InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ

(Sentinta civila nr. **** din data de 18.11.2016 pronuntata de Tribunalul Bucuresti)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Bucuresti | Jurisprudenta Tribunalul Bucuresti

DOSAR NR. …….
ROMANIA
TRIBUNALUL BUCURESTI
SECTIA A II-A – CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Sentin?a civila nr. ……
Sedinta publica din data de …..
Tribunalul constituit din:
PRESEDINTE:   
GREFIER: 

Pe rol solutionarea cauzei de contencios administrativ privind reclamantii ……. in contradictoriu cu paratii …….
La apelul nominal facut in sedinta publica, in ordinea listei de ?edin?a, au raspuns reclaman?ii, prin avocat, lipsind restul par?ilor.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Instan?a pune in discu?ia par?ilor cererea de redeschidere a judeca?ii.
Reclamanta, prin avocat, depune la dosar taxa judiciara de timbru privind timbrajul cererii de redeschidere, ?i solicita repunerea cauzei pe rol.
Instan?a dispune repunerea pe rol a cauzei avand in vedere ca reclaman?i ?i-au indeplinit obliga?ia ce a condus la suspendarea pricinii. Totodata, pune in discu?ia par?ilor excep?ia lipsei calita?ii procesual pasive invocata de paratele ……
Reclaman?ii, prin avocat, solicita respingerea excep?iei apreciind ca ace?tia au calitate procesuala pasiva, …… fiind o institu?ie publica de interes local in subordinea celor doua institu?ii.
Instan?a pune in discu?ia par?ilor excep?ia inadmisibilita?ii cererii invocata de …….
Reclaman?ii, prin avocat, solicita respingerea excep?iei in cazul ambelor motivari, avand in vedere ca pentru disp. art. 5 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 a fost ridicata excep?ia de neconstitu?ionalitate la curtea Constitu?ionala, fiind abrogat prin Decizia 302/2011. Mai mult, apreciaza ca in ceea ce prive?te a doua motivare, nu reprezinta o excep?ie veritabila, fiind o simpla aparare de fond, a?adar se impune unirea cu fondul. Totodata, solicita a e avea in vedere ca soma?ia na?te un raport juridic intre par?i, astfel ca poate fi atacata in contencios administrativ.
In conformitate cu dispozitiile art. 394 N.C.Proc.Civ. declara dezbaterile inchise si retine cauza spre solu?ionare asupra chestiunilor supuse discu?iei.  

T R I B U N A L U L

Deliberand, constata:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata sub nr. ……, asa cum a fost modificata, pentru motivele de fapt si de drept expuse in cuprinsul acestei cereri (file …..), reclamantele ….. in contadictoriu cu ……(denumit in continuare „parata 1”), cu …… (denumita in continuare „parata 2”) si cu …… (denumita in continuare „parata 3”), a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna:
1) anularea Somatiei fara numar de inregistrare primita in data de …. emisa de parata 2;
2) anularea adresei nr. ….. emisa de parata 2.
In dovedirea cererii, reclamanta a depus inscrisuri.

In aparare, paratele 1 si 3 au depus intampinare comuna, prin care au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, cu motivarea, in esenta, ca nu sunt emitentele somatiei si adresei atacate.

De asemenea, parata 2 a depus intampinare, prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii, atat prin raportare la prevederile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, cat si prin raportare la prevederile art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004, iar pe fond a solicitat respingerea cererii.

Avand a se pronunta, mai intai, asupra exceptiilor procesuale invocate de parate, conform prevederilor art. 248 alin. 1 si 2 NCPC, Tribunalul retine urmatoarele:

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de paratele 1 si 3
Potrivit dreptului comun procesual [art. 32 alin. 1 lit. b) si art. 36 teza intaia NCPC], calitatea procesuala presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si persoana care este titular al dreptului incalcat (calitatea procesuala activa) sau intre persoana paratului si cel obligat sa respecte dreptul (calitatea procesuala pasiva).
In cadrul actiunii in contencios administrativ, calitatea procesuala pasiva apartine, potrivit legii [art. 1 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 554/2004], autoritatii publice care a emis (adoptat) actul atacat (organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale), indiferent de faptul ca aceasta are sau nu personalitate juridica civila, fiind suficienta capacitatea juridica administrativa.
Capacitatea juridica administrativa a autoritatii publice desemneaza aptitudinea acesteia, prevazuta de lege, de a realiza prerogative de putere publica, asigurand organizarea executarii si executarea in concret a legii, altfel spus, aptitudinea de a participa ca subiect independent in raporturi de drept administrativ, inclusiv in litigiile generate de aceste raporturi juridice.
Desi aceasta notiune nu trebuie confundata cu cea de competenta, este evident ca orice autoritate publica este parte in raporturile de drept administrativ nascute din propriile acte de autoritate emise (adoptate) ca urmare a exercitarii atributiilor sale.
In cauza, analiza cererii reclamantelor, prin prisma motivelor de fapt si de drept invocate, releva faptul ca pretentiile concrete ale acestora vizeaza anularea unei somatii din data de …. si a adresei nr. ….., ambele emise de parata 2.
Pentru aceste motive, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de paratele 1 si 3 si, in consecinta, va respinge cererea de chemare in judecata, in ceea ce le priveste pe paratele anterior mentionate, ca fiind formulata impotriva unor entitati administrative fara calitate procesuala pasiva.

Cu privire la exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata invocata de parata 2
In fapt
1. Prin somatia atacata, s-a pus in vedere reclamantei …… (persoana care, in calitate de chirias, isi desfasoara activitatea in spatiul comercial situat in ……, proprietatea reclamantului …..) ca, in termen de 24 ore, sa inceteze activitatea, cu motivarea ca imobilul in care isi desfasoara activitatea este incadrat in clasa I de risc seismic care prezinta pericol public. Totodata, in partea finala a somatiei, se mentioneaza ca, in caz de neconformare, se va aplica amenda contraventionala si masura complementara de inchidere a unitatii. Emiterea somatiei in discutie a fost motivata, in drept, prin indicarea prevederilor OG nr. 20/1994 (fila …..).
2. Apoi, prin adresa atacata, emisa de catre parata 2 ca raspuns la o sesizare a reclamantelor in legatura cu somatia anterior prezentata, reclamantelor li se comunica, in esenta, temeiurile de drept care au justificat emiterea somatiei in discutie, precum si faptul ca, pentru lamurirea intelesului sintagmei „aglomerari de persoane” din cuprinsul art. 2 alin. 6^1 din OG nr. 20/1994 este necesar a se adresa initiatorului acestui act normativ, respectiv ….. (file ……).
In drept
3. Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. 1 teza intaia din Legea contenciosului adminstrativ nr. 554/2004, “Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ […] se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului […]”, iar in conformitate cu prevederile art. 18 alin. 1 si 2 din acelasi act normativ, “Instanta este competenta sa se pronunte [...] si asupra legalitatii operatiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecatii”.
4. Apoi, conform prevederilor art. 2 alin. 1 lit. c) din acelasi act normativ, “In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: […] act administrativ  - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice […]”.
Solutia Tribunalului

5. Din prevederile legale redate la pct. 3-4 de mai sus, rezulta ca sunt supuse cenzurii instantelor de contencios administrativ doar actele administrative, ca manifestari de vointa ale autoritatilor publice, facute in regim de putere publica, producatoare de efecte juridice prin ele insele, nu si operatiunile administrative, ca forme de activitate ale administratiei publice care nu produc, in sine, niciun efect juridic.
6. Inadmisibilitatea unei actiuni poate interveni numai atunci cand dreptul pretins nu este recunoscut de lege sau cand conditiile de admisibilitate ale caii procedurale exercitate nu sunt indeplinite in raport cu reglementarea legala.
7. Asa fiind, prima dintre conditiile de admisibilitate a actiunii in contencios administrativ in anulare, categorie din care face parte si cererea dedusa judecatii, este aceea ca obiectul actiunii sa vizeze un act administrativ tipic, in acceptiunea data acestei notiuni de prevederile art. 2 alin. 1 lit. c) teza intaia din Legea nr. 554/2004, anterior redate.
8. Operatiunile administrative, ca forme de activitate a administratiei publice, care nu produc, in sine, niciun efect juridic, ci pregatesc si fundamenteaza un act administrativ (operatiuni administrative preparatorii), ii confera caracter executoriu (operatiuni administrative care conduc la formarea de acte administrative complexe) sau servesc la indeplinirea formalitatilor de publicitate a actului deja emis ori la punerea in aplicare a (executarea) acestui act (operatiuni administrative posterioare emiterii actului), pot face obiectul verificarilor instantei de contencios administrativ, sub aspectul legalitatii lor, in conditiile art. 18 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, insa, cum nu produc efecte juridice prin ele insele, nu sunt susceptibile de control contencios pe calea directa a actiunii in anulare.
9. In cauza, somatia prezentata la pct. 1 de mai sus nu incorporeaza vreun act administrativ, in acceptiunea data acestei notiuni de prevederile art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004, ci constituie o simpla formalitate procedurala premergatoare emiterii deciziei administrative de angajare a raspunderii contraventionale.
10. In concret, prin somatia in discutie, reclamantei ……i se cere imperios sa inceteze activitatea desfasurata in spatiul situat la adresa indicata, sub amenintarea ca, in caz de neconformare, autoritatea publica competenta isi va exercita prerogativele de putere publica recunoscute de prevederile OG nr. 20/1994.
11. Altfel spus, continutul somatiei in discutie exprima incercarea paratei de a o convinge pe destinatara, persoana cu privire la care parata apreciaza ca isi desfasoara activitatea intr-un spatiu expertizat in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, sa inceteze activitatea desfasurata in acest spatiu mai inainte de a se lua impotriva sa masuri sanctionatorii, prin emiterea unor acte unilaterale avand un asemenea obiect.
12. Totodata, somatia atacata are rolul de informare a destinatarei cu privire la opinia paratei in sensul ca, in cazul spatiului in care aceasta isi desfasoara activitatea, se verifica existenta elementelor de fapt si de drept necesare pentru a fundamenta emiterea in viitor a unor acte administrative avand ca obiect angajarea raspunderii contraventionale.
13. Mai mult, din intreaga reglementare continuta in OG nr. 20/1994, reiese ca asemenea somatii nu pot fi altceva decat simple acte premergatoare procesului verbal de contraventie prin care se stabilesc efectiv sanctiunile aplicabile pentru neindeplinirea obligatiilor legale, acesta fiind singurul act administrativ susceptibil de executare si care poate fi contestat in procedura reglementata de OG nr. 2/2001.
14. Asa fiind, somatia analizata nu contine vreo manifestare de vointa a autoritatii publice competente in sensul interzicerii desfasurarii activitatii reclamantei ….. in spatiile in discutie si nici nu constituie mijlocul prin care se aduce la cunostinta destinatarei existenta unei asemenea decizii administrative (o asemenea vointa urmand a fi exprimata de administratie, eventual, in situatia in care destintatara somatiei nu s-ar conforma solicitarii privind incetarea activitatii).
15. Pe de alta parte, raspunsul incorporat in adresa atacata nu face parte din categoria actelor administrative tipice, in acceptiunea data acestei notiuni de prevederile art. 2 alin. 1 lit. c) teza intaia din Legea nr. 554/2004, ci, eventual, se subsumeaza notiunii de “refuz nejustificat de a solutiona o cerere”, definita ca fiind “exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane” [art. 2 alin. 1 lit. i) din Legea nr. 554/2004].
16. Ca acte administrative asimilate actului administrativ tipic (art. 2 alin. 2 din Legea nr. 554/2004), asemenea refuzuri sunt cenzurabile de catre instanta de contencios administrativ, pe calea unei actiuni in obligarea autoritatii publice la recunoasterea dreptului pretins (solutionarea favorabila a cererii), insa nu sunt susceptibile de anulare deoarece, mai inainte de eventuala emitere a actului administrativ pozitiv (de aprobare cererii) sau de eventuala indeplinire a operatiunii administrative corespunzatoare recunoasterii dreptului afirmat, reclamantul nu are decat o simpla vocatie (chiar legitima) de a obtine, in viitor, un drept subiectiv.
17. Cum anularea actului negativ (asimilat) nu echivaleaza cu recunoasterea, implicita, a existentei actului pozitiv, prin „anularea” unui asemenea refuz, instanta nu ar face decat sa readuca reclamantul la statutul de dinaintea emiterii actului negativ, statut care nu ii permitea exercitiul vreunui drept subiectiv.
*******
Pentru aceste motive, vazand si prevederile art. 18 din Legea nr. 554/2004, Tribunalul va respinge cererea de chemare in judecata, in rest, ca inadmisibila.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARESTE 

Admite exceptia lipsei calitatii proceuale pasive invocata de paratele …..
Respinge cererea de chemare in judecata in ceea ce le priveste pe paratele anterior mentionate ca fiind formulata impotriva unor entitati administrative fara calitate procesuala pasiva.
Admite exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata invocata de parata …...
Respinge cererea de chemare in judecata reclamantii ….. in contradictoriu cu paratii ….., in rest, ca inadmisibila.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmand a fi depusa la Tribunalul Bucuresti.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 18.11.2016.

               PRESEDINTE,                                              GREFIER,
         

Red./The. A.C. 7 ex.

Prin decizia civila nr. ….. pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal a fost respins recursul declarat impotriva sentintei civile nr. ……. pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a II-a Contencios Administrativ si Fiscal ca nefondat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014