InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ineu

Plangere impotriva incheierii de carte funciara

(Sentinta civila nr. 1025 din data de 11.07.2011 pronuntata de Judecatoria Ineu)

Domeniu Cadastru. Intabulare; Carte Funciara | Dosare Judecatoria Ineu | Jurisprudenta Judecatoria Ineu

Dosar nr../246/2010

                                      SENTINTA CIVILA NR. 1025/2011
    

Constata ca prin plangerea inregistrata la aceasta instanta la data de .. mai 2010, legal timbrata petentii G.V. si G.E.,  ambii domiciliati in I, str.A , bl.-, ap. -, judetul A. in contradictoriu cu intimatii T.M., domiciliata in localitatea C nr.--, judetul A. si B.E.J.G, cu sediul in I, str. R, nr.-, judetul A., au solicitat anularea Incheierii de CF nr.--/2010, emisa de B.C.F.I, si pe cale de consecinta respingerea cererii de intabulare in cf, a intimatei T.M..
           Cu cheltuieli de judecata.
In fapt au motivat ca prin incheierea atacata s-a intabulat dreptul de proprietate  in favoarea intimatei T.M., asupra imobilului inscris in CF 3--- provenit din conversia CF -- I, in mod gresit .
           Astfel, s-a dispus intabularea dreptului de proprietate al intimatei de ordin 1 in urma intocmirii actului de adjudecare din data de 15 aprilie 2010 in dosarul executional nr. --/2008 al BEJG, nefiind respectate prevederile art. 506 c.pr.civ., raportat la prevederile art. 401 al. 1 c.pr.civ.
          Astfel, conform art. 516 c.pr.civ. se arata ca : Dupa plata integrala a pretului sau a avansului prevazut la art. 515 si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut la art. 401 alin. 1 lit. a), executorul, pe baza procesului-verbal de licitatie, va intocmi actul de adjudecare.
          De asemenea, la art. 401 c.pr.civ. se prevede ca: ,,Contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand:contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta sau de refuzul de a indeplini un act de executare;cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit;debitorul care contesta executarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare. in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.,,
          In aceste conditii, intabularea dreptului de proprietate al intimatei s-a facut prin nerespectarea prevederilor legale, respectiv inainte de expirarea termenului de 15 zile pe care legea il acorda pentru contestare, iar contestatorii au contestat atat procesul-verbal de tinere a licitatiei, cat si actul de adjudecare.
In drept si-au intemeiat plangerea pe disp. art. 50 din Legea nr.7/1996 republicata.
Intimatii nu s-au prezentat, nu au depus intampinare.
Pentru solutionarea plangerii au fost depuse la dosar : inscrisuri, filele 4-13, 26-29 38 dosar si a fost acvirat dosarul civil nr. --/246/2010 al Judecatoriei I.
Din examinarea plangerii si coroborarea probatoriului administrat instanta retine in fapt urmatoarele:
          La data de 23.03.2010, in dosar executional nr../2008 al BEJ G, s-a procedat la vanzarea imobilului inscris in CF 3--- cu nr.top.2--, prin adjudecare la licitatie publica de catre intimata T.M., iar la data de 15 aprilie 2010 a fost intocmit actul de adjudecare, potrivit prevederilor art.516 pct.8 c.pr.civ., fila 10 dosar.
           Prin Incheierea CF nr.--/--04.2010, emisa de B.C.F.I,copie fila 8 dosar, a fost admisa cererea intimatei T.M., in sensul inscrierii in CF 3-- I, a actului de adjudecare la licitatie publica.
            In raport de temeiul de drept si de fapt al plangerii de fata se retine ca, potrivit art.517 , respectiv  518 c.pr.civ.,,Dupa plata integrala a pretului sau a avansului prevazut la art. 515 si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut la art. 401 alin. 1 lit. a), executorul, pe baza procesului-verbal de licitatie, va intocmi actul de adjudecare, care va cuprinde urmatoarele mentiuni: denumirea si sediul organului de executare; numele si calitatea executorului; numarul si data procesului-verbal de licitatie; numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si adjudecatarului; pretul la care s-a vandut si modalitatea de achitare in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata in rate;. mentiunea, daca este cazul, ca imobilul s-a vandut grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, ori, dupa caz, liber de aceste drepturi, in conditiile prevazute de art. 509 alin. 3 si 4; datele de identificare a imobilului; mentiunea ca actul de adjudecare este titlu de proprietate si ca poate fi inscris in cartea funciara, precum si a faptului ca, pentru adjudecatar, constituie titlu executoriu impotriva debitorului, daca imobilul se afla in posesiunea acestuia din urma, sau impotriva oricarei persoane care are in posesiune ori detine in fapt, fara niciun titlu, imobilul adjudecat; mentiunea ca, pentru creditor, actul de adjudecare constituie titlu executoriu impotriva cumparatorului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate;semnatura si stampila executorului, precum si semnatura adjudecatarului.
            Prin actul de adjudecare proprietatea imobilului sau, dupa caz, un alt drept real care a facut obiectul urmaririi silite se transmite de la debitor la adjudecatar. De la aceasta data adjudecatarul are dreptul la fructe si venituri, datoreaza dobanzile pana la plata integrala a pretului si suporta toate sarcinile imobilului.
            Prin intabulare, adjudecatarul dobandeste dreptul de a dispune de imobilul cumparat, potrivit regulilor de carte funciara.
            Potrivit art.47 din Legea nr.7/1996 republicata,, cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere; copia legalizata se va pastra in mapa biroului de cadastru si publicitate imobiliara. Inscrierile in cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor in care legea prevede inscrierea din oficiu; cererea de inscriere se indreapta la biroul unde se afla cartea funciara in care urmeaza sa se faca inscrierea.
           Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi ceruta de orice persoana care, potrivit inscrisului original, hotararii judecatoresti sau hotararii autoritatii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept tabular.
          Inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute de mandatarul general al celui indrituit, respectiv de oricare dintre titularii aceluiasi drept.,,
          De asemenea, la art.48 din acelasi act normativ,, In cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii: este incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege; identifica corect numele sau denumirea partilor si mentioneaza codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz, atribuit acestora; individualizeaza imobilul printr-un numar de carte funciara si un numar cadastral sau topografic, dupa caz; este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana; este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului; este insotit de dovada achitarii tarifului de publicitate imobiliara, cu exceptia scutirilor legale.,,
          Daca registratorul constata ca cererea de inscriere in cartea funciara si actele depuse in justificarea acesteia nu intrunesc conditiile legale, aceasta se va respinge printr-o incheiere motivata potrivit prevederilor art.49 din acelasi act normativ.,,
    Se retine astfel ca, la primirea de catre Biroul de Carte Funciara a cererii formulate de intimata, aceasta indeplinea cerintele de admisibilitate mai sus aratate, iar contestatia la executare formulata de petenti, cu privire la anularea actului de adjudecare a fost respinsa prin sentinta civila nr.--/2010, din dosar nr.--/246/2010 al Judecatoriei I.
           Desi prin concluziile puse pe fond prin reprezentant, petentii au aratat ca s-a anulat prin hotarare judecatoreasca titlul executoriu in parte, mai precis cu privire la stabilirea penalitatilor, fara a se face aceasta dovada, si nefiind dispusa intoarcerea executarii silite in favoarea petentilor, plangerea formulata apare ca nefondata.
Prin urmare, in considerarea celor expuse vazand in drept prev. art. 47-50 din Legea nr.7/1996 republicata, urmeaza a se respinge plangerea petentilor ca neintemeiata.
Vazand ca intimatii nu au solicitat cheltuieli de judecata, in drept prev. art. 274 c.pr.civ. urmeaza a nu se acorda.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare; Carte Funciara

ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 338/A din data de 07.07.2015
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 272/A din data de 09.06.2015
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 23-A din data de 09.04.2013
ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Gradul de pericol social ridicat, individualizarea sanctiunii aplicate, primirea persoanelor la munca fara contract - Sentinta civila nr. 1147 din data de 07.10.2013
Proportionalitatea sanctiunii raportat la contraventia comisa - Sentinta civila nr. 1134 din data de 01.10.2013
Conditii pentru aplicarea sanctiunii avertismentului - Sentinta civila nr. 1132 din data de 01.10.2013
Prezumtia de nevinovatie, masurarea valorii vitezei cu aparat omologat - Sentinta civila nr. 959 din data de 17.07.2013
Dovada notificarii debitorului, conditii de admisibilitate a actiunii pentru pronuntarea unei hotarari care tine loc de contract - Sentinta civila nr. 960 din data de 17.07.2013
Nerespectare a masurilor privind incredintarea minorului - Sentinta penala nr. 135 din data de 02.12.2013
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 666 din data de 05.04.2013
Stabilirea dreptului de proprietate privata, pentru obligatie de a face - punere in posesie - Sentinta civila nr. 628 din data de 01.04.2013
Anularea procesului verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 2343 din data de 06.11.2013
Pretentii-majorare despagubiri - Sentinta civila nr. 537 din data de 14.03.2013
Contestatia la executare si cererea reconventionala pentru despagubiri - Sentinta civila nr. 662 din data de 04.04.2013
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 803 din data de 23.05.2013
Pretentii, obligatia de a face - Sentinta civila nr. 2073 din data de 02.10.2012
Ordonanta presedintiala - Sentinta civila nr. 999 din data de 06.09.2013
Modificare act constitutiv - Hotarare nr. 1032 din data de 30.07.2013