InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Secuiesc

ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF

(Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011 pronuntata de Judecatoria Targu-Secuiesc)

Domeniu Cadastru. Intabulare; Carte Funciara | Dosare Judecatoria Targu-Secuiesc | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Secuiesc

Dosar nr. 621/322/2011, sentin?a civil? nr. 595/29.04.2011

Prin cererea formulata pe cale de ordonan pre?edin?ial?, inregistrat? pe rolul acestei instan?e sub nr. de mai sus, reclaman?ii ?.A. ?i ?.O., prin reprezentant conven?ional, avocat P.S.,  au chemat in judecat? pe para?ii  S.GHE. ?i S.M., solicitand instan?ei ca prin hot?rarea ce va pronun?a s? dispun? urm?toarele:
- inscrierea in CF nr. __ Covasna ( provenit? din conversia de pe hartie a CF _.) nr.top _.. a interdic?iei de instr?inare a imobilului, coproprietatea para?ilor
- notarea in CF procesului existent pe rolul Tribunalului Covasna a ds. civ. nr.1710/322/2009, aflat in cursul solu?ion?rii c?ii de atac a recursului
- f?r? citarea p?r?ilor ?i cu executarea f?r? termen ?i f?r? trecerea vreunui termen
     Nu s-au solicitat cheltuieli judiciare.
In motivare, reclaman?ii au ar?tat c? pe rolul Judec?toriei Targu Secuiesc s-a solu?ionat fondul cauzei dintre p?r?i, inregistrat sub nr. 1710/322/2009, cauza aflat? in prezent in calea de atac a recursului, pe rolul Tribunalului Covasna. In esen, instan?a de fond a obligat para?ii la restituirea par?ial? a unui imprumut, sentin?a fiind recurat? de ace?tia din urm?. Tot para?ii, in cursul solu?ion?rii recursului,  au formulat cerere de str?mutare a judecii cauzei, atitudine procesual? calificat? de c?tre reclaman?i drept ?icanatorie ?i de tergiversare in vederea instr?in?rii bunurilor din patrimoniu, astfel incat reclaman?ii s? ajung? in imposibilitatea obiectiv? de a-?i recupera crean?a. In acest sens, pentru a se proteja patrimonial, reclaman?ii au cerut indisponibilizarea imobilului coproprietatea para?ilor din Covasna.
In drept, au fost invocate prevederile art. 581 alin.1-4 C.pr.civ.
In proba?iune, reclaman?ii au depus la dosar, in fotocopie: sentin?a civil? nr. 701/08.06.2010 a Jud.Targu Secuiesc ( fila 6-7), extras CF ( fila 8), motivele de str?mutare invocate de para?i ( fila 9-10), cita?ie emis? de ICCJ in dosarul avand ca obiect str?mutarea     ( fila 11) ?i certificat de gref? emis de Tribunalul Covasna privitor la existen?a recursului formulat impotriva sentin?ei de prim? instan, contract de imprumut ( fila 32).
In combaterea sus?inerilor reclaman?ilor, para?ii au depus la dosar, prin serviciul registratur?, un inscris intitulat " Preciz?ri", care in esen reprezint? intampinare, prin care au solicitat respingerea ca inadmisibil? a ordonan?ei pre?edin?ial? , apreciind cererea  drept abuziv?  ?i exercitat? cu rea-credin. Totodat?, para?ii au invocat lipsa oric?rei justific?ri a limit?rii dreptului acestora de proprietate, atat asupra bunurilor proprii, cat mai ales asupra celor comune, debitul izvor al litigiului privindu-l exclusiv pe parat, iar nu ?i pe parat?, subliniind caracterul dreptului de gaj general al raporturilor patrimoniale dintre p?r?i. ( fila 21)
La primul termen de judecat?, reclaman?ii, prin reprezentant conven?ional, au majorat obiectul cererii de chemare in judecat?, in sensul formul?rii unui nou petit, anume acela al inscrierii ipotecii asupra imobilului in cauz? ( inscris in CF nr. .. Covasna, nr. top _ pentru suma de 34.164 euro, reprezentand debitul principal ?i dobanda de 4% lunar, astfel cum s-a admis de prima instan cererea de chemare in judecat? ini?ial?. ( fila 23)
In vederea garant?rii dreptului la ap?rare, completarea de ac?iune a fost comunicat? para?ilor, ace?tia din urm? inaintand instan?ei, tot prin serviciul de registratur?, un nou inscris, intitulat " Complet?ri ?i preciz?ri" , in care au reiterat motivele din intampinare, cumulativ cu formularea unei cereri de suspendare a solu?ion?rii ordonan?ei pre?edin?iale, pentru a nu lipsi de efect juridic  cererea de str?mutare pe care au formulat-o pe rolul ICCJ. ( fila 29).
La al doilea termen de judecat?, instan?a  a respins ca inadmisibil? cererea de suspendare a cauzei, pentru motivele re?inute in incheierea de ?edin ( fila 30), ?i a dat cuvantul pe probe, incuviin?and proba cu inscrisurile depuse deja la dosarul cauzei de c?tre reclaman?i.
Pentru a-i forma o just? apreciere a situa?iei de fapt dedus? judecii, instan?a a pus in discu?ia reprezentantului conven?ional al reclaman?ilor necesitatea atarii ?i a contractului de imprumut intervenit intre p?r?i, devenit izvor al litigiului dintre acestea, aspect la care ini?iatorii ac?iunii s-au conformat ( fila 32)
Analizand  probele administrate in cauza, instan?a retine urm?toarele:
In data de 10.08.2008  intre  reclaman?ii ?.A. ?i ?.O. ?i para?ii S.GHE. ?i S.M., a intervenit incheierea unui contrcat de imprumut, avand ca obiect suma de 22.000 euro.      ( fila 32).
       P?r?ile nu au prev?zut nicio garan?ie  real? sau personal?  in caz de neexecutare a obliga?iilor contractuale, sens in care se constat? c? in cauz? opereaz? dreptul de gaj general al creditorilor chirografari instituit prin art. 1718 C.civ.
Datorit? neexecut?rii benevole a obliga?iilor asumate, reclaman?ii ?.A. ?i ?.O. au chemat in judecat? pe para?ii S.GHE. ?i S.M., solicitand obligarea acestora la plata imprumutului contractat, aspect ce a f?cut obiectul dosarului cu nr. 1710/322/2009 al Jud. Targu Secuiesc, dosar in care s-a pronun?at o sentin de admitere par?ial? a preten?iilor deduse judecii, potrivit sentin?ei civile nr. 701/08.06.2010 a Jud. Targu Secuiesc, para?ii fiind obliga?i la plata sumei de  20.300 euro cu titlu de imprumut nerestituit, la care se adaug? penaliti de intarziere de 4% lunar, aferente debitului principal. ( fila 6-7).
Impotriva sentin?ei primei instan?e, ambele p?r?i au declarat recurs ( fila 12), in cursul judec?rii c?ii de atac para?ii formuland cerere de str?mutare a cauzei, astfel cum rezult? din cita?ia de la fila 11.
In acest context, reclaman?ii, prin reprezentant conven?ional, au solicitat instituirea interdic?iei de instr?inare a imobilului  inscris in CF nr. _.. Covasna, nr. top _, coproprietatea para?ilor, ?i instituirea unei ipoteci asupra imobilului pentru garantarea obliga?iei de restituire a debitului datorat de para?i, cumulativ cu notarea procesului de recurs in CF-ul in care este inscris imobilul vizat de reclaman?i.
Inainte de a proceda la analiza temeiniciei cererii, instan?a va verifica in prealabil intrunirea condi?iilor de admisibilitate pentru formularea unei cereri pe calea ordonan?ei pre?edin?iale.
       Astfel, sub aspectul admisibilitii, instan?a constat? incidente dispozi?iile art. 581 alin. 1 C.pr.civ., conform c?rora " instan?a va putea s? ordone m?suri vremelnice in cazuri grabnice, pentru p?strarea unui drept care s-ar p?gubi prin intarziere sau pentru prevenirea unei pagube iminente ?i care nu s-ar putea repara, precum ?i pentru inl?turarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei execut?ri."
       A?adar, pentru ca o ordonan pre?edin?ial? s? fie admisibil?, este necesar? intrunirea cumulativ? a trei condi?ii, respectiv: urgen?a, caracterul vremelnic al m?surii solicitate a se lua pe aceast? cale, precum ?i neprejudecarea fondului cauzei.
       Or, in prezenta cauz? , instan?a constat? c? nu sunt intrunite aceste condi?ii, pentru urm?toarele considerente:
       In ceea ce prive?te urgen?a m?surii, instan?a apreciaz? c? reclaman?ii, prin reprezentant conven?ional, nu au produs dovada imprejur?rilor de fapt care s? justifice un asemenea caracter, de?i o astfel de sarcin? le incumba potrivit dispozi?iilor art. 1169 C.civ. Simpla formulare de c?tre para?i a unei cereri de str?mutare a judecii recursului impotriva fondului cauzei ( izvor al litigiului ), neinso?it? de alte dovezi concrete sau indicii care s? tr?deze inten?ia para?ilor de a-?i mic?ora fraudulos patrimoniul in vederea impov?r?rii unei eventuale execut?rii silite ini?iate de c?tre reclaman?i pentru recuperarea debitului restant         ( procedura execut?rii silite nefiind declan?ate pan? la acest moment), nu este de natura a indica un grad rezonabil de urgen in luarea unor m?suri de indisponibilizare a bunului imobil coproprietatea para?ilor, imobil inscris in CF nr. _. Covasna, nr. top _...
       Mai mult decat atat, formularea unei cereri de str?mutare, pan? la proba contrar? a s?var?irii de c?tre para?ii cauzei a unui abuz de drept, nu constituie decat exercitarea unui drept fundamental, anume liberul acces la justi?ie, drept garantat prin Constitu?ie care  exclude interzicerea dreptului unei persoane de a formula o cerere de chemare in judecata, indiferent care ar fi obiectul ei.
       In egal? m?sur?, reclaman?ii au exercitat acela?i drept, al liberului acces la justi?ie, prin formularea recursului la data de 12.07.2010 impotriva sentin?ei pronun?ate de judec?torului primei instan?e, f?r? a se pune problema vreunui abuz de drept.
       In ceea ce prive?te caracterul vremelnic al m?surii solicitate a se lua pe calea ordonan?ei pre?edin?iale, instan?a constat? c? reclaman?ii, prin reprezentant conven?ional, nu au indicat un anumit reper in timp pan? la care s? se instituie de c?tre instan dispozi?ia interdic?iei de instr?inare a imobilului sau instituirea unei ipoteci asupra acestui imobil pentru recuperarea debitului restant invocat de c?tre reclaman?i, o astfel de m?sur? neputandu-se lua pe perioad? nedeterminat? (" sine die ") pe calea procedurii speciale a ordonan?ei pre?edin?iale.
       Mai mult decat atat, orice inregistrare in CF ( inclusiv cele privind cele trei petite ale ac?iunii) , fiind o opera?ie definitiv?, nu poate fi dispus? pe calea unei ordonan?e pre?edin?iale, ci doar pe calea unei ac?iuni obi?nuite.
       In ceea ce prive?te neprejudecarea fondului cauzei, de asemenea instan?a consider? c? nu este indeplinit? cerin?a, tocmai in condi?iile in care raporturile contractuale dintre p?r?i nu au fost definitiv ?i irevocabil statuate intre p?r?i, in condi?iile in care pe rolul Tribunalului Covasna se afl? solu?ionarea recursului formulat de ambele p?r?i potrivnice, avand ca obiect sentin?a judec?torului de prim? instan.
       Nu in ultimul rand, este de subliniat faptul c?, de?i la primul termen de judecat?, la interogarea instan?ei asupra calific?rii juridice a cererii, reprezentanta conven?ional? a paratei ?i-a men?inut pozi?ia procesual? adoptat? prin cererea introductiv? de instan, solicitand judecarea cauzei conform procedurii ordonan?ei pre?edin?iale, instan?a apreciaz? c? primul petit al cererii reprezint?, in esen, solicitarea de a se institui sechestru asigur?tor asupra imobilului para?ilor, in condi?iile in care interdic?ia de instr?inare pe care o solicit? reclaman?ii const?, cu alte cuvinte spuse, in indisponibilizarea temporar? a bunului, indisponibilizare ce se poate dispune doar pe calea unei m?suri asigur?torii. A?adar, in condi?iile existen?ei unei proceduri speciale distincte, anume cea prev?zut? de art.591 ?i urm.  C.proc.civ. , solicitarea ob?inerii aceluia?i efect pe calea procedurii ordonan?ei pre?edin?iale apare ca inadmisibil?, specialul derogand nu numai de la general, ci cu atat mai mult de la alt special.
       Dar chiar trecand peste lipsa tuturor acestor condi?ii de admisibilitate, instan?a constat? c? ?i sub aspectul temeiniciei cererii, ordonan?a pre?edin?ial? comport? obiec?ii, pentru urm?toarele considerente:
       Instan?a nu poate complini dreptul de gaj general al reclaman?ilor-creditori prin pronun?area unei hot?rari judec?tore?ti care s? incalce principiul de baz? al circuitului civil, anume cel al libertii contractuale, astfel cum este prev?zut de art. 969 C.civ.
       Astfel, in temeiul principiului libertii contractuale, ca forma a libertii de exprimare, p?r?ile pot incheia orice conven?ii, cu condi?ia, prev?zut? de    art. 5 C.civ, de a nu inc?lca legile care intereseaz? ordinea publica si bunele moravuri.
Prin urmare, atata timp cat nu exista o interdic?ie legala sau conven?ional? de instr?inare a imobilului, proprietarii acestuia ( para?ii ) sunt indrepti?i sa se bucure de plenitudinea atributelor dreptului acestora de proprietate ( posesie, folosin ?i dispozi?ie), ?i, ca atare, nu li se poate interzice exercitarea acestui drept.
Din  analiza contractului de imprumut dintre p?r?i se constat? lipsa oric?rei garan?ii reale sau personale, sens in care instan?a , in lipsa unor cauze de nulitate absolut? de ordine public?, nu poate proceda la modificarea acordului de voin al p?r?ilor, prin transformarea garan?iei generale intr-o garan?ie special?, disponibilitatea p?r?ilor fiind unica lege care guverneaz? raporturile dintre acestea.
Chiar ?i sub aspectul aparent inofensiv al not?rii procesului de recurs in CF-ul imobilului se constat? netemeinicia cererii, in condi?iile in care art.42 alin.1 ?i 2 lit.t din ORDINUL nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare a birourilor de cadastru ?i publicitate imobiliar? prevede c? pot forma obiect al not?rii in CF orice alte fapte, drepturi personale sau ac?iuni a c?ror notare este permis? de lege ?i au leg?tur? cu imobilul" .
Or, in prezenta cauz? o astfel de leg?tur? de cauzalitate lipse?te cu des?var?ire, in condi?iile in care nicio dispozi?ie contractual? nu face referire la garantarea execut?rii obliga?iei de restituire a imprumutului prin indisponibilizarea imobilului inscris in CF nr. _. Covasna, nr. top __, coproprietatea para?ilor.
Sens in care, va respinge ca neintemeiat? cererea.

   

1
   

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare; Carte Funciara

Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 435A din data de 11.05.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 3064 din data de 19.12.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 3015 din data de 19.12.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1008 din data de 19.12.2016
Contestatie legea electorala - Sentinta civila nr. 980 din data de 19.12.2016
SENTINTA CIVILA NR.442 - Sentinta civila nr. 442 din data de 31.03.2016
SENTINTA CIVILA NR. 669 - Sentinta civila nr. 669 din data de 01.10.2014
SENTINTA CIVILA NR. 757 - Sentinta civila nr. 757 din data de 21.10.2014
SENTINTA CIVILA NR.401 - Sentinta civila nr. 401 din data de 21.05.2014
Sentinta civila nr. 189 din 12 martie 2014 - Sentinta civila nr. 189 din data de 12.03.2014
SENTINTA CIVILA NR.842 - Sentinta civila nr. 842 din data de 04.10.2013
Sentinta civila nr. 459/30.04.2013 - Sentinta civila nr. 459/30.04.2013 din data de 30.04.2013
sentinta civila nr. 623 - Sentinta civila nr. 623 din data de 04.05.2010
Program de vizitare cedo - Sentinta civila nr. 1063 din data de 23.09.2011
Penal- restituire dosar la parchet cedo - Sentinta penala nr. 6 din data de 13.01.2012
ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Sentinta civila nr. 1186 din 10.11.2010 - Sentinta civila nr. 1186 din data de 10.11.2010
Penal rejudecare dupa extradare cedo - Sentinta penala nr. 229 din data de 18.11.2011
Sentinta civila nr. 568/05.05.2010 - Sentinta civila nr. 568 din data de 05.05.2010
Dosar nr. 1673/322/2009 SENTINTA CIVILA NR.571 Sedinta publica de la 5 mai 2010 - Sentinta civila nr. 571 din data de 05.05.2010