InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bucuresti

Uzucapiune

(Hotarare nr. **** din data de 29.06.2017 pronuntata de Tribunalul Bucuresti)

Domeniu Proprietate privata | Dosare Tribunalul Bucuresti | Jurisprudenta Tribunalul Bucuresti

ROMANIA
TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A III-A CIVILA
DOSAR NR. ...............
DECIZIA CIVILA NR. ................
Sedinta publica din data de ..................
Tribunalul constituit din:
PRESEDINTE – ...................
JUDECATOR – .........................
GREFIER – .....................

Pe rol, se afla solutionarea apelului formulat de apelan?ii-reclaman?i ............... , impotriva sentin?ei civile nr. ................. pronun?ate de Judecatoria Sectorului 1 Bucure?ti in dosarul nr. ................... , in contradictoriu cu intima?ii-para?i Municipiul Bucure?ti prin Primar General ?i Statul Roman prin Ministerul Finan?elor Publice, avand ca obiect uzucapiune.
Dezbaterile si sustinerile orale ale partilor au avut loc in sedinta publica din data de ............. , fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acel termen care face parte integranta din prezenta decizie civila, cand tribunalul avand nevoie de timp pentru a delibera, dar si pentru a da posibilitate partilor sa depuna la dosar concluzii scrise a amanat pronuntarea pentru data de .............. , ulterior la data de ................ , cand a hotarat urmatoarele:

TRIBUNALUL

      Deliberand asupra apelului civil de fata, constata:
Prin sentinta civila nr. ........... pronuntata de Judecatoria sector 1 Bucuresti au fost dispuse urmatoarele: admiterea exceptiei lipsei calitatii procesual –pasive invocata de catre parati, respingerea  cererii de chemare in judecata formulate si modificate de catre reclamantul  ................. si reclamanta ................ in contradictoriu cu paratul MUNICIPIUL BUCURESTI, prin Primar General si cu paratul STATUL ROMAN, prin Ministerul Finantelor Publice ca fiind introdusa impotriva unor persoane fara calitate procesual – pasiva, precum si respingerea cererii reclamantilor privind acordarea cheltuielilor de judecata.
Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a constatat urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti  sub nr. .............. ,  formulata si modificata in sedinta publica din data de ......... –fila nr. ........ dosar,   reclamantul  ............... si reclamanta ..............., in contradictoriu cu paratul MUNICIPIUL BUCURESTI, prin Primar General si cu paratul STATUL ROMAN, prin Ministerul Finantelor Publice au solicitat : sa se constate dobandirea, prin uzucapiune, a terenului in suprafata de ............. m.p. situat in municipiul ................... ; sa se constate dobandirea, prin accesiune, a constructiilor edificate pe acest teren .
In motivare, in esenta, reclamantii au aratat ca,  in anul 1964, prin dovada nr. ............ ,  reclamantul initial  .................. a primit in schimbul terenului arabil in suprafata de .......... ha situat in ................. , terenul in suprafata de ....... ha situat in ............... detinuta de ................. .
Din adresa nr. ................. emisa de ........................ rezulta atat atribuirea de ............ ha din ................ , catre .............. , dar si atribuirea unei suprafete similare, fara a fi indicat un numar, catre numitul ............. .
 Reclamantii au mai aratat ca pe acel teren de pe strada ............... , in acelasi an/1964, reclamantii au edificat o constructie din caramida, sens in care li s-a deschis rol fiscal si din acel an au achitat toate  impozitele aferente. Parcela atribuita reclamantilor a fost impusa la Administratia Financiara sub adresa ................ , iar cea a vecinului .............. , sub adresa ................ . Au existat o serie de inadvertente privind numarul postal, imobilul figurand fie sub nr. ......... , fie sub nr. 1............ . Desi la nivelul anului 1964, in evidentele fiscale, la nr. .......... ,  figura .............. , la nivelul anului 2010, la acest numar postal nu figura inscrisa nicio persoana. Potrivit certificatului de atestare fiscala /14.05.2014, imobilul  de la nr. .......... figureaza pe numele numitului ............. .
Prin sentinta civila nr. ......... pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. .................. , s-a constatat dreptul de proprietate, prin uzucapiune, asupra terenului in suprafata de ............. m.p. si constructiile ridicate pe acesta si s-a constatat ca imobilul din ............ , nu-i mai apartine in prezent lui ............ , ci are ca proprietar adjudecatar pe ............ .
De asemenea, reclamantii au mentionat ca paratii au calitate procesual pasiva in prezentul litigiu intrucat potrivit art. 1203 din vechiul Cod civil, bunul este asimilat unui res nullius, nu a fost identificata nicio persoana care ar fi avut proprietatea imobilului ori mostenitorii acesteia, invocandu-se si disp. art. 25 din Legea nr.213/1998.
In drept, nu s-au invocat dispozitii legale, altele decat cele mentionate in cuprinsul cererii .
Paratul  MUNICIPIUL BUCURESTI, prin Primar General,  legal citat si cu un exemplar al cererii de chemare in judecata,  au formulat si depus intampinare   prin care a  invocat lipsa calitatii sale procesual – pasive  intrucat nu s-a facut dovada ca imobilul este proprietatea Municipiului Bucuresti, iar pe fond, respingerea cererii ca neintemeiata, intrucat nu a existat o posesie neintrerupta, prin efectul Legii nr. 58/1974 si al Legii nr.59/1974. Prin formularea capatului de cerere privind accesiunea imobiliara artificiala se tinde, pur si simplu, la eludarea dispozitiilor Legii nr. 50/1991.
Paratul STATUL ROMAN, prin Ministerul Finantelor Publice, legal citat si cu un exemplar al cererii de chemare in judecata,  a formulat si depus intampinare  prin care a invocat exceptia  lipsei calitatii sale procesual – pasive intrucat dobandirea proprietatii prin prescriptia achizitiva poate opera in contradictoriu cu ultimul proprietar, or, in speta, nu s-a facut dovada ca Statul este ultimul proprietar al terenului. In ceea ce priveste capatul de cerere referitor la constatarea dobandirii proprietatii asupra constructiei prin accesiune, paratul a aratat ca acesta nu are calitate procesual pasiva ca efect al Legii nr. 50/1991. Pe fondul cauzei, paratul a aratat ca nu sunt indeplinite conditiile art. 1890 din Vechiul Cod civil.
In considerentele sentintei pronuntate de prima instanta s-a retinut ca raportat la obiectul principal al cererii si identificarea acestuia ( nr ............ ), se constata ca potrivit proceselor –verbale de impunere cladirii si terenuri /1964 – filele .... si .... dosar de fond, in anul 1964,  numitul Caragea Marin figura cu  un teren construit si neconstruit in suprafata de ...... m.p. situat la nr. .......... al strazii ............. , iar la nr. ......... , figura cu teren in suprafata de ......... m.p. numitul ........... ;
- din cuprinsul adreselor nr. .............. , nr. .............. si nr. .............. – filele .......... dosar de fond, rezulta ca str. ............ nu a purtat o alta denumire, iar imobilul indicat de reclamanti si marcat in acest sens pe planurile topografice, ce au fost anexate cererii administrative, nu figureaza in baza de date ca avand numar postal atribuit. Pe de alta parte, prin adresa de fila nr. ........ dosar de fond, se arata ca imobilul pentru care reclamantii folosesc adresa postala nr. ........... , iar nu ........... ( conform si certificatului de atestare fiscala /14.05.2014 – fila nr. 12 dosar prin care se atesta si constructiile existente si invocate de reclamanti  ) reprezinta imobilul ce a fost consemnat in evidentele cadastrale ale Orasului Bucuresti din anul 1986 pe adresa postala nr. ........., sector 1, cu teren in suprafata de ...... m.p. , proprietate particulara, categoria de folosinta curti - constructii, posesor fiind la data intocmirii evidentelor ............. .
           Raportat chiar la sustinerile reclamantilor din cuprinsul actului procesual de la fila nr. ......... dosar –paragraful ........... ( in sensul ca imobilul obiect al litigiului in suprafata de ....... m.p. situat, mai nou, la nr. ........... nu exista carte funciara deschisa, iar pentru imobilul situat la nr. ........... – si pentru care a fost eliberat reclamantilor certificatul de atestare fiscala /14.05.2014 –fila nr. ........ dosar - este deschisa cartea funciara nr. .......... ), instanta de fond a constatat  ca potrivit extrasului de carte funciara nr. .............. , proprietarul actual al  imobilului -  teren in suprafata de .......... m.p. situat in  ................ este numita ..............  -fila nr. ............ dosar ;
 Potrivit adresei nr. ............ a Sectorului 1 a Municipiului Bucuresti, imobilul situat in  str. .....................,  nu a fost identificat printre imobilele care fac parte din inventarul Bunurilor Publice care alcatuiesc Domeniul Public al sectorului 1 al municipiului Bucuresti .
Instanta de fond a mai constatat ca, in perioada 1964 –pana in prezent ( filele 9 si 12), reclamantii figureaza, prin impunere la organele fiscale, cu imobile –teren si constructii - , situate la nr. ........ ( iar nu la nr. ........... ), iar proprietar actual al terenului este, potrivit extrasul de carte funciara nr. ........... –fila nr. .......... dosar , numita .............. De altfel, chiar si daca s-ar acorda eficienta juridica continutului  adreselor nr. .............. , ............. si nr. .......... –filele ............ dosar de fond si, chiar daca s-ar pretinde ca imobilul  –teren ce formeaza obiectului prezentului dosar ar fi situat  la nr. ........... , potrivit acestor adrese mai sus mentionate si, totodata, potrivit procesului –verbal de impunere/1964  de la fila nr. ......... dosar,   posesor/detinator  cunoscut al imobilului de la nr. .......... ar fi numitul .............. .
Cu privire la cadrul procesual pasiv indicat de reclamanti si in prezenta cerere, prima instanta a mai constatat si retinut si faptul ca, anterior, la data de .............., reclamantii au mai formulat o actiune /cerere ce a cuprins  aceleasi capete de cerere si asupra careia Tribunalul Bucuresti,  prin decizia nr. ............... dispusa in dosarul nr. .............. , s-a pronuntat, in mod definitiv si irevocabil, in sensul  admiterii exceptiei lipsei calitatii procesual – pasive a paratului Municipiul Bucuresti – Sector  1 , fiind respinsa actiunea in consecinta , dat fiind faptul ca, in acel dosar, nu s-a depus vreun titlu de proprietate al paratului asupra terenului in litigiu si in niciunul dintre inscrisurile depuse la dosar paratul nu figureaza in calitate de proprietar al imobilului –fila nr. ........ dosar .
In conditiile in care niciun inscris din prezentul dosar nu atesta exercitarea de catre paratii din prezenta cauza  fie a vreunuia, fie in mod cumulativ, a atributelor  dreptului de proprietate asupra imobilului –teren ce formeaza obiectul prezentei cereri, neexistand nicio dovada privind detinerea imobilului - teren din prezentul litigiu in domeniul  public sau privat al paratilor,  precum si in conditiile in care, raportat la natura sa juridica si efectele sale juridice, prezenta actiune trebuie  indreptata  impotriva  fostului proprietar  al imobilului care, l-a lasat timp indelungat in posesia unei alte persoane, permitandu-i, prin pasivitatea sa, sa se comporte public ca proprietar sau titular al altui drept real, prima instanta a admis  ca intemeiata exceptia lipsei calitatii procesual –pasive invocata de catre parati, si, pe cale de consecinta, a respins  cererea de chemare in judecata formulata si modificata, ca fiind introdusa impotriva unor persoane fara calitate procesual –pasiva . Totodata, raportat la solutia dispusa, a fost respinsa cererea reclamantilor privind acordarea cheltuielilor de judecata.
Impotriva sentintei civile nr. ............... pronuntate de Judecatoria sector 1 in dosarul mai sus mentionat, reclamantii ............ si .............. , in termen legal, au formulat apel.
Apelul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a III-a Civila la data de  ............. .
Considera apelantii sentinta pronuntata ca nelegala si  netemeinica, pentru urmatoarele:
Prin sentinta pronuntata, instanta de fond a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de paratii Municipiul Bucuresti prin Primar General si Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice si a respins cererea de chemare in judecata ca fiind introdusa impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca "in conditiile in care niciun inscris din prezentul dosar nu atesta exercitarea de catre paratii din prezenta cauza fie a vreunuia, fie in mod cumulativ, a atributelor dreptului de proprietate asupra imobilului — teren ce formeaza obiectul prezentei cereri, neexistand nicio dovada pentru detinerea imobilului - teren din prezentul litigiu in domeniul public sau privat al paratilor, precum si in conditiile in care, raportat la natura sa juridica si la efectele sale juridice, prezenta actiune trebuie indreptata impotriva fostului proprietar al imobilului [...] va respinge cererea de chemare in judecata."
Apreciaza hotararea instantei de fond ca fiind evident nelegala si temeinica, pronuntata cu interpretarea si aplicarea total gresita a dispozitiilor art. ............ ncpc, art. 430 ncpc, art. 477, 1199 si 1203 c.civ.vechi, art. 25 din Legea 213/1998, art. 4, 6 si 36 din Legea nr. 18/1991, art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, precum si cu interpretarea total gresita a probelor aflate la dosar.
In primul rand, se va constata ca la momentul solutionarii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a celor doi parati, au solicitat instantei de fond, in temeiul dispozitiilor art. 248 Ncpc, sa dispuna unirea exceptiei cu fondul cauzei, pentru solutionarea acesteia fiind necesara administrarea de probatorii comune cu fondul, respectiv inscrisuri, interogatoriu, martori si mai ales expertiza topografica-imobiliara, urmand ca instanta sa verifice daca imobilul face parte din patrimoniul celor doua parate.
Instanta fondului a apreciat ca nu este necesara o astfel de abordare a cauzei, desi chiar prin cererea de chemare in judecata au indicat instantei ca in decursul timpului au existat o serie de inadvertente in ceea ce priveste numarul postal, imobilul figurand fie sub nr. ...... , fie sub nr. ........... , astfel incat se pot crea confuzii cu privire la situatia juridica a imobilului.
Insa, din adresa nr. .......... din 29.IX 1964 emisa de Sfatul Popular al Raionului 30 decembrie catre Sectiunea Financiara Inspectia ITP, rezulta un fapt extrem de important, si anume ca au fost atribuite atat vecinului ............ , cat si lui .......... , suprafete diferite de teren, respectiv de cate ............... ha fiecare, in ............. , fost detinut de .................. .
Ca atare, era exclus ca instanta de fond sa-i retina lui Coca Ion vreo prezumtie de proprietate asupra terenului atribuit lui Caragea Marin inca din anul 1964 si detinut in mod neintrerupt pana in prezent.
Tot astfel si in ceea ce o priveste pe Silvestri Maria, care potrivit extrasului de carte funciara nr. ............ este proprietarul terenului din .............. , in conditiile in care din certificatul de atestare fiscala si din istoricul fiscal rezulta fara echivoc ca ............. nu a figurat niciodata si nu figureaza nici in prezent ca proprietar al imobilului pentru care exista rol fiscal deschis pe numele .............. .
Mai mult decat atat, instanta de fond a omis sa analizeze adresa ............... emisa de Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Patrimoniu, Serviciul Cadastru, pe care au mentionat-o in mod expres in continutul cererii de chemare in judecata, din care rezulta ca "imobilul marcat pe planurile topografice scara 1:500 si 1:2000 nu figureaza in baza de date ca avand numar atribuit."
Ca atare, daca ar fi coroborat toate aceste documente aflate la dosar, instanta in niciun caz nu putea sa retina calitatea de prezumtiv proprietar al lui ........... sau a lui ............ asupra terenului in litigiu, si sa inlature pur si simplu calitatea procesuala pasiva a paratilor, fara a face verificari amanuntite asupra locului situarii imobilului, printr-o expertiza topografica-imobiliara si, ulterior, a obtinerii relatiilor de la autoritati privind situatia juridica a imobilului.
Mai mult decat atat, instanta face aprecieri cu totul gresite si asupra considerentelor deciziei nr. .............. dispuse in dosarul ................ , retinand in mod eronat ca instanta anterioara s-a pronuntat in sensul admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Municipiului Bucuresti sector 1, fiind respinsa actiunea in consecinta, dat fiind faptul ca, in acel dosar, nu s-a depus vreun titlu de proprietate al paratului asupra terenului in litigiu si in niciunul dintre inscrisurile depuse la dosar paratul nu figureaza in calitate de proprietar al imobilului. "
In realitate, asa cum urmeaza sa se constate din continutul hotararilor anterioare depuse, actiunea anterioara, ce a facut obiectul dosarului ................ , a fost indreptata impotriva Municipiului Bucuresti sector 1 - prin Primarul sectorului 1, iar la pronuntarea hotararii instanta a avut in vedere "dispozitiile art. 20-21, coroborate cu art. 119-121 din Legea nr. 215/2001, care prevad ca doar unitatea administrativ teritoriala care este orasul, este persoana juridica ce are patrimoniu si capacitate juridica, in timp ce subdiviziunea administrativ teritoriala, care este sectorul, nu poate avea patrimoniu si nici personalitate juridica.
Mai mult, autoritatile administratiei publice locale constituite la nivelul sectoarelor nu au printre atributiile lor exercitarea dreptului de proprietate asupra imobilelor din teritoriul sectorului, ci doar un drept de administrare a bunurilor proprietate publica sau privata a Municipiului Bucuresti, drept care se atribuie prin Hotarare a Consiliului General conform art. 81 alin. 2 lit. f din Legea nr. 215/1991 si, prin urmare, nu pot sta in judecata, in calitate de parat intr-o actiune in care se solicita uzucaparea imobilului. "
Ca atare, nu lipsa unui titlu de proprietate detinut de stat asupra terenului a condus la respingerea actiunii anterioare, ci imposibilitatea administratiei publice locale de a sta ca parat intr-un proces de uzucapiune.
Asa cum s-a observat din continutul cererii de chemare in judecata, prezenta actiune este indreptata impotriva Municipiului Bucuresti si a Statului Roman, in raport de dispozitiile art. 477, 1199 si 1203 C.civ.vechi, art. 25 din Legea 213/1998, art. 4, 6 si 36 din Legea nr. 18/1991, art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 si in raport de imprejurarea ca imobilul ce face obiectul prezentei cauze a intrat in posesia autorului apelantilor prin decizia de atribuire nr. 1369/25.04.1964 emisa de Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Raionului 30 decembrie. Avand in vedere acest document, in mod evident Statul Roman, la nivelul anului 1964, avea calitatea de proprietar al terenului.
Si din adresa nr. ..... /29.09.1964 emisa de autoritatea administrativ locala, in calitate de reprezentant al statului roman, rezulta atribuirea de catre statul roman, autorului ............ , a unei suprafete de .......... ha situat in Str. .............. .
Aceasta situatie de fapt este confirmata si de istoricul de rol fiscal si actele anexate acestuia, acte din care rezulta ca anterior autorului ........... nu a fost inscrisa nicio alta persoana fizica proprietar al acestui imobil, in speta devenind aplicabile dispozitiile art. 1203 din vechiul cod civil, bunul fiind asimilat categoriei de res nullius.
Solutia decurge si din prevederile art. 25 din Legea 213/1998 care dispun: „in acceptiunea prezentei legi, prin sintagma domeniul public din art. 477 vechiul cod civil, se intelege domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale, dupa caz".
Pe de alta parte, in legatura cu terenurile din domeniul privat al statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, in art. 6 teza finala din Legea 18/1991, se precizeaza ca ele sunt supuse dispozitiilor de drept comun, norma cu privire la terenurile apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ teritoriale, fiind preluata ca atare si in dispozitiile art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001.
Practica majoritara recunoaste calitatea procesuala pasiva a unitatilor administrativ teritoriale pe baza dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 care stabileste ca terenurile aflate in proprietatea statului, situate in intravilanul localitatilor si care sunt in administrarea primariilor, la data prezentei legi, trec in proprietatea comunelor, oraselor sau a municipiilor, urmand regimul juridic al terenurilor prevazute la art. 26 din aceeasi lege, care la randu-i prevede ca terenurile situate in intravilanul localitatii, care au apartinut cooperatorilor sau altor persoane care au decedat, in ambele cazuri fara mostenitori, trec in proprietatea comunei, orasului sau a municipiului, dupa caz, si in administrarea primariilor, pentru a fi vandute, concesionate ori date in folosinta celor care doresc sa isi construiasca locuinte si nu an teren, ori pentru amplasarea de obiective social-culturale sau cu caracter productiv, potrivit legii, ori pentru compensarile prevazute la art. 24.
In unele cauze deduse judecatii sale, Curtea Europeana a retinut existenta unui drept protejat de Conventie din situatii de fapt, cu mare persistenta in timp. Avand a se pronunta cu privire la existenta dreptului de proprietate asupra unor terenuri, instanta europeana a aratat ca „ea acorda o deosebita importanta dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, datorita absentei (...) unor planuri cadastrale si imposibilitatii inscrierii proprietatii in registrele de publicitate imobiliara" (a se vedea, spre exemplu, cauza Sfintele Manastiri c. Greciei, hotararea din 9 decembrie 1994).
Dat fiind ca niciun alt proprietar nu a putut fi identificat, reclamantii s-ar afla in imposibilitate de valorificare a drepturilor lor rezultand dintr-o indelungata stapanire a unui teren din cauza lipsei unei activitati coerente a statului privind publicitatea imobiliara referitoare la inscrierea dreptului de proprietate. Or, apararea efectiva a dreptului de proprietate impune si adoptarea unor masuri pozitive de protectie, ce semnifica existenta unor obligatii pozitive in sarcina autoritatilor statale competente, acolo unde exista o legatura intre masurile pe care un reclamant le-ar putea astepta in mod legitim de la acestea, raportate la exercitarea prerogativelor conferite de stapanirea unui bun. Aceasta ar fi insemnat inclusiv obligatia de a reglementa si implementa activitatea privind publicitatea imobiliara in asa fel incat sa permita instantelor nationale sa solutioneze in mod eficace si echitabil orice eventual litigiu referitor la un teren cu privire la care reclamantii au cel putin o speranta legitima de a obtine dreptul de proprietate cu privire la un teren (speranta legitima decurgand dintr-o indelungata stapanire, de care legea leaga producerea unor efecte juridice).
Prin urmare, nu ramane decat ca instanta sa constate ca atunci cand reclamantul dintr-o actiune in constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune depune diligente rezonabile pentru identificarea adevaratului proprietar si nu reuseste, unitatea administrativ-teritoriala in circumscriptia careia se afla situat imobilul ar fi singura care ar putea invoca un drept asupra acestuia (art. 1199 C. civ.).
Aceasta calitate procesuala pasiva atribuita in mod fortat statului, chiar atunci cand acesta neaga prezumtia de proprietate ridicata impotriva sa, are sustinere in dispozitiile legale mai sus citate.
Chiar daca paratii Statul Roman si Municipiul Bucuresti neaga prezumtia de proprietate ridicata impotriva lor, avand in vedere ca din verificarile rezonabile ale apelantilor nu a fost identificata nicio persoana fizica care ar fi avut proprietatea asupra imobilului ori mostenitorii acesteia, si avand in vedere dispozitiile legale mai sus mentionate, urmeaza sa fie  constatata calitatea procesuala pasiva a acestora.
Mai mult decat atat, cu privire la acest aspect, in speta, a castigat autoritatea de lucru judecat, in sensul prevazut de art. 430 C. proc. civ., si considerentele deciziei civile pronuntate in dosarul nr. ................. , prin care instanta a stabilit ca in privinta constatarii dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra terenului ce face obiectul prezentului dosar, are calitate procesuala pasiva Municipiul Bucuresti, in calitate de administrator al bunurilor ce apartin statului roman.
Ca atare, pentru considerentele mai sus expuse, apreciaza hotararea instantei de fond nelegala si temeinica, pronuntata cu interpretarea si cu aplicarea total  gresita a dispozitiilor art. 248 N. C. proc. civ., art. 430 N. C. proc. civ., art. 477, 1203 C. civ. vechi, art. 25 din Legea 213/1998, art. 4, 6 si 36 din Legea nr. 18/1991, art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, precum si cu interpretarea total gresita a inscrisurilor aflate la dosar, motiv pentru care solicita ca in temeiul dispozitiilor art. 466 si urm. N. C. proc. civ., sa se anuleze sentinta apelata, sa se respinga exceptia lipsei calitatii procesual pasive invocate de parati sau sa dispuna unirea acesteia cu fondul si sa trimita cauza spre rejudecare instantei de fond.
Probe: inscrisuri, interogatoriu, martori, expertiza topografica-imobiliara.
          Analizand sentinta apelata prin prisma motivelor de apel invocate in conformitate cu dispozitiile art. 479, 480  Cod procedura civila, tribunalul constata ca in fapt si in drept, apelul este nefondat, pentru considerentele expuse in continuare.
           In speta, instanta de control judiciar va inlatura critica apelantilor privind aplicarea gresita a legii de prima instanta cat priveste modul de solutionare a exceptiei  procesuale invocate, respectiv a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a  Municipiului Bucuresti prin Primar General si a  Statului Roman prin Ministerul Finantelor Publice, intrucat in mod judicios judecatorul fondului a aratat ca avand in vedere obiectul principal al cererii, respectiv constatarea dobandirii, prin uzucapiune,  a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de ....... m.p. situat in municipiul ............. , iar capatul de cerere accesoriu fiind  dobandirea proprietatii, prin accesiune, s-a constatat ca potrivit proceselor –verbale de impunere cladirii si terenuri /1964 – filele ......... dosarul de fond in anul 1964,  numitul .............  figura cu  un teren construit si neconstruit in suprafata de ...... m.p. situat la nr. ..... al strazii .......... , iar la nr. ......... , figura cu teren in suprafata de ...... m.p. numitul ............ .
Mai mult decat atat, tribunalul retine, verificand rationamentul primei instante, ca din cuprinsul adreselor nr. ..... /14.05.2014, nr. .... /6209/27.05.2014 si nr. ....... /14.08.2014 –filele ....... dosarul de fond, rezulta ca str. ............ nu a purtat o alta denumire, iar imobilul indicat de apelantii reclamanti astfel cum este evidentiat de planurile topografice, nu figureaza in baza de date ca avand numar postal atribuit.
  In alta ordine de idei, desi sarcina probei incumba reclamantilor potrivit art. 249 C. proc. civ., acestia nu au probat faptul ca persoana ce le-a transmis suprafata de teren in litigiu este cel putin unul dintre paratii in cauza, in contextul in care, in acord cu constatarile riguros efectuate de judecatorul fondului, potrivit adresei nr. ......... /19.12.2014 a Sectorului 1 a Municipiului Bucuresti, imobilul situat in  str. ............ ,  nu a fost identificat printre imobilele care fac parte din inventarul Bunurilor Publice care alcatuiesc Domeniul Public al sectorului 1 al municipiului Bucuresti, iar extrasul de carte funciara nr. ............ atesta ca  proprietarul actual al  imobilului -  teren in suprafata de ........... m.p. situat in  str. .............. este numita ........  -fila nr. ......... dosar de fond .
 Considerentele anterior expuse acrediteaza ideea  ferma a inexistentei identitatii intre persoana paratilor Municipiul Bucuresti prin Primar si  Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice si cel obligat in acelasi raport juridic (calitate procesuala pasiva) si fata de continutul  adreselor nr. ......... /14.05.2014, nr. .......... /6209/27.05.2014 si nr. .......... /14.08.2014 –filele 13-15 dosar coroborat cu procesul –verbal de impunere/1964-fila nr. ...... dosar,   de unde rezulta ca posesor/detinator  cunoscut al imobilului de la nr. ......... ar fi numitul ....... .
           Pe cale de consecinta, instanta de control judiciar retine ca apelantii reclamanti nu au adus probe adecvate si suficiente, in sensul indicarii unui titlu de proprietate al paratilor asupra terenului in litigiu, iar din inscrisurile depuse la dosar nu rezulta  ca paratii  detin in prezent calitatea de proprietar al imobilului –fila nr. .......... dosar de fond. In acest sens, tribunalul va inlatura apararea apelantilor   vizavi de necesitatea efectuarii unei expertize specialitatea topografie, intrucat lucrarea tehnica ar fi avut in vedere situatia imobilelor in litigiu si/sau invecinate raportat la actele de proprietate si/sau evidentele cadastrale prezentate de parti, adica aceleasi inscrisuri analizate de instanta de fond si de apel cum s-a aratat anterior, or o astfel de imprejurare imprima acestei probe o lipsa de utilitate.
            Prin prisma acestor consideratii, intrucat sunt intrunite conditiile art. 480 alin. 1 C. proc. Civ., tribunalul va respinge apelul ca nefondat, sentinta pronuntata de prima instanta fiind legala si temeinica.   

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge ca nefondat apelul formulat de apelan?ii-reclaman?i .......... , cu domiciliul in ........... ?i ............ – decedata pe parcursul procesului la data de ..............., cu ultimul domiciliul in ................ , impotriva sentin?ei civile nr. ............. pronun?ate de Judecatoria Sectorului 1 Bucure?ti in dosarul nr. ..........., in contradictoriu cu intima?ii-para?i Municipiul Bucure?ti prin Primar General cu sediul in Bucure?ti, b-dul. Regina Elisabeta, nr.47, sector 5 ?i Statul Roman prin Ministerul Finan?elor Publice, cu sediul in Bucure?ti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5.
Definitiva.
Pronun?ata in ?edin?a publica, azi ................ .


   PRESEDINTE                                  JUDECATOR                          
          ........................................               .................................             


              GREFIER
      ....................................
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate privata

Exercitarea in mod abuziv a dreptului de proprietate. Schimbare destinatie imobil. Acordul coproprietarilor - Sentinta civila nr. 265 din data de 04.06.2014
Despagubiri pentru lipsa folosintei unei suprafete de teren. - Decizie nr. 520 din data de 29.05.2012
Reconstituirea dreptului de proprietate privata - Decizie nr. 483 din data de 26.05.2011
COMPARARE DE TITLURI . ADMISIBILITATE - Decizie nr. 348 din data de 29.10.2009
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 309 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 385 din data de 27.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 135 din data de 19.01.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 38 din data de 12.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 1227 din data de 24.11.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1220 din data de 24.11.2010
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 292 din data de 28.04.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 03.06.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 567 din data de 23.06.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 603 din data de 26.11.2008
Granituire - Sentinta civila nr. 49 din data de 20.01.2009
Legea nr. 10/2001 pana la solutionarea notificarii formulata de antecesorii reclamantilor, instrainarea imobilelor vizate este interzisa, indiferent de modalitatea instrainarii. Instrainarea prin licitatie si adjudecare nu este exclusa de la aplicarea tex - Decizie nr. 20 din data de 22.01.2014
Admisibilitatea actiunii unei persoane in contradictoriu cu Primarul – Mun. B pentru obligarea acestuia de intrare in legalitate privind emiterea de parat a autorizatiei de constructie in conditiile legii. - Decizie nr. 3432/R din data de 25.06.2013
Succesiune. Acceptare, prin formularea cererii pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Decizie nr. 827/R din data de 20.04.2012
Societati comerciale. Societate pe actiuni. - Decizie nr. 10/Ap din data de 05.02.2009
Societate comerciala. Societate pe actiuni. Convocare A.G.A. In aprecierea calitatii unei persoane de a cere convocarea adunarii generale nu intereseaza daca acea persoana va putea si vota in acea adunare generala persoanei. Art.119 alin.3 si art... - Decizie nr. 4/Ap din data de 22.01.2009