instanta constituita din:
PRESEDINTE: CP
GREFIER: AB

Pe rol judecarea cauzei comerciale privind pe  reclamanta SC W M SA si pe parata SC LI E SRL,  avand ca obiect pretentii.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamanta prin aparator P A, cu imputernicire avocatiala la dosar, fila 5, lipsa fiind parata.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei atasarea la dosar, prin serviciul registratura, a intampinarii depusa de catre parata.
Aparatorul reclamantei  depune la dosar, in sedinta publica, dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de 1,507.00 lei, adresa nr.157/2009 si dovada comunicarii acesteia.
Instanta comunica reclamantei prin aparator un exemplar al intampinarii depusa la dosar.
Instanta acorda cuvantul asupra exceptiei necompetentei teritoriale invocata de catre parata prin intampinarea depusa la dosar.
Aparatorul reclamantei solicita instantei respingerea acestei exceptii avand in vedere disp.art.10 pct.1 din contractul incheiat intre parti, instanta competenta fiind stabilita dupa ca sediul locatorului. Depune la dosar, in sedinta publica, extras de pe portalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la solutia pronuntata in dosarul nr.5297/333/2009.
Instanta, in deliberare asupra exceptiei necompetentei teritoriale invocata de catre parata prin intampinarea depusa la dosar, avand in vedere prevederile contractului incheiat intre parti, respectiv disp.art.10 pct.1 (fila 21) care stabilesc  competenta de solutionare a eventualelor litigii in favoarea instantei de judecata competenta dupa sediul locatorului, respinge aceasta exceptie ca neintemeiata.
Constatatand ca nu mai sunt alte cereri prealabile de formulat sau exceptii de invocat, instanta acorda cuvantul in sustinerea probatoriului.
Aparatorul reclamantei solicita instantei incuviintarea probei cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei.
Instanta, avand in vedere disp. art. 167 alin.1 C.p.c.  si apreciind ca proba cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei, solicitata de catre reclamanta este legala, pertinenta si concludenta pentru justa solutionare a cauzei, o incuviinteaza ca atare.
Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbateri asupra fondului.
Aparatorul reclamantei solicita instantei admiterea actiunii astfel cum a fost modificata, pe cale de consecinta obligarea paratei la plata sumei de 5.862 Euro reprezentand daune interese avand in vedere ca a intervenit rezilierea contractului de inchiriere din culpa exclusiva a  paratei, fiind astfel incidente dispozitiile pactului comisoriu de gradul 4. Avand in vedere dispozitiile adresei nr. 157/2005 depusa la dosar la acest termen de judecata, arata ca, partea adversa a comunicat necesitatea eliberarii spatiului inchiriat. Solicita de asemenea instantei a avea in vedere la momentul deliberarii si disp.art.6 pct. 2 din contract. In ceea ce priveste sustinerile paratei din intampinarea depusa la dosar invedereaza ca, respectivele clauze contractuale ii sunt opozabil. Solicita totodata si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentului litigiu.

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei comerciale de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 29.09.2010, sub nr. 17423/302/2010, creditoarea SC W M SA a chemat in judecata  pe debitoarea SC L I E  SRL solicitand instantei emiterea ordonantei de plata prin care aceasta sa fie obligata la plata sumei de 5.862 Euro (suma platibila in lei la curs BNR din ziua platii, reprezentand daune interese conform prevederilor art.7.4.4. din contract coroborat cu art.9.1.2. lit a din cotnract), cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii de chemare in judecata s-a aratat ca, la data de 22.09.2006 s-a incheiat intre parti contractul nr.132 pentru spatiul comercial din cadrul Centrului C S, spatiu situat la parterul Centrului in suprafata de 217 mp din care 90 mp spatiu productie, 50 mp spatii vestiare si grupuri sociale pentru personal, 77 mp depozite diverse si birou, pe o durata de 5 ani de locatiune.
A mai aratat reclamanta ca, la data de 23.12.2009 parata a incetat activitatea si a abandonat spatiul inchiriat, motiv pentru care contractul de inchiriere mai sus mentionat a fost reziliat din culpa exclusiva a societatii parate prin notificarea nr.363/13.07.2010, cu toate consecintele ce decurg din natura culpabila a incetarii.
Intrucat contractul a incetat din culpa exclusiva a locatarului, inainte de data prevazuta pentru expirare, reclamanta se considera indreptatita sa solicite cu titlu de daune interese o suma in cuantum de 5.862 euro (6 luni ×977 Euro) reprezentand valoarea chiriei pe sase luni contractuale.
In drept, cererea de chemare in judecata a fost intemeiata pe disp. OUG nr.119/2007, pe prevederile C.p.c precum si cele ale contractului de inchiriere nr.132/22.09.2006.
In sustinerea cererii introductive de instanta au fost depuse la dosar, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri: notificarea inregistrata sub nr.363/13.07.2010, invitatie la conciliere, mod de calcul al sumei de incasat, notificarea nr.160/25.11.2009, proces-verbal datat 23.12.2009, contractul de inchiriere pentru spatiile comerciale din cadrul Centrului C „S” si anexele sale.
Prin serviciul registratura debitoarea a depus la dosar la data de 21.03.2011 (fila 32 - 34) intampinare prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei sectorului 5, solicitand admiterea acesteia si declinarea cauzei in vederea solutionarii in favoarea Judecatoriei Cluj Napoca; in subsidiar, debitoarea a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea exceptiei necompetentei teritoriale debitoarea a aratat ca, chiar daca initial partile semnatare ale contractului de locatiune au convenit ca in caz de litigiu sa fie sesizata instanta de la sediul locatorului, aceasta intelegere nu are nicio valoare, deorece disp.art.19 C.p.c. excepteaza cazurile prevazute de art.13-16 de la posibilitatea de a deorga prin conventia partilor de la normele privind competenta teritoriala.
Cu privire la fondul cauzei deduse judecatii, debitoarea a aratat ca, respectivul contract de inchiriere s-a incheiat in data de 22.09.2006; la data respectiva SC L I E SRL avea ca singur actionar si administrator pe dl. M L;  prin act aditional si contract de cesiune in data de 30.11.2007 partile sociale ale SC L I E  SRL au fost cesionate de catre asociatul unic cedent M L, cesionarilor P M, P M, B AD.
A considerat debitoarea ca suma pretinsa de (5862 Euro) nu reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila asa cum prevede art.2 alin 1 din OUG nr.119/2007 pentru urmatoarele considerente: inca din luna iulie 2009 a instiintat verbal si ulterior scris, intentia sa de a parasi spatiul inchiriat intrucat si-a construit un sediu propriu; din cauza crizei financiare, locatorul nu a fost de acord cu rezilierea contractului si drept urmare in data de 25.11.2009 a raspuns in scris, comunicand dezacordul sau cu privire la incetarea contractului de inchiriere nr.132/22.09.2006 inainte de data prevazuta pentru expirare; a invederat debitoarea ca, locatorul ar fi preferat sa incaseze lunar o suma considerabila drept chirie chiar daca chiriasul nu mai utiliza spatiul, in virtutea unei conventii facuta cu fostul asociat unic si administrator al societatii.
Debitoarea a mai aratat si faptul ca, potrivit art.7.1.5 (1) chiria aferenta ultimelor 2 luni din contract se considera partial achitata prin compensarea cu suma platita potrivit art.7.1.3. pct 1. Adica prin retinerea sumei de 1085 Euro + TVA se considera ca plata chiriei s-a facut pe ultimele 2 luni (noiembrie si decembrie 2009). In consecinta suma de 977 Euro + TVA achitata atat pentru luna noiembrie cat si pentru luna decembrie 2009 reprezinta o plata necuvenita. A mentionat debitoarea si faptul ca, pe luna decembrie 2009 pe langa chiria (977 Euro + TVA) a achitat si cheltuielile de intretinere cu toate ca nu a utilizat spatiul decat cateva zile.
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe disp.art.115, 5, 7, 10, 13-16, 19, 159 C.p.c, art.63 din legea nr.31/1990 si art.2 alin 1 din OUG 119/2007.
In sustinerea intampinarii au fost depuse la dosar, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri: act aditional si contract de cesiune, declaratia administratorului PM, certificat de inregistrare mentiuni.
La termenul de judecata din data de 29.03.2011 (fila 46) creditoarea a depus la dosar o cerere precizatoare in sensul ca, temeiul de drept al pretentiilor deduse judecatii il constituie dispozitiile dreptului comun.
Instanta a respins ca neintemeiata exceptia necompetentei teritoriale invocata de catre parata pentru considerentele retinute in cuprinsul practicalei prezentei hotarari.
S-a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele: intre parti s-au derulat relatii comerciale in baza  contractului de inchiriere nr.132 din data de 22.09.2006,   incheiat pentru spatiul comercial din cadrul Centrului C S, spatiu situat la parterul Centrului in suprafata de 217 mp din care 90 mp spatiu productie, 50 mp spatii vestiare si grupuri sociale pentru personal, 77 mp depozite diverse si birou, pe o durata de 5 ani de locatiune.
Lla data de 23.12.2009 parata a incetat activitatea si a abandonat spatiul inchiriat, astfel cum rezulta din adresa 157 fila 54 dosar. In baza acestor solicitari, contractul de inchiriere mai sus mentionat a fost reziliat din culpa exclusiva a societatii parate prin notificarea nr.363/13.07.2010, cu toate consecintele ce decurg din natura culpabila a incetarii. Si  in acest sens, apreciem ca sunt incidente dispozitiile contractuale anume art 9.1.2, sens in care  reclamanta este indreptatita a solicita plata  de daune interese o suma in cuantum de 5.862 euro (6 luni ×977 Euro) reprezentand valoarea chiriei pe sase luni contractuale. Este vorba despre o clauza contractuala insusita de parata o data cu semnarea contractului, clauza ce a devenit incidenta, la momentul incare parata a inteles sa denunte unilateral acest contract inainte de termen.
Astfel, cf art 969 CC rap la art 35 c com, instanta va admite actiunea si va obliga  parata la plata catre reclamanta a sumei de 5862 euro platibila in lei la cursul BNR din ziua platii, cu titlu de daune, cf art 274 Cprc cu  cheltuieli de judecata anume suma de 1549 lei- taxa de timbru si timbu judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite actiunea precizata formulata de catre reclamanta SC W M SA, in contradictoriu cu parata SC L I E  SRL.
Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 5862 euro platibila in lei la cursul BNR din ziua platii, cu titlu de daune.
Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 1549 lei cheltuieli de judecata.
Respinge cererea paratei de cheltuieli de judecata ca neintemeiata.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, data de  10.05.2011.

PRESEDINTE                                                                                              GREFIER
A.B. 16 Mai 2011Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prejudicii, daune

Prejudiciu. Termen de prescriptie. - Sentinta civila nr. 544/LM/2008 din data de 30.12.2008
Conflict de drepturi. Anularea deciziei de imputare si restituirea drepturilor salariale retinute prin aceeasi decizie. - Sentinta civila nr. 80/lm/2008 din data de 17.02.2009
prejudiciu de producerea unui accident de circulatie si a asiguratorului sau. - Decizie nr. 72/R/ din data de 31.01.2005
Raspundere patrimoniala. Lipsa in gestiune. Actiune respinsa, nefiind indeplinite conditiile pentru antrenarea raspunderii patrimoniale al angajatului. Lipsa culpei. Prejudiciu incert - Sentinta civila nr. 699 din data de 21.06.2016
Coproprietar obligat sa-si dea consimtamantul la efectuarea unui bransament de apa. Obligare coproprietar la repararea pagubei produsa ca urmare a inundarii apartamentului vecin. Cerere reconventionala. Coproprietar obligat la plata contravalorii consumul - Decizie nr. 117 din data de 01.04.2015
plata cheltuielilor neachitate de chiriasul evacuat - Sentinta civila nr. 436 din data de 10.10.2014
Obligarea societatii de asigurare la plata daunelor rezultate dintr-un accident rutier - Decizie nr. 49 din data de 30.01.2014
Raspunderea patrimoniala. Lipsa in gestiune - Sentinta civila nr. 549 din data de 02.05.2012
Infractiuni silvice. Incadrarea corecta in functie de valoarea diurnei.Legea penala mai favorabila. - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 576/C din data de 10.04.2009
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 6C din data de 08.01.2010
Pretentii - Decizie nr. 4C din data de 08.01.2010
Pretentii - Decizie nr. 3C din data de 08.01.2010
abuz in serviciu contra intereselor publice - Decizie nr. 12 din data de 11.03.2009
Suspendare act administrativ. Conditiile legale. Cazul bine justificat, definit de art.2 lit. t din Legea nr.554/2004, poate fi determinat de rezolutia de neincepere a urmaririi penale dispusa de procuror in privinta pretinselor conditii frauduloase ... - Decizie nr. 2081/R din data de 14.10.2011
Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora - Sentinta civila nr. 322/S din data de 14.12.2009
Raspundere patrimoniala. Restituirea sumelor nedatorate. - Decizie nr. 448 din data de 22.03.2017
Legea nr. 33/1994. Stabilirea intinderii prejudiciului suferit de persoana expropriata. Intelesul sintagmei „prejudiciu cauzat proprietarului”. - Decizie nr. 91/A din data de 27.05.2010
Raspundere patrimoniala. Conditii. - Decizie nr. 906 din data de 28.09.2009
Raspundere materiala a angajatului. Prejudiciu cauzat prin lipsa in gestiune - Decizie nr. 1202 din data de 01.11.2007