Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

CIVIL.Prescriptie achizitiva. Terenuri care fac obiectul legilor de reconstituire

(Decizie nr. 26 din data de 12.03.2014 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Prescriptii | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau

 Prescriptie achizitiva. Terenuri care fac obiectul legilor de reconstituire a
                                dreptului de proprietate privata.
Prin sentinta civila nr. 1524/20.09.2013, pronuntata de Judecatoria Ramnicu-Sarat in dosarul nr...../287/2013, a fost respinsa, ca inadmisibila, actiunea civila, avand ca obiect uzucapiune, formulata de reclamantul....., in contradictoriu cu paratii Comuna ......prin Primar, ............
5.2. In considerentele acestei sentinte civile s-au retinut urmatoarele:
Prin titlul de proprietate nr.22900/58/4.02.1998, autorilor comuni ai reclamantului  si paratilor  din proces, .....(decedat la data de 25.11.2004) si ........(decedata la data de 16.11.2004), li s-au reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafetelor de teren extravilan si intravilan de 4 ha si 7900  mp.
Pe rolul instantei de judecata se afla  inregistrata actiunea de partaj succesoral  sub nr. ....../287/2013, formulata de catre reclamantul......., in contradictoriu cu paratii...........
"Actiunea civila exprima posibilitatea pe care o are reclamantul de a obtine  recunoasterea sau realizarea dreptului sau  prin constrangerea  judiciara a paratului".
In speta, reclamantul solicita realizarea unui drept  in contradictoriu cu paratii,  "insa drept comun atat a acestuia cat si celor din urma".
Fata de aceasta situatie de fapt, s-a apreciat de judecatorie ca nu  sunt intrunite conditiile  actiunii civile, aceasta urmand a  fi respinsa ca inadmisibila.

D) Apelul promovat in pricina de catre reclamant impotriva sentintei nr. 1524/2013
6.1. Impotriva acestei sentinte civile, cu respectarea termenului legal, reclamantul ...........a declarat apel, inregistrat la instanta a carei hotarare se ataca la data de 08.11.2013 (data postei 7.11.2013).
S-a solicitat ca, in urma admiterii apelului, in baza art. 480 alin. 2 C.proc.civ., sa se anuleze hotararea atacata si sa se trimita cauza spre rejudecare instantei de fond, "intrucat aceasta nu a intrat in judecarea fondului cauzei".
6.2. In motivarea apelului, s-a sustinut, in esenta, ca sentinta apelata este nelegala si netemeinica, ca, prin actiunea formulata in cauza, reclamantul a cerut a se constata ca autorii ..........(decedati) au stapanit mai mult de 30 ani suprafata de teren de 229 mp, din care 154 mp categoria curti-constructii si 75 mp categoria arabil-sat, ca, in aceasta perioada, autorii amintiti au stapanit terenul "in fapt si in drept", fara a le fi tulburata proprietatea de alte persoane sau institutii publice, ca dispozitivul sentintei atacate "nu este sustinut de considerentele sentintei", ca, de asemenea, "instanta de judecata a interpretat gresit actul dedus judecatii, dand o interpretare eronata a celor solicitate", ca trebuie constatat ca obiectul actiunii il formeaza uzucapiunea referitor la suprafata de teren de 229 mp gasita in plus de catre expertul desemnat in dosarul nr. ......./287/2013 avand ca obiect partaj succesoral, ca, prin intampinarile formulate, paratii chemati in judecata au achiesat la actiunea formulata, precum si ca, prin actiunea introdusa, reclamantul a urmarit ca instanta sa constate intervenita prescriptia achizitiva asupra suprafetei de teren de 229 mp, pentru ca aceasta sa fie adusa la masa de partaj Analizand actele si lucrarile dosarului, in raport cu motivele de apel si cu dispozitiile relevante ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (C.proc.civ.), Tribunalul retine urmatoarele:

II) Considerentele retinute de Tribunal in fundamentarea solutiei adoptate in cauza

8. Trebuie observat, in primul rand, ca, in speta, este aplicabil Codul de procedura civila, respectiv Legea nr. 134/2010, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012.
Este necesar a se concluziona astfel:
- tinand seama de faptul ca, din mentiunile existente pe rezolutia de primire a cererii de chemare in judecata (fila 1-dosar judecatorie), rezulta ca aceasta a fost inregistrata la data de 13.06.2013;
- avand in vedere ca acest act normativ, potrivit art. 81 din Legea nr. 76/2012, a intrat in vigoare la data de 15 februarie 2013;
- si luand in considerare ca, conform art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012, "Dispozitiile Codului de procedura civila se aplica numai proceselor si executarilor silite incepute dupa intrarea acestuia in vigoare", iar, potrivit art. 192 alin. 2 C.proc.civ.,  "Procesul incepe prin inregistrarea cererii la instanta, in conditiile legii".
9. Apoi, in al doilea rand, se impune reliefat ca, prin cererea de chemare in judecata care formeaza obiectul prezentei pricini, reclamantul........, in contradictoriu cu paratii Comuna ......prin Primar,............, a solicitat sa se constate ca defunctii........., autorii comuni ai reclamantului si ai paratilor-persoane fizice, au dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 229 mp -din care 154 mp categoria  curti constructii  si 75 mp categoria arabil sat-, aferente imobilului casa de locuit, situat in satul .....comuna .....judetul Buzau, - categoria intravilan.
Cu privire la aceasta suprafata de teren, in motivarea cererii de chemare in judecata formulate, s-a sustinut ca, cu ocazia masuratorilor facute de catre expertul tehnic judiciar atunci cand s-a efectuat expertiza specialitatea topo-cadastru dispusa de instanta in dosarul nr. ...../287/2012 aflat pe rolul  Judecatoriei Ramnicu-Sarat si avand ca obiect partaj succesoral, ea ar fi fost identificata a fi in plus fata de suprafata de teren inscrisa  in  titlul de proprietate  nr. ......./58/4.02.1998.
10. Rezulta, asadar, ca, prin cererea cu care a investit instanta judecatoreasca in prezenta cauza, reclamantul tinde a obtine recunoasterea dobandirii prin prescriptie achizitiva de catre autorul sau .......a dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren cu privire la care nu i s-a reconstituit acestuia dreptul de proprietate prin aplicarea legilor fondului funciar.
Ca acesta este scopul urmarit de catre reclamant la promovarea demersului judiciar in cauza de fata reiese limpede atat din motivarea cererii de chemare in judecata, cat si din motivele apelului declarat.
11. Or, in al treilea rand, este esential de subliniat ca, in privinta terenurilor care fac obiectul Legii nr. 18/1991, dreptul de proprietate asupra lor se dobandeste in conditiile si cu procedura prevazuta de aceasta lege speciala, neputandu-se solicita constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.
Intr-adevar, daca s-ar permite a se proceda astfel, s-ar goli de continut prevederile legii speciale, care prevaleaza asupra dispozitiilor din dreptul comun, in virtutea regulii specialia generalibus derogant (legea speciala deroga de la legea generala)- regula de drept afirmata explicit inclusiv de Sectiile Unite ale instantei supreme in considerentele (de exemplu, ale) deciziei nr. XXXIII/2008, pronuntate in solutionarea unui recurs in interesul legii-.
12. In plus, Tribunalul observa ca autorului reclamantului (apelant) si a paratilor-persoane fizice, numitul (defunct in prezent)......., i s-a emis titlul de proprietate  nr. ......./58/4.02.1998 (fila 24-dosar judecatorie), prin care, pe raza comunei......., i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafete totale de teren de 4 ha si 7900 mp, din care in intravilan 3300 mp, respectiv 1000 mp-teren arabil intravilan, situat in tarlaua 17, 700 mp-teren arabil intravilan, situat in tarlaua 10, 800 mp-teren intravilan categoria de folosinta vii, aflat in tarlaua 22 si 800 mp-teren intravilan categoria de folosinta curti-constructii, situat in tarlaua 10.
Or, daca acest autor ar fi avut nemultumiri legate de intinderea suprafetei de teren cu care a fost validat de Comisia Judeteana de fond funciar Buzau (hotarare care, dupa ramanerea sa definitiva, a stat la baza emiterii titlului de proprietate   sus-mentionat), putea recurge la caile specifice de atac reglementate de legea speciala, inclusiv prin accesul la instantele judecatoresti, nefiind admisibil ca, pentru restul de 229 mp (obiect al litigiului de fata), pretins a exista in plus in imediata vecinatate a imobilului - casa de locuit si, deci, supus aceluiasi regim juridic, sa recurga la dispozitiile dreptului comun, respectiv la cele care reglementeaza uzucapiunea (prescriptia achizitiva), pentru ca o atare modalitate de a se actiona ar echivala cu crearea unei lex tertia, rezultata din combinarea dispozitiilor apreciate ca fiind mai favorabile ale unor legi diferite.
13. Altfel spus, in situatia in care persoana ce a folosit un teren - cum se pretinde in prezenta cauza ca a fost situatia autorilor partilor-persoane fizice- a recurs la procedura reconstituirii dreptului de proprietate prevazuta de Legea nr. 18/1991, era necesar sa recurga la procedura plangerii - reglementata de art. 53 si urmatoarele din Legea nr. 18/1991-, in cazul in care nu s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru intreaga suprafata de teren revendicata.
Ca urmare, nu este admisibila o actiune prin care se tinde la obtinerea in proprietate a unor suprafete suplimentare fata de cele care au facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.
14. Mai mult, este de remarcat ca, in perioada cooperativizarii agriculturii, dreptul de proprietate cooperatista era imprescriptibil, in sensul ca nu se stingea prin neuz, oricat de indelungata ar fi fost starea de pasivitate a organizatiei titulare.
Prin urmare, numai statul putea dobandi pe cale de uzucapiune dreptul de proprietate asupra unui teren, iar nu si persoanele fizice.
15. Fata de considerentele care preced (pct. 9-14), Tribunalul constata ca, in mod corect, cu respectarea legii, prima instanta a respins cererea de chemare in judecata, ca inadmisibila.
16. In consecinta, nu sunt aplicabile in pricina prevederile art. 480 alin. 3 C.proc.civ., nefiind fondata solicitarea apelantului-reclamant de a se anula hotararea atacata si de a se trimite cauza spre rejudecare primei instante.
17. Intr-adevar,  in acest context, pe de o parte, se observa ca, conform art. 480 alin. 3 tezel I si II C.proc.civ., "In cazul in care se constata ca, in mod gresit, prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, instanta de apel va anula hotararea atacata si va judeca procesul, evocand fondul. Cu toate acestea, instanta de apel va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante sau altei instante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie, in cazul in care partile au solicitat in mod expres luarea acestei masuri prin cererea de apel ori prin intampinare; trimiterea spre rejudecare poate fi dispusa o singura data in cursul procesului".
Reiese, asadar, ca, pentru a se dispune de instanta de apel anularea hotararii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, este necesara indeplinirea cumulativa a mai multor conditii, respectiv (1) sa se constate ca, in mod gresit, prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, (2) partile sa fie solicitat in mod expres luarea acestei masuri a trimiterii cauzei spre rejudecare prin cererea de apel ori prin intampinare si (3) in cursul procesului sa nu se mai fi dispus anterior trimiterea spre rejudecare.
Or, in speta, nu este indeplinita prima conditie sus-evocata, intrucat, asa cum am aratat anterior (pct. 15), in mod corect, prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului, solutia de respingere ca inadmisibila a cererii de chemare in judecata formulate in cauza fiind apreciata ca legala pentru considerentele evidentiate mai sus (pct. 9-14).
18. Pe de alta parte, se impune evidentiat ca, contrar sustinerilor apelantului (reclamant), inserate in motivarea apelului promovat, in sensul ca dispozitivul sentintei atacate "nu este sustinut de considerentele sentintei" - afirmatii de altfel lipsite de concretete si acuratete, desi motivele apelului au fost redactate de un avocat, presupus profesionist al dreptului-, nu se poate afirma cu temei ca sentinta apelata nu ar cuprinde motivele pe care se intemeiaza.
In aceasta privinta, este necesar de remarcat ca eventualele lacune ori inadvertente ale motivarii sentintei obiect al apelului pot fi suplinite ori remediate prin motivarea instantei de apel (a se vedea, de exemplu, in acest sens, decizia nr. 893/2008, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - sectia comerciala; decizia nr. 407/A/2000, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civila).

III) Solutia Tribunalului adoptata in pricina

19. Pentru considerentele expuse pe larg in precedent, care completeaza ori, dupa caz, suplinesc motivarea hotararii apelate, Tribunalul, in temeiul art. 480 alin. 1 C.proc.civ., va respinge apelul, ca nefondat, sentinta atacata impunandu-se a fi pastrata, ca temeinica si legala.
20. Prezenta decizie este definitiva, in sensul art. 634 alin. 1pct. 4 C.proc.civ., neputand fi atacata cu recurs:
- avand in vedere ca, potrivit art. XVIII alin. (2) teza I din Legea nr. 2/2013, "In procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data de 31 decembrie 2015 nu sunt supuse recursului hotararile pronuntate in cererile prevazute la art. 94 pct. 1 lit. a)-i) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, in cele privind navigatia civila si activitatea in porturi, conflictele de munca si de asigurari sociale, in materie de expropriere, in cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum si in alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv." (sublinierea redactorului);
- si tinand seama ca valoarea (necontestata de partile litigante ori de instanta) a obiectului litigiului este de 1.000 lei RON, asa cum reclamanta a indicat in cererea de chemare in judecata (fila 5-dosar judecatorie).
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prescriptii

Autoritate de lucru judecat .Inadmisibilitatea formularii plangerii penale pentru aceleasi fapte .Neintreruperea termenului de prescriptie a raspunderii penale - Decizie nr. 140 din data de 19.04.2010
Prescriptie. Stingerea dreptului de a pretinde creanta stabilita cu titlu de sulta. Radierea ipotecii. - Sentinta civila nr. 46/S din data de 07.02.2012
STINGEREA IPOTECII PRIN PRESCRIPTIE; EXCEPTIA PRESCRIPTIEI DREPTULUI LA ACTIUNE - Decizie nr. 40/Ap din data de 12.02.2009
Prescrip?ia ac?iunii in raspunderea membrilor organului de conducere in contextul art.139 din Legea nr.85/2006. - Decizie nr. 291 din data de 10.06.2014
Prescriptie. Legea aplicabila. - Decizie nr. 1086 din data de 10.06.2013
Aplicarea legii civile in timp. Prescriptia dreptului la actiune. Analizarea exceptiei in raport de legea sub imperiul careia s-a nascut. - Decizie nr. 70 din data de 29.11.2012
Legea nr. 247/2005: Prescriptia dreptului la actiune - Decizie nr. 66/A din data de 28.03.2008
Contencios administrativ fiscal. Termen de prescriptie - Decizie nr. 507 din data de 27.02.2006
Prescriptia executarii pedepselor - Decizie nr. 184 din data de 14.03.2006
SCHIMB DE FOLOSINTA TEREN. PRESCRIPTIE ACHIZITIVA - Decizie nr. 985 din data de 17.11.2004
prescriptie drept material - Sentinta civila nr. 4759 din data de 17.04.2009
Acordul de recunoastere a vinovatiei - Sentinta penala nr. **** din data de 08.12.2015
Prescriptie. Data la care se naste dreptul la prescriptie - Sentinta comerciala nr. 7703 din data de 24.05.2005
Decizia civila nr.400/A - Decizie nr. 400/A din data de 10.03.2006
Decizia civila nr.1405 - Decizie nr. 1405 din data de 31.08.2006
Obligatia de a face. Asigurarea platii de catre societatea privatizata a datoriilor catre autoritatea implicata in privatizare. Inceputul prescriptiei extinctive. - Sentinta comerciala nr. 13258 din data de 02.12.2004
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art. 278 ind.1 C.p.p.). Tardivitatea plangerii petentei in raport de prescrierea raspunderii penale a faptuitorilor. - Sentinta penala nr. 2701 din data de 08.12.2006
Prescriptia executarii sanctiunii contraventionale. Mijlocul procedural prin care poate fi invocata. - Sentinta civila nr. 2256 din data de 07.02.2006
Constatare a intervenirii prescriptiei executarii pedepsei amenzii penale - Sentinta penala nr. 12 din data de 11.01.2011
Constatare prescriptie - Sentinta penala nr. 14 din data de 11.01.2011