InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

ANULARE NOTA LA PURTARE

(Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

TRIBUNALUL
Asupra cauzei de fata

Prin actiunea inregistrata la Tribunalul Sibiu  sub nr. …asa cum a fost precizata la data de  28.09.2015 (f 16) reclamantul P V, in calitate de parinte al minorei P A I, in contradictoriu cu paratul C E…. din Sibiu, a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna:
- anularea sanctiunii administrative aplicate minorei P A I de catre Consiliul profesoral la data de 10.07.2015 pentru fapta savarsita la data de 12.05.2015.
- refacerea notei la purtare a minorei la 10 (zece) pentru semestrul II al anului 2015.
Actiunea a fost legal timbrata cu 50 de lei taxa judiciara de timbru.
Motivarea actiunii.
Reclamantul sustine in esenta fapta nu a fost savarsita din vina minorei ci ca urmare a neglijentei cadrului didactic, care a parasit sala de clasa si a lasat catalogul nesupravegheat pe prima banca. Mai sustine ca fapta nu este prevazuta de actul normativ indicat de parat, respectiv de ROFUIP aprobat prin Ordinul nr. 5115/2014 iar sanctiunea aplicata, respectiv scaderea notei la purtare la 4 (patru)  este prea severa raportat la conduita anterioara a minorei si tinand cont de faptul ca aceasta fost singura care a recunoscut fapta.
Actiunea nu a fost motivata in drept.
In probatiune, reclamantul a solicitat proba cu inscrisuri.
Paratul prin intampinare  (f 20) a invocat exceptia lipsei procedurii prealabile raportat la disp. art. 193 din codul de procedura civila si art. 163 din ROFUIP, sustinand ca desi i-a fost comunicata sanctiunea la data de 15.07.2015, reclamantul nu a formulat nicio contestatie privind sanctiunea dispusa, consiliul de administratie al unitatii de invatamant nefiind sesizat in acest sens.
Pe fond, a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, sustinand ca avand in vedere starea de fapt recunoscuta de eleva si confirmata de ceilalti elevi prin declaratii, sanctiunea aplicata se impunea. In ceea ce priveste individualizarea sanctiunii, sustine ca este  atributia exclusiva a Consiliului clasei si supusa validarii Consiliului Profesoral.
In probatiune, paratul  a solicitat proba cu inscrisuri.

In drept, paratul a invocat disp. art. 205-208, art. 451-453, art. 193 din codul de procedura civila, Legea nr. 554/2004, Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
Cu privire la exceptia lipsei procedurii prealabile invocata de parat prin intampinare, instanta s-a pronuntat la termenul  de judecata din 27.11.2015 in sensul respingerii acesteia.

Examinand actele si lucrarile de la dosar, instanta retine urmatoarele.
Minora P A I nascuta la ….este eleva in clasa IX A la C E …..din Sibiu.
La data 12.05.2015 eleva P A I, in timpul pauzei dintre doua ore de curs (ambele de fizica), profitand de faptul ca dna profesoara P M a parasit sala de clasa si a lasat catalogul deschis pe prima banca, impreuna cu alti colegi a motivat mai multe absente in catalog pentru cativa din elevii participanti la curs.
Imediat dupa inceperea orei urmatoare de curs, eleva a recunoscut fapta iar apoi a sunat-o si pe dna diriginte pentru a o anunta cu privire la cele intamplate.
In sedinta din data de 10.07.2015 conform procesului verbal depus in copie la dosar (f 33) Consiliul clasei a hotarat ca eleva P A I sa fie sanctionata cu scaderea notei la purtare la 4 (patru) iar ceilalti elevi (C A, V D, I A si B E)  considerati complici si autori morali, cu scaderea notei la purtare la 8 (opt).
In cadrul sedintei din 10.07.2015 conform procesului verbal depus in copie la dosar (f 35) Consiliul Profesoral al unitatii de invatamant, in conformitate cu disp. art. 49 lit. g) si j) din ROFUIP a validat scaderea notei la purtare la 4 (patru) pentru eleva P A I si la 8 (opt) pentru ceilalti patru elevi.
Reclamantul a contestat sanctiunea aplicata fiicei sale minore, depunand contestatie in acest sens atat la C E ….. (f 5) cat si la Inspectoratul Scolar Sibiu (f 7).
Prin adresa nr. ….emisa de C E …. (f 4) i s-a adus la cunostinta reclamantului faptul ca fiica sa a fost sanctionata in urma sedintei Consiliului clasei din data de 10.07.2015 cu scaderea notei la purtare la 4 (patru) pentru semestrul II, nota fiind validata de catre Consiliul profesoral din data de  10.07.2015 conform ROFUIP aprobat prin Ordinul nr.  5115/2014.
Prin adresa nr…… emisa de C E … ca raspuns la plangerea prealabila formulata de reclamant (f 9) i s-a adus la cunostinta ca sanctiunea aplicata fiicei sale a fost stabilita in urma sedintei Consiliului clasei din data de  10.07.2015 conform art. 53 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Unitatilor de Invatamant Preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5115/2014 si a fost validata de catre Consiliul profesoral din data de 10.07.2015 conform art. 49 lit. g) si j) din acelasi Regulament.
Prin adresa nr. …..emisa de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu (f 10) ca raspuns la memoriul depus de reclamant in data de  27.07.2015 i s-a comunicat ca sanctiunea mustrare scrisa, insotita de scaderea notei la purtare aplicata fiicei sale, conform disp. art. 147 din FOFUIP aprobat prin Ordinul MEN nr. 5115/2014 a fost stabilita de Consiliul clasei si validata de Consiliul Profesoral din data de  10.07.2015.
Pentru considerentele ce vor fi mai jos expuse, prezenta actiune este in parte intemeiata.
In speta, reclamantul contesta practic hotararea Consiliului profesoral din data de 10.07.2015 prin care a fost sanctionata fiica sa minora pentru fapta savarsita de aceasta la data de  12.05.2015 mai sus mentionata.
 Starea de fapt mentionata de reclamant, asa cum a fost mai sus prezentata, nu a fost contestata de parat, existand divergenta intre parti doar in ce priveste interpretarea si aplicarea acelui ROFUIP cu referire la acea stare de fapt.
La termenul de judecata din data de 27.11.2015 instanta i-a solicitat paratului prin avocatul acestuia sa precizeze care este actul de sanctionare propriu zis, iar acesta a invederat ca nu exista un alt act inafara procesului verbal al Consiliului profesoral din data de  10.07.2015.
Instanta constata ca in procesul verbal al Consiliului profesoral din 10.07.2015 nu se face nici o referire la aplicarea unei sanctiuni administrative elevei Popa Andreea Iuliana ci doar scaderea notei la purtare.
Cu toate acestea, in adresa nr. …..comunicata de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu se mentioneaza expres ca minorei i-a fost aplicata sanctiunea mustrare scrisa insotita de scaderea notei la purtare.
In consecinta, instanta retine ca minorei i-a fost aplicata acea sanctiune administrativa insotita de scaderea notei la purtare, astfel ca va examina legalitatea aplicarii acesteia.
Dealtfel, prin precizarea depusa la data de 28.09.2015 (f 16) reclamantul a solicitat atat  anularea sanctiunii administrative aplicate fiicei sale minore cat si refacerea notei la purtare.
 Referitor la hotararea Consiliului profesoral din data de 10.07.2015, instanta retine ca aceasta este act administrativ in sensul prevazut de art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004, intrucat a fost emisa in vederea executarii in concret a Ordinului MEN nr. 5115/2014 prin care a fost aprobat ROFUIP, fiind de natura sa modifice raportul juridic al elevei PA I cu unitatea de invatamant ale carei cursuri le frecventeaza, mai exact situatia scolara a acesteia pe trimestrul II al anului 2015.
Fiind un act administrativ, potrivit principiului legalitatii si transparentei decizionale, acea hotarare trebuia sa fie motivata. Motivarea actului administrativ presupune expunerea in concret a argumentelor de fapt si de drept avute in vedere la adoptarea acestuia.
Contrar principiilor enuntate, instanta constata ca hotararea Consiliului profesoral din data de 10.07.2015 prin care s-a dispus sanctionarea elevei P A I, nu a fost deloc motivata.
Astfel, asa cum rezulta cin cuprinsul procesului verbal depus la dosar (f 36) Consiliul profesoral s-a limitat pur si simplu sa ia act de fapta elevei P A I, fara a arata in concret motivele de fapt care justifica aplicarea acelei sanctiuni sau criteriile avute in vedere la individualizarea acesteia, si fara a face vreo referire la situatia personala a elevei si la conduita anterioara a acesteia.
De asemenea, nu s-a mentionat textul de lege incalcat si in care s-ar incadra fapta pentru care s-a dispus sanctionarea si nici textul de lege care prevede sanctiunea aplicata.
Instanta constata ca doar in raspunsurile comunicate reclamantului la plangerea prealabila au fost mentionate in concret anumite articole din ROFUIP, respectiv art. 53, art. 49 lit. g) si j) si art. 147.
De asemenea, in intampinare paratul a indicat articolele din ROFUIP pe care le considera aplicabile in speta, respectiv art. 94 alin. 3, art. 138, art. 139 alin. 1 si art. 147.
Argumentele expuse de parat prin intampinare  nu pot fi luate in considerare, intrucat aceasta este ulterioara, iar motivarea actului administrativ trebuie sa se regaseasca in chiar cuprinsul acestuia, neputand fi complinita cu elemente extrinseci si ulterioare emiterii acestuia.
Cu privire la necesitatea motivarii in fapt ?i in drept, intr-o masura suficienta ?i de natura a permite exercitarea neingradita a controlului judiciar al instan?ei de judecata, I.C.C.J.  prin Decizia nr. 1580/11.04.2008 a statuat urmatoarele: puterea discre?ionara conferita unei autorita?i nu poate fi privita, intr-un stat de drept, ca o putere absoluta ?i fara limite, caci exercitarea dreptului de apreciere prin incalcarea drepturilor ?i liberta?ilor fundamentale ale ceta?enilor prevazute de Constitu?ie, ori de lege, constituie exces de putere, in contextul in care Constitu?ia Romaniei prevede in art. 31 alin. 2 obliga?ia autorita?ilor publice de a asigura informarea corecta a ceta?eanului asupra treburilor publice, dar ?i asupra problemelor de interes personal. Prin urmare, orice decizie de natura a produce efecte privind drepturile ?i liberta?ile fundamentale trebuie motivata nu doar din perspectiva competen?ei de a emite acel act, ci ?i din perspectiva posibilita?ii persoanei ?i a societa?ii de a aprecia asupra legalita?ii masurii, respectiv asupra respectarii grani?elor dintre puterea discre?ionara ?i arbitrariu. A accepta teza potrivit careia autoritatea nu trebuie sa-?i motiveze deciziile echivaleaza cu golirea de con?inut a esen?ei democra?iei ?i a statului de drept bazat pe principiul legalita?ii. 
In lipsa motivarii explicite a actului administrativ, posibilitatea atacarii in justi?ie a actului respectiv este iluzorie, intrucat judecatorul nu poate specula asupra motivelor care au determinat autoritatea administrativa sa ia o anumita masura lipsind de orice eficien?a controlul judecatoresc al actelor administrative. Motivarea reprezinta o obliga?ie generala, aplicabila oricarui act administrativ, ea reprezinta o condi?ie de legalitate externa a actului, care face obiectul unei aprecieri in concreto, dupa natura acestuia ?i contextul adoptarii sale, iar obiectivul sau este prezentarea intr-un mod clar ?i neechivoc a ra?ionamentului institu?iei emitente a actului.
De asemenea in jurispruden?a comunitara s-a re?inut ca motivarea trebuie sa fie adecvata actului emis ?i trebuie sa prezinte de o maniera clara ?i neechivoca algoritmul urmat de institu?ia care a adoptat masura atacata, astfel incat sa li se permita persoanelor vizate sa stabileasca motivarea masurilor ?i, de asemenea, sa permita cur?ilor comunitare competente sa efectueze revizuirea actului (cauza C - 367/1995) ?i astfel cum a decis Curtea Europeana de Justi?ie, amploarea ?i detalierea motivarii depind de natura actului adoptat, iar cerin?ele pe care trebuie sa le indeplineasca motivarea depind de circumstan?ele fiecarui caz, o motivare insuficienta, sau gre?ita, este considerata a fi echivalenta cu o lipsa a motivarii actelor, mai mult decat atat, insuficien?a motivarii sau nemotivarea atrage nulitatea sau nevalabilitatea actelor comunitare (cauza C - 41/1969).
Instanta constata ca obligatiile pe care le au elevii din invatamantul preuniversitar sunt foarte numeroase, acestea fiind prevazute in Sectiunea a 2 a din ROFUIP la art. 137-142.
In conditiile in care prin actul de sanctionare, organul abilitat in acest sens, nu a facut incadrarea juridica a faptei disciplinare savarsite de eleva sanctionata, instanta se afla in imposibilitatea de a verifica legalitatea sanctiunii aplicate.
De asemenea, instanta nu se poate substitui organului administrativ care a adoptat acea hotarare, in sensul de a proceda ea insasi la incadrarea faptei,  instanta avand doar atributul de a verifica legalitatea actului administrativ contestat.
Intrucat hotararea prin care a fost aplicata sanctiunea administrativa nu a fost motivata, se impune anularea acesteia.
Referitor la sanctiunile ce pot fi aplicate elevilor pentru fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, instanta constata ca acestea sunt prevazute la art. 147 alin. 2 din ROFUIP si sunt urmatoarele:
a) observatia;
b) avertismentul;
c) mustrare scrisa;
d) retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesional;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinara la o clasa paralela, din aceeasi unitate de invatamant sau la o alta unitate de invatamant;
g) preavizul de exmatriculare;
h) exmatricularea.
In ceea ce priveste scaderea notei la purtare, din coroborarea disp. art. 147 cu art. 160 din ROFUIP, instanta retine ca aceasta nu reprezinta o sanctiune ci o masura complementara ce poate fi doar asociata uneia din sanctiunile mai sus mentionate.
Din economia disp. art. 163 din ROFUIP reiese ca doar sanctiunile prevazute la art. 147 pot fi contestate, nu si masura complementara privind scaderea notei la purtare.
Imposibilitatea contestarii notei la purtare se explica prin aceea ca stabilirea acesteia respectiva  reprezinta o chestiune de apreciere, ce apartine Consiliului clasei, caruia nu i se poate substitui instanta de judecata.
Astfel, potrivit disp. art. 53 lit. c) din ROFUIP: Consiliul clasei stabileste notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, in functie de comportamentul acestora in unitatea de invatamant preuniversitar si in afara acesteia, si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decat 7,00.
Procedura de anulare a notei la purtare scazute este reglementata de art. 160 din ROFUIP in conformitate cu care:
 (1) Masura complementara privind scaderea notei la purtare asociata uneia dintre sanctiunile mentionate la articolele 150-152 se poate anula daca elevul sanctionat dovedeste un comportament ireprosabil, pana la incheierea semestrului/anului scolar.
(2) Anularea, in conditiile stabilite la alin. (1), a masurii privind scaderea notei la purtare, se aproba de autoritatea care a aplicat sanctiunea.
Avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse, in baza disp. art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 actiunea va fi in parte admisa si in consecinta se va dispune anularea  sanctiunii administrative constand in „mustrare scrisa” aplicata minorei P A I pentru fapta savarsita la data de 12.05.2015 iar actiunea impotriva masurii complementare a scaderii notei la purtare aplicata minorei va fi respinsa ca inadmisibila.
Intrucat actiunea a fost admisa in parte, ambele parti fiind in culpa procesuala, potrivit disp. art. 453 alin. 2 din codul de procedura civila, instanta va compensa in intregime  cheltuielile de judecata solicitate de fiecare.
Potrivit disp. art. 490 alin. 1 din N.C.P.C. recursul si motivele de recurs se vor depune, sub sanctiunea nulitatii, la instanta a carei hotarare se ataca, respectiv la Tribunalul Sibiu.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017