InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ineu

Actiune in constatare, prestatie tabulara si iesire din indiviziune

(Sentinta civila nr. 1308 din data de 10.06.2009 pronuntata de Judecatoria Ineu)

Domeniu Cadastru. Intabulare; Carte Funciara | Dosare Judecatoria Ineu | Jurisprudenta Judecatoria Ineu

ROMANIA
JUDECATORIA  INEU, JUDETUL ARAD                                    Operator 2826
DOSAR NR. (_)

                                             SENTINTA CIVILA NR (_)
                                                Sedinta publica din (_)
                                                     Presedinte : (_)
                                                       Grefier: (_)

S-a luat in examinare cauza civila privind actiunea formulata de reclamantii P I si P I2 in contradictoriu cu para?ii G M, H S si  H  A, pentru actiune in constatare, prestatie tabulara ?i iesire din indiviziune.
La apelul nominal se prezinta reclamantul P I asistat de av. (_), parata G M ?i paratul H S asistat de av. (_), precum ?i martorii reclamantilor P N ?i F S, lipsa fiind  reclamanta P I2 ?i parata H  A.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care, se constata ca numele corect al martorului P N este P N, martor incuviintat la termenul anterior, reclamantii ?i piritii de ordin doi ?i trei depunind la dosar chitanta privind plata onorariului de avocat, pentru justificareacheltuielilor de judecat.
Se procedeaza la ascultarea martorilor prezenti sub prestare de juramint, declatiile fiind consemnate in procese verbale atasate la dosarul cauzei.
Reclamantul prezent, arata ca renunta la judecata privind capatul trei din actiune, respectiv privind sistarea coproprietarii prin formare de loturi, cerere fata de care instanta urmeaza a lua act.
Av. (_), arata ca nu mai are de formulat alte cereri.
Paratul H S, asistat de av. (_), precum ?i pirita G M arata ca nu mai au de formulat alte cereri.
Instanta vazand ca nu mai sunt alte cereri de formulat, declara incheiata faza probatorie si a acorda cuvantul pentru dezbaterea in fond a cauzei.
Reclamantul prezent asistat de avocat (_), solicita  admiterea actiunii astfel cum a fost formulata si in scris, a se lua act de faptul ca s-a renuntat la judecata privind capatul trei din actiune,fara cheltuieli de judecata.
Arata ca potrivit probelor administrate, rezulta pirita de ordin unu a fost proprietarul suprafetei de (_) mp. reprezentand cota de (_) par?i din suprafata totala de (_) mp., restul suprafetei fiind vanduta para?ilor de ordin doi ?i trei in anul (_), sens in care s-a incheiat ?i contractul autentificat, dar urmare a legislatiei in vigoare terenul nu putea face obiectul vanzarii.
Mai arata ca, terenul formeaza in fapt doua gospodarii, asa cum figureaza ?i in evidentele fiscale, pentru portiunea evidentiata la nr. (_), reclamantii achitand impozitul incepand cu anul 2000, para?ii de ordin doi ?i trei recunoscand la interogator ca au folosit jumatate din teren, ceea ce este aferent nr. (_), astfel ca sustinerile para?ilor H nu au suport probator, solicitand obligarea acestor para?i la cheltuieli de judecata, potrivit art.274 c.pr.civila.
Pirita G M arata ca nu se opune admiterii actiunii, solicitand a nu fi obligata la cheltuieli de judecata.
Av. (_), solicita respingerea actiunii, potrivit considerentelor din intimpinarea depusa la dosar, intrucat para?ii de ordin doi ?i trei sunt proprietarii intregii suprafete de teren, dobandita prin cumparare, iar la aparitia Decretului nr.42/1990, au dobandit de drept proprietatea, ?i prin urmare ?i-au inscris dreptul de proprietate asupra terenului ?i in cartea funciara.
Solicita cheltuieli de judecata, constand in onorariu de avocat.
Actiunea este legal timbrata, cu (_) lei taxa judiciara de timbru si timbru judiciar in valoare de (_)lei .
      J U D E C A T A

Asupra actiunii civile, inregistrate la aceasta instanta la (_),  timbrata legal , constata ca reclamantii P I si P I2 ambii dom. (_) nr. (_), jud. Arad au solicitat in contradictoriu cu paratii G M dom. (_) nr. (_), jud. Arad, H S si  H  A ambii dom. C, nr. (_), jud. Arad, ca prin sentinta ce se va pronunta sa  se constatate ca parata Gudiu Ana a fost si este proprietara asupra suprafetei de (_)mp.din imobilul identificat in c.f. (_) nr.top. (_) intravilan la nr.adm. (_) in temeiul art.24 din Legea 18/1991, republicata, iar apoi sa se constate ca prin actul sub semnatura privata intitulat Contract de vanzare cumparare reclamantii au cumparat cu pretul de (_) lei de la G M cota de (_) parte din imobilul identificat in c.f. (_) nr.top. (_) intravilan la nr. adm. (_) , hotararea instantei urmand sa tina loc de contract de vanzare cumparare.
            Au mai solicitat sa se constate ca asupra imobilului identificat in c.f. (_) nr.top. (_) casa cu nr.(_) si intravilan la nr. adm.(_) in supr. totala de (_)mp. sunt coproprietari reclamantii si paratii 2-3 ,urmand a se iesirea din indiviziune in natura prin formare de loturi cu nr. top. noi, astfel: nr. top. nou pentru reclamanti cuprinzand intravilan fara constructii de la nr. adm. (_) din (_) in supr. reala de (_)mp. ?i respectiv nr. top. nou pentru paratii H S si A cuprinzand casa nr. (_) si (_)mp., precum ?i a se autoriza intabularea  in c.f.
            Cu cheltuieli de judecata.
            In fapt, au aratat ca in c.f. (_) sub (_) apare intabulat G C asupra casei si (_)mp. prin mostenire, restul terenului fiind proprietatea CAP, conform legilor in vigoare.
           In anul (_) paratii H S si A au cumparat de la pirita G M, conform actului autentic, doar casa cu nr. (_),restul terenului de (_) mp. trecand la stat, iar ulterior,conform art.36 din legea 18/1991 prin ordinul prefectului suprafata de (_) mp. a ajuns tot in proprietatea fam H.
           Au arata ca, desi in acte s-a vandut doar casa, in realitate G M a vandut si jumatate din gradina, restul ramanand in proprietatea sa,  intre cele doua terenuri exista gard despartitor astfel ca fam. H a folosit tot timpul doar jumatate din gradina si casa.
In anul (_) reclamantii au cumparat jumatatea de gradina goala pe care au folosit-o ca atare, iar in anul (_) paratii H s-au instapanit ilegal pe intreaga gradina,astfel ca au depus prezenta actiune.
           In drept cererea s-a intemeiat pe prevederile art.24 Legea 18/1991, art.969, 1073-1075, c.civil, Titlul X din Legea nr.247/2005.
            Parata G M, nu a depus intimpinare dar prin concluziile puse in instanta a aratat ca este de acord cu  admiterea actiunii  reclamantilor.
   Prin intimpinarea depusa la fila 24 dosar, para?ii H S si A au solicitat respingerea actiunii, intrucat au cumparat de la G M, prin contractul de vanzare-cumparare nr. (_) in (_) al Notariatului de stat (_) intreg imobilul, iar in anul (_) prin aparitia Decretului Lege nr. 42 1990 in baza art. 8  au devenit proprietarii suprafetei de (_)mp teren din CF (_) al localitatii (_) aflata in proprietatea CA.P. (_) sub (_) ?i (_).
            Astfel, au aratat ca, in baza acestui act normativ para?ii foloseau acest teren, fiind prevazut ca actuali proprietari sunt ?i proprietarii terenului aferent ,respectiv a intregii suprafete de (_)mp.
           Avand in vedere aceste aspecte rezulta ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 8 pentru a dobandi in proprietate acest teren in suprafata totala de (_)mp dat fiind faptul ca la data aparitiei Decretului Lege 42/1990 , erau proprietari (de?inatori) ai casei de locuit .
            Totodata, ca in urma demersurilor efectuate ?i-au inscris dreptul de proprietate asupra imobilului din CF (_) de sub (_) ?i (_).
Pentru solutionarea cauzei s-au depus la dosar :chitanta de plata a taxei judiciare de timbru f.(_), imputernicire avocatiala f. (_), extras CF (_) f. (_), copie contract de vanzare-cumparare f. (_), plan de amplasament si delimitare f.(_), adeverinta nr. (_) emisa de primaria (_) f.(_), adeverinta nr. (_) emisa de Primaria (_) f.(_), adeverinta nr. (_) a primariei (_) f. (_), registrul de rol nominal unic f. (_), cerere de amanare f. (_), intampinare f. (_), copie decizia nr. (_)a Tribunalului - sectia civila f. (_), copie decizia nr. (_) din (_) a Curtii de Apel Cluj - Sectia civila f. (_),copie decizie nr. (_) a Curtii de Apel Cluj - Sectia civila f. (_), imputernicire avocatiala f. (_) interogatoriu f. (_) si s-au audiat martorii P N, P S, declaratiile acestora fiind consemnate in procesele-verbale, atasate dosarului cauzei la f. (_), chitanta de plata a onorariului avocat f. (_) dosar.
Examinand cererea reclamantilor, in considerarea temeiului de fapt, a dispozitiilor legale aplicabile, vazand apararile formulate de paratii prin intimpinarea depusa la dosar, precum ?i din coroborarea probelor de la dosar, instanta retine in fapt urmatoarele:
Asupra imobilului din CF (_), cu nr. top. (_),  casa cu nr. (_) si intravilan de (_), apare ca proprietar la (_) G C, casa cu (_) mp, pe titlu de mostenire, iar CAP (_) asupra (_)mp pe titlu de cooperativizare.
Ulterior, asupra portiunii de la (_), casa  si suprafata de (_) mp si-a inscris dreptul de proprietate parata G M, prin mostenire, (_), fila (_) dosar.
In fine, se retine ca , sub (_) din acelasi CF, apar ca proprietari si paratii H S si M, prin cumparare ca bun comun si improprietarire, potrivit incheierii de CF nr. (_) si respectiv (_).
Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. (_) la fostul Notariat de Stat Local (_), copie fila (_), paratii H S si M au cumparat de la parata G M, casa de locuit si constructii anexe,  inscrise in CF (_) C, cu nr. top. (_), de  sub (_) dobandite prin mostenire,  pentru pretul de (_) lei(vechi).
Potrivit aceluiasi contract, obiectul vanzarii il constituia doar constructiile, iar terenul aferent  de (_)mp a trecut in proprietatea Statului, in baza art.30alin.2 din legea nr.58/1974, diferenta de (_)mp, constituind proprietatea CAP (_).
In baza aceluiasi contract, cumparatorii respectiv paratii H S si A au primit in folosinta suprafata de (_) mp, conform autorizatiei de instrainare.
Prin inscrisul sub semnatura privata intitulat "Contract de vanzare-cumparare" depus in copie la fila (_), dosar,  parata G M a vandut reclamantilor, suprafata de (_)ha, gradina in intravilan la nr. administrativ (_), pentru pretul de (_) lei Rol, achitat integral la data de (_), copie fila (_) dosar.
Paratii H S si H A, s-au opus admiterii actiunii, aratand ca in anul (_) au cumparat de la parata G M intreaga suprafata de teren, evidentiat in CF (_) si pe care au devenit proprietari "ex lege" la aparitia decretului nr.42/1992 .
Totodata, au aratat ca sunt proprietari tabulari asupra terenului de (_)mp, teren aferent casei de locuit, astfel ca actiunea reclamantilor este inadmisibila.
In acest sens, instanta retine ca potrivit art.22 si art.23 din Legea nr. 18/1991 in forma initiala ,, sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexele gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor din zonele cooperativizate care nu au avut calitatea de cooperator. Terenurile din intravilan care au fost atribuite de cooperative, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, raman si se inscriu in proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate, indiferent in ce mod, de la fostii proprietari. Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta, in intravilan, sau, in lipsa, cu teren extravilan in imediata vecinatate.,,
          Potrivit art.24 din acelasi act normativ,, In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in folosinta unor cooperatori, in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari, asemenea terenuri revin de drept in proprietatea detinatorilor initiali.,,
Din aceste dispozitii legale, coroborate cu interogatoriul paratilor consemnat in sedinta publica din (_), precum si cu declaratiile martorilor P N si P S, filele (_) dosar, instanta retine ca, la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. (_) erau in vigoare disp. Legii nr.58/1974, care interziceau  dobandirea in proprietate privata a terenurilor de orice fel.
De asemenea, paratii H S si H A nu au detinut calitatea de membrii cooperatori si prin urmare acestora nu li se putea atribui teren de catre fostul CAP, pentru constructia de locuinte sau anexe gospodaresti, aspect recunoscut de aceeasi parati prin interogatoriul consemnat la fila (_) dosar, acestia folosind doar casa cu nr. (_) si terenul aferent, aproximativ (_) mp, restul terenului, gradina in intravilan fiind folosit de parata G M, din anul (_) si pana in anul (_), cand posesia si folosinta a fost transmisa reclamantilor, portiune de teren evidentiata si in raportul de expertiza efectuat extrajudiciar , fila (_) dosar.
Potrivit adeverintei nr. (_), eliberata de Primaria (_), fila (_) dosar, se retine ca pe nr.top. (_) din CF nr. (_), exista doua nr. administrative, respectiv : nr.adm.nou (_), proprietar paratul H S, cu suprafata totala de (_) mp teren din care:constructii finalizate inainte de anul (_), casa de locuit in suprafata de (_) mp, si constructii anexe in suprafata de (_) mp, pentru care s-au achitat impozite si taxe locale din anul (_) ?i respectiv nr.adm.nou (_) proprietar P I cu suprafata de (_)mp, teren agricol intravilan, pentru care s-a achitat impozit teren agricol din anul (_).
Din aceeasi adeverinta mai rezulta ca parata G M a achitat impozitul aferent nr.ad-tiv (_) pana in anul (_), iar la nr. (_) pana in anul (_).
Martorii audiati la fila (_), dosar, confirma faptul ca in localitatea (_), este cunoscuta imprejurarea ca aceiasi parata este proprietara asupra gradinii aferente nr. (_),  paratii H S si sotia, nelucrand si nefolosind niciodata dupa anul (_) terenul aferent acestui nr.ad-tiv.
Prin urmare, este fara echivoc faptul ca parata G M a transmis acestora doar o portiune din suprafata totala evidentiata in CF, restul suprafetei ramanand in proprietatea sa, astfel ca sustinerile paratilor H S si A cu privire la obiectul vinzarii, nu pot fi retinute.
Referitor la inscrisul incheiat intitulat ,,contract de vanzare-cumparare’’, incheiat la data de (_),prin care parata G M a vandut reclamantilor cota de (_) parte din imobilul identificat in CF (_), nr.top. (_), intravilan la nr.adm. (_), pentru pretul de (_) lei ,pret achitat integral,la data incheierii conventiei acesta poate fi calificat drept antecontract de vanzare-cumparare.
Astfel, se mai retine ca,antecontractul incheiat intre parti mentionat mai sus indeplineste cerintele generale de validitate a actelor juridice prev. de art.948 c.civ., apoi ca terenul se afla in patrimoniul vanzatorului promitent la data vanzarii si ca au fost executate clauzele anticipatorii.
Stabilind legiuitorul ca forma autentica a actului de vanzare cumparare de terenuri este prevazuta ,,ad validitatem", urmeaza ca actul incheiat de parti sa fie calificat ca si un antecontract de vanzare cumparare, partile putand sa se prezinte la notar pentru a incheia respectivul act in forma autentica, efectuand totodata publicitatea imobiliara prevazuta de lege, caci potrivit art.969 C.civ., partile sunt tinute sa execute intocmai si cu buna credinta obligatiile la care s-a indatorat.
Disp.art.5 alin.2 din Titlul X privind circulatia juridica a terenurilor  din Legea 247/2005, permit ca in cazul incheierii unui antecontract de vanzare cumparare, cu  privire la un teren, daca  una din parti refuza ulterior sa incheie contractul partea care si-a indeplinit obligatia poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract.
Astfel fiind, pentru cele expuse,  vazand in drept disp.art.24 din Legea nr.18/1991, art. 969, 1073-1075 c.civil, prev. Titlului X din Legea nr.245/2005 , urmeaza a se admite actiunea reclamantilor in sensul pretins, si a constata ca parata G A este proprietara asupra supr.de (_) mp. din imobilul identificat in c.f. (_) nr.top. (_) intravilan la nr.adm. (_) in temeiul art.24 din Legea 18/1991,republicata.
Urmeaza a constata ca prin actul sub semnatura privata intitulat ,,Contract de vanzare cumparare, reclamantii au cumparat de la pirita G M cota de (_) parte din imobilul identificat in c.f. (_) nr.top. (_) intravilan la nr.adm. (_), cu pretul de (_)lei , achitat integral, hotararea tinand loc de contract de vanzare cumparare autentic.
In  baza disp.art.246 c.pr.civ. urmeaza a se lua act ca reclamantii au renuntat la judecata privind capatul de cerere avand ca obiect sistarea starii de coproprietate asupra imobilului identificat in c.f. (_) nr.top. (_) casa cu nr. (_) si intravilan la nr.adm. (_) in supr. totala de (_) mp.
Vazand ca paratii de ordin doi ?i trei s-au opus admiterii actiunii reclamantilor, astfel ca potrivit prevederilor art.274 c.pr.civila, urmeaza a fi obligati in solidar pe paratii H S si H A la (_)lei cheltuieli de judecata catre reclamanti.
Pentru aceste motive, in numele legii ,

H O T A R A S T E

Admite actiunea formulata de reclamantii P I si P I ambii dom. (_), jud. Arad in contradictoriu cu piritii Gudiu Maria dom. (_), jud. Arad, H S si  H  A ambii dom. (_), jud. Arad, pentru actiune in constatare, prestatie tabulara, iesire din indiviziune, ?i in consecinta:
           -constata ca parata G A este proprietara asupra supr.de (_) mp.din imobilul identificat in c.f. (_) nr.top. (_) intravilan la nr.adm. (_) in temeiul art.24 din Legea 18/1991,republicata,
           -constata ca prin actul sub semnatura privata intitulat ,,Contract de vanzare cumparare,, reclamantii au cumparat de la pirita G M cota de (_) parte din imobilul identificat in c.f. (_) nr.top. (_) intravilan la nr.adm. (_), cu pretul de (_)lei , achitat integral, hotararea tinand loc de contract de vanzare cumparare autentic,
           -ia act  ca reclamantii au renuntat la judecata privind capatul de cerere avind ca obiect sistarea starii de coproprietate asupra imobilului identificat in c.f. (_) nr.top. (_) casa cu nr. (_) si intravilan la nr.adm. (_) in supr.totala de (_)mp.,
            -autorizeaza efectuarea cuvenitelor mentiuni in c.f., conform prezentei la raminerea definitiva.
             Obliga in solidar pe piritii H S si H A la (_)lei cheltuieli de judecata catre reclamanti.
             Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
             Pronuntata in sedinta publica din (_).

Presedinte                                                           Grefier
(_)(_)                                                             (_)(_)
            
Red. (_).
Tehnored. (_).
9 ex./ (_)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare; Carte Funciara

ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 338/A din data de 07.07.2015
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 272/A din data de 09.06.2015
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 23-A din data de 09.04.2013
ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Gradul de pericol social ridicat, individualizarea sanctiunii aplicate, primirea persoanelor la munca fara contract - Sentinta civila nr. 1147 din data de 07.10.2013
Proportionalitatea sanctiunii raportat la contraventia comisa - Sentinta civila nr. 1134 din data de 01.10.2013
Conditii pentru aplicarea sanctiunii avertismentului - Sentinta civila nr. 1132 din data de 01.10.2013
Prezumtia de nevinovatie, masurarea valorii vitezei cu aparat omologat - Sentinta civila nr. 959 din data de 17.07.2013
Dovada notificarii debitorului, conditii de admisibilitate a actiunii pentru pronuntarea unei hotarari care tine loc de contract - Sentinta civila nr. 960 din data de 17.07.2013
Nerespectare a masurilor privind incredintarea minorului - Sentinta penala nr. 135 din data de 02.12.2013
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 666 din data de 05.04.2013
Stabilirea dreptului de proprietate privata, pentru obligatie de a face - punere in posesie - Sentinta civila nr. 628 din data de 01.04.2013
Anularea procesului verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 2343 din data de 06.11.2013
Pretentii-majorare despagubiri - Sentinta civila nr. 537 din data de 14.03.2013
Contestatia la executare si cererea reconventionala pentru despagubiri - Sentinta civila nr. 662 din data de 04.04.2013
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 803 din data de 23.05.2013
Pretentii, obligatia de a face - Sentinta civila nr. 2073 din data de 02.10.2012
Ordonanta presedintiala - Sentinta civila nr. 999 din data de 06.09.2013
Modificare act constitutiv - Hotarare nr. 1032 din data de 30.07.2013