InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ineu

Prestatie tabulara

(Sentinta civila nr. 893 din data de 14.06.2013 pronuntata de Judecatoria Ineu)

Domeniu Cadastru. Intabulare; Carte Funciara | Dosare Judecatoria Ineu | Jurisprudenta Judecatoria Ineu

ROMANIA
JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD                                          Operator 2826
DOSAR NR.

SENTINTA CIVILA NR.893/2013
Sedinta publica din data de 14 iunie 2013
Judecator :
Grefier:

S-a luat in examinare, actiunea civila formulata si precizata de reclamantul Z R T in contradictoriu cu paratii Z S si Z I pentru prestatie tabulara.
La apelul nominal se prezinta reprezentantul reclamantului, avocat B I cu imputernicire avocatiala nr_., lipsa  fiind reclamantul si paratii.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care instanta constata ca este competenta general, material si teritorial sa judece prezenta cauza conform  art.117 alin.1 si art.94 pct.1 lit. j din Noul Cod proc.civ. De asemenea, se constata ca cererea este legal timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar potrivit art.2 alin.1 lit.d din Legea nr.146/1997 si art.3 alin.2 teza a III-a din O.G. nr.32/1995.
La interpelarea instantei, reprezentantul reclamantului, avocat B I estimeaza durata de solutionare a cererii la un termen.
Instanta, avand in vedere obiectul cauzei, in temeiul art.238 alin.1 din Noul Cod proc.civ., estimeaza durata necesara pentru cercetarea procesului la 3 luni.
Avand cuvantul, reprezentantul reclamantului, avocat B I sustine actiunea astfel cum a fost formulata si precizata, si avand in vedere ca paratii au fost citati cu mentiunile corespunzatoare, solicita a se face aplicarea prevederilor art.208 alin.2 si art.358 Noul Cod proc.civ. si arata ca nu propune alte probe.
Instanta, din oficiu, invoca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului.
Avand cuvantul, reprezentantul reclamantului, avocat B I,  sustine ca fata de actele emise de notar aflate la dosar si fata de sesizarile pentru deschiderea procedurii succesorale, paratul are calitate procesual pasiva astfel incat solicita respingerea exceptiei lipsei calitatii procesual pasive, judecarea cauzei pe fond si arata ca nu solicita incuviintarea altor probe.
Instanta, in temeiul art. 248 alin.1 Noul Cod proc.civ., retine cauza pentru a solutiona cu prioritate exceptia invocata

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 29.03.2013 si precizata la data de 2.04.2013, reclamantul Z R T domiciliat in _, in contradictoriu cu paratii Z R T si Z I ambii cu domiciliul in _, a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate ca prin actul intitulat "Conventie" incheiat in data de 4.02.2013, reclamantul a cumparat de la parat imobilul inscris in CF nr_. , provenit din conversia de CF nr_ , cu nr.top. compus din casa cu nr. adm.  curte si gradina cu suprafata de 250 mp si imobilul inscris in CF _, provenit din conversia CF nr_. , cu nr. top. compus din casa cu nr.adm. _ curte si gradina cu suprafata de 250 mp, cu pretul de 15000 lei, pe care i-a achitat integral la data incheierii conventiei; sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act contract autentic de vanzare-cumparare; autorizarea intabularii reclamantului in CF;  instituirea uzufructului viager in favoarea paratilor asupra imobilelor aratate; cu cheltuieli de judecata, daca paratii se opun admiterii actiunii;
In fapt, reclamantul a aratat ca prin actul intitulat "Conventie" incheiat la data de 4.02.2013, a cumparat de la parat care este mostenitor dupa Z T in calitate de nepot de fiu, iar dupa Z A si Z E, in calitate de fiu, imobilul aratat in petitul actiunii, pentru pretul de 15000 lei, care s-a achitat integral la data incheierii antecontractului.
Imobilele inscrise in cele doua carti funciare formeaza un tot respectiv casa cu numarul administrativ 551, insa in urma dezmembrarii s-au format doua numere administrative respectiv 551 si 551/a.
In continuare, paratul a sustinut ca pana la aceasta data, paratul nu s-a prezentat pentru a perfecta actul autentic.
In drept, a invocat art.896 si urmat.Cod civ.,si art.29 din Legea nr.7/1996.
Reclamantul a solicitat judecarea cauzei si in lipsa. 
In probatiune, reclamantul a anexat cererii urmatoarele inscrisuri: extras CF nr_. (filele 4-5), extras CF nr_. (filele 6-7), sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr_. (fila 8), certificat de deces nr_. (fila 9), sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr_. (fila 10), certificat de deces nr_. si certificat de deces nr_. (fila 11), certificat fiscal nr_. (fila 12), adeverinta nr_. (fila 13), act de identitate seria _, nr_. (fila 14), act de identitate seria _, nr_. (fila 15), certificat de calitate de mostenitor nr_. emis de BNP _ (fila 16), Incheieri nr_. emise de BNP _ (filele 17-19).
Cererea este legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 19 lei potrivit chitantei seria _, nr_.. (fila 4), cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 1898 lei potrivit chitantei seria _, nr_. (fila 28) si cu timbru judiciar in valoare de 5 lei potrivit art.2 alin.1 lit.d din Legea nr.146/1997 si art.3 alin.2 teza a III-a din O.G. nr.32/1995.
Desi au fost legal citati, paratii nu s-au prezentat si nu au formulat intampinare.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In fapt, inscrisul sub semnatura privata intitulat "Conventie" din data de 4.02.2013 (fila 24) este incheiat intre paratul Z S in calitate de promitent-vanzator si reclamantul Z R T in calitate de promitent-cumparator, avand ca obiect imobilul inscris sub A1 si A1.1 in CF nr_. (filele 6-7), teren cu nr.top_. cu suprafata de 250 mp si casa cu nr. adm_. si imobilul inscris sub A1 si A1.1 in CF nr_.  (filele 4-5), cu nr. top. cu suprafata de 250 mp si casa cu nr.adm. _, pentru suma de 15000 lei.
Pentru imobilul care face obiectul inscrisului sub semnatura privata inscris in CF nr_. Beliu sunt intabulati sub B 10 numitii Z A si Z E cu cota de 1/1. Potrivit certificatului de deces nr_. (fila 11). Z A a decedat la data de 22.07.1981, iar conform certificatului de deces nr_. (fila 11) Z E a decedat la data de 24.03.1993.
Pentru imobilul care face obiectul inscrisului sub semnatura privata inscris in CF nr_.  este intabulata sub _ numita Z T cu cota de 1/1, decedata in data de 9.02.1981, potrivit certificatului de deces nr_. (fila 9).
Reclamantul sustine ca paratul Z S este mostenitor in calitate de fiu al defunctilor Z A si Z E si in calitate de nepot de fiu al defunctei  Z T si, in acest sens, a depus la dosarul cauzei sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr_. eliberata de Primaria comunei _ (fila 8) pentru defuncta Z T, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr_. eliberata de Primaria comunei _ (fila 10) pentru defunctul Z A si certificat de calitate de mostenitor nr_. emis de BNP _ (fila 16) in care se arata ca mostenitorul defunctei Z E este paratul Z S, fara a se stabili componenta masei succesorale.
In drept, potrivit art.106 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr.36 din 12 mai 1995 si art.118 din Noul Cod de procedura civila succesiunea poate fi dezbatuta doar de catre notarul public sau instanta de judecata, iar Primaria nu are atributii pentru a dezbate succesiunea.
Intrucat, reclamantul nu a depus la dosarul cauzei probe din care sa rezulte ca succesiunea dupa defunctii Z A si Z T a fost dezbatuta la notarul public sau de catre instanta de judecata, respectiv probe din care sa rezulte ca in masa succesorala a defunctei Z E este inclus imobilul care face obiectul litigiului, instanta constata ca reclamantul nu a facut dovada ca paratul Z S este proprietarul imobilelor cu privire la care s-a incheiat inscrisul sub semnatura privata mentionat.
Din dispozitiile art.6 alin.2 si 3 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, art.3, 4 si art.102 alin.1 din Legea nr.71/2011 se desprinde regula ca pentru actul juridic civil se aplica legea in vigoare la data incheierii actului juridic nu numai in privinta conditiilor de validitate si, pe cale de consecinta a nulitatii, ci si pentru alte aspecte ce privesc incheierea actului juridic, pentru alte cauze de ineficacitate, pentru regulile de interpretare a actului, pentru efectele actului juridic (inclusiv cele produse dupa intrarea in vigoare a unei noi legi), pentru executarea obligatiilor asumate de parti, pentru incetarea actului juridic. Avand in vedere aceste prevederi legale, intrucat inscrisul sub semnatura privata intitulat "Conventie" este incheiat in data de 4.02.2013, instanta constata ca prevederile Codului civil din 2009 sunt aplicabile in prezenta cauza.
   Potrivit art.1279 alin.3 Cod civil din 2009, daca promitentul refuza sa incheie contractul promis, instanta, la cererea partii care si-a indeplinit propriile obligatii, poate sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract, atunci cand natura contractului o permite, iar cerintele legii pentru validitatea acestuia sunt indeplinite. Prevederile prezentului alineat nu sunt aplicabile in cazul promisiunii de a incheia un contract real, daca prin lege nu se prevede altfel.
Aceasta dispozitie legala are caracter general, in sensul ca are vocatia sa se aplice promisiunii de a incheia orice contract, mai putin in cazul promisiunii de a se incheia un contract real, precum si in cazurile in care printr-o dispozitie legala se prevede altfel.
Exista insa si o aplicatie particulara, anume art. 1669 alin.1 Cod civil din 2009, in temeiul caruia, cand una din partile care au incheiat o promisiune bilaterala de vanzare refuza, nejustificat, sa incheie contractul promis, cealalta parte poate cere pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract, daca toate celelalte conditii de validitate sunt indeplinite.
Art. 1669 alin.1 din Noul Cod civil reglementeaza posibilitatea pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de contract in cazul promisiunii bilaterale de vanzare si al promisiunii unilaterale de vanzare sau, dupa caz, de cumparare, in masura in care una dintre parti refuza, nejustificat, sa incheie contractul promis, iar toate celelalte conditii de validitate sunt indeplinite.
Din reglementarile legale enuntate rezulta ca, pentru admisibilitatea unei atare actiuni, trebuie sa fie indeplinite anumite conditii, si anume, sa existe un antecontract valabil incheiat; antecontractul sa fie dovedit potrivit dreptului comun; una din parti sa refuze autentificarea actului; reclamantul sa-si fi indeplinit obligatiile asumate prin antecontract; promitentul-vanzator sa fie proprietar al bunului, iar promitentul cumparator sa nu fie incapabil a dobandi acel bun la data pronuntarii sentintei.
Astfel, in ipoteza refuzului promitentului-vanzator de a incheia contractul in forma autentica, promitentul-cumparator poate cere instantei sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Insa, intrucat aceasta hotarare are caracter constitutiv de drepturi, conditia esentiala pentru pronuntarea ei este ca, la momentul judecatii, promitentul vanzator sa fie proprietar asupra bunului care face obiectul promisiunii.
Chiar daca reclamantul nu a prezentat probe din care sa rezulte ca paratul este proprietarul imobilelor cu privire la care s-a incheiat inscrisul sub semnatura privata, instanta retine ca inscrisul reprezinta o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare, respectiv un antecontract valabil incheiat.
Astfel, exista posibilitatea legala pentru parti ca orice contract sa fie precedat de o promisiune de a contracta, iar faptul ca promisiunea priveste lucruri care, la momentul incheierii conventiei, nu s-ar afla in patrimoniul promitentului, nu constituie motiv pentru a se constata nulitatea ei.
  Nu exista nici o dispozitie legala care sa prevada ca promisiunea de vanzare a unui bun imobil, facuta de un neproprietar nu ar fi valabila. Aceasta solutie isi are ratiunea in faptul ca persoana neproprietara are posibilitatea sa dobandeasca proprietatea bunului oferit spre vanzare, de la adevaratul proprietar, iar apoi sa fie in masura a perfecta vanzarea.
Astfel, instanta constata ca antecontractul de vanzare-cumparare are ca obiect o obligatie de a face, de a incheia in viitor un contract autentic de vanzare-cumparare, susceptibil de a transfera proprietatea de la vanzator la cumparator.  Instanta poate sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract autentic de vanzare-cumparare, doar daca se face dovada ca imobilul se gaseste in patrimoniul vanzatorului la momentul judecatii si nu exista alte impedimente legale.
Intrucat reclamantul este cel care declanseaza procedura judiciara, lui ii revine obligatia de a justifica atat calitatea lui procesuala, cat si calitatea procesuala a paratului. Aceasta obligatie isi are temeiul in art.194 Noul Cod proc.civ, care prevede ca cererea de chemare in judecata trebuie sa cuprinda, printre alte elemente obiectul precum si motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza pretentia reclamantului.
Prin indicarea pretentiei sale, precum si, a imprejurarilor de fapt si de drept pe care se bazeaza aceasta pretentie, reclamantul justifica indreptatirea pe care o are de a introduce cererea impotriva paratului.
Actiunea prin care se solicita pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare se poate opune doar adevaratului proprietar, consecinta fiind ca numai acesta poate avea calitate procesuala pasiva intr-o actiune cu un astfel de obiect. Cum reclamantul nu a dovedit ca paratul este proprietarul imobilelor la momentul judecatii, instanta constata ca reclamantul nu a justificat legitimarea procesuala pasiva a lui Z S, chemat in judecata in calitate de parat.
Pentru considerentele aratate, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Z S si, in consecinta, va respinge actiunea formulata si precizata de reclamantul Z R T, cu privire la pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic si cu privire la instituirea uzufructului viager.
                

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Z S si, in consecinta,
Respinge actiunea formulata si precizata de reclamantul Z R T domiciliat in _, in contradictoriu cu paratii Z S si Z I ambii cu domiciliul in localitatea _, cu privire la pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic si cu privire la instituirea uzufructului viager.
                Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare.
In caz de exercitare a caii de atac, cererea de apel se depune la Judecatoria Ineu.
                Pronuntata in sedinta publica, azi 14.06.2013.

Presedinte          Grefier
                

Red./Tehnored/
5 ex./3 com.
  
  Se comunica:
- reclamantului: Z R T domiciliat _

- paratilor: Z R TR si

- Z I ambii cu domiciliul in _.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare; Carte Funciara

ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 338/A din data de 07.07.2015
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 272/A din data de 09.06.2015
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 23-A din data de 09.04.2013
ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Gradul de pericol social ridicat, individualizarea sanctiunii aplicate, primirea persoanelor la munca fara contract - Sentinta civila nr. 1147 din data de 07.10.2013
Proportionalitatea sanctiunii raportat la contraventia comisa - Sentinta civila nr. 1134 din data de 01.10.2013
Conditii pentru aplicarea sanctiunii avertismentului - Sentinta civila nr. 1132 din data de 01.10.2013
Prezumtia de nevinovatie, masurarea valorii vitezei cu aparat omologat - Sentinta civila nr. 959 din data de 17.07.2013
Dovada notificarii debitorului, conditii de admisibilitate a actiunii pentru pronuntarea unei hotarari care tine loc de contract - Sentinta civila nr. 960 din data de 17.07.2013
Nerespectare a masurilor privind incredintarea minorului - Sentinta penala nr. 135 din data de 02.12.2013
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 666 din data de 05.04.2013
Stabilirea dreptului de proprietate privata, pentru obligatie de a face - punere in posesie - Sentinta civila nr. 628 din data de 01.04.2013
Anularea procesului verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 2343 din data de 06.11.2013
Pretentii-majorare despagubiri - Sentinta civila nr. 537 din data de 14.03.2013
Contestatia la executare si cererea reconventionala pentru despagubiri - Sentinta civila nr. 662 din data de 04.04.2013
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 803 din data de 23.05.2013
Pretentii, obligatia de a face - Sentinta civila nr. 2073 din data de 02.10.2012
Ordonanta presedintiala - Sentinta civila nr. 999 din data de 06.09.2013
Modificare act constitutiv - Hotarare nr. 1032 din data de 30.07.2013