Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

ANULARE ACT ADMINISTRATIV

(Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

       1. Circumstan?ele cauzei
1.1 Reclamanta S.C. A. T. S.R.L., prin actiunea in contencios administrativ inregistrata la data de 30 decembrie 2013, a chemat in judecata pe parata Agentia de Plati ?i Interven?ie pentru Agricultura (APIA) – Centrul judetean Sibiu solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna:
- anularea Deciziei nr…./12.11.2013 de solutionare a contestatiei nr…/ 04.11. 2013, formulata de reclamanta, identificata cu RO …, prin care s-a respins contestatia formulata impotriva procesului verbal nr…./10.10.2013 ?i,
- anularea procesului verbal de constatare a neregulilor ?i de stabilire  a crean?elor bugetare nr…./10.10.2013, intocmit de reprezentan?ii A.P.I.A. cu,
- obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
2 Cadrul juridic
2.1 Reclamanta a invocat prevederile art.8 din Legea nr.554/2004, modificata, art.453 din Cod procedura civila.
2.2 Parata a invocat dispozi?iile art.205 ?i urmatoarele Cod procedura civila, Codul de procedura fiscala, O.U.G. nr.66/2011, O.U.G. nr.125/2006, Regulamentul Comisiei (CE) nr.1973/2004, Regulamentul Comisiei (CE) nr.1782/2003, Regulamentul Comisiei (CE) nr.796/2004 ?i Regulamentul Comisiei (CE) nr.1122/2009.
3. Argumentele par?ilor
3.1 In motivarea ac?iunii reclamanta a aratat ca, prin procesul verbal de constatare a neregulilor ?i de stabilire a crean?elor bugetare incheiat la data de 10.10.2013, privind cererile de plata  pentru schemele de sprijin pe suprafa?a ?i pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agro-mediu ?i zone defavorizate in anul 2008, s-au re?inut neconformita?i cu privire la suprafe?ele declarate ?i constatate la controlul pe teren pentru parcelele 13, 14 ?i 31, stabilind in sarcina sa obliga?ia de restituire a sumei incasata necuvenit in cuantum total de 22.588,62 lei.
3.1.1 Reclamanta sus?ine ca, parata nu men?ioneaza ziua ?i luna din anul 2010 cand a avut loc controlul in teren, faptul ca procesele verbale de constatare a neregulilor au fost incheiate cu depa?irea termenului de 3 ani, fiind aplicabile dispozi?iile procedurale privind prescrip?ia.
3.1.2 Reclamanta sus?ine nelegalitatea procesului verbal de constare sub aspectul criteriului de motivare a actului administrativ emis aratand ca acesta nu este motivat in drept,  in lipsa indicarii actelor normative care reglementeaza criteriile speciale de eligibilitate pretins incalcate:
- neprecizarea actului normativ care prevede sanc?iunile aplicate,
- neindicarea sanc?iunilor concrete aplicate, in condi?iile in care exista un sistem sanc?ionator complex ?i diferen?iat;
- nerealizarea circumstan?ieri impusa de prevederile Ordinului MADR nr.75/2010, sub aspectul individualizarii sanc?iunilor aplicate ?i,
- neindicarea modului de calcul al sumelor care s-au stabilit cu titlu de sanc?iune.
3.1.3 Reclamanta sus?ine ca nu sunt indeplinite condi?iile prevazute de normativul special pentru aplicarea sanc?iunilor pentru neindeplinirea condi?iilor de acordare de pla?i:
1- in cadrul schemei de plata unica pe suprafa?a (SAPS), reglementata de dispozi?iile O.U.G. nr.125/2006;
2- in cadrul masurilor 211 Sprijin pentru zona montana defavorizata ?i 212 Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana, reglementata de dispozi?iile H.G. nr.224/2008;
3- in cadrul masurilor 214 Pla?i de agro-mediu, reglementata de dispozi?iile H.G. nr.224/2008;
3.1.4 Reclamanta invoca lipsa dovezilor care au constituit temei al stabilirii suprafe?ei neconforme a parcelelor, lipsa de opozabilitate a har?ii intocmite de reprezentantul A.P.I.A., la prima identificare, in condi?iile in care aceasta harta nu a fost comunicata ?i nu se poate verifica suprapunerea peste parcelele topografice inscrise in cartea funciara sau daca aceasta se fundamenteaza pe sistemul blocuri fizice, fiind incalcate astfel dispozi?iile art.7 alin.(3) din O.U.G. nr.125/2006, precum ?i dispozi?iile anexei 1 din Ordinul nr.75/2010, sub aspectul individualizarii sanc?iunilor.
3.2 Parata Agentia pentru Interventii si Plati pentru Agricultura – Centrul judetean Sibiu a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata aratand ca, in ceea ce prive?te decizia de solu?ionare a contesta?iei la procesul verbal de constatare a neregulilor ?i de stabilire a crean?elor bugetare, acestea au fost emise cu respectarea dispozi?iilor art.50 alin.(1) din O.U.G. nr.66/2011, re?inandu-se nerespectarea angajamentului de agro-mediu, pe o perioada de 5 ani cu reclamanta.
3.2.2 Parata a aratat ca, reclamanta a fost selectata la controlul clasic pe teren in campania 2012 iar in urma controlului parcela nr… din BF (bloc fizic) - .., in suprafa?a declarata de 23,20 ha, a fost gasita in suprafa?a de 21,11 ha, parcela nr… din BF (bloc fizic) - .., in suprafa?a declarata de 41,80 ha a fost gasita in suprafa?a de 38,34 ha ?i parcela nr…, care a fost declarata in suprafa?a de 13,79 ha a fost gasita in suprafa?a de 12,94 ha, fa?a de declara?ia depusa in campania din 2011, astfel ca sumele acordate necuvenit se recupereaza.
3.2.3 Parata a aratat ca, urmare a nerespectarii angajamentului, prin procesul verbal incheiat s-a stabilit sumele incasate necuvenit, fiind respectate dispozi?iile Regulamentelor CE nr.796/2004 ?i nr.1122/2009 ?i ale art.12 ind.1 din O.U.G. nr.125/2006 aprobata prin Legea nr.139/2007.
3.3 Reclamanta, prin raspunsul la intampinare din data de 1 septembrie 2014, a aratat ca parata nu a raspuns criticilor de nelegalitate invocate, context in care in?elege sa-?i men?ina argumenta?ia din ac?iunea introductiva.
3.4 Parata prin completarea de intampinare a aratat ca sub aspectul criticii privind nemotivarea argumentele reclamantei sunt nefondate in condi?iile in care accesarea cererii de plata a fost aprobata anual prin ordin al ministrului agriculturii, structurat pe scheme de plata ?i insu?ite de fermier la data depunerii cererii de sprijin (SAPS, ZMD sau Masuri de dezvoltare rurala), asumate de reprezentantul legal al reclamatei, prin semnatura sa.
3.4.1 Parata a aratat ca, urmare a accesari masurilor de agro-mediu, reclamanta s-a angajat prin semnarea angajamentului, sa respecte anumite cerin?e pe o perioada de 5 ani, conform anexei 1, care stabile?te ca ?i condi?ii specifice de eligibilitate men?inerea parcelei in acela?i loc ?i suprafa?a declarata ini?ial pe o perioada de 5 ani, condi?ii cumulative.
3.4.2 Parata a aratat ca, depunerea cererii unice de plata ?i/sau schi?area parcelei pe harta se face prin IPA - Online, semnata ?i insu?ita de reprezentantul legal, principiul in acordarea pla?ilor pe suprafa?a fiind increderea pana la proba contrara, pe baza declara?iilor pe proprie raspundere al fermierilor.
4. Aprecierea Tribunalului
4.1 Reclamanta, prin ac?iunea formulata a investit instan?a cu o ac?iune in anularea Deciziei nr…/12.11.2013, de solutionare a contestatiei inregistrate sub nr…/04.11. 2013, prin care parata a respins contestatia formulata impotriva procesului verbal nr…./10.10. 2013, cu consecin?a exonerarii de la plata sumei de 22.588,62 lei, cu majorari de intarziere, pentru nerespectarea cerin?elor asumate prin angajamentul de continuare a activita?ii agricole o perioada de 5 ani, cu privire la parcela nr.13, parcela nr.14 ?i parcela nr.31.
4.1.1 Potrivit sustinerilor partilor reclamanta, identificata la A.P.I.A. cu RO .. a solicitat, pentru campania din 2012, conform cererii depuse la..2011, sub nr. SAPS SB-…?i a declara?iilor de suprafa?a - 2011 depuse prin IPA - Online, sprijin pentru suprafa?a de 413,47 ha (filele 61 - 62).
 4.1.2 Din cuprinsul declara?iei de suprafa?a din….2011 (fila 62), se constata ca pentru parcela nr… din BF (bloc fizic) -.., suprafa?a declarata a fost de 23,20 ha (pozi?ia 9), pentru parcela nr… din BF (bloc fizic) - …, suprafa?a declarata a fost de 41,80 ha (pozi?ia 10) ?i parcela nr… din BF (bloc fizic) - …, suprafa?a declarata  a fost de 13,79 ha.
 4.1.2.1 Reprezentantul reclamantei a semnat la momentul depunerii declara?iilor alaturi de func?ionarul A.P.I.A., declara?iile de conformitate, de instructaj cu privire la schemele ?i masurile cu privire la care a solicitat sprijin ?i declara?ia privind acordul de digitizare a parcelelor, in aplica?ia IPA-online ?i a datelor din declara?ia de suprafa?a (filele 63, 64).
4.1.3 La data de …2012 sub nr…., s-a intocmit procesul verbal de constatare de catre comisia investita prin decizia nr…/30.08.2013 a Directorului executiv a Centrului judetean A.P.I.A. Sibiu (fila 77 ?i fila 62), care a stabilit ca dosarul reclamantei, inregistrat la parata cu RO …, devine neeligibil pentru plata, ca urmare a verificarii efectuarii pla?ilor in cadrul schemelor de sprijin pentru suprafa?a aferenta anilor 2008 - 2011, in vederea stabilirii realita?ii, legalita?ii, conformita?ii cheltuielilor cu regulamentele na?ionale ?i comunitare, conform Notei de fundamentare nr…../06.12.2012 (filele 73, 74).
4.1.3.1 Prin acest proces verbal s-a re?inut, ca urmare a verificarilor efectuate ca, din anul 2008 s-au constatat neconformita?i cu parcela nr…. din BF (bloc fizic) - …, in suprafa?a declarata de 23,20 ha, care a fost identificata in suprafa?a de 21,11 ha, cu parcela nr…. din BF (bloc fizic) - …., in suprafa?a declarata de 41,80 ha, care a fost identificata in suprafa?a de 38,34 ha ?i parcela nr…., care a fost declarata in suprafa?a de 13,79 ha ?i a fost identificata in suprafa?a de 12,94 ha, neconformita?i care duc la restituirea sumelor incasate necuvenit pe campaniile anterioare controlului ?i care trebuie recuperate (filele 73, 74, 76 - 87).
4.1.3.2 Impotriva acestui proces verbal reclamanta a formulat la data de ..2013, contestatia inregistrata sub nr…. (fila 18), aratand ca aceste diferen?e nu apar din culpa fermierului ci din culpa A.P.I.A., care in urma actualizarii bazei de  date a rezultat o imagine noua.
4.1.3.3 Prin decizia nr… din ...2013, parata a respins contestatia, apreciind ca, urmare a controlului clasic pe teren au fost gasite suprafe?e mai mici decat cele declarate in campania 2011 ?i campania 2012, ceea ce a determinat propunerea dosarului de pla?i necuvenite pentru toate campaniile anterioare, pentru schemele solicitate in declara?ie ?i recuperarea sumelor atribuite necuvenit, pentru parcelele cu o suprafa?a de 6,40 ha, gasite neconforme, apreciind ca sanc?iunea se calculeaza pentru dublul diferen?ei din suprafa?a determinata (file 12 -14).
4.2 Argumentul reclamantei privind nelegalitatea procesului verbal nr…./ ….2013, prin prisma  lipsei motivarii in drept nu poate fi primit avand in vedere ca parata, prin echipa de control, desemnata cu respectarea dispozi?iilor legale, a indicat motivul de fapt la punctul 5 iar la punctul 6 a indicat temeiul de drept (fila 16) iar prin decizia nr…/ 12.11.2013, a raspuns tuturor argumentelor din contesta?ie, concluzionand in ceea ce prive?te demersul de recuperarea a sumei achitate pentru suprafa?a de 6,40 ha, neconforma, identificata pe teren, pentru campaniile din 2008 - 2011, nerespectarea criteriului privind men?inerea loca?iilor parcelelor declarate la data solicitarii de accesare a programului de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani.
 4.3 In ceea ce prive?te argumentul reclamantei cu privire la faptul ca diferen?a nu este din culpa fermierului ci din culpa A.P.I.A., care a actualizat baza de date, rezultand o imagine noua, nu poate fi privita decat ca o simpla afirma?ie, in condi?iile in care reducerea suprafe?ei declarata, nu rezulta exclusiv ca urmare a modificarii metodei de masurare a parcelelor in cauza. Reclamanta nu a facut dovada ca, sistemul de identificare a parcelelor, prin digitizarea acestora, in aplica?ia IPA-online, a avut drept consecin?a o reducerea a suprafe?ei agricole, care ar permite a se activa drepturile acesteia de plata.
4.3.1 Din interpretarea dispozi?iilor art.14 primul paragraf, art.15 alin.(1) lit. a) - f), art.20 alin.(1) ?i alin.(2), art.29 alin.(3) ?i art.146 alin.(2) din Regulamentul (CE) nr.73/ 2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009,  a dispozi?iilor art.2 punctele 22 ?i 26, art.23 alin.(1), art.24 alin.(1) lit. c) ?i alin.(2), art.26 alin.(1), art.27 alin.(1) ?i alin.(3), art.29 ?i art.32 alin.(1) lit. a) ?i lit. b) din Regulamentul nr.796/2004 (care a fost abrogat de la 01.01.2010 prin Regulamentul nr.1122/2009 al Comisiei din 30.11.2009 se stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr73/2009) ?i a art.32 - 35, art.54, art.58 ?i art.60 din Regulamentul nr.1122/2009 se constata ca autoritatea competenta parata a procedat la constatarea inexactita?ilor in declara?ia reclamantei urmand procedurile administrative adecvate inclusiv prin controlul la fa?a locului.
 4.4 Prin urmare, controlul incruci?at automatizat ?i inspec?ia pe teren a permis paratei sa verifice eligibilitatea ajutorului pentru parcelele declarate in cererea de plata astfel ca in conformitate cu prevederile art.8, raportat la prevederile art.80, art.81 ?i ale art.86 din Regulamentul nr.1122/2009 al Comisiei din 30.11.2009, ale art.7 ?i ale art.12 ind.1 din O.U.G. nr.125/2006, raportat la prevederile O.U.G. nr.66/2011 ?i ale H.G. nr.875/2011, reclamanta are obligatia de a returna sumele incasate, majorate cu dobanda prevazuta de legislatia fiscala.
4.4.4  Pe cale de consecin?a,  Tribunalul, in temeiul dispozi?iilor art.51 raportat la prevederile art.21 alin.(19) din O.U.G. nr.66/2011, urmeaza a respinge ac?iunea formulata de reclamanta in ceea ce prive?te anularea Deciziei nr…/12.11.2013 de solutionare a contestatiei nr…./04.11. 2013, prin care s-a respins contestatia formulata impotriva procesului verbal nr…./10.10.2013.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017