InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bucuresti

Decizia civila nr.1405

(Decizie nr. 1405 din data de 31.08.2006 pronuntata de Tribunalul Bucuresti)

Domeniu Prescriptii | Dosare Tribunalul Bucuresti | Jurisprudenta Tribunalul Bucuresti

DOSAR NR. 10035/300/2006
ROMANIA
TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA a-V-a CIVILA
DECIZIA CIVILA NR. 1405
SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU DE LA 31.08.2006
TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:
PRESEDINTE: NICOLETA MARASOIU
JUDECATOR: SANDA PAUN
JUDECATOR: LAURA PLESA
GREFIER: MIHAELA BICUT  
        
  Pe rol solutionarea recursului formulat de recurentul Sanda Ion impotriva incheierii din 30.06.2006 pronuntata de Judecatoria Sector 2 Bucuresti in dosarul nr. 10035/300/2006 in contradictoriu cu intimata Sanda Dumitra avand ca obiect incuviintare executare silita.
La apelul nominal facut in sedinta din Camera de Consiliu au raspuns recurentul personal si asistat de avocat care depune imputernicire avocatiala la dosar si intimata personal si asistata de avocat care depune imputernicire avocatiala la dosar.
Procedura legal indeplinita.   
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care
Recurentul, prin aparator, depune recipisa de achitare a taxei judiciare de timbru si timbru judiciar in cuantumul stabilit.
Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, tribunalul constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe recurs.
Recurenta, prin consilier, solicita admiterea recursului, modificarea in tot a incheierii atacate, iar pe fond, admiterea cererii de investire cu formula executorie, cu cheltuieli de judecata, depunand in acest sens chitanta reprezentand dovada onorariului de avocat. Instanta de fond a interpretat si aplicat in mod gresit prevederile legale. Astfel, Codul de procedura civila nu face distinctie cu privire la natura dreptului cuprins in titlul executoriu, drept real sau de creanta in cadrul unui titlu emis in materia actiunilor reale imobiliare.
Intimata, prin aparator, solicita respingerea recursului si mentinerea incheierii ca fiind legala si temeinica, cu cheltuieli de judecata. Invedereaza instantei ca in cauza nu sunt aplicabile prevederile art 405 teza II Cod de procedura civila.
TRIBUNALUL

Prin incheierea de sedinta pronuntata la 30.06.2006, in dosarul nr.10035/300/2006 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, s-a respins cererea formulata de creditoarea Sanda Ion, impotriva debitoarei Sanda Dumitra, pentru incuviintarea executarii silite a obligatiei de plata a sumei de 6108 USD, cuprinsa in titlul executoriu-sentinta civila nr.6761/2001 a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti.
In motivare, prima instanta a retinut ca, potrivit disp.art.405 Cod proc.civila, dreptul de a cere executarea silita, se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel, iar in cazurile titlurilor emise in materia actunilor reale imobiliare, termenul este de 10 ani, termenul incepand sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita.
Norma derogatorie de la dreptul comun, prin care se reglementeaza termenul special de prescriptie, este aplicabila numai in cazul in care, prin executare silita, se valorifica un drept real imobiliar.
In cazul in care prin executare silita se urmareste realizarea unui drept de creanta, termenul de prescriptie este cel de trei ani, de drept comun, intucat nu exista o norma derogatorie de la disp.art.405 alin.1 teza I Cod proc.civila.
Sustinerile creditoarei, privind aplicarea in cauza a termenului special de 10 ani, nu au fost primite de catre instanta de fond. Nu este posibil ca executarea unor drepturi de aceeasi natura (drepturi de creanta) sa fie supusa unor regimuri juridice diferite, numai pe considerentul ca acestea sunt sau nu stabilite prin titluri executorii, prin care au mai fost recunoscute si drepturi reale imobiliare.
Prin urmare, termenul general de prescriptie de 3 ani este aplicabil in cauza, iar acesta a inceput sa curga la data ramanerii definitive a sentintei civile nr.6761/18.06.2001 (data respingerii apelului prin decizia civila nr.3362/A/2001 a Tribunalului Bucuresti-Sectia a IV-a Civila).
Prin cererea inregistrata la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti la 31.07.2006, creditoarea a formulat recurs impotriva acestei incheieri, in temeiul art.304 pct.9 Cod proc.civila.
In motivare, a aratat ca, prin sentinta civila a carei punere in executare o solicita, imobilul a fost atribuit sotiei sale, iar acestuia i s-a acordat sulta in suma de 6000 USD.
Actiunea de partaj este o actiune reala imobiliara si nu o actiune personala. Este adevarat ca pentru creditoare se naste un drept de creanta, insa titlul in temeiul caruia poate solicita executarea silita, se incadreaza in prevederile art.405 Cod proc.civila.
Prevederea speciala care deroga de la acest text de lege, este cuprinsa in art.405 alin.1 teza II, iar acest text nu distinge daca derogarea privind titlurile emise in materia actiunilor reale imobiliare, are in vedere drepturile reale sau drepturile de creanta, izvorand din aceste titluri. Legea nu distinge, rezulta deci ca derogarea se aplica tuturor drepturilor rezultand din aceste titluri.
In mod gresit a apreciat instanta ca drepturilor de creanta, rezultand din astfel de titluri, nu li se aplica aceasta prevedere, aratand ca drepturilor de creanta nu li se pot aplica termene de prescriptie diferite.
A mai aratat creditoarea, ca din contra, nu se pot aplica termene de prescriptie diferite drepturilor, rezultand din acelasi titlu executoriu, atata timp cat exista text de lege care arata clar care este termenul de prescriptie, in cazul executarii titlurilor din materia actiunilor civile imobiliare. Daca legiuitorul ar fi avut in intentie sa faca distinctie, ar fi facut-o, aratand ca termenul de prescriptie este de 10 ani in ceea ce priveste drepturile reale, izvorand din aceste titluri. Atat timp cat legiuitorul nu a facut aceasta referire, nici instanta nu poate sa faca distinctie si sa aplice in mod diferit acest text de lege. Este neindoielnic ca interpretarea care trebuie data celor doua texte de lege, este aceasta si nu cea adoptata de instanta de fond.
Examinand recursul, prin prisma criticilor formulate, Tribunalul apreciaza ca acesta este nefondat, pentru urmatoarele considerente: titlul emis in materia actiunilor reale imobiliare ( pentru care se prevede un termen special de prescriptie, de 10 ani, potrivit disp. art. 405 alin. 1 teza a aII-a ) este titlul prin care se solutioneaza o astfel de actiune ( actiune in revendicare, partaj, evacuare pentru lipsa de titlu, constituirea unei servituti s.a. ). Pentru executarea unei hotarari pronuntate in aceasta materie, creditorul obligatiei corespunzatoare dreptului real consfintit are posibilitatea formularii cererii de executare silita intr-un termen de 10 ani. Daca titlul contine si dispozitii privitoare la alte drepturi decat cele reale imobiliare, pentru executarea acestora, creditorul poate formula cererea de executare silita in termenul general de 3 ani. Referirea dispozitiei legale la titlul executoriu, iar nu la dreptul sau obligatia corespunzatoare dreptului real imobiliar are in vedere faptul ca reglementarea este una generala pentru toate obligatiile ce pot fi executate silit ( astfel cum sunt enumerate acestea de art. 371 indice 2 C.p.civ.); urmeaza a verifica termenul de prescriptie pentru executarea acestora in functie de titlul prin care au fost consfintite ( temeiul de drept din titlul executoriu- dispozitii referitoare la actiuni reale imobiliare sau dispozitii referitoare la actiuni personale). Aceasta interpretare este in acord si cu jurisprudenta anterioara prin care s-au interpretat dispozitiile art. 6 din Decretul 167/ 1958( potrivit cu care  dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani) si dispozitiile art. 404 c.p.civ. ( care prevedea ca o hotarare judecatoreasca, care nu s-a executat in timp de 30 ani, nu se mai poate executa si isi pierde puterea lucrului judecat). Jurisprudenata a stabilit ca aceste termene de prescriptie nu sunt aplicabile hotararilor pronuntate in materia drepturilor nepatrimoniale sau in materia prestaiilor periodice a pensiilor alimentare, pentru care art. 1907 c. civ. , prevedea un alt termen. Asadar, in traditia legiuitorul este de a reglementa prescriptia dreptului de a cere executarea silita prin referire la titlu, jurisprudenta decizand ca prescriptia terbuie verificata in functie de tipul obligatiei executate silit.
Potrivit acestor considerente, Tribunalul retine ca dreptul de a cere executarea silita a obligatiei de plata a sumei de bani ce reprezinta contravaloarea bunului atribuit corespunde unui drept de creanta, astfel ca acestuia ii sunt aplicabile dispozitiile generale privitoare la prescriptie.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul declarat de creditoarea Sanda Ion, impotriva incheierii de sedinta din Camera de Consiliu de la 30.06.2006 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, in dosarul nr.10035/300/2006, in contradictoriu cu debitoarea Sanda Dumitra.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica azi, 31.08.2006.

     PRESEDINTE                          JUDECATOR                               JUDECATOR                   GREFIER
    Nicoleta Marasoiu                  Sanda Paun                                   Laura Plesa                    Mihaela Bicut

Red.L.P/Dact.S.P
2 Ex/13.10.2006
Jud.S2/Jud.Buculei Alina Petruta


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prescriptii

Autoritate de lucru judecat .Inadmisibilitatea formularii plangerii penale pentru aceleasi fapte .Neintreruperea termenului de prescriptie a raspunderii penale - Decizie nr. 140 din data de 19.04.2010
Prescriptie. Stingerea dreptului de a pretinde creanta stabilita cu titlu de sulta. Radierea ipotecii. - Sentinta civila nr. 46/S din data de 07.02.2012
STINGEREA IPOTECII PRIN PRESCRIPTIE; EXCEPTIA PRESCRIPTIEI DREPTULUI LA ACTIUNE - Decizie nr. 40/Ap din data de 12.02.2009
Prescrip?ia ac?iunii in raspunderea membrilor organului de conducere in contextul art.139 din Legea nr.85/2006. - Decizie nr. 291 din data de 10.06.2014
Prescriptie. Legea aplicabila. - Decizie nr. 1086 din data de 10.06.2013
Aplicarea legii civile in timp. Prescriptia dreptului la actiune. Analizarea exceptiei in raport de legea sub imperiul careia s-a nascut. - Decizie nr. 70 din data de 29.11.2012
Legea nr. 247/2005: Prescriptia dreptului la actiune - Decizie nr. 66/A din data de 28.03.2008
Contencios administrativ fiscal. Termen de prescriptie - Decizie nr. 507 din data de 27.02.2006
Prescriptia executarii pedepselor - Decizie nr. 184 din data de 14.03.2006
SCHIMB DE FOLOSINTA TEREN. PRESCRIPTIE ACHIZITIVA - Decizie nr. 985 din data de 17.11.2004
prescriptie drept material - Sentinta civila nr. 4759 din data de 17.04.2009
BANCI - Sentinta civila nr. **** din data de 05.12.2017
Fond funciar - Hotarare nr. **** din data de 27.07.2017
Obligarea la virarea soldului disponibil in contul unic de lichidare - Sentinta civila nr. **** din data de 03.07.2017
Obligare emitere act administrativ - Sentinta civila nr. **** din data de 14.10.2015
Anulare act administrativ - Sentinta civila nr. **** din data de 18.11.2016
Actiune in raspundere delictuala - Hotarare nr. **** din data de 19.05.2017
Uzucapiune - Hotarare nr. **** din data de 29.06.2017
Uzucapiune - Decizie nr. **** din data de 15.06.2017
Pretentii - Sentinta civila nr. **** din data de 18.05.2017