InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Contestatia formulata de o creditoare impotriva Hotararii Adunarii creditorilor prin care s-au aprobat modalitatile de valorificare a unor imobile apartinand debitoarei in insolventa

(Decizie nr. 663 din data de 23.10.2013 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Faliment | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Potrivit art. 11 alin.1 lit. m si art. 14 alin. 7 din Legea nr.85/2006, judecatorul sindic poate controla exclusiv legalitatea hotararilor Adunarii creditorilor si nu oportunitatea acestora. Judecatorul sindic nu poate cenzura libertatea de vointa a creditorilor, ci conditiile in care aceasta vointa a fost exprimata adica respectarea regulilor pe care legea  le dicteaza pentru acest demers.

                   Decizia civila nr. 663/23.10.2013 a Curtii de Apel Galati                    

Prin ac?iunea inregistrata sub nr. 4728/113/2012/a10 la Tribunalul Braila, creditoarea SC S. SRL Galati a contestat Hotararea Adunarii Creditorilor a debitoarei SC G. SA B din data de 21 mai 2013.
Din actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut in fapt urmatoarele:
Contestatoarea a aratat ca a participat la sedinta Adunarii Generale a Creditorilor a debitoarei SC G. SA B, ce a avut loc in data de 21 mai 2013, in urma convocarii de catre lichidatorul judiciar SC R.C.E. S.P.R.L. B. Adunarea Generala a Creditorilor a debitoarei SC G. SA B a hotarat sa aprobe concluziile raportului de evaluare a imobilelor ce se afla in patrimoniul debitoarei si a stabilit si modalitatile de valorificare a acestor imobile.
Contestatoarea a aratat ca nu este de acord cu cele hotarate in sedinta din 21 mai 2013.
Referitor la operatiunea de evaluare, aceasta este criticata deoarece raportul de evaluare este intocmit de un expert evaluator al creditoarei B.R.D. Sucursala B. Acesta a intocmit raportul de evaluare in septembrie 2012, dupa deschiderea procedurii de insolventa, si este un raport de evaluare tipizat convenit cu debitoarea SC G. SA. Descrierea imobilelor este succinta, nefiind identificate constructiile cu toate elementele lor, iar acestea sunt subevaluate.
Evaluarea imobilelor din expertiza s-a facut la valoarea creantei pe care o are de incasat B.R.D. Sucursala B de la debitoare.
Referitor la cel de-al doilea punct pe ordinea de zi, si votat favorabil de Adunarea Generala a Creditorilor debitoarei SC G. SA, contestatoarea a sustinut nelegalitatea acestuia.
Lichidatorul judiciar nu a stabilit o modalitate concreta de vanzare a bunurilor asa cum prevad dispozitiile art. 117  din Legea nr.85/2006.
Propunerea lichidatorului a fost de vanzare la licitatie publica cu strigare pentru ca in finalul regulamentului de vanzare sa se mentioneze posibilitatea vanzarii prin negociere directa numai cu aprobarea prealabila a creditorului garant fara a cunoaste limita pana la care aceasta negociere poate avea loc.
Lichidatorul judiciar a solicitat respingerea contestatiei deoarece evaluarea bunurilor a fost efectuata cu respectarea dispozitiilor legale, iar contestatoarea nu a administrat nici o proba din care sa rezulte ca procedura evaluarii a fost viciata.
Referitor la Regulamentul de vanzare a imobilelor, acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor art. 117 din Legea nr. 85/2006, care a stabilit vanzarea prin licitatie.
Creditoarea B.R.D. Sucursala B. a solicitat respingerea contestatiei deoarece evaluarea a fost efectuata de un expert A.N.E.V.A.R., iar pretul rezultat este suficient de mare pentru a se indestula creditorul ipotecar.
Creditorul C.G. a solicitat respingerea contestatiei deoarece evaluarea imobilelor depaseste cu mult valoarea garantiei.
Prin sentin?a comerciala nr. 522/12.07.2013 a Tribunalului Braila s-a respins ca nefondata contesta?ia formulata de SC S. SRL G.
In motivarea hotararii s-a re?inut ca pe ordinea de zi a Adunarii Creditorilor din 21.05.2013 au fost doua puncte: aprobarea concluziilor raportului de evaluare si aprobarea Regulamentului de vanzare al imobilelor apartinand debitoarei SC G. SA.
Referitor la aceste doua puncte de pe ordinea de zi aprobate de Adunarea creditorilor, instanta a constatat ca au fost respectate dispozitiile legale privind procedura de convocare a creditorilor si de luare a hotararii privind aprobarea Regulamentului de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei.
Potrivit art.11 alin.1 litera m si art.14 alin.7 din Legea nr.85/2006, judecatorul sindic poate controla exclusiv legalitatea hotararilor Adunarii creditorilor si nu oportunitatea acestora.
Judecatorul sindic nu poate cenzura libertatea de vointa a creditorilor, ci conditiile in care aceasta vointa a fost exprimata adica respectarea regulilor pe care legea  le dicteaza pentru acest demers.
Judecatorul sindic nu poate dispune efectuarea unei noi expertize tehnice de evaluare intrucat normele de procedura civila ce reglementeaza aceasta materie nu sunt compatibile cu procedura de insolventa (art. 149 din Legea nr. 85/2006).
Referitor la Regulamentul de vanzare al imobilelor apartinand debitoarei s-a hotarat ca aceasta vanzare sa se faca prin licitatie publica (in bloc), asa cum  este descris la punctul 1.1 "Obiectul licitatiei" cu pretul de 5 610 800 lei exclusiv T.V.A.
Daca contestatoarea va fi nemultumita de procedura de valorificare a bunurilor are deschisa calea unor noi contestatii.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs creditoarea SC S. SRL G care a invocat dispozi?iile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila aratand ca un prim motiv de recurs ce impune admiterea recursului, desfiintarea hotararii recurate si anularea hotararii adunarii creditorilor din data de 21.05.2013 ar fi acela ca la data convocarii, respectiv la data de 21.05.2013, SP RCE SPRL  B, urmare efectelor deciziei Curtii de Apel Galati pronuntata in data de 5.06.2013, care produce efecte incepand cu data de 08.04.2013, nu avea calitatea sa convoace, sa prezideze si sa tina ?edin?a adunarii creditorilor din lipsa de calitate de reprezentant - lichidator judiciar al debitoarei, in caz contrar men?inerea sentin?ei si implicit a hotararii contestate nu ar face decat sa lipseasca de eficienta juridica decizia pronuntata de Curtea de Apel si astfel sa se pronunte o hotarare nelegala.
Ca sedinta adunarii creditorilor este convocata si tinuta cu incalcarea dispozitiilor legale, iar deciziile presupus a fi legal hotarate de asemenea, incalca drepturile celorlalti creditori, urmare incalcarii dispozitiilor art. 13 alin. 1 din Legea insolventei, potrivit cu care adunarea creditorilor nu putea fi convocata decat de RD E IPURL G, la cererea creditorului ce detine 30 % din valoarea totala a creantelor, dupa o prealabila notificare in acest sens, notificare care nu exista in sensul dovedirii transmiterii de catre BRD a solicitarii de convocare ori asigurare prezenta in vederea tinerii sedintei adunarii creditorilor.
Arata ca referitor la opera?iunea de evaluare care este prealabila procedurii de lichidare, a invocat incalcarea dispozi?iilor art. 116 al.3 din Legea nr. 85/2006 ca imediat inventarierii bunurilor, lichidatorul judiciar trebuie sa treaca la evaluarea bunurilor identificate in patrimoniu, evaluare care trebuia sa respecte standardele interna?ionale de evaluare, potrivit art. 23 din Legea nr. 85/2006 acesta va angaja sau va utiliza un evaluator propriu pentru a evalua bunurile. Lichidatorul judiciar a in?eles sa inainteze spre analiza si implicit spre aprobare un raport intocmit de un evaluator agreat de creditorul garant BRD, evaluatorul fiind desemnat de catre acesta, iar raportul fiind intocmit la cererea creditorului. Data intocmirii raportului este 24.09.2012 la cateva zile dupa deschiderea procedurii, evaluarea sub nici o forma nu indepline?te condi?iile legale pentru a constitui criteriul orientativ al pre?ului de referin?a pentru pornirea licita?iei. Valoarea stabilita in raportul de evaluare este chiar valoarea crean?ei cu care BRD s-a inscris la masa credala.
Invoca creditoarea recurenta ca descrierea bunurilor ce compun activul debitoarei este superficiala, succinta, evaziva si ca unele construc?ii au fost subevaluate, iar altele au o valoare de 0 lei.
Prin raport lichidatorul judiciar avea obliga?ia sa cuprinda metoda de valorificare, precizand daca vanzarea se va face in bloc, individual sau combina?ia celor doua variante, prin licita?ie publica, prin negociere directa ori ambele metode. Ori, lichidatorul a propus vanzarea la licita?ie publica cu strigare, pentru ca in finalul regulamentului sa se men?ioneze posibilitatea vanzarii prin negociere directa insa numai cu aprobarea prealabila din partea creditorului garant, fara a cunoa?te limita pana la care aceasta negociere poate avea loc. Astfel, au fost incalcate dispozi?iile art. 117 al.2 din Legea nr. 85/2006 caz in care de?i, pre?ul minim de pornire trebuie sa nu fie mai mic decat cel din raportul de evaluare ace?tia lasa la latitudinea creditorului garant aspectul privind pre?ul final.
In opinia recurentei motivele contesta?iei vizeaza exclusiv legalitatea si nu oportunitatea, cata vreme raportul de evaluare si procedura in sine de intocmire a raportului incalca dispozi?iile legii insolventei, fiind nul absolut prin natura lui. Nu i-a fost solicitat instan?ei sa dispuna efectuarea unei noi expertize tehnice de evaluare, ci doar desfiin?area hotararii adunarii creditorilor pentru motive de legalitate invocate.
Legal citat, intimatul nu a depus intampinare.
Curtea de apel a respins ca nefondat recursul.
Verificand legalitatea sentin?ei nr. 522/12.07.2013 a Tribunalului Braila, prin prisma motivelor de recurs invocate, instan?a de control judiciar retine ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente:
Referitor la motivul de recurs precum ca lichidatorul judiciar SP RCE SPRL B nu avea calitatea sa convoace, sa prezideze si sa tina ?edin?a adunarii creditorilor, neavand calitate de reprezentant, ca urmare a efectelor produse de decizia Cur?ii de Apel Gala?i din data de 05.06.2013, ce ar produce efecte incepand cu data de 08.04.2013, aceasta critica a fost solu?ionata irevocabil prin deciziile pronun?ate anterior de instan?a de control judiciar.
Lichidatorul judiciar avea calitatea de reprezentant al debitoarei SC G. SA B la data de 21.05.2013. Nu vor fi re?inute nici sus?inerile creditoarei recurente precum ca adunarea creditorilor ar fi trebuit sa fie convocata de creditorul avand o crean?a in valoare de cel pu?in 30% din valoarea crean?elor, adunarea fiind legal convocata si prezidata de lichidatorul judiciar potrivit art. 13 al.1 din Legea nr. 85/2006.
In ceea ce prive?te critica referitoare la faptul ca lichidatorul judiciar si-a insu?it raportul de evaluare intocmit de un evaluator pentru creditoarea BRD la data de 24.09.2013 potrivit art. 116 al.3 din Legea nr. 85/2006 in vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului, lichidatorul judiciar poate sa angajeze in numele debitorului un evaluator, fie, cu acordul comitetului creditorilor, sa utilizeze un evaluator propriu. Lichidatorul judiciar are  interes sa-si insu?easca raportul efectuat la cererea creditoarei BRD supunand spre aprobare adunarii creditorilor din data de 21.05.2013 concluziile raportului. Acesta a fost aprobat cu o majoritate de 55,725% din totalul voturilor exprimate, respectiv 50,533% din totalul crean?elor cu drept de vot. In mod corect a re?inut judecatorul sindic ca, potrivit art. 11 al.1 lit. m) si art. 14 al. 7 din Legea nr. 85/2006, acesta poate controla legalitatea Adunarii Creditorilor, iar nu oportunitatea acestora. Faptul ca 55,725% au aprobat raportul de evaluare in forma propusa de lichidatorul judiciar este o problema de oportunitate care nu poate fi analizata de judecatorul sindic sau de instan?a de recurs.
Aceea?i este situa?ia si in ceea ce prive?te criticele recurentei care vizeaza valoarea construc?iilor. Intr-adevar unele construc?ii au fost evaluate la 0 lei, insa judecatorul sindic nu poate analiza oportunitatea votului exprimat de catre creditori.
In ceea ce prive?te regulamentul de vanzare adunarea creditorilor din data de 21.05.20013 a hotarat cu aceea?i majoritate aprobarea acestuia. Prin regulament se stabile?te ca vanzarea va fi efectuata prin licita?ie publica deschisa cu strigare, ca vor fi organizate saptamanal licita?ii, ca la primele 3 licita?ii se porne?te de la pre?ul stabilit prin raportul de evaluare aprobat de catre creditori, iar in situa?ia in care bunul imobil nu a fost valorificat in condi?iile de mai sus, se vor organiza alte trei licita?ii pornind de la o valoare diminuata cu 10% din pre?ul stabilit prin raportul de evaluare aprobat de catre creditori. Ulterior, in regulament se arata cum se va diminua pre?ul la ulterioarele licita?ii. In capitolul VII este stabilit modul de desfa?urare a licita?iei.
La punctul 1.2 este reglementata negocierea directa care se va face pe baza ofertelor ferme de cumparare, iar lichidatorul judiciar poate utiliza procedura de vanzare prin negociere directa, cu condi?ia existentei aprobarii prealabile a creditorului garantat si cu respectarea prevederilor art. 118 din Legea nr. 85/2006 .
Se va retine ca au fost respectate dispozi?iile art. 117 si art. 118 din Legea nr. 85/2006 in ceea ce prive?te modul de desfa?urare al licita?iei. In ceea ce prive?te negocierea directa in cazul unor oferte ferme in regulamentul de vanzare s-a stipulat faptul ca lichidatorul “poate" sa utilizeze aceasta procedura cu respectarea prevederilor legale .
Niciuna din criticile formulate de recurenta nu vor fi re?inute de instan?a de control judiciar, motiv pentru care potrivit art. 312 Cod procedura civila urmeaza sa se respinga recursul ca nefondat.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006