InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dej

(Hotarare nr. din data de 18.11.2009 pronuntata de Judecatoria Dej)

Domeniu Accize | Dosare Judecatoria Dej | Jurisprudenta Judecatoria Dej

      
      R O M A N I A
      JUDECATORIA DEJ JUDETUL CLUJ
      
      
      SENTINTA CIVILA NR.1258/2009
      Sedinta publica din 27.10.2009
      Instanta constituita din:
      

      Pe rol fiind pronuntarea asupra cauzei civile formulate de petentul P.M in contradictoriu cu intimatul Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia Regionala Vamala Cluj -BIROUL VAMAL CLUJ, avand ca obiect plangere contraventionala.
            Mersul dezbaterilor si concluziile partilor prezente au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 20.10.2009, incheiere care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru termenul din data de 27.10.2009.   
      
      INSTANTA,

      
      Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
      Prin plangerea contraventionala inregistrata la data de 10.12.2008 pe rolul Judecatoriei Cluj Napoca sub nr. 18391/211/2008 petentul a solicitat, in contradictoriu cu Directia Regionala Vamala Cluj-Biroul Vamal Cluj, anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. 89/18.12.2008, seria ANV/200 nr. 0026219.
      In motivarea plangerii, petentul a aratat ca procesul-verbal mentionat este nul absolut, nefiind intocmit in momentul constatarii presupusei fapte-06.12.2008, ci dupa 2 zile, petentul neavand posibilitatea de a consemna punctul sau de vedere la rubrica "alte mentiuni". Mai arata petentul ca martorul care a semnat procesul verbal nu are consemnate datele de identificare, in descrierea presupusei fapte se consemneaza ca ar fi incalcate disp. art.209 alin.3 din legea nr.571/2003, desi acele dispozitii se refera la platitorii de accize, iar pe fond procesul verbal nu prezinta situatia reala, sanctiunea aplicata nu se justifica, nefiind adevarat nici faptul ca petentul nu detinea documente de provenienta a marfurilor sau ca avea cafeaua ascunsa in masina. Se mai arata in motivare ca bunurile apartin si prietenilor sai, cafeaua era achizitionata pentru consum propriu, nu pentru comercializare, petentul nu are calitate de platitor de accize. Se solicita cheltuieli de judecata.
      Plangerea nu a fost motivata in drept.
      In sustinerea cererii au fost depuse procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei (fila 4), imputernicire avocatiala (fila 5), bonuri emise de _ (filele 5-9).
      Intimatul Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj, a depus la dosarul cauzei un inscris intitulat "precizari", in cuprinsul carora se arata in esenta faptul ca procesul verbal atacat a fost incheiat la sediul DJAOV Cluj-Napoca, la data de 08.12.2008, procedandu-se in conformitate cu prev. art.13 alin.1 din OG nr.2/2001, martorul este indicat prin nume, prenume, semnatura si CNP, fiind indeplinite astfel si prev. art.19 alin.1 din OG nr. 2/2001, , articolul indicat in cuprinsul procesului verbal la incadrarea in drept a faptei este indicat corect, fata de republicarea legii, sanctiunea se justifica avand in vedere cantitatea mare de cafea, chitantele depuse la dosar de petent se refera la asigurarea auto, raspunsul petentului din cuprinsul notei explicative conform caruia cafeaua este pentru consum propriu este inacceptabil, raportat la consumul estimat de catre petent de 4 kg pe zi.
      Au fost anexate la dosar: extras din Legea nr.571/2003-art.207, art.209, nota explicativa, adresa martorului care a semnat procesul verbal.
      Intimatul Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj, a mai depus la dosarul cauzei intampinare, solicitand respingerea plangerii contraventionale formulate ca neintemeiata si mentinerea procesului verbal ca fiind legal si temeinic intocmit.
      In motivarea intampinarii, s-a aratat ca la data de 06.12.2008, inspectorii vamali din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj, in baza ordinului de misiune nr. 264/06.12.2008 au efectuat impreuna cu agentul de politie de la Postul de Politie Caseiu, un control asupra vehiculelor oprite in trafic in localitatea Caseiu, constatandu-se ca petentul P.M transporta cu autoturismul marca Mercedes, cu nr. de inmatriculare _, cantitatea de 504 kg. cafea marca AMAROY, fiind astfel incalcate prevederile art 207 lit.c., art.209 alin.3, art.211 alin.1 lit.b, art.212 alin.2 din Legea nr.571/2003, HG nr.44/2004, punctul 30 ind.2-Normele Metodologice aferente, fapta constituind contraventia prevazuta de art. 220 alin 1 lit a din OG nr. 92/2003, conform careia‚"constituie  contraventie detinerea de produse accizabile in afara regimului suspensiv, care nu au fost introduse in sistemul de accizare conform titlului VII din Codul fiscal".
      In ceea ce priveste amenda de 20.000 lei aplicata petentului in limita minima prevazuta de lege, intimatul invedereaza ca a fost corect individualizata, avand in vedere gradul ridicat de pericol social al faptei, o sanctiune pecuniara fiind absolut necesara pentru corectarea atitudinii faptuitorului.  S-au aplicat prevederile art. 220 alin 2 din OG nr. 92/2003 privind confiscarea produselor, acestea fiind confiscate conform adeverintei de retinere a bunurilor nr. 36/06.12.2008.
      Se mai arata in cuprinsul intampinarii  ca au fost respectate prev. art.13 alin.1, art.19 alin.1 din OG nr.2/2001, iar in ceea ce priveste calitatea de subiect activ al contraventiei, obligatia de a nu detine in afara regimului suspensiv produse accizabile care nu au fost introduse in sistemul de accizare revine fiecarei persoane, nu doar comerciantilor.
      Petentul a mai depus la dosar “precizari", prin care arata in esenta urmatoarele: contesta modalitatea de intocmire a procesului verbal atacat, care putea fi incheiat in prezenta petentului, iar neconsemnarea mentiunilor obligatorii referitoare la adresa si datele de identificare ale martorului atrag nulitatea procesului verbal atacat; descrierea presupusei fapte nu concorda cu incadrarea juridica data de agentul constatator, petentul neputand fi subiect activ al contraventiei, fiind doar persoana fizica, contrar celor atestate si de catre ICCJ prin decizia Sectiilor Unite nr.61/24.09.2007; situatia de fapt retinuta in procesul verbal nu corespunde realitatii, bunurile respective nefiind destinate comercializarii, ci consumului propriu. Se solicita admiterea plangerii asa cum a fost precizata, anularea procesului verbal atacat, exonerarea petentului de la plata amenzii aplicate si restituirea bunurilor retinute in vederea confiscarii, cu plata cheltuielilor de judecata. A fost anexata decizia Sectiilor Unite a ICCJ nr.61/24.09.2007.
      Prin incheierea civila nr.2321/20.02.2009 a fost admisa exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Cluj-Napoca si declinata competenta de solutionare a plangerii in favoarea Judecatoriei Huedin.
      La data de 08.05.2009 intimata a comunicat instantei o precizare a intampinarii prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Huedin, iar prin sentinta civila nr.497/12.05.2009 a fost admisa exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Huedin si s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Dej.
      Instanta a incuviintat proba cu inscrisurile depuse la dosar de catre ambele parti, precum si proba cu martori, fiind audiati pentru intimat martorul B.D (fila 75) si pentru petent martorul C.C (fila 76).
      Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:
      Prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria ANV/200 nr. 98/08.12.2008 intocmit de catre inspectorii vamali din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj, petentul P.M a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 20.000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazuta de art. 220 alin 1 lit a si sanctionata de alin 2 din OG nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.
      S-a retinut in cuprinsul procesului-verbal ca, la data de 06.12.2008, inspectorii vamali din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj, in baza ordinului de misiune nr. 264/06.12.2008 au oprit in trafic, in localitatea Caseiu, autoturismul marca Mercedes Sprinter, cu nr. de inmatriculare _, condus de petent, descoperindu-se in urma controlului efectuat asupra autoturismului o cantitate de 504 kg cafea Amaroy, marfa care prezenta caracterul unei operatiuni comerciale, care putea fi derulata numai de catre un operator economic cu respectarea prev.art.209 alin.3 din Legea nr.571/2003, iar petentul nu a prezentat in timpul controlului nici o dovada privind introducerea cafelei in sistemul de accize, din cuprinsul notei explicative rezultand clar ca nici nu avea intentia sa o introduca in sistemul de accize si sa plateasca acciza.
      In temeiul dispozitiilor art. 220 alin 2 lit a din OG nr. 92/2003 s-a dispus masura confiscarii unei cantitati de 450 kg cafea, conform adeverintei de retinere a bunurilor nr. 36/06.12.2008.
      Procesul verbal contestat a fost incheiat in absenta petentului, cuprinzand insa datele personale ale acestuia, impotriva procesului verbal de contraventie formulandu-se, in termenul legal prevazut de art. 31 din OG nr. 2/2001 prezenta plangere.
      La data constatarii contraventiei s-a incheiat si nota explicativa nr. FN/06.12.2008, continand raspunsurile petentului la intrebarile inspectorilor vamali, scrise si semnate de catre acesta.
      Analizand legalitatea procesului verbal de contraventie atacat prin prisma motivelor de nelegalitate invocate de catre petent, instanta retine urmatoarele:
      Procesul verbal a fost incheiat in absenta petentului, in prezenta unui martor, care a semnat procesul verbal atacat. Potrivit prev. art. 13 alin.1 din OG nr.2/2001, “aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei.", iar potrivit prev. art.19 alin.1 din aceeasi ordonanta “(1) procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia." In cuprinsul procesului verbal au fost indicate in dreptul semnaturii martorului, numele, prenumele si CNP-ul. Mai mult, cu ocazia administrarii probei testimoniale, martorul indicat in cuprinsul procesului verbal a fost audiat de catre instanta, neputandu-se astfel aprecia ca martorul nu ar exista in realitate. Referitor la faptul  ca procesul verbal nu a fost incheiat in prezenta petentului, avand in vedere necesitatea asigurarii dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional, instanta observa ca petentului i s-a oferit posibilitatea de a-si exercita efectiv acest drept, pe calea raspunsurilor date in nota explicativa intocmita la momentul constatarii contraventiei, insusita de acesta prin semnatura, astfel incat, nu se poate retine vreo vatamare a dreptului sau la aparare.
      De asemenea, nu poate fi retinuta nici apararea potrivit careia descrierea faptei nu concorda cu incadrarea juridica data de agentul constatator.
      Potrivit prev. art.220 alin.1 din OG nr.93/2003, asa cum era in vigoare la momentul constatarii contraventiei , “Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) detinerea de produse accizabile in afara regimului suspensiv, care nu au fost introduse in sistemul de accizare conform titlului VII din Codul fiscal.", iar potrivit alin. 2 din acelasi articol, “Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si cu:
a) confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), c), k), l), m), n), v), x) si y)."
      Fata de motivele de nulitate invocate de petent, instanta constata astfel ca acestea sunt neintemeiate si nu exista  cazuri de nulitate absoluta care ar putea fi invocate de instanta din oficiu, procesul-verbal contestat fiind legal intocmit, urmand a fi analizat sub aspectul netemeiniciei.
      Sub acest aspect, instanta observa ca petentul a invocat in apararea sa faptul ca procesul verbal de contraventie nu prezinta situatia reala constatata cu ocazia retinerii in trafic, iar sanctiunea aplicata nu se justifica. Astfel, a aratat petentul in cuprinsul plangerii ca nu este adevarat ca nu detinea documente de provenienta a marfii, nu a ascuns marfa in masina, cafeaua era cumparata la fel ca si celelalte marfuri din masina, respectiv pentru consumul familiilor petentului si ale celorlalte persoane din masina, ca se aprovizioneaza o data  pe an cu cele necesare consumului propriu si nu poate fi subiect activ al contraventiei, deoarece nu are calitatea de comerciant sau antrepozitar autorizat.
      Analizand apararile petentului in raport de probele administrate la dosar, instanta constata ca acestea sunt contradictorii si nu pot fi retinute, din raspunsurile petentului consemnate in nota explicativa intocmita la data constatarii contraventiei, instanta retine ca petentul a relatat inspectorilor vamali faptul ca se deplaseaza periodic la cumparaturi in strainatate, o data la 3-4 luni, si nu o data pe an, lucru confirmat si de catre martorul incuviintat si audiat la solicitarea petentului.
      Instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 168 alin 2 din Codul fiscal "este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost platita" si potrivit pct 3 din cuprinsul normelor metodologice de aplicare "in afara antrepozitului fiscal pot fi detinute numai produsele accizabile pentru care acciza a fost platita, iar prin circuitul economic, se poate face dovada ca provin de la un antrepozitar autorizat, de la un operator inregistrat, de la un operator neinregistrat sau de la un importator". Potrivit prev.art.207 din Codul fiscal, cafeaua este inclusa in sfera de aplicare a produselor care sunt supuse accizelor.
      De asemenea, instanta retine ca in cuprinsul normelor metodologice de aplicare ale codului fiscal exista prevederi care stabilesc cantitati de produse pana la care se considera ca sunt achizitii pentru uz propriu, fiind stabilite limite cantitative, neexistand insa si in privinta cafelei.
      Asa cum rezulta din cuprinsul procesului verbal de contraventie atacat, s-a dispus masura confiscarii unei cantitati de 450 kg cafea, conform adeverintei de retinere a bunurilor nr. 36/06.12.2008, iar explicatia data de petent in cuprinsul notei explicative, conform careia acesta consuma o cantitate de 4 kg cafea pe zi, impreuna cu familia si cu muncitorii care lucreaza la casa sa, nu poate fi primita, fiind evident ca marfa confiscata depaseste limitele unui consum propriu, normal, coroborat si cu deplasarile periodice ale petentului in strainatate pentru achizitionare de marfa. In acest context si raportat la dispozitiile legale invocate, chiar daca nu este prevazuta prin lege o limita maxima pana la care sa opereze prezumtia ca marfa-cafeaua este achizitionata pentru consum propriu, tinand cont de cantitatea mare de cafea confiscata,  instanta apreciaza ca in speta opereaza prezumtia ca marfa consfiscata, respectiv cafeaua era detinuta in scopuri comerciale, iar petentul asupra caruia s-au gasit produsele avea calitatea de comerciant de fapt, fiindu-i aplicabile in speta, dispozitiile art. 220 alin 1 si art. 221 din Codul de proc.fiscala, inclusiv dispozitiile privind sanctionarea detinerii unor produse accizabile pentru care acciza nu a fost platita.
      Fata de imprejurarea ca petentul a depus la dosar bonuri de casa prin care face dovada achizitionarii marfii conform sustinerilor sale, de la magazinul _. din Germania, conform raspunsului dat in cuprinsul notei explicative, instanta constata ca, desi petentul a facut dovada provenientei marfurilor transportate, nu detine vreun document justificativ al platii accizelor.
      In acest context, instanta constata ca transportul de produse accizabile de catre o persoana care nu are calitatea de antrepozitar autorizat, genereaza un raport juridic fiscal, conform art. 221 alin 2 din OG nr. 92/2003, intrucat obligatia de a nu detine in afara regimului suspensiv produse accizabile care nu au fost introduse in sistemul de accizare revine fiecarei persoane, inclusiv celor neautorizate sa detina, sa comercializeze sau sa transporte produse accizabile. Astfel cum s-a aratat, pana la proba contrarie petentul este prezumat a fi comerciantul de fapt al produselor transportate, motiv pentru care ii sunt aplicabile normele fiscale, inclusiv cele care sanctioneaza incalcarea dispozitiilor relative la regimul produselor accizabile.
      Cat priveste aplicabilitatea Deciziei in interesul legii nr. LXI/2007 in prezenta cauza instanta constata ca aceasta decizie priveste contraventia prevazuta de art. 220 alin 1 lit. c din OG nr. 92/2003, fiind de stricta interpretare si aplicare si neputand fi extins la alte contraventii prevazute de acelasi articol.
      In ceea ce priveste sanctiunea contraventionala aplicata, instanta apreciaza ca fapta prezinta un grad ridicat de pericol social, materializat prin cantitatea mare de cafea confiscata, respectiv 450 kg, care justifica astfel o sanctiune pecuniara, motiv pentru care nu se impune reindividualizarea sanctiunii, amenda contraventionala fiind aplicata la nivelul minim special, respectiv 20.000 de lei.
      Fata de cele retinute in fapt si in drept, instanta constata ca plangerea contraventionala formulata de petent impotriva  procesului-verbal nr. 89 din 08.12.2008, seria ANV/200 nr.0026219, intocmit de DJAOV Cluj, este neintemeiata, urmand a o respinge ca atare mentinand procesul-verbal si masurile dispuse prin acesta.
      
      

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN  NUMELE  LEGII
D I S P U N E:

      Respinge plangerea contraventionala formulata de petentul P.M, cu domiciliul in com_., in contradictoriu cu intimatul Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia Regionala Vamala Cluj, cu sediul in Oradea, str.Armatei Romane, nr.4, jud.Bihor, precum si in Bucuresti, str.Matei Milo, nr.13, sector 1 si in Cluj-Napoca, str.Traian Vuia nr.157, jud.Cluj, ca fiind neintemeiata.
Mentine procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.89 din 08.12.2008, seria ANV/200 nr.0026219, ca fiind temeinic si legal intocmit.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 27.10.2009.

5
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Accize

Regimul juridic al uleiurilor uzate, colectate in urma schimburilor de uleiuri, utilizate apoi ca si combustibil pentru incalzire. - Decizie nr. 4502 din data de 02.06.2014
Accize. Incadrare tarifara. Aplicare in timp a legii fiscale. - Decizie nr. 2485 din data de 30.09.2011
Scutire de plata accizelor. Nedepunerea in termen a situatiilor centralizatoare. - Decizie nr. 718 din data de 26.05.2009
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL. VALABILITATE. MODIFICAREA ORDINII DE ZI. - Decizie nr. 641 din data de 22.01.2006
Infractiuni la legi speciale - Legea nr. 571/2003 - Hotarare nr. 958 din data de 17.06.2015
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL. VALABILITATE. MODIFICAREA ORDINII DE ZI. - Decizie nr. 641 din data de 22.01.2006
- Hotarare nr. din data de 18.11.2009
- Hotarare nr. din data de 18.11.2009
Reincredintare minori - Sentinta civila nr. 4490 din data de 06.03.2009
Legea 112/1995 - Sentinta civila nr. 10801 din data de 19.06.2009
SENTINTA PENALA Nr. 113 - Sentinta penala nr. 113 din data de 24.06.2011
Prin cererea inregistrata la data de 07.03.2011 la Tribunalul Valcea, creditoarea SC C. D. SRL Bucuresti a solicitat deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea SC Pr. SA Ramnicu Valcea cu motivarea ca detine impotriva acesteia o creanta ce... - Decizie nr. 2583 din data de 18.11.2011
Prin sentinta penala nr. 222 din 29.09.2011 a Judecatoriei Curtea de Arges in baza art. 403 alin. 3 Cod procedura penala rap. la art. 401 Cod procedura penala, comb. cu art. 394 Cod procedura penala, s-a respins ca nefondata cererea de revizuire fo... - Decizie nr. Decizia 1109 din data de 25.10.2011
Prin sentinta penala nr.1008 din 12 mai 2011, pronuntata de Judecatoria Pitesti, a fost condamnat inculpatul M.D.E., la pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala grava, in conditiile art.86/1 Cod penal. - Decizie nr. 1146 din data de 03.11.2011
Prin sentinta penala nr.771 din 12 aprilie 2011, pronuntata de Judecatoria Pitesti, in baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 lit. b ind.1 C.p.p. comb. cu art. 18 ind.1 C.p., a fost achitat inculpatul I.M., sub aspectul savarsirii infrac... - Decizie nr. 1307 din data de 13.12.2011
Prin sentinta penala nr.259 din 25 octombrie 2011, Judecatoria Curtea de Arges, in baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal si a art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal a condamnat pe inculpa... - Decizie nr. 1090 din data de 18.10.2011
- Decizie nr. 277/R-CONT din data de 03.03.2010
Prin actiunea introdusa la data de 24.06.2008, reclamantii Ivascu Elena, Ivascu Florea au chemat in judecata pe paratii Badea Vasile Octavian, Calinescu Narcis Constantin, Calinescu Daniela, .S.C Instal Muntenia S.R.L., Oficiul de Cadastru si Pu... - Decizie nr. 59/R din data de 18.01.2010
Prin cererea inregistrata la data de 2.02.2007 pe rolul Judecatoriei Pitesti, reclamantul N.C. a solicitat in contradictoriu cu parata R.A.C. partajarea bunului imobil apartament cu nr. 35, situat in Pitesti, Piata Vasile Milea, nr.2, bl. Mobilux... - Decizie nr. 377/R din data de 08.03.2010
Prin sentinta penala nr.887 din 21 mai 2009, pronuntata de Judecatoria Pitesti, inculpatul C.N. a fost condamnat la pedeapsa inchisorii prevazuta de art.184 alin.2 si 4 Cod penal, intrucat, la data de 30 august 2006, in timp ce conducea autobuzu... - Decizie nr. 94 R din data de 04.02.2010