InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

actiune in constatare nulitate absoluta exceptia lipsei calitatii procesuale active

(Hotarare nr. **** din data de 02.10.2014 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti


Dosar nr. ………/2013


ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI
SECTIA CIVILA
I N C H E I E R E
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE sept .2014
COMPLETUL CONSTITUIT DIN:
PRESEDINTE : …..
GREFIER : .
 

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamanta B..I…, in contradictoriu cu paratii N… V…., N……L.. N….. si A……. F……..I…..  avand ca obiect anulare act.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns paratii persoane fizice prin avocat F.R.., care depune la dosar imputernicire avocatiala, lipsind reclamanta si parata .
Procedura de citare este legal  indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care:
Instanta, din oficiu, in baza art. 131 Cod procedura civila, constata ca este competenta general, material si teritorial sa judece prezenta cauza.
Instanta pune in discutie estimarea duratei cercetarii procesului.
Avocatul paratilor estimeaza durata necesara cercetarii procesului la 120 de zile
Instanta in temeiul dispozitiilor art. 238 Cod procedura civila estimeaza durata necesara cercetarii procesului la 60 de zile.
Avocatul paratilor solicita instan?ei sa-i comunice raspunsul la intampinare. Mentioneaza ca aceasta a fost depus la dosar prin fax, iar la dosar nu este depus originalul. Solicita ca acesta sa fie depus in original la dosar.
Instan?a aduce la cunostinta avocatului paratilor ca partile pot comunica instan?ei inscrisurile si prin alte mijloace procedurale, cum ar fi fax-ul.
Instan?a acorda paratilor cuvantul pe exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si pe exceptia lipsei de interes, invocate de acestia prin intampinare.
Avocatul para?ilor solicita admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale active, apreciind ca reclamanta se prevaleaza de dispozitiile Legii nr. 85/1992 si ale Decretului – Lege nr. 61/1990, dispozitiile legale care in speta de fata nu pot fi aplicabile, reclamanta nu a reu?it sa-si demonstreze calitatea de proprietar al imobilului. Precizeaza ca imobilul a fost inchiriat unei persoane fizice care ulterior a decedat, iar reclamanta din prezenta cauza a considerat ca trebuie sa se prezinte in prezenta cauza de?i nu de?ine nici un titlu de proprietate. Afirma ca la un moment dat adevaratul proprietar a solicitat evacuarea acesteia, pentru lipsa titlului de proprietate. Este de parere ca reclamanta nu are dreptul sa fie nici macar tert interesat in prezenta cauza. Avand cuvantul pe exceptia lipsei de interes, apreciaza ca aceasta ar trebui unita cu fondul cauzei, in eventualitatea respingerii exceptiei lipsei calitatii procesuale active.
Instan?a retine cauza in pronuntare asupra exceptiilor invocate de parati prin intampinare.

I N S T A N T A

Avand nevoie de timp pentru a delibera precum si pentru a da  posibilitatea partilor sa depuna la dosar concluzii scrise, va amana pronuntarea, motiv pentru care,

D I S P U N E

Amana pronuntarea la data de ...10.2014.
Pronuntata in sedinta publica, azi …..2014.


PRESEDINTE,                                                                     GREFIER,
…………………….

 
 


Dosar nr. ……/2013


ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. …..
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE ..OCT.2014
COMPLETUL CONSTITUIT DIN:
PRESEDINTE : …..
GREFIER : ..
 


Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamanta B… I…, in contradictoriu cu paratii N… V…., N……L.. N….. si A……. F……..I….. avand ca obiect anulare act.
Dezbaterile si sustinerile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de ….09.2014 care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea, la data de …..10.2014.

I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de …...04.2013 reclamanta B…I.. a solicitat instantei in contradictoriu cu paratii N… V…., N……L.. N….. si A……. F……..I…..  sa constate nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare cu plata integrala nr. …..2012 incheiat intre AFI si ceilalti doi parati, cu obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat, in esenta, ca a locuit in apartamentul 36 ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare a carui nulitate o solicita, pana la data de ...2012 cand a fost data afara de paratul N. si a aflat ulterior ca acesta, impreuna cu sotia a achizitionat locuinta, desi nu indeplineau conditiile prevazute de lege. Apreciaza reclamanta ca acest contract este lovit de nulitate absoluta, paratul, impreuna cu AFI apeland la o inginerie juridica ce le-a creat aparenta de legalitate, lucru posibil ca urmare a relatiilor pe care paratul le avea.
In drept, reclamanta isi intemeiaza cererea pe dispozitiile art. 948 pct 4 Cod civil.
Reclamanta a fost scutita de plata taxei de timbru prin incheierea instantei din .03.2014.
La data de .07.2014, prin serviciul Registratura, paratii N….. au depus intampinare prin care au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a reclamantei, exceptia lipsei de interes si au solicitat respingerea ca neintemeiata a actiunii.
In esenta, paratii arata ca reclamanta nu are nici calitate si nici interes sa solicite constatarea nulitatii contractului, iar cererea pe fond este neintemeiata deoarece paratii au dobandit folosinta apartamentului nr. 36 prin contractul incheiat cu parata AFi in data de …..2014, in urma unei cereri motivate si aprobate de AFI: Mai arata paratii ca reclamanta si-a afirmat folosinta apartamentului desi nu avea nici un titlu, in conditiile in care apartamentul fusese inchiriat numitului G.. A…, decedat din 1999.  Afirma paratii ca reclamanta nu avea contract de inchiriere cu AFI nu a facut dovada ca era sotia fostului locatar, astfel ca AFI a solicitat in instanta sia obtinut evacuarea acesteia, numai ca, reclamanta nu a permis accesul in apartament, acesta ajungand intr-o avansata stare de degradare.
In drept, paratii au invocat dispozitiile art. 205-208 N cpc.
Analizand cu prioritate exceptia lipsei calitatii procesuale active invocata de parati, in conditiile art. 248 alin. 1 Cod de procedura  civila, instanta retine ca in ceea ce priveste calitatea procesuala, aceasta presupune existenta unei identitati intre reclamant si cel care este titularul dreptului din raportul juridic dedus judecatii (calitate procesuala activa), precum si intre parat si cel obligat in acelasi raport juridic (calitate procesuala pasiva).
Intrucat reclamantul este cel care declanseaza procedura juridica, lui ii revine obligatia de a justifica atat calitatea sa, cat si calitatea procesuala a paratului, obligatie care isi are temeiul  in dispozitiile art. 194 Cod procedura civila, care prevede ca cererea de chemare in judecata trebuie sa cuprinda, printre alte elemente, obiectul, precum si motivele de fapt si de drept  pe care se intemeiaza pretentia reclamantului. Prin indicarea pretentiei sale, precum si a imprejurarilor de fapt  si de drept pe care se bazeaza aceasta pretentie, reclamantul justifica indreptatirea pe care o are de a introduce cererea impotriva unui anumit parat.
Instanta trebuie sa constate daca reclamantul este titularul dreptului in raportul juridic dedus judecatii ori se poate prevala de interesul ce poate fi realizat pe calea justitiei, iar in privinta paratului se verifica, pornind de la acelasi raport juridic, daca el este obligat in acel raport.
Instanta retine ca prin sentinta civila nr. ……..2010 a Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti a fost admisa in parte actiunea formulata de reclamanta AFI, s-a dispus evacuarea paratei B.. I… din imobilul situat in Bucuresti, ….., sector 4, fiind obligata si la plata sumei de 361,86 lei contravaloare lipsa de folosinta, precum si la plata cheltuielilor de judecata. Hotararea a ramas definitiva si irevocabila prin respingerea recursului ca nefundat. S-a retinut cu putere de lucru judecat ca imobilul din Bucuresti, ….. sector 4 a facut obiectul contractului de inchiriere nr. …...03.1997, incheiat intre PMB si paratul G….A…. Chiriasul a decedat la data de 28.11.1999, iar din probele administrate in cauza si din sustinerile paratilor a rezultat ca B.. I… nu s-a incadrat in niciuna din categoriile enumerate de art. 27 alin 1 din legea 114/1996, astfel incat in lipsa unui titlu locativ asupra imobilului mentionat, s-a dispus evacuarea sa.
Se mai constata ca paratii N… V. si N..L.. au dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului mentionat prin contractul de vanzare-cumparare a carui nulitate se cere, acestia detinand drept de folosinta al locuintei in baza contractului de inchiriere nr. …-2010.
Avand in vedere conditiile exercitarii actiunii civile (mai exact, conditia interesului, in principiu, interesul procesual trebuind sa fie personal), rezulta ca nulitatea absoluta nu poate sa fie invocata de o persoana complet straina de actul juridic respectiv, intrucat o astfel de persoana nu ar justifica un interes propriu, care sa fie in legatura cu cauza nulitatii absolute a actului juridic respectiv. Astfel ca, desi nulitatea absoluta ocroteste un interes general, un asemenea interes nu exclude existenta si a unui interes individual, iar persoana care invoca nulitatea absoluta a unui act juridic trebuie sa urmareasca obtinerea unui folos propriu din anularea actului respectiv.
Cum, asa cum s-a retinut cu putere de lucru judecat prin sentinta civila nr…...2010 a Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti ca reclamanta nu s-a incadrat in niciuna din categoriile enumerate de art. 27 alin 1 din legea 114/1996, astfel ca prin constatarea nulitatii contractului de vanzare cumparare invocat incheiat intre parate nu ar fi obtinut vreun folos propriu, instanta urmeaza sa constate ca nu are calitate procesuala activa in cauza si sa respinga actiunea ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, B……. I…. domiciliata in Bucuresti, ….., sector 4, invocata de paratii N.. V…. domiciliat in Bucuresti str. …., sector 4 si N…. L.. domiciliata in Bucuresti……, sector 3 in contradictoriu cu parata A… F.. I..cu sediul in Bucuresti,  B-dul ….., sector 3, prin intampinare.
Respinge cererea ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.
Cu drept de apel in 30 de zile de la comunicare, apel care se va depune la Judecatoria Sector 4 Bucuresti. Pronuntata in sedinta publica, astazi, ….10.2014.          PRESEDINTE,                                                               GREFIER,
Solutia instantei a ramas definitiva prin respingerea apelului
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila – Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011