InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Covasna

Plangere impotriva incheierii de carte funciara

(Decizie nr. 338/A din data de 07.07.2015 pronuntata de Tribunalul Covasna)

Domeniu Cadastru. Intabulare; Carte Funciara | Dosare Tribunalul Covasna | Jurisprudenta Tribunalul Covasna

R O M A N I A

TRIBUNALUL COVASNA                  SECTIA CIVILA
DECIZIA CIVILA NR.338/A
Sedinta publica din 7 iulie 2015
Instanta constituita din:
PRESEDINTE: ………..
JUDECATOR: ………… 
GREFIER: ………..

      Pe rol se afla, in pronuntare, apelul declarat de petentul Centrul  Cultural  ........, precum si apelul principal si apelui incident declarat de intimatii J.-B. A. E. C. M.,  J.-B. E.P. Ch. M. si J.-B. Ch. J. M.A. impotriva sentintei civile nr. …… din 23 octombrie 2014, pronuntata de Judecatoria Sfantu Gheorghe in dosarul nr. …….. avand ca obiect plangere impotriva incheierii de carte funciara. 
      La apelul nominal, facut in sedinta publica,  au lipsit partile.
       Procedura de citare este  legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care, se constata ca dezbaterile asupra apelurilor au avut loc in sedinta publica din 23 iunie 2015, sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, cand instanta, in vederea deliberarii, a amanat pronuntarea la data de 30 iunie 2015 si apoi la 7 iulie 2015.
T R I B U N A L U L

Asupra apelului civil de fata, constata urmatoarele:
      Prin sentinta civila nr. …. din 23 octombrie 2014, Judecatoria Sfantu Gheorghe a admis exceptia lipsei capacitatii procesuale a intimatului J.-B. E. A..
      A respins exceptiile autoritatii de lucru judecat, lipsei calitatii procesuale active a petentului si tardivitatii formularii plangerii.
      A respins plangerea formulata de catre petentul Centrul de Cultura ….., cu sediul in comuna ……., strada …….. numarul ……, judet Covasna, C.I.F. ………., in contradictoriu cu intimatii J.-B. A. E., J.-B. E. Ph. Ch. M. si J.-B. Ch. J. M. A., cu domiciliul ales in …………………., ca neintemeiata.
      A respins plangerea formulata in contradictoriu cu intimatul J.-B. E. A. ca fiind formulata fata de o persoana fara capacitate procesuala.
      A obligat petentul la plata catre intimatii J.-B. A. E., J.-B. E. Ph. Ch. M. si J.-B. Ch. J. M. A. a sumei de 10.300 lei reprezentand cheltuieli de judecata.
      Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:
      La data de 20.12.2013 a fost inaintata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna plangerea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. …./305/2013 formulata de catre petentul Centrul de Cultura …. impotriva incheierii nr. 8486 din 03.04.2013 solicitandu-se ca prin hotararea pronuntata in contradictoriu cu intimatul J. – B. A. E. sa se dispuna:
      - anularea incheierii nr. 8486/03.04.2013 si radierea intabularii dreptului de proprietate efectuata in favoarea lui J. – B. E. – A. sub B.4. din Cartea funciara nr. 23027 (provenita din Cartea funciara nr. 2467 ......)
      - anularea si radierea dreptului de proprietate si de folosinta speciala mod de dobandire hotarare judecatoreasca in cota de 1/1 asupra A1 facuta in favoarea lui J. – B. E. A. sub C1 din Cartea funciara nr. 23027 (provenita din Cartea funciara nr. 2467 ......)
      - repunerea in situatia anterioara de carte funciara la foaia de proprietate B in favoarea Statului Roman
      - cu cheltuieli de judecata.
      In motivarea cererii s-a aratat ca imobilul inscris in Cartea funciara initiala nr. 2467 ...... cu nr. top. ……………………………, teren in suprafata totala de 89706 mp pe care se afla un castel de piatra si caramida, o capela din piatra si un grajd din caramida are ca proprietar Statul Roman fiind inscris dreptul de proprietate conform Legii nr. 187/1945, incheierea CF nr. 107/1968 ,dobandit prin lege in cota de 1/1. Imobilul a fost trecut in proprietatea Centrului de Cultura …., institutie publica cu personalitate juridica din structura organizatorica si functionala a Ministerului Culturii.
      Centrul de Cultura …. functioneaza in baza Regulamentului de Organizare si Functionare aprobat prin Ordin al Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National nr. 2331/23.07.2004, imobilul nemaiavand configuratia fizica din anul 1944, cand a decedat ultimul sau proprietar. Astfel, dispozitiile sentintei civile nr. 672/09.07.2014 pronuntata de Tribunalul Covasna in dosarul nr. 1307/2002 nu mai sunt de actualitate. Imobilul nu mai poate fi intabulat pe numele lui J. – B. E. – A. si nu poate fi restituit in natura.
      Pentru a se putea dispune intabularea trebuia sa existe un titlu de constituire a dreptului de proprietate in favoarea petitionarului, or, asa ceva nu exista. Pentru intabulare pentru un mostenitor calitate pe care o pretinde J. B. E. A. este necesara dezbaterea mostenirii prin incheiere de finalizare la notarul public si urmata de emiterea certificatului mostenitor. Procedandu-se astfel s-a sarit peste o faza, respectiv dezbaterea succesiunii si emiterea certificatului de mostenitor, art. 102 – 119 din Legea nr. 36/1995 prevazand obligativitatea efectuarii procedurii succesorale notariale. Asadar, nu se putea efectua intabularea doar in baza hotararii judecatoresti, aceste hotarari neconstituind titlu de dobandire al dreptului in intelesul Legii nr. 7/1996.
      Pentru intabulare trebuia clarificat dreptul si intinderea lui in ce priveste Statul Roman si Centrul de Cultura ….. Hotararile judecatoresti care constata ca relativ ar fi abuziva masura de preluare a imobilului nu constituie un drept real, adica translatia dreptului de proprietate pentru a fi apt de intabulare. Daca titlul pe care il pretinde este succesiune ca mod de dobandire era de urmat acea procedura, hotararile judecatoresti care constata ca relativ ar fi abuziva masura de preluare a imobilului, nu constituie un drept real neputand fi apt de intabulare. De asemenea, s-a invederat ca la O.C.P.I. era obligatoriu de clarificat in ce calitate cere petitionarul, in incheieri figurand doar primul dintre ei, nefiind indicate alte date de identificare. Asadar, intreaga procedura este viciata si nelegala, atat in ceea ce priveste respectarea formalitatilor cat si fondul dreptului. S-a incercat a se forma o aparenta de legalitate, insa indicarea domiciliului ales nu este suficient, iar reprezentarea si mandatarea nu indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 7/1996 si art. 80 – 89 Noul Cod de procedura civila.
      Tot astfel, s-a aratat ca din incheiere nu rezulta in ce calitate au cerut petitionarii intabularea pe numele unei persoane decedate care nu mai este subiect de drept, in incheiere nefigurand nici toti petitionarii si nici calitatile lor, datele de identificare, iar actele juridice care pretind ca justifica cererea nu sunt apte sa indeplineasca conditiile legale.
      La cerere au fost atasate copii de pe dosar O.C.P.I. nr. 8486/2013.
      La data de 20.01.2014 petentul a facut dovada achitarii taxei judiciare de timbru.
      In cauza a fost citat intimatul J. – B. E. – A..
      Prin notele de sedinta depuse la data de 12.02.2014 s-a aratat ca petentul este lipsit de legitimare procesuala activa, fiind chemat in judecata J. – B. A. – E., care a decedat la data de 01.09.2010. Dupa decesul notificatorului, in procesul de retrocedare in care a figurat ca recurent – parat petentul, au fost introdusi in cauza copii mostenitori, respectiv J. – B. A. E., J. – B. E. Ph. Ch. M. si J. – B. Ch. J. M. A..
      Petentul a depus raspuns la intampinare la data de 28.02.2014, solicitand respingerea acestuia, aratandu-se ca persoana care a inaintat notele de sedinta nu are nicio calitate procesuala, nefiind indeplinite nici conditiile prevazute de art. 205 Noul C. proc. civ.
      In ceea ce priveste legitimarea procesuala a petentului, se arata ca partea are calitate procesuala activa si interes, Centrul de Cultura ….fiind o institutie publica cu personalitate juridica, functionand in temeiul Legii nr. 143/2007. In aceasta calitate a figurat Centrul de Cultura ….., parte in toate procesele de restituire a imobilului teren si constructii, inscris in Cartea funciara nr. 2467 ......, toate litigiile s-au purtat de pretinsii mostenitori J. – B. A. E., J. – B. E. Ph. Ch. M. si J. – B. Ch.a J. M. A.. Inscrierile in cartea funciara intemeiate pe cererea de inscriere inregistrata sub nr. 8486/2013 indica, ca si titlu, sentinta civila nr. 672/2004, decizia nr. 7251/2012, decizia civila nr. 155/AP/2009, certificatul nr. 1193/64/2007/2013, imputernicire avocatiala. Toate aceste litigii, precum si altele in care s-au pronuntat sentinta civila nr. 787/2008, sentinta nr. 1637/2008, sentinta nr. 2919/2011, au fost pronuntate in contradictoriu cu Centrul de Cultura ......, acesta fiind parte in procese. La fel si in litigiul de contestatie in anulare in dosar nr. 928/1/2013. Asadar, partea are calitate procesuala activa si interes.
      Cu privire la persoanele chemate in judecata, se arata ca procedura administrativa prin notificare a fost declansata de J. – B. A. – E. impotriva Centrului de Cultura ....... La fel si actiunea judiciara in dosarul nr. 1307/2002, in care s-a pronuntat sentinta civila nr. 672/2004. Ulterior, in cauza au fost introdusi J. – B. A. E., J. – B. E. Ph. Ch. M. si J. – B. Ch. J. M. A., acestia pretinzand calitatea procesuala de succesori ai primului reclamant, decedat la data de 01.09.2010. Centrul a formulat plangere impotriva incheierii nr. 8486/2013, indiferent cine sunt persoanele care au formulat cerere de inscriere, solicitandu-se pronuntarea hotararii in contradictoriu cu intimatul J. – B. A. E., nefiind chemat in judecata in calitate de intimat pe notificatorul J. – B. A. – E..
      Astfel, se solicita citarea intimatilor J. – B. A. E., J. – B. E. Ph. Ch. M. si J. – B. Ch. J. M. A.. Legea stabileste in mod obligatoriu ca plangerea sa fie „indreptata impotriva incheierii de admitere”, fara sa prevada expres si persoanele pe care le vizeaza.  In continuare, s-a invederat, in motivarea plangerii atacate, ca incheierea este nelegala, nefiind indicate datele personale si domiciliile reale ale solicitantilor, nefiind semnate si insusite cererile de catre persoanele solicitate, hotararile judecatoresti trebuie depuse integral, legalizate si investite, iar nu copie, actele de stare civila se depun la notarul public care face pe raspunderea lui formalitati de publicitate. Solicitantii nu au facut dovada directa ca au calitate de a cere inscrierea dreptului real in cartea funciara pe numele unei persoane decedate. Persoana decedata nu este subiect de drept, nu poate constitui si dobandi drepturi patrimoniale, pentru ca nu poate fi titular al unui drept subiectiv. Solicitantii trebuiau sa depuna pentru justificare certificat deces, datele de stare civila si sa indice mostenitorii. Hotararile judecatoresti care s-au pronuntat in baza Legii nr. 10/2001 nu sunt titluri constitutive de drepturi si nu prevad expres in dispozitiv ca se dispune intabularea.
      In dovedire, s-a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.
      Intimatii J. – B. A. E., J. – B. E. Ph. Ch. M. si J. – B. Ch. J. M. A. au depus intampinare la data de 09.04.2014, invocand exceptia lipsei capacitatii de exercitiu a petentei si exceptia tardivitatii plangerii.
      In motivare, s-a aratat ca petentul foloseste abuziv imobilul, neplatind chirie pentru acesta. Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul, pronuntand decizia definitiva si executorie nr. 7215/23.11.2012. Petentul a exercitat caile de atac extraordinare neintemeiat si nelegal, acestea fiind respinse. Aceste decizii, ca si cea de respingere a recursului, au fost formulate in contradictoriu cu petentul Centrul de Cultura ......, care a figurat in cauzele respective ca si recurent parat, revizuent si contestator. Asadar, ca efect al opozabilitatii, petentul nici prin actiune in rectificare tabulara nu ar putea legal contesta dreptul de proprietate tabular dobandit de defunctul notificator, prin urmare, se impune admiterea exceptiei lipsei capacitatii procesuale, petentul neavand legitimarea procesuala de a contesta intabularea dreptului in favoarea autorului intimatilor, nefiind persoana interesata potrivit mentiunilor din cartea funciara – conditie ceruta de art. 50 alin. 1 din Legea nr. 7/1996. De asemenea, s-a invocat si exceptia tardivitatii, invocandu-se prevederile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, incheierea putand fi atacata in termen de 15 zile de la comunicare.
      Petentul a depus raspuns la intampinare la data de 21.05.2014, aratandu-se ca partea, prin raspunsul redactat si inaintat in termen si-a exprimat pozitia procesuala raspunzand la exceptii. Cadrul procesual  se refera la cele trei petite enumerate prin plangerea de anulare a incheierii nr. 8486/2013 cu consecinta radierii intabularii dispuse si repunerea in situatia anterioara.
      In incheierea atacata este mentionat un singur titular al cererii J. – B. A. E., care a cerut efectuarea operatiunilor de carte funciara pe numele persoanei decedate. Insa, inscrierea in cartea funciara inseamna dobandirea unui drept tabular, or drepturi pot sa dobandeasca numai persoanele care au capacitate de folosinta si de exercitiu. Prin hotararile judecatoresti in baza carora s-a pretins inscrierea in cartea funciara in favoarea unui defunct, nu figureaza cu drepturi proprii solicitantul cererii. Daca se considera mostenitor, in mod obligatoriu, pentru admiterea cererii trebuia sa depuna certificatul de mostenitor care atesta calitatea.
      In ceea ce priveste exceptiile ridicate prin intampinare, se arata ca exceptiile relative si de ordine privata pot fi invocate de partea care justifica un interes si, in acelasi timp, de indata ce le sunt cunoscute. Partea a cunoscut aceste aspecte odata cu trimiterea cererii de chemare in judecata, trebuia sa depuna intampinare sub sanctiunea decaderii conforma art. 208 noul Cod de procedura civila. Instanta era datoare sa constate ca intampinarea nu cuprinde datele obligatorii prevazute de art. 205 alin. 2 noul Cod de procedura civila, acesta fiind si dilema in care se afla intregul demers, nici la O.C.P.I. nu s-au depus acele date de identificare ale persoanei fizice. Asadar, se solicita sa se decada din acest drept partea intimata, conform art. 208 alin. 2 noul Cod de procedura civila.
      In acelasi timp, exceptiile sunt nefondate. Centrul de Cultura ...... este persoana juridica si are capacitate de folosinta si de exercitiu. Din intampinare nu rezulta de ce este contestata capacitatea de exercitiu. Hotararile judecatoresti sunt in contradictoriu cu Centrul de Cultura ......, inscrierea s-a facut impotriva acestei institutii, petentul are exercitiul drepturilor procesuale in nume propriu si fiind persoana juridica prin reprezentantul sau legal.
      De asemenea si exceptia tardivitatii este nefondata, fata de prevederile art. 50, art. 14, 31 din Legea nr. 7/1996. Incheierea este atacabila de la comunicare, iar petentului nu i s-a efectuat nicio comunicare. Cand partea a aflat, a formulat imediat cale de atac, iar fata de prevederile art. 184 noul Cod de procedura civila, plangerea este facuta in termen.
      In continuare, fata de natura litigiului, speta trebuie analizata in limita dosarului existent la O.C.P.I., neputand fi completat de catre instanta.
      La termenul din data de 21.05.2014 intimatul, la intrebarea instantei, a precizat ca exceptia invocata prin intampinare priveste calitatea procesuala activa a petentului.
      Intimatii au depus nota de sedinta la data de 13.06.2014, aratandu-se ca intampinare a fost formulata in termen, iar prin instiintarea depusa de avocat s-a invocat exceptia lipsei legitimarii procesuale a petentului.
      Prin incheierea din data de 25.06.2014 instanta a respins exceptia tardivitatii depunerii intampinarii, pentru considerentele aratate la acel termen.
      La termenul din 24.09.2014 intimatii au invocat exceptia autoritatii de lucru judecat.
      La termenul din data de 08.10.2014 intimatul a depus note de sedinta cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale de exercitiu a reclamantei, ridicata in temeiul art. 36 noul Cod de procedura civila, aratandu-se ca petentul foloseste abuziv castelul si nu are legitimare procesuala activa de ataca incheierea de intabulare.
      In ceea ce priveste exceptia tardivitatii ridicata in temeiul art. 36 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, incheierea putea fi atacata in termen de 15 zile, iar plangerea a fost inregistrata pe data de 17.01.2014.
      Cu privire la exceptia autoritatii de lucru judecat, se arata ca plangerea formulata este in realitate o actiune in rectificare de carte funciara, invocandu-se literatura de specialitate, apreciindu-se ca nu se poate formula o noua actiune fara sa fie afectata autoritatea de lucru judecat.
      La termenul din data de 08.10.2014 instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, fiind atasate la dosar copii de pe dosar O.C.P.I. nr. 8486/03.04.2013, decizia civila nr. 7215/2012, incheiere din data de 16.11.2012, cerere contestatie in anulare, adresa nr. 4453/16.06.2014, sentinta civila nr. 2919/2011, certificat de mostenitor nr. 30/2009, adresa nr. 7685/03.10.2014, cerere reexaminare nr. 21765/02.10.2014, cerere urgentare, dosar OCPI nr. 13291/04.06.2013.
      La acelasi termen, judecatoria a invocat exceptia lipsei capacitatii procesuale a intimatului J. – B. E. A., punand in discutia partilor ordinea de solutionare a exceptiilor. De asemenea, au fost puse in discutia partilor exceptia lipsei capacitatii procesuale a intimatului J. – B. E. A., exceptia autoritatii de lucru judecat, exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentului, exceptia tardivitatii formularii plangerii si s-a retinut cauza spre solutionare pe exceptii si pe fond.
      Petentul a depus concluzii scrise la data de 16.10.2014 solicitandu-se admiterea plangerii.
      In ceea ce priveste exceptiile, s-a solicitat respingerea acestora, aratandu-se ca plangerea nu poate fi afectata de exceptia lipsei capacitatii procesuale a intimatului J. – B. A. – E., pe care petentul nu l-a chemat in judecata. Insa, tot atat de adevarat, nu poate primi drepturi reale. Asadar, neavand calitate de subiect de drept, nu poate sa dobandeasca dreptul de proprietate prin inscriere. De asemenea, s-a solicitat respingerea si a celorlalte exceptii, reiterandu-se argumentele prezentate prin notele de sedinta si prezentate cu ocazia concluziilor in fata instantei.
      In ceea ce priveste fondul, s-a invederat nerespectarea prevederilor art. 55 din Ordinul nr. 633/2006, precum si faptul ca in cauza s-au pronuntat hotarari declarative, in baza unor actiuni in constatare, care nu indreptatesc pe cel care a castigat procesul sa le foloseasca ca act translativ al dreptului de proprietate.  In continuare au fost prezentate sustinerile invocate prin plangere si notele depuse ulterior, invederandu-se si lipsa documentatiei pe care s-a bazat exclusiv inscrierea contestata.
      Asupra exceptiei lipsei capacitatii procesuale a intimatului J. – B. E. A., judecatoria a retinut ca, potrivit art. 56 alin. 1 noul Code de procedura civila „poate fi parte in judecata orice persoana care are folosinta drepturilor civile”, alin. 3 prevazand ca „lipsa capacitatii procesuale de folosinta poate fi invocata in orice stare a procesului”.
Rezulta ca prima conditie pentru ca o persoana sa poata aiba calitatea de parte intr-un proces civil, de reclamant sau de parat este necesar sa aiba capacitate procesuala.
Potrivit art. 35 noul Code de procedura civila, „capacitatea de folosinta incepe de la nasterea persoanei si  inceteaza odata cu moartea acesteia”.
Din sustinerile partilor si inscrisurile depuse rezulta ca intimatul a decedat la data de 01.09.2010.
Asadar, avand in vedere ca la data formularii cererii intimatul era decedat, se constata ca in cauza nu este intrunita cerinta privitoare la capacitatea procesuala a partii.
Fata de aceste considerente, judecatoria a admis exceptia lipsei capacitatii procesuale a intimatului J. – B. E. A., invocata din oficiu si a respins cererea ca fiind formulata fata de persoane fara capacitate procesuala.
Asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat, judecatoria a retinut ca, prin prezenta plangere, astfel cum a fost precizata, petentul Centrul de Cultura ...... a solicitat in contradictoriu cu intimatii J. – B. A. E., J. – B. E. Ph. Ch. M. si J. – B. Ch. J. M. A. anularea incheierii nr. 8486/03.04.2013 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna, radierea intabularii dreptului de proprietate si folosinta speciala efectuata in beneficiul defunctului J. – B. E. A. si repunerea partilor in situatia anterioara de carte funciara.
Rezulta, asadar, ca suntem in prezenta unei veritabile plangeri impotriva incheierii de admitere sau respingere a cererii de inscriere a dreptului de proprietate reglementat de art. 31 din Legea nr. 7/1996.
Potrivit art. 430 alin. 1 noul Cod de procedura civila: „hotararea judecatoreasca ce solutioneaza, in tot sau in parte, fondul procesului sau statueaza asupra unei exceptii procesuale ori asupra oricarui alt incident are, de la pronuntare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea transata”, art. 431 alin. 1 noul Cod de procedura civila stabilind ca: „nimeni nu poate fi chemat in judecata de doua ori pentru aceeasi calitate, in temeiul aceleiasi cauze si pentru acelasi obiect”. De asemenea, alin. 2 al aceleiasi din urma dispozitii statueaza ca: „oricare dintre parti poate opune lucrul anterior judecat intr-un alt litigiu, daca are legatura cu solutionarea acestuia din urma”.
In cauza, instanta urmeaza a avea in vedere si faptul ca exceptia a fost invocata in raport de hotarari judecatoresti pronuntate si ramase irevocabile anterior intrarii in vigoare a noul Cod de procedura civila, efectele acestora fiind guvernate de dispozitiile art. 1201 Cod civil, conform carora „este lucru judecat atunci cand a doua cerere in judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti, facuta de ele si in contra lor in aceeasi calitate”.
Rezulta, asadar, ca autoritatea de lucru judecat presupune intrunirea cerintei privind tripla identitate de parti, obiect si cauza.
Cum s-a aratat, exceptia a fost invocata de catre partea intimata la termenul din data de 24.09.2014, termen la care a fost atasata la dosar copie de pe sentinta civila nr. 2919/2011 pronuntata de Judecatoria Sfantu Gheorghe in dosarul nr. 5932/305/2010, invederandu-se ca autoritatea de lucru judecat a fost invocata atat in raport de aceasta hotarare, cat si celelalte hotarari depuse la dosar.
Insa, judecatoria a avut in vedere ca in cadrul litigiului care a format obiectul dosarului nr. 5932/305/2010 instanta a fost chemata sa statueze asupra constatarii nulitatii certificatului de calitate de mostenitor nr. 30/26.02.2009 emis in dosarul succesoral nr. 42/2009 al Biroului Notarului Public Sz. M.. Or, in aceste conditii, se apreciaza ca in cauza nu se poate retine intrunirea cerintelor prevazute de dispozitiile legale aratate, nefiind indeplinita conditia identitatii de obiect, pretentiile si drepturile subiective deduse judecatii nefiind similare cu cele din prezentul litigiu.
In aceeasi ordine de idei, nu poate fi retinuta ca intrunita aceeasi cerinta nici in legatura cu hotararile judecatoresti pronuntate in dosarul nr. 1307/2002, respectiv sentinta civila nr. 672/09.07.2004 modificata prin decizia nr. 155/ap/16.12.2009 a Curtii de Apel Brasov si decizia nr. 7215/23.11.2012 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, obiectul acestui litigiu privind anularea decizie nr. 5/2002 emisa de Centrul de Cultura ...... si restituirea in natura a imobilului.
Tot astfel, se retine ca prin decizia civila nr. 4194/02.10.2013 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. 928/1/2013, s-a dispus respingerea ca nefondata a contestatiei in anulare formulata impotriva deciziei nr. 7215/23.11.2012, iar prin decizia civila nr. 3499/20.06.2013 pronuntata de aceeasi instanta in dosarul nr. 411/1/2013 s-a respins ca tardiva cererea de revizuire formulata impotriva aceleiasi decizii. Or, nici in raport de aceste cauze nu sunt intrunite cerintele imperative prevazute pentru a se putea retine existenta autoritatii de lucru judecat, nefiind in prezenta unei identitati de obiect si cauza.
Referitor la argumentele prezentate la termenul din data de 08.10.2014 si prin notele de sedinta depuse la acelasi termen, s-a invederat ca plangerea formulata de catre partea adversa este in realitate o actiune in rectificare de carte funciara, iar o noua actiune nu s-ar putea promova decat daca s-ar afecta autoritatea de lucru judecat.
Judecatoria nu a retinut aceste sustineri ca intemeiate. Astfel, cum s-a aratat, obiectul prezentei cereri priveste plangere impotriva incheierii de carte funciara, fiind astfel diferit de cel al dosarului in care au fost pronuntate hotararile judecatoresti indicate.
Intr-adevar, principiul puterii de lucru judecat impune ca drepturile cu privire la care s-a statuat in mod irevocabil intr-un litigiu sa nu mai poata fi repuse in discutie intr-un alt litigiu ulterior. Insa, in cauza nu se poate retine incalcarea acestui principiu, deoarece, chiar daca aspectele deduse judecatii sunt in legatura cu dreptul de proprietatea si folosinta asupra imobilului intabulat in Cartea funciara nr. 2467 ......, pretentiile a caror valorificare s-a urmarit si se urmareste nu sunt identice.
Asadar, pentru considerentele aratate, prima instanta a respins  exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de catre intimati.
      Asupra exceptiei tardivitatii formularii plangerii¸ s-a retinut ca, potrivit art. 31 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 „persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a incheierii de admitere sau de respingere in termen de 15 zile de la comunicare”, alin. 3 prevazand ca „impotriva incheierii registratorului – sef emis potrivit alin. 2 cei interesati sau notarul public pot formula plangere, in termen de 15 zile de la comunicare”.
      Din inscrisurile depuse la dosar si la dosarul O.C.P.I. nr. 8486/03.04.2013 rezulta ca incheierea contestata a fost comunicata catre intimati, respectiv imputernicitul acestora, la data de 13.05.2014.
      Insa, in ceea ce priveste partea petenta, incheierea a fost comunicata doar in urma solicitarii formulate de aceasta la data de 25.11.2013. Tot astfel, din adresa nr. 5331/25.08.2014 emisa de O.C.P.I. Covasna rezulta ca Centrului Cultural ...... i s-a comunicat copie de pe incheierea de carte funciara nr. 8486/03.04.2013 in baza solicitarii acestuia nr. 1242/25.11.2013 inregistrata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe in registrul de corespondenta sub nr. 7323/26.11.2013.
      In ceea ce priveste data formularii plangerii, din aceeasi adresa rezulta ca plangerea impotriva incheierii de carte funciara nr. 8486/03.04.2013 a fost depusa personal la ghiseul biroului O.C.P.I., din parafa aplicata pe aceasta de O.C.P.I. Covasna – Biroul de Carte funciara Sfantu Gheorghe, rezultand ca plangerea a fost inregistrata sub nr. 13 in data de 10.12.2013.
      Asadar, in raport de datele aratate, respectiv data comunicarii incheierii si data depunerii plangerii, judecatoria a apreciat ca aceasta a fost formulata in termenul stabilit de art. 31 din Legea nr. 7/1996, motiv pentru care a respins exceptia.
      Asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale active, s-a retinut ca prin apararile formulate partile intimate au invocat exceptia invederandu-se ca petentul nu are legitimare procesuala de a contesta intabularea dreptului in favoarea autorului intimatilor.
      Avand in vedere argumentele aduse de parte in sprijinul exceptiei invocate, precum si clarificarea exceptiei puse in discutie la termenul din data de 21.05.2014, s-a constatat ca prin apararile formulate partile intimate au contestat calitatea procesuala activa a petentului.
      Sub aceste aspecte, se retine ca orice actiune civila trebuie sa intruneasca toate conditiile de exercitare a acesteia, astfel si cerinta privitoare la calitatea procesuala activa, care presupune o identitate intre titularul actiunii si titularul dreptului a carui valorificare sau protectie se urmareste prin formularea cererii in justitie.
      Astfel, cum s-a aratat in cele precedente, dispozitiile art. 31 din Legea nr. 7/1996 prevad ca „persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a incheierii de admitere sau de respingere in termen de 15 zile de la comunicare”, iar „impotriva incheierii registratorului – sef emise potrivit alin. 2 cei interesati sau notarul public pot formula plangere”.
      Rezulta, asadar, ca impotriva incheierii privind inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic in cartea funciara poate formula cerere de reexaminare, respectiv plangere, orice persoana care justifica un interes prin faptul ca drepturi acesteia pot fi afectate ca urmare a intabularilor sau notarilor efectuate.
      Din inscrisurile depuse la dosar, respectiv copia cartii funciare nr. 2467 ......, rezulta ca prin incheierea din data de 1331/06.03.2001 s-a dispus intabularea dreptului de administrare operativa conform H.G. nr. 18/2001 in favoarea Ministerului Culturii si Cultelor – Centrul de Cultura ...... asupra imobilului nr. top. …………… teren si constructii.
      Or, avand in vedere aceste aspecte, judecatoria a apreciat ca petentul se incadreaza in categoria persoanelor nominalizate de art. 31 din Legea nr. 7/1996, inscrierea drepturilor autorului intimatilor fiind de natura a produce efecte juridice si cu privire la drepturile sau interesele petentului.
      Asadar, constatandu-se ca in promovarea prezentei cereri petentul justifica calitate procesuala activa, s-a respins exceptia invocata de catre intimati.
      Din analiza actelor si lucrarilor existente la dosarul cauzei, prima instanta a retinut ca, prin incheierea de carte funciara nr. 8486/03.04.2013, apreciindu-se indeplinite conditiile prevazute de art. 29 din Legea nr. 7/1996, s-a admis cererea introdusa de J. B. A. E. si s-a dispus cu privire la imobilul cu nr. top. ……….. inscris in Cartea funciara nr. 23027 (provenita din conversia de pe hartie cu nr. 2467 ......) UAT ...... avand proprietar: Statul Roman in cota de 1/1 de sub B.1:
      - radierea de la pozitia 2 din partea B in baza actului hotarare judecatoreasca sentinta civila nr. 672/09.07.2004 al Tribunalului Covasna
      - intabularea dreptului de proprietate cu titlu de restituire in natura in baza Legii nr. 10/2001 mod dobandire hotarare judecatoreasca in cota de 1/1 de sub B.1. asupra A1.1, A1.2, A1.3, A1.5 in favoarea J. – B. E. A., sub B.4.
      - intabularea dreptului de folosinta speciala mod de dobandire hotarare judecatoreasca in cota de 1/1 asupra A1 in favoarea J. – B. E. A. sub C.1
      Prin prezenta cerere, petentul a formulat plangere impotriva acestei incheieri, invederand ca in mod neintemeiat si nelegal s-a admis cererea si s-a dispus intabularea drepturilor.
      Astfel, s-a avut in vedere ca prin sentinta civila nr. 672 pronuntata la data de 09.07.2004 de Tribunalul Covasna in dosarul nr. 1307/2002, instanta a admis in parte plangerea formulata de petitionarul J. – B. E. – A. in contradictoriu cu Statul Roman si Centrul de Cultura ......, a anulat decizia nr. 5/2002 emisa de Centrul de Cultura ...... si, in consecinta a dispus restituirea in natura a constructiilor: castel din piatra si caramida, grajd din caramida si capela din piatra, edificate pe terenul intravilan situat in comuna …., sat ...... str. …. nr. …., judetul Covasna, inscris in Cartea funciara nr. 2467 ...... cu nr. top. ………… si a stabilit in favoarea petitionarului, mostenitor al defunctului Sz. B., decedat la data de 28.07.1944, cetatean strain, un drept de folosinta speciala asupra terenului mai sus in suprafata de 90076 m.p. drept care ii confera drepturile si obligatiile conferite de lege proprietarului cu exceptia dreptului de dispozitie.
      Prin decizia civila nr. 155/Ap pronuntata la data de 16.12.2009 de Curtea de Apel Brasov in dosarul nr. 1193/64/2007, instanta a respins apelurile declarate de catre paratii Centrul de Cultura ...... si Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice impotriva sentintei civile nr. 672/09.07.2004.
      De asemenea, prin decizia civila nr. 7215 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie la data de 23.11.2012, s-a dispus respingerea recursului declarat de catre paratul Centrul de Cultura ...... impotriva deciziei civile nr. 155/Ap/16.12.2009 a Curtii de Apel Brasov ca nefondat; s-a admis recursul declarat de catre paratul Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice impotriva deciziei civile nr. 155/Ap/16.12.2009 si s-a modificat in parte decizia recurata, in sensul admiterii apelului si inlatura obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata. De asemenea, s-a dispus schimbarea in parte a sentintei civile nr. 672 din 09.07.2004, in sensul admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a Statului Roman prin Ministerul Finantelor Publice prin Directia Generala a Finantelor Publice Covasna si s-a respins plangerea formulata in contradictoriu cu acest parat.
      Prin plangere, petentul a solicitat anularea incheierii, invederandu-se ca dispozitiile sentintei nu mai sunt de actualitate, imobilul neavand configuratia fizica aferenta anului 1944, iar prin sentinta ramasa definitiva nu s-a dispus expres obligatia de predare si intabularea in favoarea petitionarului. Sub aceste aspecte, judecatoria a retinut ca, potrivit art. 21 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 „publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta a cadastrului are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi unitate administrativ – teritoriala, in scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, dupa caz, al opozabilitatii fata de terti a acestor inscrieri”.
      De asemenea, s-a retinut ca, potrivit art. 25 alin. 4 din Legea nr. 10/2001, „decizia sau, dupa caz, dispozitia de aprobare a restituirii in natura a imobilului face dovada proprietatii persoanei indreptatite asupra acestuia, are forta probanta a unui inscris autentic si constituie titlu executoriu pentru punerea in posesie, dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate”.
      Mai mult, s-a retinut ca prin sentinta civila nr. 672/09.07.2004, pronuntata in dosarul nr. 1307/2002, instanta a dispus respingerea capatului de cerere privind intabularea, in considerentele hotararii aratandu-se ca „de altfel, prezenta sentinta va constitui titlu executoriu pentru intabularea dreptului de proprietate a constructiilor si a dreptului special de folosinta pentru care a optat petitionarul. Aceasta in conditiile in care, prin art. 23 alin. 3 – art. 25 alin. 4 din Legea nr. 10/2001 in forma in vigoare la data emiterii incheierii nr. 8486/03.04.2013 – decizia sau dispozitia de aprobare a restituirii in natura face dovada proprietatii persoanei indreptatite si constituie titlu executoriu pentru punerea in posesie, dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara, constituind actul juridic de baza pentru efectuarea acestora, cu atat mai mult hotararea judecatoreasca va avea acest caracter”.
      Or, fata de aceste aspecte, prima instanta a mentionat, pe de o parte, ca posibilitatea intabularii dreptului nu este conditionata de dispunerea expresa in acest sens printr-o hotarare judecatoreasca, inscrierea in evidentele de publicitate imobiliara reprezentand o etapa ulterioara recunoasterii si statuarii asupra existentei dreptului real printr-o hotarare judecatoreasca.
      Tot astfel, prin hotararea judecatoreasca dispunandu-se cu privire la drepturile reale asupra imobilului intabulat in Cartea funciara nr. 2467 ......, aceasta este apta de a forma obiectul inscrierilor in evidentele de publicitate imobiliara.
      Pe de alta parte, s-a apreciat ca exista o identitate intre imobilul cu privire la care s-a solicitat intabularea si imobilul cu privire la care s-a dispus prin sentinta civila nr. 672/09.07.2004, respectiv cel intabulat in Cartea funciara nr. 2467 ...... cu nr. top. …………………. Or, in aceste conditii nu pot fi retinute ca intemeiate sustinerile petentului cu privire la faptul ca inscrierea nu este posibila datorita faptului ca difera configuratia iar dispozitiile sentintei nu mai sunt de actualitate.
      In ceea ce priveste sustinerile cu privire la inexistenta unui titlu de constituire a dreptului de proprietate, judecatoria a avut in vedere aceleasi argumente expuse in precedente, respectiv faptul ca dreptul de proprietate asupra constructiilor si dreptul de folosinta asupra terenului a fost recunoscut in patrimoniul autorului intimatilor ca urmare a pronuntarii sentintei civile nr. 672/09.07.2004 ramasa irevocabila.
      Prin plangere s-a argumentat ca pentru intabulare este necesara dezbaterea mostenirii prin care sa se constate masa succesorala si componenta acesteia conform prevederilor Legii nr. 36/1995. Insa, s-a avut in vedere ca prin incheierea nr. 8486/03.04.2013 s-a dispus asupra intabularii dreptului de proprietate in beneficiul petitionarului J. – B. E. – A., respectiv a titularului cererii de reconstituire a dreptului si in beneficiul caruia a fost dispusa restituirea constructiilor si stabilirea unui drept de folosinta speciala asupra terenului.
      Intr-adevar, astfel cum s-a aratat in cele precedente, J. – B. E. – A. a decedat la 01.09.2010. Insa inexistenta dezbaterii succesiunii de pe urma acestui defunct nu poate constitui un impediment in ceea ce priveste intabularea dreptului.
      Art. 28 alin. 4 din Legea nr. 7/1996 prevede ca „inscrierea in cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazului in care legea prevede inscrierea din oficiu (…)”.
      De asemenea, s-a retinut ca, potrivit art. 23 din Legea nr. 7/1996, dispozitie preluata si in prevederea art. 894 noul Cod civil „daca mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar inscrierile nu s-au facut, cel din urma indreptatit va putea cere inscrierea dobandirilor succesive odata cu aceea a dreptului sau, dovedind prin inscrisuri originale intreg sirul actelor juridice pe care se intemeiaza inscrierile”.
      Rezulta, asadar, ca in conformitate cu principiului relativitatii care guverneaza materia cartii funciare, intabularea este posibila doar daca se asigura continuitatea inscrierilor, trebuind a fi inscrise toate dobandirile succesive. Astfel, pe de o parte, se va avea in vedere ca dreptul autorului intimatilor nu a fost anterior intabulat, or, principiul enuntat impune intabularea cu prioritate a dreptului acestuia, chiar daca acesta, la data inscrierii, fiind decedat, nu mai are capacitate de folosinta.
      Pe de alta parte, din actele de stare civila atasate rezulta ca intimatii sunt descendentii defunctului J. – B. E. – A., avand asadar calitatea de succesibili, facand parte din categoria persoanelor interesate in vederea intabularii.
      In consecinta, judecatoria nu a putut retine ca intemeiate sustinerile petentului privitoare la imposibilitatea intabularii datorita nedezbaterii succesorale.
      In ceea ce priveste titularul cererii de inscrierii art. 28 alin. 4 din Legea nr. 7/1996 prevede, astfel cum s-a aratat, „inscrierile in cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate”, alin. 6 al aceleiasi dispozitii stabilind expres ca „inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini poate fi ceruta de mandatarul general al celui indrituit”.
      De asemenea, conform art. 56 alin. 3 din Ordinul nr. 633/2003 „cererea poate fi depusa de titularul dreptului inscris in cartea funciara sau de persoana interesata, prin mandatar cu procura autentica, prin notarul public are a efectuat actul notarial susceptibil de inscriere, sau prin persoana fizica sau juridica care a intocmit documentatia cadastrala”, alin. 4 stabilind ca „pentru rezolvarea oricarei cereri de inscriere care are ca obiect efectuarea unei operatiuni de carte funciara, solicitantul va prezenta actul sau dovada de identificare, ca parte interesata in nume propriu, ori, dupa caz, procura, imputernicirea avocatiala, delegatia de consilier juridic sau delegat notarial , care se va atasate la dosar”.
      Din inscrisurile existente la dosarul O.C.P.I., atasate si la prezentul dosar, rezulta ca cererea de intabulare a fost formulata de catre intimati prin mandatarul avocat, fiind depuse si imputernicirea avocatiala nr. 0039018/26.03.2013, precum si traduceri de pe actele de stare civila – certificate de nastere ale intimatilor.
      Or, in aceste conditii instanta apreciaza ca in cauza au fost respectate cerintele legale impuse privitoare la calitatea persoanelor care pot solicita inscrierea unui drept in cartea funciara.
      In ceea ce priveste reprezentarea prin mandatar, instanta retine ca, potrivit 3 alin. 1 lit. b din Legea nr. 51/1995, „activitatea avocatului se realizeaza prin asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor public si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane juridice in conditiile legii”, iar posibilitatea formularii si depunerii cererii de intabulare prin avocat rezulta implicit din dispozitiile art. 56 alin. 4 din Ordinul nr. 633/2003.
      Tot astfel, judecatoria a retinut ca art. 55 alin. 1 din acelasi ordin prevede elementele obligatorii care trebuie indicate si pe care trebuie sa le cuprinda cererea privitoare la persoana titularului cererii si obiectul inscrierii. Or, in cauza se constata ca cererea a fost formulata de catre intimati cu indeplinirea acestor cerinte, neindicarea codului numeric personal, in conditiile in care actele de stare civila ale petitionarilor au fost emise de autoritatile straine neputand fi avut in vedere ca si temei in vederea respingerii cererii. In ceea ce priveste domiciliul, s-a indicat domiciliul ales la mandatarul avocat, fiind identificat si imobilul cu privire la care se solicita inscrierea precum si actele in temeiul carora se solicita intabularea.
      Partea petenta a invocat si inexistenta certificatului de mostenitor care sa ateste calitatea intimatilor de succesor al defunctului J. – B. E. – A.. Insa, astfel cum s-a invederat in cele precedente, inexistenta dezbaterii succesorale de pe urma defunctului nu poate constitui un impediment cu privire la intabulare, avand in vedere, pe de o parte, ca inscrierea dreptului a fost efectuata pe numele defunctului, iar pe de alta parte, solicitarea de inscriere poate fi formulata de orice persoana interesata, iar intimatii, descendentii defunctului si implicit avand calitatea de succesibili dupa acesta, detin aceasta calitatea de persoana interesata.
      Potrivit art. 28 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 „cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe aceasta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere”, alin. 2 prevazand ca „in cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila”.
      In cauza, avand in vedere ca intabularea s-a efectuat in temeiul unei hotarari judecatoresti, sunt incidente prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, in raport de care se apreciaza ca si aceste cerinte au fost respectate, la dosarul O.C.P.I. fiind inaintate de catre partea interesata sentinta civila nr. 672/09.07.2004 care poarta mentiunea „definitiva prin decizia civila nr. 7215/23.11.2012 al I.C.C.J”, decizia civila nr. 155/Ap/16.12.2009, cu aceeasi mentiune, precum si certificat de grefa emis de Inalta Curte de Casatie si Justitie la data de 15.02.2013.
Tot astfel s-a apreciat ca retinerea in incheierea nr. 8486/03.04.2013 doar a numelui unuia dintre petitionarii – intimati, respectiv J. B. A. E., nu este de natura a atrage ineficacitatea actului de intabulare. Conform art. 29 alin. 3 din Legea nr. 7/1996 se  prevede ca „incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului cadastral al imobilului si al cartii funciare, precum si a partii cartii funciare in care urmeaza a se face inscrierea. De asemenea, se vor indica pozitiile ce au fost radiate si numele celui in favoarea sau impotriva caruia s-au facut inscrierile, indiferent de felul lor”. Or, fata de aceste dispozitii prima instanta a considerat ca in incheierea nr. 8486/03.04.2013 au fost indicate toate elementele prevazute de lege, imobilul fiind individualizat, s-a aratat titularul dreptului, natura dreptului si partea de cartea funciara in care s-a efectuat inscrierea, temeiul inscrierii.
In ceea ce priveste lipsa documentatiei tehnice, s-a retinut ca dispozitiile legii sub aceste aspecte nu sunt incidente in cauza, aceste prevederi vizand intabularea terenurile cu privire la care s-a dispus prin Legea nr. 18/1991. 
      In consecinta, constatandu-se ca sustinerile si argumentele invocate in sprijinul plangerii nu sunt intemeiate, iar pe de alta parte, intabularea fost efectuata cu respectarea prevederilor legale, in temeiul unui titlu valabil, prima instanta a apreciat ca cererea formulata de catre petent privind anularea incheierii nr. 8486/03.04.2013 nu este intemeiata, urmand a fi respinsa.
Referitor la petitele privind anularea si radierea dreptului de proprietate si folosinta speciala in beneficiul autorului intimatilor si repunerea in situatia anterioara, s-a retinut ca aceste petite sunt subsecvente si interdependente capatului de cerere privind anularea incheierii de intabulare, solutia cu privire la acestea depinzand de solutia capatului principal. Or, tinand seama ca instanta urmeaza sa respinga ca neintemeiat petitul privind anularea incheierii de intabulare, pe cale de consecinta, nici solicitarile subsecvente nu pot fi apreciate ca intemeiate.
      Potrivit art. 453 Cod de procedura civila, „partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca cheltuieli de judecata”.
      Sub acest aspect s-a aratat ca, intrucat plangerea a fost respinsa, culpa procesuala apartinand petentului, se va respinge si solicitarea acestuia de acordare a cheltuielilor de judecata. In ceea ce priveste insa solicitarea intimatilor de acordare a cheltuielilor de judecata, pentru considerentele aratate acestea au fost in parte admise.
      Referitor la suma acestora insa, s-a retinut ca, potrivit art. 451 alin. 1 noul Cod de procedura civila „instanta poate, chiar si din oficiu, sa reduca motivat partea din cheltuielile de judecata reprezentand onorariul avocatilor, atunci cand acesta este vadit disproportionat in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfasurata de avocat, tinand seama si de circumstantele cauzei”.
      In cauza, fata de aceste prevederi, avand in vedere obiectul litigiului, raportat si la complexitatea acesteia, s-a apreciat ca aceste cheltuieli reprezentand onorariul avocatului sunt excesive, motiv pentru care petentul a fost obligat la plata cu titlu de cheltuieli de judecata a  sumei totala de 10.300 lei, suma reprezentand onorariu avocatial si cheltuieli transport, conform chitantelor, nr. 224/10.04.2014, nr. 247/16.09.2014, nr. 0459269/21.05.2014, nr. 0459271/25.06.2014, nr. 0459275/09.04.2014, nr. 0459277/08.10.2014 si bon fiscal nr. 488/23.09.2014.
      Impotriva acestei hotarari au declarat apel intimatii J.-B. A. E. C. M., J.-B. E. Ph. Ch. M. si J.-B. Ch. J. M. A., solicitand schimbarea in parte a sentintei in sensul majorarii cheltuielilor de judecata acordate in prima instanta de la suma de 10.300 lei la suma de 27.800 lei, cu obligarea intimatului petent Centrul de Cultura ...... la plata cheltuielilor de judecata efectuate in apel.
      In motivarea caii de atac s-a aratat ca judecatoria a procedat la reducerea cheltuielilor de judecata de la suma de 32.300 lei la 10.300 lei, insa, daca se are in vedere principiul paritatii onorariilor avocatiale, atunci trebuia observat ca Centrul de Cultura ...... a achitat aparatorului sau un onorariu de 25.500 lei, corespunzator facturii fiscale nr. 0559559/11.11.2013, astfel ca si intimatilor trebuie sa li se acorde cheltuieli de judecate compuse dintr-un onorariu avocatial similar de 25.500 lei, la care se adauga cheltuieli cu deplasarea la instanta in cuantum de 2.300 lei.
      Apel a declarat si petentul Centrul de Cultura ......, care a solicitat, in principal, anularea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanta, in subsidiar, schimbarea in totalitate a sentintei in sensul admiterii plangerii impotriva incheierii de carte funciara nr. 8486/03.04.2013 cu consecinta anularii acesteia, a radierii intabularii dreptului de proprietate efectuata prin aceasta incheiere, anularea si radierea dreptului de proprietate si de folosinta speciala in favoarea lui J.-B. A.-E. in cota de 1/1 asupra imobilului inscris in C.F. nr. 23027 ......, cu repunerea Statului Roman in situatia anterioara de carte funciara si cheltuieli de judecata ocazionate in toate instantele.
      In motivarea acestui apel s-a aratat ca judecatoria nu a prestabilit cadrul procesual, neobservand ca Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna nu a solutionat cererea de reexaminare impotriva incheierii de carte funciara nr. 8486/2013, trebuind a se avea in vedere ca plangerea a fost formulata in contradictoriu cu cei presupusi mostenitori ai lui J.-B. A.-E., acesta din urma nefiind chemat in judecata, prima instanta trecand si peste tardivitatea intampinarii, cu toate ca trebuia sa omita apararile din intampinare in afara exceptiilor de ordine publica.
      Apelantul Centrul de Cultura ...... a sustinut ca daca J. -B. E.-A. este decedat din data de 01.09.2010, atunci in favoarea acestuia nu se mai putea inscrie drepturi tabulare ulterior decesului sau, la data introducerii cererii de intabulare persoana respectiva nemaifiind subiect de drept, astfel ca registratorul de carte funciara trebuia sa respinga cererea de intabulare ca inadmisibila, neputandu-se inscrie in favoarea celui decedat nici dreptul special de folosinta asupra terenului de 89.706 mp, odata cu decesul titularului dreptul special de folosinta acordat in conditiile Legii nr. 10/2001 stingandu-se ca ramas fara obiect.
      Centrul de Cultura ...... a criticat solutia primei instante pentru faptul ca plangerea impotriva incheierii de carte funciara nr. 8486/2013 depusa la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe a fost trimisa direct la instanta, prin urmare, aceasta incheiere trebuia trimisa, fata de prevederile art. 31 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 si art. 71 ind. 1 din Ordinul nr. 633/2006, la registratorul sef care trebuia sa se pronunte asupra acesteia printr-o incheiere de admitere sau de respingere a cererii de reexaminare, astfel ca o faza procesuala a ramas nesolutionata.
      Apelantul a mai sustinut ca nu au fost indeplinite conditiile prevazute de art. 28 din Legea nr. 7/1996 si din art. 55 si 56 din Ordinul nr. 633/2006 pentru inscrierea dreptului in cartea funciara, lipsind din cerere datele personale si domiciliile solicitantilor, hotararile judecatoresti sunt depuse in copie simpla, nu exista dovada calitatii de mostenitor a acestora si certificate de stare civila, lipsind inclusiv certificatul de deces a lui Sz. B., cererea de inscriere a dreptului nu este semnata de persoanele indicate in cerere, hotararile judecatoresti pronuntate in baza Legii nr. 10/2001 nu dispun intabularea si nu sunt constitutive de drepturi, imobilul si terenul aferent fiind proprietatea publica a Statului Roman, neexistand un act administrativ de trecere a acestora in proprietatea privata, astfel ca imobilul nu poate fi intabulat in favoarea unor persoane fizice, fiind de aratat ca imobilul a trecut in proprietatea publica prin H.G. nr. 486/06.02.1990 aflandu-se in inventarul Ministerului Culturii, trecerea lui in proprietate privata trebuind a se realiza printr-o hotarare de guvern.
      Intimatul apelant Centrul de Cultura ...... a formulat intampinare fata de apelul intimatilor J.-B. A. E. C. M., J.-B. E. Ph. Ch. M. si J.-B. Ch.a J. M. A., motivand ca nu este de acord cu apelul referitor la acordarea cheltuielilor de judecata, in fapt aceste cheltuieli fiind exagerate, complexitatea cauzei si contributia profesionala a aparatorului intimatilor nejustificand un onorariu de 27.800 lei, iar pentru 5 deplasari la instanta trebuie acordate cheltuieli materiale de 1.250 lei, onorariul perceput de aparatorul intimatilor neavand la baza o factura fiscala, chitantele si ordinele de plata nefacand dovada completa a onorariului avocatial,  iar onorariul achitat de Centrul de Cultura ...... priveste mai multe activitati profesionale, prima instanta acordand cheltuieli de judecata intimatilor in urma unei abordari subiective.
      Apelantii intimati J.-B. A. E. C. M., J.-B. E. Ph. Ch. M. si J.-B. Ch. J. M. A. au depus intampinare la apelul Centrului de Cultura ......, solicitand respingerea acestuia ca nefondat, motivand ca imobilul care gazduieste Centrul de Cultura ...... le apartine dupa ce a fost retrocedat tatalui lor prin hotarare judecatoreasca, ei dispun de certificate de mostenitor si de acte de stare civil care dovedesc filiatia si calitatea de mostenitori, dreptul special de folosinta asupra terenului putand fi intabulat in favoarea lor in calitate de mostenitori legali
      Apelantii intimatii J.-B. A. E. C. M., J.-B. E. Ph. Ch. M. si J.-B. Ch. J. M. A. au depus odata cu intampinarea si o cerere de apel incident, prin care au solicitat schimbarea hotararii atacate in sensul admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale active a petentului Centrul de Cultura ......, motivand ca solutia de la fond fiindu-le favorabila, nu au dat importanta respingerii acestei exceptii, insa aceasta exceptie ar fi trebuit admisa, in acest sens trebuind a se avea in vedere ca in cadrul dosarului nr.323/305/2014 Centrul de Cultura ...... a depus intampinare prin care invoca faptul ca plata contravalorii lipsei de folosinta a imobilului este in sarcina Ministerului Culturii, prin urmare in acea cauza a recunoscut ca nu poate sta in judecata, prin urmare daca nu poate fi obligat la plata daunelor compensatorii petentul nu are nici dreptul de a contesta incheierea de carte funciara.
      Apelantii intimati J.-B. A. E. C. M., J.-B. E. Ph. Ch. M. si J.-B. Ch. J. M. A. au formulat raspuns la intampinarea Centrului de Cultura ......, motivand ca au solicitat egalizarea onorariilor avocatiale, deoarece cheltuielile de judecata in prima instanta sunt dovedite, iar cheltuielile de deplasare de la ….  la sediul instantei au fost efectuate in regim taxi, fara a se cere cheltuieli de cazare si diurna.
      In fine, intimatul apelant Centrul de Cultura ...... a depus intampinare la cererea de apel incident si raspuns la intampinarea intimatilor apelanti.
      S-a argumentat ca in fapt s-a invocat exceptia lipsei capacitatii de exercitiu si nu exceptia lipsei calitatii procesuale active, exceptia tardivitatii intampinarii a fost in mod gresit respinsa, cererea de apel incident este nefondata si inadmisibila intrucat Centrul de Cultura ...... poate ataca incheierea de carte funciara fiind persoana interesata,  conform art. 31 din Legea nr.7/1996, solutionarea exceptiei lipsei calitatii procesuale active trebuind a fi atacata cu apel principal, o parte neputand fi in acelasi timp apelanta principala si apelanta incidenta, dupa care s-a reluat teza documentatiei incomplete pentru intabularea dreptului in cartea funciara.
      In probatiune, partile au administrat inscrisuri, astfel cum acestea au fost incuviintate prin incheierea de la termenul din 26.05.2015 .
      Verificand in limitele cererilor de apel stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta prin sentinta atacata, tribunalul retine ca intr-adevar, incheierea de intabulare nr. 8486/07.05.2013 emisa de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe, dupa ce a fost atacata cu plangerea depusa de Centrul de Cultura ...... la acest birou de cadastru in data de 10.12.2013, nu a mai urmat procedura reexaminarii la registratorul sef al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna, potrivit art. 31 alin. 2 si 3 din Legea nr. 7/1996 (forma in vigoare la data depunerii plangerii) impotriva incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere a dreptului in cartea funciara, prima cale de atac fiind cea a cererii de reexaminare a incheierii, care se solutioneaza in termen de 20 de zile prin incheiere de catre registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial in raza caruia este situat imobilul, si abia mai apoi impotriva incheierii registratorului-sef cei interesati pot formula plangere la judecatorie, in termen de 15 zile de la comunicare.
      Se observa, asadar, ca judecatoria s-a pronuntat direct asupra incheierii de inscriere a dreptului in cartea funciara, in conditiile in care plangerea se poate formula numai impotriva incheierii emise de registratorul sef, fiind cat se poate de clar ca o incheiere simpla de carte funciara nu se poate ataca direct la instanta, fara ca acea incheiere sa fie supusa in prealabil cenzurii registratorului sef de la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.
      Aceasta procedura a cererii de reexaminare nu are semnificatia unei proceduri prealabile a carei neindeplinire ar putea fi invocata numai de catre intimati prin intampinare, in sensul art. 193 alin. 2 Cod procedura civila, ci este vorba de faptul ca prima instanta, pornind de la prevederile art. 22 alin. 4 Cod procedura civila, trebuia sa dea cererii intitulate „plangere” calificarea juridica corecta, aceea de cerere de reexaminare, dupa care ar fi trebuit, in virtutea art. 130  alin. 1 Cod procedura civila, sa constate ca i se solicita sa se pronunte asupra unei cereri care este de competenta unui organ al statului cu activitate jurisdictionala, astfel ca plangerea calificata cerere de reexaminare trebuia trimisa registratorului sef al O.C.P.I. Covasna spre competenta solutionare, in esenta prima instanta nefiind competenta sa se pronunte asupra unei incheieri de carte funciara care se ataca mai intai la un organ administrativ cu activitate jurisdictionala.
      Mai este de avut in vedere ca prima instanta a efectuat verificari la O.C.P.I. Covasna cu privire la solutionarea sau nu a cererii de reexaminare, cerand in acest sens relatii conform incheierii de la termenul din 24.09.2014, numai ca in dosarul de carte funciara comunicat judecatoriei singura cerere de reexaminare respinsa prin incheierea nr.13291/26.06.2013, are in vedere o cerere de reexaminare la incheierea nr. 8486/2013 depusa de partile intimate, neexistand o solutie asupra unei cereri de reexaminare introdusa impotriva aceleiasi incheieri de Centrul de Cultura ....... Tot in aceasta privinta, este de notat ca petentul s-a conformat prevederilor art. 31 alin. 3 din Legea nr. 7/1996, depunand cererea sa de reexaminare, intitulata in mod gresit plangere, la biroul de cadastru de publicitate imobiliara si nu direct la instanta, astfel ca petentul nu poate fi tinut drept culpabil pentru faptul ca biroul de cadastru si publicitate imobiliara in loc sa pastreze cererea si sa o remita oficiului de cadastru, a trimis-o direct instantei, neverificand daca s-a solutionat o cerere de reexaminare.
      In aceste conditii, nelegalitatea sentintei este evidenta, toate celelalte motive de apel ale Centrului de Cultura ...... neputand fi examinate, cata vreme judecatoria a solutionat o cerere care nu era de competenta sa, daca tribunalul ar dezlega si aceste motive de apel, ar antrena deja solutia care s-ar putea pronunta dupa ce registratorul sef va solutiona cererea de reexaminare si eventual dupa ce incheierea acestuia va fi atacata cu plangere la judecatorie si posibil pe mai departe sentinta judecatoriei ar ajunge la instanta de apel.
      Fata de prevederile art. 472 alin. 1 Cod procedura civila, cererea de apel incident nu este inadmisibila, intrucat apelantii intimatii J.-B. A. E. C. M., J.-B. E. Ph. Ch. M. si J.-B. Ch. J. M. A. au obtinut in prima instanta o hotarare judecatoreasca favorabila in fond, neavand interesul de a critica intr-un apel principal respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale active, insa odata ce petentul Centrul de Cultura ...... a apelat sentinta, existand riscul ca aceasta sentinta sa fie schimbata in calea de atac pe fond, in mod categoric ca intimatii si-au reactivat interesul in a sustine din nou exceptia lipsei calitatii procesuale active, si cum termenul de apel  s-a implinit pentru ei, este evident ca puteau critica solutionarea exceptiei, numai printr-un apel incident  depus odata cu intampinarea.
      Apelul petentului Centrului de Cultura ...... se dovedeste fondat pentru argumentul mai sus aratat, insa solutia de admitere trebuie pronuntata si cu privire la apelul principal al intimatilor si la apelul incident al acestora, tribunalul neputand pronunta o alta solutie in privinta acestora pentru ca situatia cheltuielilor de judecata acordate in fond intimatilor si modul  in care a fost dezlegata exceptia lipsei calitatii procesuale
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare; Carte Funciara

ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Anulare decizie de concediere - Sentinta civila nr. 822 din data de 28.09.2017
Contestatie la executare - Decizie nr. 538/A din data de 03.10.2017
Actiune prefect-tutela administrativa - Sentinta civila nr. 318 din data de 07.04.2017
Anulare decizie de concediere - Sentinta civila nr. 93 din data de 02.02.2017
Tutela administrativa - Sentinta civila nr. 74 din data de 27.01.2017
Suspendarea executarii - Decizie nr. 4/A din data de 31.01.2017
Actiune in raspundere patrimoniala - Sentinta civila nr. 1037 din data de 17.11.2016
Pretentii - Decizie nr. 595/A din data de 18.10.2016
Succesiune. Partaj - Decizie nr. 594/A din data de 18.10.2016
Fals. Uz de fals. Inselaciune. Abuz in serviciu - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.03.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 39 din data de 14.09.2017
Tentativa la omor - Sentinta penala nr. 38 din data de 07.09.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 37 din data de 12.07.2017
Recunoasterea hotararilor penale straine - Sentinta penala nr. 6/CC din data de 31.07.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. 5/CC din data de 17.07.2017
Evaziune fiscala.Taiere fara drept de arbori - Sentinta penala nr. 36 din data de 30.06.2017
Evaziune fiscala - Sentinta penala nr. 32 din data de 29.05.2017
Tentativa de omor - Sentinta penala nr. 23 din data de 25.04.2017
Dare de mita - Sentinta penala nr. 15 din data de 22.03.2017