InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

ANULARE PROCES VERBAL

(Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Asupra apelului de fa?a,
Din examinarea lucrarilor din dosar se constata urmatoarele:
I Circumstan?ele cauzei.
1. Obiectul ac?iunii.
Prin plangerea contraven?ionala inregistrata la data de 19 decembrie 2013, petenta S.C. R & R S.A. a solicitat in contradictoriu cu intimatul O O S, ca prin sentin?a ce se va pronun?a sa se dispuna:
- in principal, anularea procesului verbal de constatare ?i sanc?ionare nr….. din 18.11.2013, prin care a fost sanc?ionat cu suma de …lei, pentru savar?irea faptei prevazute de art.26 alin.(1) lit. a) si alin.(2) lit. a) din Legea nr.50/1991 ?i,
- in subsidiar, inlocuirea sanc?iunii amenzii cu sanc?iunea avertismentului.
2. Motivele de fapt ?i de drept care au stat la baza formularii plangerii contraven?ionale.
In motivarea plangerii contraven?ionale petentul a aratat in esen?a ca, fapta retinuta in sarcina sa, respectiv: „pe terenuri private si publice s-a executat lucrarea de extindere retea aeriana de fibra optica pe LEA 20 KW fara autorizatie” mentionata in cuprinsul procesului verbal nu are indicat temeiul legal incalcat de societate si nici mentiuni privind data, ora si locul comiterii faptei si a datei privind data, ora controlului si a modalitatii de savarsire a contraventiei.
Petenta a aratat ca sanctiunea a fost aplicata de o persoana care nu avea competenta de a aplica sanctiuni in acest domeniu, procesul verbal nefiind stampilat de catre institutia din care face parte acest organ constatator.
 In ceea cea ce priveste sanctiunea aplicata a invocat faptul ca in procesul verbal a fost mentionata sanctiunea de…. lei iar in instiintarea de plata se mentioneaza o amenda de … lei.
In drept, s-au invocat dispozi?iile O.G. nr.2/2001.
3. Apararile intimatului.
Prin intampinare, s-a aratat ca starea de fapt a fost corect re?inuta prin procesul verbal, fiind descrisa corespunzator conform probelor depuse la dosarul cauzei, solicitand respingerea plangerii contraven?ionale, apreciind ca motivele invocate nu pot fi de natura sa inlature aplicarea sanc?iunii contraven?ionale.
4. Hotararea instan?ei de fond.
Prin sentin?a civila nr.3998 din 03.07.2014 a Judecatoriei Sibiu, s-a dispus admiterea plangerii contraven?ionale cu consecin?a anularii procesului verbal de constatare ?i sanc?ionare nr….. din 18.11.2013, exonerarii de la plata amenzii de … lei, fara cheltuieli de judecata.
5. Motivele de fapt ?i de drept care au format convingerea instan?ei de fond.
 Instanta de fond analizand aspectele de nelegalitate si netemeinicie a apreciat ca fondate argumentele invocate de petenta retinand ca desi s-a retinut existenta faptei contraventionale prevazute de art.26 alin.(1) lit. a) si alin.(2) lit. a) din Legea nr.50/1991, nu s-a indicat in mod concret care dintre lucrarile prevazute la art.3 au fost efectuate fara autorizatie.
Instanta de fond a retinut ca procesul verbal nu cuprinde mentiunea locului savarsirii faptei, fiind indicate generic pe terenurile publice si private, detaliile fiind mentionate doar prin intampinare si completate prin declaratia martorului audiat in cauza, neputand fi complinite astfel lipsurile procesului verbal.
 Instanta de fond a retinut ca sanctiunea mentionata in cuprinsul procesului verbal este in cuantum de … lei, insa prin instiintarea de plata a fost mentionata o amenda de …lei, fara a se justifica motivul pentru care ar fi trebuit sa achite aceasta ultima suma.
6. Apelul formulat de intimat.
Apelantul critica sentin?a instan?ei de fond, in raport de prevederile art.408 alin.(2)  Cod procedura civila, solicitand admiterea apelului, schimbarea in tot a sentin?ei in sensul respingerii plangerii contraven?ionale.
In dezvoltarea motivului de apel, apelantul a invoca gre?ita apreciere cu privire aspectele de nelegalitate ?i netemeinicie invocate in fa?a instan?ei de fond de intimata petenta.
In ceea ce prive?te neindicarea in concret a lucrarilor prevazute de art.3 din Legea nr.50/1990, apelantul a aratat ca acest motiv nu este intemeiat, in conditiile in care prin mentionarea in cuprinsul procesului verbala dispozitiilor art.26 alin.(1) lit. a) se lamureste in mod indirect ca lucrarea se incadreaza in dispozitiile art.3 alin.(1) lit. a), conform celor mentionate in intampinarea depusa la instanta de fond.
In ceea ce prive?te neindicarea locului savarsirii faptei, apelanta a aratat ca in mod gresit, instanta, a retinut acest motiv de anulabilitate fara a se avea in vedere ca specificul lucrarilor efectuate impunea o astfel de mentiune cu privire la locul savarsirii faptei.
In ceea ce priveste modalitatea de savarsire a faptei apelantul a aratat ca prin procesul verbal agentul constatator precizeaza ca a stabilit savarsirea faptei contraventionale de catre  de catre angajatii petentei, prin controlul efectuat la locul savarsirii faptei, in data de 18.11.2013, ora 11, aspect recunoscut chiar de petenta in mod indirect.
7. Apararile intimatei.
Intimata, prin intampinare, a solicitat respingerea apelului ?i men?inerea sentin?ei instan?ei de fond ca legala ?i temeinica.
II. Considerentele instan?ei de apel.
Verificand, in limitele motivelor de apel, stabilirea situa?iei de fapt ?i aplicarea legii de catre instan?a de fond, Tribunalul, in conformitate cu prevederile art.476 alin.(2) Cod procedura civila, in lipsa unor motive, mijloace de aparare sau dovezi noi, constata urmatoarele.
Examinand actele ?i lucrarile dosarului ?i solu?ia instan?ei de fond din punct de vedere al temeiniciei, Tribunalul constata ca, starea de fapt re?inuta prin hotararea apelata este concordanta cu probele administrate in cauza, fiind corect stabilita.
Potrivit procesului verbal de constatare ?i sanc?ionare nr…. din 18.11.2013, intimata petenta a fost sanc?ionata cu suma de … lei, pentru savar?irea faptei prevazute de art.26 alin.(1) lit. a) si alin.(2) lit. a) din Legea nr.50/1991, constand in executarea lucrarii de extindere retea aeriana de fibra optica pe LEA 20 KW fara autorizatie pe terenuri publice ?i private.
Critica apelantului intimat cu privire la gre?ita apreciere a instan?ei de fond a descrierii faptei ?i a men?iunii privind dispozi?ia legala incalcata, nu poate fi apreciata ca fiind pertinenta intrucat, din examinarea procesului verbal de constatare ?i sanc?ionare, Tribunalul constata ca organul constatator a indicat doar dispozitiile art.26 alin.(1) lit. a) din Legea nr.50/1991, fara a indica categoria de lucrari care impunea obligativitatea ob?inerii autoriza?iei impuse obligatoriu prin actul normativ men?ionat.
Prin urmare, nu poate fi fondata sus?inerea apelantei privind posibilitatea de a lamurii in mod indirect, pe calea procedurala a intampinarii, faptul ca lucrarea constatata a fi efectuata se incadreaza in dispozitiile art.3 alin.(1) lit. a) din Legea nr.50/1991.
De altfel, Tribunalul constata ca, nici chiar prin incadrarea lucrarii constatate a fi fost executata in cuprinsul procesului verbal in dispozitiile art.3 alin.(1) lit. a), prin raportare la dispozi?iile nu se poate re?ine corecta indicare a temeiului legal ?i a descrierii faptei intrucat dispozi?iile art.26 alin.(1) lit. a) din Legea nr.50/1991, trimit la dispozi?iile art.3, cu excep?ia celor prevazute la lit. b), c), e) si g) din lege, iar dispozi?iile art.3 lit. a) din lege trimit la excep?ia prevazuta de art.11 din acela?i act normativ.
,,Art. 26 - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
 a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), c), e) si g), de catre investitor si executant;
 Art. 3 - (1) Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:
 a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11;
c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, bransamente si racorduri la retele de utilitati, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
Art. 11 - (1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor:
    i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente.,,
Pentru considerentele expuse Tribunalul, constata ca instan?a de fond a facut o corecta apreciere a elementelor procesului verbal, sub aspectul prevederilor art.17 li ale art.16 din O.G. nr.2/2001, intrucat din descrierea faptei contraven?ionale nu se poate aprecia cu privire la modul de realizare a laturii obiective a contraven?iei.
Examinand solu?ia instan?ei de fond ?i din punct de vedere al legalita?ii, Tribunalul, constata ca in mod corect instan?a de fond a identificat, interpretat ?i aplicat normele de drept material incidente situa?iei de fapt deduse judeca?ii.
Prin urmare, in mod judicios instan?a de fond a statuat asupra faptei men?ionate in procesul verbal, obiect al plangerii astfel ca, Tribunalul constata ca procesul verbal de constatare ?i sanc?ionare nu a fost emis cu respectarea condi?iilor de forma ?i fond prevazute de lege (prezum?ia de legalitate) ?i nu reflecta in mod real starea de fapt stabilita de autoritatea emitenta (prezum?ia de veridicitate), care sunt atribuite procesului verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iei calificat ca fiind un act administrativ.
Pentru aceste considerente, Tribunalul, avand in vedere dispozi?iile art.476 alin.(1) ?i alin.(2) raportat la dispozi?iile art.479 Cod procedura civila, apreciaza ca nefondate criticile apelantului, motiv pentru care va respinge apelul ?i va pastra sentin?a instan?ei de fond, in temeiul art.480 alin.(1) teza I Cod procedura civila, ca fiind legala ?i temeinica.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017