InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bucuresti

Fond funciar

(Hotarare nr. **** din data de 27.07.2017 pronuntata de Tribunalul Bucuresti)

Domeniu Despagubiri, penalitati; Fondul funciar | Dosare Tribunalul Bucuresti | Jurisprudenta Tribunalul Bucuresti

R O M A N I A
TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A III-A CIVILA
Dosar nr. ................. Sentinta civila nr. .............
Sedinta publica din data de 13 iunie 2017
Instanta constituita din:
Presedinte:
Grefier: 


Pe rol se afla pronun?area asupra cererii de chemare in judecata formulata de reclamantii ................. in contradictoriu cu parata COMISIA NATIONALA pentru COMPENSAREA  IMOBILELOR, avand ca obiect fond funciar - Legea nr.165/2013.
Dezbaterile si sustinerile orale ale partilor au avut loc la termenul de judecata din 15.05.2017, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acel termen, care face parte din prezenta sentinta, cand, tribunalul avand nevoie de timp pentru a delibera, dar si pentru a da posibilitate partilor sa depuna la dosar concluzii scrise, a amanat pronuntarea pentru data de 30.05.2017, respectiv la data de 13.06.2017, cand a hotarat urmatoarele:
TRIBUNALUL,
Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sec?ia a III-a Civila, la data de ................. , sub nr. .............. , reclaman?ii contestatoare ..................... in contradictoriu cu parata intimata COMISIA NATIONALA pentru COMPENSAREA IMOBILELOR-CNCI, au formulat contesta?ie impotriva Deciziei de invalidare nr. ........ din ............ , solicitand anularea deciziei ?i acordarea de masuri reparatorii, in condi?iile legii, pentru imobilul teren in suprafa?a de ..........  ha, situat in ................ , ce a apar?inut autorului lor, ................ , cu cheltuieli de judecata.
In motivare, reclaman?ii au aratat ca sunt mo?tenitorii defunctului ........... , conform Certificatului de Mo?tenitor nr. ........... emis de BNPA .............. . Autorul lor a de?inut in proprietate, pana in anul 1949, printre altele, o suprafa?a de .......... ha. teren agricol pe raza localita?ii ................ .
Au sus?inut reclaman?ii ca, in anul 1949, a fost considerat mo?ier ?i stramutat, impreuna cu familia, la ............... , unde a avut domiciliu obligatoriu pana in 1954, conform adresei eliberate de Ministerul de Interne nr. ............. , averea fiindu-i confiscata, cum rezulta din adeverin?a nr. ................ eliberata de Arhivele Statului Filiala .......... . Suprafa?a de teren i pozi?ionarea acesteia rezulta din formularul de inventariere ?i evaluare a patrimoniului in care sunt men?ionate cele ........ ha. ?i pozi?ionarea acesteia in sat, la mai pu?in de 1 km. de re?edin?a familiei, la data na?ionalizarii acesta fiind pe ................ .
Reclaman?ii au mai aratat ca, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 18/1991, autorul lor a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafe?ele expropriate abuziv, la Primaria .......... . Primaria i-a comunicat ca toate terenurile familiei ......... au fost preluate de Gospodaria Agricola de Stat ........... , cererile fiind transmise Primariei .............. .
Pentru ........... ha. din cele .......... ha. au fost emise 4 titluri de proprietate, iar pentru diferen?a de ............ ha., ce face obiectul prezentei cereri, prin hotarari ale Comisiei Jude?ene s-a dispus acordarea de despagubiri, prin inscrierea terenului la pozi?ia 64 din anexa 39 a Regulamentului aprobat prin HG nr. 1172/2001, dosarul fiind trimis la ANRP pentru validarea hotararii, dosarul fiind inregistrat sub nr. ....................... .
Au sus?inut, in continuare, ca, prin adresa nr. .............. au fost solicitate alte inscrisuri, pentru completarea dosarului administrativ, inscrisurile necesare ?i explica?iile suplimentare fiind transmise acestei institu?ii la 14.10.2015. De asemenea, a aratat ca nu exista planuri ori alte inscrisuri din care sa rezulte exact amplasamentul terenului de ............ ha., precizandu-se, de catre autorita?ile locale, ca terenul este arabil, in extravilanul ora?ului ............. , precum ?i faptul ca nu exista rezerva de teren la nivelul UAT ............... .
Reclamantii au invederat ca singurul motiv de invalidare a Hotararii Comisiei Jude?ene ........... , men?ionat in decizia contestata, este acela ca nu s-a putut stabili dreptul de proprietate asupra suprafe?ei reconstituite dupa autor, intrucat lipsesc atat actele translative de proprietate, cartile funciare, cat ?i filele de registru agricol din perioada de referin?a legala.
Contrar acestor men?iuni, reclaman?ii au aratat ca au facut dovada proprieta?ii, a faptului ca terenul a fost preluat de stat abuziv, precum ?i faptul ca, din totalul de ............. de ha. li s-au reconstituit deja ............ ha. Au mai aratat ca, potrivit art. 11 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, dovada suprafe?ei de teren adusa in cooperativa agricola se face cu inscrisuri, precum ?i orice alte probe, inclusiv declara?ii de martori, astfel ca adeverin?ele men?ionate in contesta?ie fac dovada deplina cu privire la dovada proprieta?ii ?i a preluarii terenurilor.
In drept, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 165/2013, art. 198, art. 453 din Codul de procedura civila.
In dovedire au solicitat proba cu inscrisuri (filele 10-40 vol. I) ?i expertiza tehnica imobiliara pentru incadrarea in zona a vechiului amplasament al imobilului.
La data de .......... , parata a formulat intampinare (filele ............ ), prin care a invocat excep?ia tardivita?ii contesta?iei, iar pe fond a solicitat respingerea ac?iunii, ca neintemeiata.
In motivarea excep?iei, parata a aratat ca, potrivit dovezilor de comunicare, decizia a fost comunicata in perioada ............ - ................. , iar cererea de chemare in judecata a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Bucure?ti la ............... , cu depa?irea termenului de 30 de zile de la comunicare, prevazut de art. 35 din Legea nr. 165/2013.
Pe fondul contesta?iei, parata a aratat, in esen?a, ca dupa perioada de suspendare prevazuta de OG nr. 4/2012 a intrat in vigoare Legea nr. 165/2013, aplicabila ?i in cauza de fa?a, conform art. 4. Actul normativ a abrogat Titlul VII al Legii nr. 247/2005, fiind reglementata o noua procedura privind solu?ionarea dosarelor de despagubire. De asemenea, s-a infiin?at institu?ia parata care, potrivit art. 17 alin. 1, lit. a, b, valideaza sau invalideaza, in tot sau in parte deciziile care contin propunere de acordare de masuri reparatorii, iar potrivit art. 21 alin. 5 se procedeaza la verificarea dosarelor din punctul de vedere al existen?ei dreptului persoanei care se considera indrepta?ita la masuri reparatorii, iar potrivit art. 21 alin. 6 se face evaluarea masurilor reparatorii.
A mai aratat ca, prin Decizia nr. 686/2014, Curtea Constitu?ionala a statuat ca dispozi?iile art. 17 alin. 1 lit. a ?i b, art. 21 alin. 5 ?i 8 sunt constitu?ionale in masura in care nu se aplica deciziilor/dispozi?iilor emise in executarea unor hotarari judecatore?ti prin care s-a pronun?at in mod definitiv/irevocabil asupra calita?ii de persoana indrepta?ita ?i asupra intinderii dreptului de proprietate, ori in cauza nu exista o asemenea hotarare judecatoreasca.
Parata a sus?inut ca dosarul nu era complet ?i a cerut petentului sa completeze dosarul. Ulterior, fiind informat ca acesta a decedat, au fost comunicate numele mo?tenitorilor ?i li s-a cerut atat acestora cat ?i autoritatilor locale completarea dosarului cu inscrisuri care sa dovedeasca dreptul de proprietate ?i actele care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate pentru terenurile reconstituite. A aratat ca nu au fost depuse inscrisurile solicitate, iar in baza inscrisurilor existente la dosar nu se poate stabili dreptul de proprietate, intrucat peten?ii solicita sa se constate existen?a acestui drept pe baza unei xerocopii de pe foaia de inventariere ?i evaluare a patrimoniului, situa?ia nominala a terenurilor expropriate conform Deciziei Ministeriale din 1949, iar dovada preluarii de catre stat cucu adresa emisa de Ministerul de Interne, Direc?ia Generala a Arhivelor Statului .......... ?i copie de pe situa?ia nominala a terenurilor expropriate men?ionata anterior. La dosar se afla ?i titlurile de proprietate prin care a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra a ............. ha. teren.
In ceea ce prive?te persoanele indrepta?ite, a luat act ca autorul ............. , persoana inscrisa in anexa de despagubire, a decedat, precum ?i faptul ca, in temeiul Certificatului de Mo?tenitor nr. ......... , contestatorii sunt mo?tenitorii lui de cuius.
A aratat ca decizia contestata este temeinica ?i legala intrucat in cauza nu s-a putut stabili dreptul de proprietate asupra suprafe?ei reconstituite dupa autor, lipsind actele juridice translative de proprietate, carti funciare, file din registrul agricol.
In drept, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005, Legea nr. 165/2013, Legea nr. 368/2013, art. 205-208 din Codul de procedura civila.
Prin raspunsul la intampinare (filele ......... vol. I), reclaman?ii au solicitat respingerea excep?iei tardivita?ii, intrucat contesta?ia a fost depusa la po?ta, in termen legal, cum rezulta din ?tampila po?tei pe plic.
Pe fond au sus?inut ca intreaga intampinare este in favoarea lor, intrucat sunt descrise toate documentele depuse la dosar, care fac dovada proprieta?ii, iar respingerea data prin decizia de invalidare este una pur formala. Au aratat ?i faptul ca in .......... nu au existat car?i funciare, de?i nu puteau fi depuse asemenea inscrisuri. De asemenea, au aratat ca, la stabilirea domiciliului for?at, intreaga familie a fost scoasa cu for?a din locuin?a, fara a li se permite sa ia obiecte personale ?i, cu atat mai pu?in, titluri de proprietate, insa dovada dreptului de proprietate a fost facuta cu acte emanate de la institu?iile de stat.
Prin incheierea de sedinta din 07.11.2016 instan?a a respins excep?ia tardivita?ii, ca neintemeiata (fila ........... vol. I).
La solicitarea instan?ei s-a depus dosarul administrativ.
Tribunalul a incuviin?at proba cu inscrisuri in cadrul careia au fost depuse cele men?ionate, precum ?i copie legalizata de pe formularul de inventariere a patrimoniului, precum ?i expertiza topografica, fiind desemnat in cauza expert ................. (filele ............. vol. II). Expertul a comunicat, la data de 04.04.2017 ca, in raport de actele de la dosar, in lipsa planurilor din perioada 1945-1950 nu poate fi efectuata o expertiza de identificare pentru .......... ha de teren (fila ........ vol. II), motiv pentru care instan?a a revenit asupra administrarii probei cu expertiza.
Analizand actele ?i lucrarile dosarului, tribunalul re?ine urmatoarele:
La data de 08.03.1991 a fost inregistrata cererea formulata de ........... , prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul proprietatea sa, aratand ca a de?inut ......... de ha., teren care a fost preluat de stat, in IAS, el fiind deportat prin Decizia nr. ........... (fila ...... vol. I). De asemenea, ............ a dat declara?ie pe proprie raspundere cu privire la suprafa?a de teren (fila ........ vol. I).
Din adresele nr. ........../13.12.1990, nr. ............/18.04.1001 emise de Ministerul de Interne, se re?ine ca .............. , din .............. , a avut stabilit domiciliu obligatoriu in ............. , conform Deciziei M.A.I. nr. ....... /01.03.1949, pe motiv ca a fost chiabur. Restric?iile domiciliare au fost ridicate la 04.04.1954, conform procesului-verbal nr. ........ /1954 (filele ............, .............. vol. I).
Din adresa nr. ......... /12.03.1991 eliberata de Arhivele Statului ............. se re?ine ca in 1949, lui ................. i s-au expropriat .............. ha, impreuna cu inventarul viu ?i mort, fara a fi nominalizat (filele ................ vol. I), iar din lista inaintata de Arhivele Na?ionale la 16.02.2016 a rezultat ca petentul figura expropriat cu ............... ha, defalcat pe categorii de folosin?a (filele ............., ............ vol. I). Din adresa eliberata la data de 22.10.2014 de Arhivele Na?ionale – formular de inventariere a patrimoniului filele 82-90 din dosar nr. ............ , rezulta ca lui .............. i-a fost expropriat conform Deciziei Ministeriale din 1949, suprafa?a de ......... ha (filele ........... vol. I). Acest teren se regase?te ?i in formularul pentru evaluarea ?i inventarierea patrimoniului, figurand cu ............ ha. teren agricol (filele .............. vol. I).
Tribunalul re?ine ?i faptul ca Primaria ............ nu de?ine registre sau har?i/planuri cu amplasamentele fo?tilor proprietari, nu de?ine, pentru perioada 1945-1950 planuri ?i nu poate preciza coordonatele actuale ale vechiului amplasament, iar in ............... nu a existat cadastru pentru acea perioada (filele .......... vol. I). Prin urmare, lipsa planurilor cadastrale, a foilor de carte funciara, a foilor de registru agricol nu este imputabila fostului proprietar, intrucat autorita?ile statului sunt cele care aveau obliga?ia de a ?ine aceste registre (registre agricole, planuri zonale) ?i eviden?e, astfel ca nu poate constituit motiv de invalidare a propunerii de acordare de despagubiri.
Din acelea?i adrese se re?ine ?i faptul ca autorita?ile locale au luat act de faptul ca ............... nu s-a inscris in CAP, terenul sau fiind preluat de stat.
Lui ................ i s-a reconstituit dreptul de proprietate, in natura, pentru suprafata totala de .................. ha., aspecte necontestat, fiind eliberate Titlul de proprietate nr. .............. /29.09.2004, nr. ................ /01.11.2002, ................... /28.03.2002 ?i nr. ................ /30.07.1996 (filele ........... vol. I).
In urma intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005, autorul reclaman?ilor a solicitat, in natura, diferen?a de teren de ................ ha (fila .............. vol. I). Avand in vedere ca nu exista rezerva de teren, conform adeverin?ei eliberata de primarie, a acceptat ?i acordarea de despagubiri, fiind cuprins in anexa 23, respectiv anexa 29 din Hotararile Comisiei Jude?ene ........... pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu propunere de acordare de despagubiri (filele ............. vol. I).
La data de 21.07.2012 a decedat .............. (fila ..........), lasand ca mo?tenitori legali ?i testamentari, pe reclaman?ii din cauza de fa?a, conform Certificatului de Mo?tenitor nr. ............ /20.12.2012 eliberat de BNPA .................. (filele ............. vol. I).
La data de 31.03.2016, pe baza Referatului pentru fundamentarea deciziei (filele ........... ), a fost emisa Decizia de invalidare nr. ........... /31.03.2016, avand in vedere ca nu s-a putut stabili dreptul de proprietate asupra suprafe?ei reconstituite dupa autor, intrucat lipsesc atat actele juridice translative de proprietate, car?ile funciare, cat ?i filele de registru agricol din perioada de referin?a legala (filele .............. ).
Cu privire la lipsa car?ilor funciare, a filelor din registru agricol, instan?a a re?inut anterior ca aceste eviden?e nu au fost ?inute de catre autorita?ile locale, pentru perioada 1945-1950, astfel ca nici reclaman?ii ?i nici autorul lor nu le-ar fi putut depune. Mai mult, s-a re?inut ca in zona ........... nu a existat publicitate imobiliara sub forma car?ilor funciare – cadastru.
In ceea ce prive?te absen?a actelor translative de proprietate, cum corect au sus?inut reclaman?ii, tribunalul constata ca, din inscrisurile men?ionate anterior, rezulta in mod cert ca intreaga avere a lui ............. a fost confiscata de stat, fiind catalogat chiabur. Este de notorietate ca pentru boieri ?i chiaburi, regimul comunist a avut aceeasi atitudine cu privire la bunurile lor – acestea au fost confiscate, expropriate in mod abuziv, vina acestora fiind tocmai aceea de a fi boieri, chiaburi. Pe langa confiscarea intregii averi, persoanele in situa?ia reclamantului au suferit ?i alte consecin?e, in cazul de fa?a fiind vorba de stabilirea unui domiciliu for?at in alta localitate decat cea de domiciliu. In aceste condi?ii, absen?a actelor translative de proprietate este deplin justificata, iar dovada proprieta?ii poate fi facuta cu orice mijloc de proba, conform art. 11 alin. 1din Legea nr. 18/1991, cum corect au aratat reclaman?ii.
Din coroborarea inscrisurilor, tribunalul re?ine ca, in 1949 autorul reclaman?ilor, chiabur, in in?elegerea regimului comunist, a fost expropriat de intreaga avere, prin Decret nr. 83/1949, „cu intregul inventar viu ?i mort”; din inventar rezulta cert ca terenul expropriat este in suprafa?a de .......... ha. teren agricol, pe diferite categorii de folosin?a. Prin urmare, categorisirea drept chiabur coroborat cu confiscarea intregii averi ?i cu fi?ele de inventariere a averii in care se men?ioneaza clar suprafa?a de ............. ha., este dovedita din inscrisuri care emana de la institu?ii de stat ?i care dovedesc ca, la data exproprierii, ...................... avea in proprietate ............ ha. teren agricol, teren care a fost confiscat, impreuna cu toate bunurile mobile, imobile, cu tot inventarul ?i trecut in Gospodarirea Comunala de Stat. In consecin?a, contrar paratei, reclaman?ii au facut dovada dreptului de proprietate asupra suprafe?ei de .............. ha., precum ?i faptul ca acest teren a trecut la stat prin Decretul 83/1949. Totodata se re?ine ca din totalul de .............. ha. au fost emise titluri de proprietate pentru suprafa?a totala de ................ ha., suprafa?a pentru care nu s-a dispus nici reconstituirea ?i nici alte masuri reparatorii este suprafa?a de ................ ha, de?i reclaman?ii sunt persoane indrepta?ite sa primeasca despagubiri (neexistand rezerva de teren la nivel local), valoarea acestora urmand a fi stabilita conform art. 21 alin. 6 ?i alin. 61 din Legea nr. 165/2013, avand in vedere ca nu exista posibilitatea stabilirii „amplasamentului sau a caracteristicilor tehnice ale imobilului”.
Pentru toate motivele expuse, instan?a va admite ac?iunea, va anula Decizia nr. ........... /31.03.2016 emisa de parata, in ceea ce priveste masura invalidarii masurii acordarii de despagubiri reclamantilor, stabilita prin Hotararea Comisiei Judetene .......... nr. .............. /15.12.2008, pentru suprafata de ............. ha teren situat pe raza orasului ................. ; va dispune paratei sa emita o noua decizie, prin care sa acorde reclamantilor masuri compensatorii, in puncte, pentru imobilul mentionat.
In temeiul art. 451-453 din Codul de procedura civila, avand in vedere cererea reclamantei, solu?ia ce se va pronun?a in cauza precum ?i dovezile existente la dosar (filele .............. vol. I), va obliga parata sa plateasca reclaman?ilor suma de ............ lei cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
Admite actiunea formulata de reclamantii ................ toti cu domiciliul ales la ............... , cu sediul in .................... , in contradictoriu cu parata COMISIA NATIONALA pentru COMPENSAREA  IMOBILELOR, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 202, sector 1, si in consecinta:
Anuleaza Decizia nr. ............. /31.03.2016 emisa de parata, in ceea ce priveste masura invalidarii masurii acordarii de despagubiri reclamantilor, stabilita prin Hotararea Comisiei Judetene ......... nr. ............ /15.12.2008, pentru suprafata de ........... ha teren situat pe raza orasului ................ .
Dispune paratei sa emita o noua decizie, prin care sa acorde reclamantilor masuri compensatorii, in puncte, pentru imobilul mentionat.
Obliga parata sa plateasca reclamantilor suma de ............. lei cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat.
Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, cererea urmand a fi depusa la Tribunalul Bucuresti.
Pronuntata in sedinta publica azi, 13 iunie 2017.
   Presedinte,                                   Grefier,
      

Red./Tehnored. jud. V.I.I.
10 ex/27.07.2017
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Despagubiri, penalitati; Fondul funciar

BANCI - Sentinta civila nr. **** din data de 05.12.2017
Fond funciar - Hotarare nr. **** din data de 27.07.2017
Obligarea la virarea soldului disponibil in contul unic de lichidare - Sentinta civila nr. **** din data de 03.07.2017
Obligare emitere act administrativ - Sentinta civila nr. **** din data de 14.10.2015
Anulare act administrativ - Sentinta civila nr. **** din data de 18.11.2016
Actiune in raspundere delictuala - Hotarare nr. **** din data de 19.05.2017
Uzucapiune - Hotarare nr. **** din data de 29.06.2017
Uzucapiune - Decizie nr. **** din data de 15.06.2017
Pretentii - Sentinta civila nr. **** din data de 18.05.2017
Granituire - Decizie nr. **** din data de 04.01.2017
Anulare act - Sentinta civila nr. **** din data de 24.10.2016
Drepturi banesti - Sentinta civila nr. **** din data de 04.03.2016
Contestatie decizie de concediere - Sentinta civila nr. **** din data de 07.09.2016
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. **** din data de 28.09.2016
Recalculare pensie - Sentinta civila nr. **** din data de 23.06.2016
Drepturi banesti - Sentinta civila nr. **** din data de 21.03.2017
Contestatie decizie de concediere - Sentinta civila nr. **** din data de 13.04.2017
NULITATE ACT JURIDIC - Sentinta civila nr. **** din data de 08.05.2017
Actiune in constatare-obligatia de a face - Decizie nr. **** din data de 27.06.2016
Obligatia de a face - Decizie nr. **** din data de 07.12.2015