InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Targu-Mures

Insolven?a. Confirmare plan de reorganizare judiciara.

(Decizie nr. 606/A din data de 10.11.2014 pronuntata de Curtea de Apel Targu-Mures)

Domeniu Faliment | Dosare Curtea de Apel Targu-Mures | Jurisprudenta Curtea de Apel Targu-Mures

Neacceptarea planului de categoria crean?elor chirografare, din cele trei categorii de crean?e inscrise in tabelul definitiv. Aprecierea concreta a sintagmei "crean?e defavorizate".

- Legea nr.85/2006, art. 101 alin. 1 lit. A,  art. 3 pct. 21 lit. a, art. 100 alin. 3, 4

Din cele trei categorii de creante inscrise in tabelul definitiv, si anume crean?e garantate (art. 121 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 85/2006), creante bugetare (art. 123 pct. 4), creante chirografare (art. 123 pct. 7), doar primele doua au acceptat planul. Fa?a de men?iunile punctuale cuprinse in procesul verbal al adunarii generale a creditorilor, sus?inerea administratorului judiciar, referitoare la faptul ca procentul (de 39,2437% ) reprezentand creditorii din categoria creantelor chirografare care nu si-au exprimat dreptul de vot nu poate fi socotit ca vot negativ, nu are relevan?a, in cauza, de vreme ce judecatorul sindic a re?inut, in acord cu con?inutul procesul verbal al adunarii creditorilor, ca procentul care a votat impotriva planului a fost de 40,3094% din valoarea creantelor inscrise in categoria crean?elor chirografare - neincluzand in aceasta cifra procentul de 39,2437%, reprezentand creditorii din categoria creantelor chirografare care nu si-au exprimat dreptul de vot.
In disp. art. 101 alin. 1 lit. A din Legea nr.85/2006 este cuprinsa sintagma categoriile de crean?e men?ionate in programul de pla?i, in sensul asumarii obliga?iei debitoarei de achitare a crean?elor acestora, conform programului de pla?i, iar in anexa planului de reorganizare (Programul de plati catre creditori pe baza planului de reorganizare) s-a prevazut satisfacerea integrala a creantelor garantate ?i bugetare, in cuantumul inscris in tabelul definitiv. In acest context, cele doua categorii de crean?e nu pot fi incluse in aria de inciden?a a disp. art. 3 pct. 21 din Legea nr. 85/2006, neavand caracterul unor crean?e defavorizate, iar faptul ca, in primul trimestrul din perioada propusa prin plan nu li s-ar distribui sume de bani, nu determina schimbarea caracterului acestor crean?e, concluzia fiind sus?inuta de defini?ia clara cuprinsa in disp. art. 3 pct. 21.
Prin Sentinta nr. 2059/20 iunie 2014, pronuntata in dosarul nr. 3647/96/2013 al Tribunalului Harghita, judecatorul sindic a confirmat, in temeiul disp. art. 101 alin. 1 lit. A, din Legea nr.85/2006, planul de reorganizare a debitoarei SC H. SRL, propus de administratorul judiciar ECG T. L. IPURL.
In considerentele Sentintei, judecatorul sindic a retinut, in esenta, urmatoarele aspecte:
• conform tabelului definitiv de creante, exista trei categorii de creante, garantate, bugetare chirografare; astfel cum rezulta din procesul verbal al sedintei adunarii creditorilor desfasurate in data de 13 mai 2013, categoria creantelor bugetare, cu un procent de 91,52% din totalul creantelor inscrise in tabel, a aprobat planul de reorganizare in unanimitate, iar categoria creantelor chirografare a respins planul cu un procent de 40,3094% din valoarea crean?elor cuprinse in tabel, la aceasta categorie;
• judecatorul sindic a constatat, fata de inscrisurile depuse la dosar, care confirma aceste constatari ca, in speta, sunt indeplinite conditiile prevazute de disp. art. 101 alin. 1 lit. A, din Legea nr. 85/2006, confirmand, in consecinta, planul de reorganizare propus de administratorul judiciar al debitoarei.
Impotriva Sentintei nr. 2059/20 iunie 2014 a declarat apel creditoarea F. K., invocand disp. art. 466 Cod proc. civ., art. 3 pct. 21, art. 8, art. 11 lit. j, art. 12 alin. 1, art. 100 alin. 3, 4, art. 101 alin. 1 lit. A, art. 107, alin. 1 lit. A pct. c din Legea nr. 85/2006 solicitand a se dispune admiterea apelului ?i schimbarea in tot a hotararii atacate, in sensul infirmarii planului de reorganizare a debitoarei SC H. SRL. In esen?a, apelanta a sustinut urmatoarele motive: astfel cum rezulta din procesul verbal nr. 1116/13 mai 2014 incheiat cu ocazia sedintei adunarii creditorilor, planul a fost acceptat de categoria creantelor garantate (art. 100 alin. 3 lit. a din Legea nr. 85/2006), cu un procent de 100%, si de categoria creantelor bugetare (art. 100 alin. 3 lit. c din Legea nr. 85/2006), cu un procent de 91,5227%; niciuna din aceste categorii nu este defavorizata, in sensul disp. art. 3 pct. 21 din Legea nr. 85/2006, concluzia rezultand si din pct. 7.1. al planului de reorganizare; insa, categoria creantelor chirografare, din care face parte si apelanta, este defavorizata intr-o mare masura prin planul de reorganizare care a prevazut o reducere cu 95% a tuturor acestor creante, masura drastica si inadmisibila; prin urmare, categoria creantelor chirografare nu a acceptat planul de reorganizare, in speta, nefiind indeplinite toate conditiile prevazute de disp. art. 101 alin. 1 lit. A, din Legea nr. 85/2006; planul nu a fost votat de o categorie de creante defavorizate, in cauza existand o singura astfel de categorie, dar textul de lege invocat nu face distinctii dupa numarul categoriilor de crean?e defavorizate, asa incat conditia votarii planului de catre aceasta categorie trebuia indeplinita (apelanta invocand si jurisprudenta, in acest sens, mai exact Sentinta nr. 1950/21 octombrie 2009 pronun?ata de Tribunalul Comercial Mures).
Prin intampinarea depusa la data de 22 octombrie 2014 (f. 26-28), administratorul judiciar ECG T. L. IPURL a solicitat a se dispune respingerea apelului, formuland, in esenta, urmatoarele aparari: prin planul de reorganizare s-a prevazut stingerea integrala a creantelor garantate si bugetare, precum si stingerea partiala a creantelor chirografare (inclusiv a creantei apelantei), la sedinta adunarii creditorilor din data de 13 mai 2014, avand pe ordinea de zi votarea planului, exprimandu-si votul creditorii detinand un procent de 90,1720% din masa credala; fata de disp. art. 101 alin. 1, art. 100 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, conditiile de confirmare a planului sunt indeplinite intrucat doua din cele trei categorii de creante au acceptat planul, doar categoria creditorilor chirografari votand impotriva planului; referitor la sustinerea apelantei vizand reducerea drastica a creantelor chirografare, cu 95%, administratorul judiciar a sustinut ca s-a propus o distribuire partiala catre aceasta categorie deoarece, in situatia unei distribuiri totale, s-ar fi pus in pericol implementarea cu succes a planului de reorganizare care nu ar fi permis generarea unui flux de lichiditati; prin urmare, prin plan s-a propus efectuarea de distribuiri partiale catre categoria creditorilor chirografari, adica 5% din creantele inscrise in tabelul definitiv, la aceasta categorie; administratorul judiciar a facut referire si la interesele comune ale celorlalte categorii de creditori, precum si la faptul ca, intrucat ipoteza falimentului nu este de natura a aduce beneficii creditorilor chirografari, acestia nu au interesul de a respinge planul de reorganizare, dat fiind si faptul ca primesc, in situatia reorganizarii, un procent de 5%, pe cand in faliment nu ar fi primit nimic; desi in planul de reorganizare se mentioneaza ca exista o singura categorie de creante defavorizate, potrivit disp. art. 101 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006 si categoriile creantelor garantate, respectiv bugetare, pot fi considerate defavorizate intrucat sumele cu care sunt inscrise la masa credala nu pot fi achitate integral in termen de 30 de zile de la confirmarea planului; motivul pentru care aceste categorii nu apar in plan ca fiind defavorizate l-a constituit faptul ca s-a propus achitarea integrala a creantelor, in termen de 3 ani de la confirmarea planului, dar, asa cum reiese din programul de plati, in primul trimestru al planului de reorganizare acestor categorii nu li se distribuie sume de bani; pentru aprobarea planului au votat creditori reprezentand un procent de 20,4468% din crean?ele inscrise in categoria celor chirografare, in timp ce creditorii reprezentand 40,3094%, din aceasta categorie, au votat impotriva planului, iar creditorii reprezentand 39,2437% din categoria crean?elor chirografare nu au exprimat un punct de vedere, neputandu-se considera ca au votat impotriva planului.
Examinand actele si lucrarile dosarului, Curtea de Apel - investita cu solutionarea apelului, potrivit motivelor invocate ?i potrivit regulilor statornicite de disp. art. 476, 477 Cod proc. civ. -, a retinut urmatoarele aspecte:
Procedura generala a insolventei impotriva debitoarei SC H. SRL a fost deschisa, la cererea acesteia, prin Sentinta nr. 5199/6 decembrie 2013 pronuntata de Tribunalul Harghita.
In tabelul definitiv nr. 515/26 februarie 2014, depus la dosar la data de 28 februarie 2014, au fost evidentiate trei categorii de creante, si anume garantate (art. 121 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 85/2006), cu o valoare totala acceptata de 715.844,05 lei, creante bugetare (disp. art. 123 pct. 4), cu o valoare totala acceptata de 127.444,89 lei si creante chirografare (art. 123 pct. 7), cu o valoare totala de 173.386,38 lei.
Planul de reorganizare a fost depus la dosar la data de 17 aprilie 2014, fiind semnat de administratorul judiciar al debitoarei, in cap. 7 - "Tratamentul categoriilor de creante", mentionandu-se, prin trimitere la disp. art. 3 pct. 21 din Legea nr.85/2006, ca este defavorizata prin plan categoria creantelor chirografare, prevazandu-se o modificare a creantelor chirografare ce urmeaza a fi acoperite, in sensul diminuarii lor, planul de reorganizare neprevazand distribuirea valorii totale fata de aceasta categorie de creditori, intrucat continuarea activitatii debitoarei in conformitate cu planul de reorganizare propus nu va permite generarea unui flux de lichiditati ce sa poata acoperi creantele acestor creditori; prin urmare administratorul judiciar a propus efectuarea unei distribuiri partiale reprezentand 5% din creantele inscrise la masa credala pentru creantele chirografare, conchizand ca prevazandu-se, prin prezentul plan, o diminuare a cuantumului creantelor inscrise in aceasta categorie, sunt intrunite conditiile art. 3 pct. 21 lit. a din Legea nr. 85/2006, categoria creantelor chirografare fiind, asadar, considerata "defavorizata".
De asemenea, la pct. 7.1. - "Categorii de creante care nu sunt defavorizate prin plan", administratorul judiciar a mentionat, in mod clar, ca sunt incluse urmatoarele categorii de creante: creantele garantate si creantele bugetare prevazute de art. 100 alin. 3 lit. a, c din Legea nr. 85/2006, motivand ca pentru aceste categorii s-a prevazut achitarea integrala a creantelor.
Potrivit procesului verbal al Adunarii creditorilor nr. 1116/13 mai 2014, planul de reorganizare a fost acceptat de categoria creantelor garantate, cu unanimitate de voturi - art. 100 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 ?i de categoria creantelor bugetare, cu o majoritate de 91,5227% din valoarea creantelor apartinand acestei categorii - art. 100 alin. 4. Astfel cum rezulta din procesul verbal, categoria creantelor chirografare, cu o majoritate de 40,3094% din valoarea creantelor din aceasta categorie, respinge planul de reorganizare, exprimand voturi "pentru" creditorii U. T. B. SA, cu o pondere de 1,2150% in cadrul categoriei, si K. A. cu o pondere de 19,2318% in cadrul categoriei. Creditorii F. K., cu o pondere de 39,0121% si B. E. SRL, cu o pondere de 1,2973%, au exprimat voturi "impotriva" planului de reorganizare. Creditorii G. T. SRL, R. - M. SRL, H. P. SRL si A. H. S. SRL, cu o pondere totala de 39,2437% in categoria creditorilor chirografari, nu si-au exprimat dreptul de vot.
Prin urmare, astfel cum s-a retinut in procesul verbal al Adunarii creditorilor nr. 1116/13 mai 2014, din categoria creditorilor chirografari, cei care detin creante in procent (total) de 40,3094% au votat impotriva aprobarii planului de reorganizare, cei care detin creante in procent (total) de 20,4468% au votat pentru aprobare, iar creditorii detinand 39,2437% din creantele acestei categorii nu si-au exprimat dreptul de vot. In mod corect, administratorul judiciar a inscris in procesul verbal concluzia potrivit careia doua din cele trei categorii de creante prevazute de art. 100 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 au acceptat planul de reorganizare, respectiv: categoria creantelor garantate cu un procent de 100,0000% din voturi si categoria creantelor bugetare cu un procent de 91,5227% din voturi. Creditorii chirografari cu un procent de 40,3094% din voturi nu au aprobat planul de reorganizare.
In conformitate cu men?iunile punctuale cuprinse in procesul verbal, sus?inerea administratorului judiciar, din intampinare, referitoare la faptul ca procentul de 39,2437% - reprezentand creditorii din categoria creantelor chirografare care nu si-au exprimat dreptul de vot - nu poate fi socotit ca vot negativ, nu are relevan?a, in cauza, de vreme ce, judecatorul sindic a re?inut, in acord cu con?inutul procesul verbal al Adunarii creditorilor nr. 1116/13 mai 2014, ca procentul care a votat impotriva planului a fost de 40,3094% din valoarea creantelor inscrise in categoria crean?elor chirografare, neincluzand in aceasta cifra procentul de 39,2437% - reprezentand creditorii din categoria creantelor chirografare care nu si-au exprimat dreptul de vot.
Curtea a retinut ca in disp. art. 101 alin. 1 lit. A din Legea nr.85/2006 este cuprinsa sintagma categoriile de crean?e men?ionate in programul de pla?i, in sensul asumarii obliga?iei debitoarei de achitare a crean?elor acestora, conform programului de pla?i, iar, in cauza, in anexa planului de reorganizare, intitulata Program de plati catre creditori pe baza planului de reorganizare, se arata ca sumele reprezentand creantele U. T. B. SA, creditor garantat, si creantele DGRFP BRASOV - AJFP HARGHITA si MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC, creditori bugetari, potrivit tabelului definitiv de creante, vor fi platite integral, in finalul Programului de plati facandu-se "recapitulatia creantelor" si aratandu-se ca se va plati suma de 715.884,05 lei, categoriei creantelor garantate si suma de 127.444,89 lei, categoriei creantelor bugetare, prevazandu-se, deci, o satisfacere integrala a creantelor acestor categorii, in cuantumul inscris in tabelul definitiv.
In acest context, cele doua categorii de crean?e (garantate ?i bugetare) nu pot fi incluse in aria de inciden?a a disp. art. 3 pct. 21 din Legea nr. 85/2006, neavand caracterul unor crean?e defavorizate, iar faptul ca, in primul trimestrul din perioada propusa prin plan nu li s-ar distribui sume de bani, nu determina schimbarea caracterului acestor crean?e, concluzia fiind sus?inuta de defini?ia clara a categoriei de crean?e defavorizate, cuprinsa in disp. art. 3 pct. 21.
In ce priveste categoria creantelor chirografare, in Programul de plati s-a prevazut plata catre aceasta categorie a sumei totale de 12.250,98 lei, adica 5% din creantele in suma (totala) de 245.019,51 lei, inscrise in tabelul definitiv la aceasta categorie, situa?ie care determina includerea crean?elor chirografare in aria de ac?iune a disp. art. 3 pct. 21 lit. a din Legea nr. 85/2006, cum, de altfel, a conchis administratorul judiciar in cap. 7 al planului de reorganizare, considerand aceasta categorie ca fiind defavorizata.
Avand in vedere argumentele expuse, Curtea a constatat ca, in mod corect, atat administratorul judiciar (in procesul verbal al Adunarii creditorilor nr. 1116/13 mai 2014), cat si judecatorul sindic (in Sentinta nr. 2059/20 iunie 2014) au re?inut ca doua, din cele trei categorii de crean?e inscrise in tabelul definitiv, au acceptat planul de reorganizare, iar categoria creantelor defavorizate (creantele chirografare), nu a acceptat planul, in spe?a, nefiind indeplinita condi?ia cuprinsa in disp. art. 101 alin. 1 lit. A din Legea nr. 85/2006 - iar faptul ca exista o singura categorie de crean?e defavorizate nu anihileaza aplicarea acestei condi?ii legale imperative, in lipsa unei prevederi exprese.
In consecin?a, ?inand seama de faptul ca prevederea art. 101 alin. 1 cere, pentru confirmarea unui plan de reorganizare, indeplinirea cumulativa a condi?iilor enumerate de legiuitor, exigen?a care, in cauza, nu a fost indeplinita, Curtea a urmat sa admita apelul creditoarei - art. 480 alin. 2 Cod proc. civ. -, schimband hotararea atacata - art. 480 alin. 2 teza a II-a Cod proc. civ. -, in sensul respingerii cererii de confirmare a planului de reorganizare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006