InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Rezolutiune contract comercial

(Sentinta comerciala nr. 801 din data de 09.09.2008 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Rezolutiune | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Rezolutiune contract comercial

SC E SRL  a solicitat in contradictoriu cu parata SC B.T.I. SRL- rezilierea contractului nr. 9l/22.07.2006, restituirea sumei de 262,700 lei  si a dobanzilor legale  calculate de la data platilor, obligarea paratei la plata daunelor egala cu valoarea contractului, respectiv 245.5l3,2 lei  cu cheltuieli de judecata.
Motivarea reclamantei a vizat faptul ca a incheiat contractul cadru  cu SAPARD  pentru acordarea finantarii  construirii si dari in folosinta a unui abator , iar pentru anumite instalatii  sub coordonarea acesteia a licitat oferte depuse de agentii economici,  astfel ca parata a fost acceptata de SAPARD sa incheie contractul pentru  furnizarea instalatiilor frigorifice conform ofertei de pret.
Ulterior, desi parata livrase anumite repere, emitand facturi de plata, SAPARD prin OJPDRP   la verificarea cheltuielilor eligibile  a respins  sumele de 87.000 lei  si  73529,4l lei  pentru doua facturi, mentionandu-se ca " bunurile solicitate la plata nu se regasesc in achizitii " si desi s-a incercat concilierea litigiului , parata nu a dat curs demersurilor reclamantei.
La 4.04.2007 reclamanta si-a modificat actiunea  in sensul ca a solicitat rezolutiunea contractului 9l/22.07.2006.
La l3.ll.2007 reclamanta si-a precizat actiunea in sensul rezolutiunii contractului nr. 9l/22.07.2006 cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara, restituirea sumei de 260.000 lei reprezentand contravaloarea unor chitante-cuantificate la 85.000 lei si contravaloarea a doua facturi achitate conform ordinului de plata nr. 5/25.l0.2006 - in cuantum de l75.000 lei.
S-a luat ca s-a renuntat la petitoriul privind obligarea paratei la plata daunelor egale cu valoarea contractului de 245.5l3.2 lei.
Prin raportare la actele atasate dosarului  - contractul nr. 9l/2006, facturile fiscale, ofertele de pret pentru instalatii frigorifice pentru camere frigorifice, oferta echipamentelor climatizare, procesele verbale de predare primire, corespondenta dintre parti, probele administrate in cauza prin prisma dispoz. art. 969, 970, l020,l02l cod civil, s/a  adoptat solutia respingerii actiunii ca neintemeiata  pentru urmatoarele considerente:
Clauzele contractului de bunuri nr. 9l/2006 incheiat intre parti cuprinde prin prisma dispoz. art 969 cod civil dispozitii clare  avand putere de lege intre cele doua parti contractante, obiectul contractului constituindu-l conform art.l livrarea ,montajul,punerea in functiune, intretinerea si serviciul dupa vanzare a instalatiilor frigorifice si de ventilare intre contractantul - parata si beneficiarul  public al programului SAPARD -  reclamanta - autoritate contractant.
Produsele urmau a fi insotite de piesele de schimb descrise de titular in oferta sa precum si de accesorii  necesare la utilizarea marfurilor.
Ca si  obligatie ce-i incumba contractantului - parata, se cuvenea ca bunurile sa provina din comunitatea europeana sau din una din tarile beneficiare ale programului SAPARD, certificatul de provenienta a bunurilor urmand a fi furnizat de catre acelasi contractant, cel mai tarziu in acelasi timp cu cererea sa  de receptie provizorie a produselor.
Conform art. 3 din contract  pretul marfurilor respectiv  valoarea totala a contractului a fost de 245.5l8,2 lei , suma datorata de  autoritatea contractanta - reclamanta,  contractantului.
Intrucat contractul a fost constituit  din urmatoarele documente : conditii speciale, conditii generale, oferta cu anexele sale, caietul de prescriptii speciale cu specificatii tehnice, rapoarte ale reunirii de informare/vizita la fata locului, se va retine ca respectivul contract poate fi reziliat de drept doar in cazul  in care s-ar dovedi ca atribuirea contractului sau executia lui, pot genera cheltuieli comerciale  extraordinare.
S/a constatat ca reclamanta SC E SRL  conform contractului cadru  a  incheiat cu Autoritatea Contractanta Agentia de Plati Pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit   si a fost   beneficiarul  contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil, valoarea totala eligibila a proiectului fiind estimata la 6.03l.428 lei,  Agentia de Plati Pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit angajandu-se sa acorde o finantare nerambursabila de maxim 50% din valoarea totala eligibila.
Ori, pentru ofertele de pret pentru instalatiile frigorifice  respectiv pentru echipamentele de climatizare , inaintate de parata s-au emis doua facturi fiscale din 25.l0.2006, furnizor fiind parata ,cumparator fiind reclamanta iar la 11.12.2006 s-a incheiat procesul verbal de predare primire intre parti.
Intrucat conditia rezolutorie este subinteleasa totdeauna in contractele sinalagmatice, in cazul cand una dintre parti nu-si indeplineste obligatia respectiv angajamentul sau, vis-a vis de speta de fata se va retine ca obligatia asumata de catre parata a fost indeplinita - aceea de livrare a instalatiilor pentru care se incheiase contractul intre parti si pentru care  reclamanta a incheiat procesul verbal de receptie a produselor  la data susmentionata, iar conform art 2 - 2.2 doar nerespectarea acestei conditii putea duce la rezilierea contractului.
Acceptarea de catre reclamanta a respectivelor produse prin receptia susmentionata excede  riscului contractual  dintre parti, iar promovarea  prezentei actiuni  pe considerentul  ca autoritatea contractanta a respins sumele de 87.500 si 73.529 lei, deoarece bunurile solicitate la plata nu se regasesc in achizitii , nu se subscrie  conditiei rezolutorii.
Deoarece conform dispoz. art.l294 cod civil vanzarea este conventia prin care doua parti se obliga - una a transmite proprietatea unui lucru iar cealalta de a plati celei dintai pretul, urmeaza a se constata ca vanzatorul si-a indeplinit obligatiile prev. de art. l336 cod civil, iar cumparatorul pe cea instituita de dispoz. art l36l cod civil in sensul achitarii pretului conform clauzelor contractuale.
Apar astfel inoperabile in speta dispoz art.l02l cod civil, potrivit cu care in cazul in care una dintre parti nu-si indeplineste obligatia, contractul nu este desfiintat de drept iar partea fata de care angajamentul nu s-a executat, poate opta intre a obliga cealalta parte sa execute conventia cand aceasta este cu putinta sau sa ceara desfiintarea conventiei cu daune interese  ce reprezinta prejudiciul suferit de credit prin faptul neexecutarii obligatiei asumate.
Astfel, instanta   este datoare sa cerceteze cauzele, respectiv culpele ce au determinat neexecutarea contractului - inexistente in speta, pentru considerentele susexpuse.
   Avandu-se in vedere ca respectiv echipamentele remise reclamantei conform facturilor fiscale  au fost receptionate  de catre aceasta  iar  chitantele a caror contravaloare s-a solicitat, achitate de catre reclamanta, paratei, nu au fost atasate cauzei, se va concluziona  ca actiunea reclamantei este  nedovedita.
In spiritul celor enuntate concluziile raportului de expertiza in sensul ca  desi bunurile livrate sunt noi ,  nu sunt aceleasi insa  cu cele contractate, nu au certificate de producator si nici certificate de garantie, nu constituie  suportul  pe care sa fie fundamentata conditia rezolutorie  respectiv a neindeplinirii angajamentului  de catre una din partile contractante, pentru a se  da posibilitatea reclamantei sa solicite  desfiintarea contractului cu daune interese.

Data publicarii pe portal : 03.03.2009
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Rezolutiune

Actiunea in rezolutiune a unui contract de intretinere respinsa. Cerere Reconventionala admisa. Obligatia de intretinere in natura transformata in obligatia de a plati o suma lunara. - Sentinta civila nr. 101 din data de 13.04.2016
Contractul de vanzare-cumparare a unui bun mobil, contract consensual. Formalitatile ulterioare nu au efect asupra transmisiunii dreptului de proprietate, ci doar asupra posibilitatii de a circula cu vehiculul respectiv - Decizie nr. 915 din data de 25.11.2015
Rezolutiunea contractului de realizarea unor lucrari de constructii - Decizie nr. 349 din data de 28.04.2011
Rezolutiune - Decizie nr. 291 din data de 22.04.2010
Retragerea unui mandat european de arestare, in temeiul dispozitiilor art. 94 din Legea nr. 302/2004, republicata, ca urmare, a renuntarii la executarea acestuia de catre autoritatea care l-a emis, dupa ce s-a dispus de catre autoritatile judiciare din Ro - Sentinta penala nr. 304/64/2013 din data de 28.08.2013
Rezolutiune contract de vanzare cumparare. Neplata pretului vanzarii conform transelor stabilite prin contract. - Sentinta civila nr. 96/S din data de 03.04.2012
Rezolutiune contract de constructii montaj. - Decizie nr. 27/A din data de 01.04.2009
Rezolutiunea titlului de proprietate al constituitorului ipotecii. Consecinte asupra dreptului de ipoteca. - Decizie nr. 253 din data de 22.05.2009
Rezolutiunea antecontractului de vanzare - cumparare - Decizie nr. 921 din data de 14.12.2006
desfintarea rezolutiei de neincepere a urmaririi penale (art 278" alin 8 lit b.cpp) - Hotarare nr. 165 din data de 02.05.2011
PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIILOR SAU ORDONANTELOR PROCURORULUI. INTIMATI MAGISTRATI JUDECATORI. INSUFICIENTA A ACTELOR PREMERGATOARE. NEAUDIEREA PETITIONARULUI - Sentinta penala nr. 134 din data de 01.10.2009
Rezolutiune - Sentinta civila nr. 8438 din data de 16.12.2009
Rezolutiune - Sentinta civila nr. 7930 din data de 04.12.2009
Rezolutiune - Sentinta civila nr. 11658 din data de 10.06.2010
rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 8685 din data de 24.11.2010
Rezolutiune contract de vanzare cumparare- daune interese - Hotarare nr. 1535 din data de 05.03.2010
rezolutiune contract - Hotarare nr. 10766 din data de 19.11.2008
rezolutiune contract de vanzare-cumparare - Hotarare nr. 8950 din data de 25.06.2010
Rezolutiune contract de intretinere - Sentinta civila nr. 8428 din data de 30.09.2008
Clauza rezolutorie. Regimul juridic al unui imobil dobandit de soti in anul 1932, anterior intrarii in vigoare a Codului Familiei din anul 1954, care instituie regimul devalmasiei. Interpretarea mentiunii cumpararii in solidar existenta in cuprinsul ... - Decizie nr. 964 A din data de 24.09.2010