InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Ordonanta presedintiala

(Sentinta civila nr. 3007/2013 din data de 05.04.2013 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Dosar nr_..
Cod operator: 2443

R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinta Nr. 3007 din 5 aprilie 2013
Sedinta publica de la _.
Completul compus din:
PRESEDINTE _..
Grefier _..

Pe rol judecarea cererii de ordonanta presedintiala formulata de reclamantul A in contradictoriu cu paratele B si C.
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reclamantul asistat de avocat X si consilier juridic Y pentru parata C, lipsa fiind parata B.
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, aparatorul ales al reclamantei depune la dosarul cauzei o copie a cererii de ordonanta presedintiala iar reprezentantul paratei B depune intampinare in dublu exemplar, unul fiind comunicat reclamantului procesul verbal din data de __, confirmarea de primire din data de __, contestatia formulata de reclamant impotriva deciziei nr_.. a X si a procesului verbal incheiat in data de _., adresa nr_.. confirmarea de primire a C din data de _.
Tribunalul, din oficiu, verificandu-si competenta in temeiul art.131 alin.1 NCPC stabileste ca este competenta general, material si teritorial sa judece pricina.
La interpelarea instantei, aparatorul reclamantului precizeaza ca a luat la cunostinta de continutul intampinarii si nu solicita un nou termen de judecata si nici lasarea cauzei la a doua strigare.
Totodata, constatand ca nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, tribunalul apreciaza cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fondul acesteia.
Avocat X pentru reclamant avand cuvantul, arata ca cererea dedusa judecatii este admisibila intrucat are un caracter de urgenta, urgenta fiind data tocmai de faptul ca a fost demarata procedura de alegere a presedintelui B, iar reclamantul se afla in imposibilitate de a participa la aceasta procedura din cauza refuzului paratelor de a-i accepta candidatura.
Mai arata ca reclamantului nu i-au fost comunicate principiile pe care s-a apreciat ca le-ar fi incalcat si nici procesul verbal prin care i-a fost respinsa candidatura, iar actele administrative care au stat la baza emiterii adresei nr. _. au fost emise nelegal, paratele nerespectand procedurile alegerii presedintelui Filialei Gorj iar aceste masuri trebuiau publicate in Monitorul Oficial.
Drept urmare, solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata, urmand ca pe calea ordonantei presedintiale sa fie obligate paratele sa-i admita reclamantului candidatura la functia de presedinte al B si sa suspende desfasurarea alegerii presedintelui acestei filiale pana la solutionarea contestatiei formulate de reclamant impotriva adresei nr. _..
 Consilier juridic Y pentru parata C, avand cuvantul, solicita respingerea cererii de ordonanta presedintiala ca inadmisibila, pentru motivele de inadmisibilitate expuse pe larg in intampinare, iar in situatia in care se va aprecia ca cererea de ordonanta presedintiala este admisibila, solicita respingerea acesteia ca nefondata, pentru motivele detaliate de asemenea in intampinare.
     
TRIBUNALUL Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal la data de _ sub nr. _, reclamantul A a chemat paratele B si C, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta pe calea ordonantei presedintiale sa se dispuna  obligarea paratelor sa i admita candidatura la functia de presedinte al B.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca B a declansat procedura alegerilor presedintelui B inainte cu un an de zile fata de data legala a alegerilor din 4 in 4 ani stabilita prin lege, ca urmare a unei asa-zise "Masuri 56/2009", nelegala si neadusa la cunostinta membrilor, prin publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, masura care este in totala contradictie cu reglementarile profesiei contabile in vigoare prevazuta in O.G. 65/1994, modificata prin O.G. 23/2012 si prin Regulamentul CECCAR, publicat in M.Of. 601/2008.
A precizat ca prevederile legale mentionate reglementeaza in mod categoric procedura alegerilor presedintilor, prin vot secret, sub controlul tuturor membrilor profesionisti, in plenul Adunarii Generale si nu prin vot deschis, in birourile angajatilor filialei si sub controlul acestora permanent, timp de 30 de zile.
Mai mult decat atat, dreptul de a alege si de a fi ales este un drept constitutional, legal si regulamentar, fapt prezent in mod expres si in anexa nr.l, cap.I, pct.2, literele a)-d) din ROF, unde se cere in plus: plata cotizatiei la zi, sa nu fii membru de onoare, sa nu fii persoana straina si sa nu fi fost sanctionat anterior pentru exercitarea profesiei.
Avand indeplinite aceste conditii, a depus declaratia de candidatura in termen, cu toate rubricile completate pentru alegerile pe care le-a considerat a fi tinute in plenul Adunarii Generale, prin vot secret si sub controlul membrilor, insa candidatura i-a fost respinsa de un grup ilegal format din 5 persoane dintre care un salariat al filialei si 4 membrii, in functie de aprecierile personale ale acestora si nu dupa criteriile stabilite prin ROF, publicat in M.Of. 601/2008.
Prin adresa nr. 104/16.02.2013 a solicitat conducerii filialei B sa-i comunice referatul comisiei de validare a candidaturilor, competenta acestei comisii si stadiul solutionarii candidaturii iar in data de _ a primit prin posta adresa nr. _ prin care i s-a comunicat faptul ca prin procesul verbal al Comisiei de validare, pe baza Masurii nr.56/2009 (masura pe care o considera ilegala) i s-a respins candidatura fara a i se atasa procesul verbal, neluand la cunostinta pe aceasta cale in mod expres de motivele invocate, desi, chiar aceasta masura 56/2009, ilegala, impunea  comisiei de validare sa analizeze criteriile prevazute in ROF-ul CECCAR - pct.4, al. 1 al masurii 56/2009 si alte criterii.
A precizat ca in aceeasi zi cand a primit raspunsul, adica in data de 01.03.2013, a inaintat contestatia impotriva Hotararii Consiliului Filialei si a Procesului Verbal mentionat in adresa de raspuns, contestatie inregistrata sub nr. .. la sediul filialei B.
Neprimind nici un raspuns la contestatie, a revenit in data de NNN cu adresa inregistrata la Filiala B sub nr_. si a solicitat sa i se comunice raspunsul si sa se stopeze procedura alegerilor pana la solutionarea cauzei. Pana in prezent nu a primit nici un raspuns.                                                            
In temeiul Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ si fiscal fiind vatamat in dreptul si interesul legitim de a participa la alegerile pentru functia de presedinte al filialei CECCAR Gorj, aceasta fiind persoana juridica de utilitate-publica in baza art.18 din OG 65/1994,  modificata prin O.G. 23/2012 a formulat cerere de chemare in judecata, dar a primit termen in anul 2014, cerere prin care a solicitat:
a) anularea Procesului-verbal al Comisiei de nominalizare a candidaturilor, incheiat in data de 15.02.2013 prin care i s-a respins neintemeiat si nejustificat candidatura, membrii comisiei fiind incompatibili si incorect nominalizati, asa cum a precizat in contestatia inregistrata la Filiala Gorj sub nr. _.
b) anularea Hotararii Consiliului Filialei CECCAR nr.22/2712.2012 ca fiind ilegala;
c)anularea Masurii 56/2009, privind alegerile anticipate, masura ilegala si inopozabila membrilor CECCAR, nefiind publicata in M.Of, conform O.G. 23/2012, art.44, alin.3
A precizat ca  masura mai sus mentionata (Masura 56/2009) anuleaza prevederile OG. 23/2012 si ROF, de alegere prin vot secret dat in "plenul Adunarii generale si sub controlul membrilor" si instituie masuri abuzive de "sortare" a candidaturilor, votarea sub controlul salariatilor CECCAR, in birourile acestora, pe o perioada de 30 de zile.
Dovada ilegalitatii mai reiese si din modelul de buletin de vot care nu se inchide si nu se depune intr-o urna, ci mai nou, se semneaza de votant cu nume si prenume.
Masura 56/2009 nu are caracter normativ si nu este opozabila membrilor Corpului, aceasta nefiind publicata in M.Of al Romaniei, obligatie stipulata in art. 44, al.3 al O.G.23/2012 privind expertiza contabila.
Alegerea presedintilor filialelor, dar si alegerea presedintelui pe tara, reprezinta un interes general pentru membrii CECCAR, acestia reprezentand interesele profesiei in fata autoritatilor publice, in raporturile cu persoanele fizice si juridice, atat din tara, cat si din strainatate ( art.32, al.5 din O.G. 23/2012).
De asemenea, in interesul general al membrilor si al profesiei, presedintii conduc deliberarile privind activitatea CECCAR, prezinta bugetul de venituri si cheltuieli al filialelor, urmaresc la nivel national si local angajarea si efectuarea platilor, prezinta spre aprobare Adunarii Generale a expertilor contabili situatiile financiare, arbitreaza litigiile dintre membrii, propun acordarea de distinctii onorifice ( art. 26 si art.2 8 din ROF-ul CECCAR publicat in M.OF. nr. 601/2008).
Numai deciziile (masurile) luate de CECCAR, care nu sunt de interes general pentru membrii Corpului "nu se publica in M.Of (art..44 din O.G.23/2012).
d) sa se constate indeplinirea conditiilor de a candida la functia de presedinte al filialei B a reclamantului, asa cum reiese din Declaratia de candidatura depusa sub.nr_.;
e) suspendarea de urgenta a procedurii alegerilor pana la solutionarea cauzei;
f) despagubiri pentru daune materiale si daune morale pe care le va evalua si prezenta in instanta pentru incalcarea drepturilor legale de a candida la functia de presedinte, incalcarea onoarei si a prestigiului sau profesional obtinut cu munca asidua pe o perioada de timp de peste 30 de ani si recunoscut prin lucrarile elaborate;
g) responsabilizarea si sanctionarea persoanelor care nu au validat candidatura pentru plata daunelor.
Fata de motivele invocate a solicitat sa fie ordonata masura obligarii B si C sa-i admita candidatura la functia de presedinte al filialei B,  iar in subsidiar sa fie obligati B si C sa procedeze la suspendarea desfasurarii alegerii presedintelui B pana la solutionarea contestatiei.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 996 din Codul de procedura civila.
Parata C a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea acesteia in principal ca inadmisibila si in subsidiar, ca nefondata, avand in vedere urmatoarele motive:
1. Inadmisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala raportat la obiectul cererii reclamantului.
In acest sens a aratat ca reclamantul Enea Constantin a formulat ordonanta presedintiala solicitand prin aceasta admiterea candidaturii la functia de presedinte al filialei B.
Ordonanta presedintiala reprezinta un mijloc procedural ce intruneste conditiile unei actiuni civile, avand insa caracter specific determinat de caracterul particular al masurilor ce pot fi luate pe aceasta cale. Astfel, cererea privind ordonanta presedintiala trebuie sa indeplineasca, atat conditiile generale necesare pentru exercitarea actiunii civile, cat si cerinte particulare, respectiv urgenta, nerezolvarea fondului cauzei si vremelnicia masurii ordonate.
Or, prin cererea ce formeaza obiectul cauzei pendinte, reclamantul a solicitat tocmai ca instanta sa se pronunte cu privire la solutionarea fondului, invocand in favoarea sa chiar "aparenta de drept", fapt ce i-ar da dreptul acestuia sa solicite admiterea candidaturii.
Singurul argument de care reclamantul se prevaleaza in sustinerea solicitarii sale, nedovedit de altfel, se refera la faptul ca "declaratia de candidatura i-a fost respinsa de un grup ilegal format din 5 persoane dintre care un salariat al filialei si 4 membri, in functie de aprecierile personale ale acestora si nu dupa criteriile stabilite prin ROF".
Astfel, parata considera ca nu poate fi admisa aceasta cerere de ordonanta presedintiala avand in vedere faptul ca, pentru solutionarea acesteia, instanta ar prejudeca fondul, ceea ce ar face sa se piarda caracterul provizoriu al ordonantei.
Fata de aceste aspecte, a solicitat sa se dispuna respingerea cererii formulata de catre reclamantul Enea Constantin, pe calea ordonantei presedintiale, ca inadmisibila.
2. Inadmisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala raportat la dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. c din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2 alin. (1) lit. (c) din Legea contenciosului administrativ dispune ca actul administrativ este "actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul prezentei legi, si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice; prin legi speciale pot fi prevazute si alte categorii de contracte administrative supuse competentei instantelor de contencios administrativ".
A invederat faptul ca, reclamantul solicita, pe calea ordonantei presedintiale, admiterea contestatiei impotriva asa-zisei "decizii nr. 116/27.02.2013, emisa de filiala CECCAR Gorj, care nu are natura juridica a unui act administrativ in lumina dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. c. din Legea contenciosului administrativ.
A solicitat sa se verifice faptul ca, "decizia" contestata este doar o adresa lipsita de orice efect juridic, intrucat, prin aceasta, filiala B aduce la cunostinta reclamantului faptul ca i-a fost respinsa candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului filialei B.
In consecinta, adresa contestata nu reprezinta un act administrativ unilateral cu caracter individual, apt sa produca efecte juridice de sine statatoare, neindeplinind cerintele art. 2 alin. (1) lit. (c) din Legea contenciosului, ci doar un act de informare, emis de filiala B in limitele sale de competenta.
Pentru aceste considerente, a solicita respingerea cererii de ordonanta presedintiala ca inadmisibila.
3. In ipoteza in care se va aprecia ca adresa contestata are natura juridica a unui act administrativ, solicita respingerea cererii de ordonanta presedintiala ca inadmisibila raportat la dispozitiile art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cererea de ordonanta presedintiala, formulata in temeiul art. 996 din Noul Cod de procedura civila este inadmisibila in prezenta cauza, in conditiile in care art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza o procedura speciala pentru suspendarea executarii actului administrativ.
Existenta unei reglementari cu caracter derogatoriu, consacrata prin dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, obliga partea interesata sa urmeze procedura reglementata prin acel act normativ si nu procedura prevazuta de normele dreptului comun, continute in Codul de procedura civila.
Temeiul de drept invocat de reclamant in motivarea cererii este art. 996 Cod procedura civila, text de lege ce reglementeaza ordonanta presedintiala, care dispune la alin. (1) ca "Instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari".
Or, aceasta procedura speciala nu este aplicabila in cazul suspendarii executarii unor acte administrative, existand in aceasta materie o reglementare specifica reprezentata de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
In speta, fiind vorba despre cererea reclamantului privind suspendarea unui act administrativ, emis de catre o persoana juridica de utilitate publica, asimilata cu autoritatea publica centrala, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 554/2004, este clar faptul ca acesta avea la dispozitie calea contenciosului administrativ, respectiv art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004 pentru a obtine astfel efectul juridic dorit, si anume suspendarea asa-zisei "decizii nr. __".
A apreciat ca, o astfel de solicitare, pe calea speciala a procedurii ordonantei presedintiale, este inadmisibila, mai mult decat atat fiind si nemotivata, prevederile aplicabile in materie (Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ), instituind expres posibilitatea suspendarii executarii unui act administrativ.
Normele precizate sunt de stricta interpretare si aplicare, astfel incat nerespectarea lor atrage sanctiunea respingerii cererii, ca inadmisibila.
Pentru toate considerentele expuse anterior, a solicitat sa se dispuna respingerea cererii de chemare in judecata formulata de catre reclamantul A, pe calea ordonantei presedintiale, ca inadmisibila.
4.Inadmisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala in speta dedusa solutionarii, pentru neindeplinirea conditiilor expres prevazute de art. 996 alin. 1 din Noul Cod procedura civila.
Legea procedurala reglementeaza ordonanta presedintiala ca o procedura speciala, ce consta in aplicarea, de catre instanta, a unor masuri provizorii, in cazuri urgente, in scopul pastrarii unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, al prevenirii unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.
Asadar, art. 996 alin. (1) din Noul Codul de procedura civila prevede ca, pentru a se putea recurge la calea procedurii ordonantei presedintiale se cer a fi indeplinite cele doua conditii fundamentale: urgenta, adica sa fie vorba de "cazuri grabnice" a caror solutionare pe calea dreptului comun nu ar putea asigura o protectie eficace a dreptului pretins incalcat si masura dispusa de instanta sa aiba un caracter provizoriu, in sensul ca prin ea nu se va rezolva fondul pricinii, evitandu-se astfel prejudecarea acestuia.
In concluzie, ordonanta presedintiala trebuie sa indeplineasca in mod efectiv cele doua conditii fundamentale, anume urgenta si apararea dreptului.
In atare situatie, se constata ca in cauza nu este indeplinita conditia "urgentei" solutionarii pricinii pe calea ordonantei presedintiale, fiind necesar sa se examineze insusi fondul dreptului dedus judecatii, dar pe calea dreptului comun, pentru a se verifica toate aspectele de fapt si de drept ce au stat la baza emiterii adresei nr. _...
Normele precizate sunt de stricta interpretare si aplicare, astfel incat nerespectarea lor atrage sanctiunea respingerii cererii, ca inadmisibila.
Or, din analiza motivelor evocate de reclamant, se observa ca nu se justifica adoptarea, de catre instanta, a masurii pretinse de acesta.
A invederat faptul ca procedura alegerilor presedintelui filialei B s-a finalizat, incheindu-se procesul - verbal din data de __.
A precizat ca daca instanta ar dispune masura suspendarii desfasurarii alegerii presedintelui filialei B, hotararea acesteia ar fi lipsita de efecte juridice, neputand fi pusa in executare aceasta suspendare, atata timp cat acestea s-au finalizat din data de _...
Singurul argument de care reclamantul se prevaleaza in sustinerea solicitarii sale se refera la faptul ca "declaratia de candidatura i-a fost respinsa de un grup ilegal format din 5 persoane dintre care un salariat al filialei si 4 membri, in functii de aprecierile personale ale acestora si nu dupa criteriile stabilite prin ROF" situatie care, in opinia paratei, nu poate atrage astfel necesitatea aplicarii suspendarii actului administrativ atacat, in speta adresa nr. _., textul de lege reglementand expres situatiile ce au aptitudinea de a fi protejate prin masura ordonantei presedintiale.
Avand in vedere considerentele mentionate mai sus si lipsind atat factorul urgentei, cat si existenta unei pagube iminente, a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata formulata de reclamantul A, ca inadmisibila.
In ipoteza in care se va aprecia ca cererea de ordonanta presedintiala este admisibila fiind necesara astfel stabilirea aparentei dreptului reclamantului, a solicitat respingerea acesteia ca nefondata.
 Potrivit dispozitiilor pct. 24 alin. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR, republicat in temeiul Hotararii Consiliului Superior al CECCAR nr. 08/90 din 14 mai 2008 pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influenteze durata mandatului noului presedinte.
Pentru punerea in aplicare a acestor prevederi au fost adoptate in virtutea atributiilor legale de catre Consiliul Superior al CECCAR, prin Hotararea nr. 09/62 din 14 martie 2009 si aprobate de Conferinta Nationala a expertilor contabili si contabililor autorizati, prin Hotararea nr. 10/65 din 2 septembrie 2010, Masurile nr. 56/2009, contestate de catre reclamantul A.
Hotararile prin care au fost adoptate Masurile nr. 56/2009 reprezinta hotarari pentru interesul membrilor, nefiind obligatorie publicarea lor in Monitorul Oficial, cum in mod intentionat incearca reclamantul sa induca instanta in eroare.
Potrivit prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, numai hotararile de interes general se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
In acest sens, Masurile nr. 56/2009 nu se circumscriu prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, publicitatea acestora efectuandu-se prin publicarea pe site-urile filialelor Corpului.
A invederat faptul ca reclamantul intelege sa conteste Masurile nr.56/2009, considerandu-le ilegale, desi candidatura pentru functia de presedinte al filialei Gorj a depus-o si sustinut-o tocmai in baza acestor Masuri.
Potrivit prevederilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 52 si pct. 63 din Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR, republicat, precum si Masurilor nr. 56/2009 pentru punerea in aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 si pct. 67 alin.3 din Regulamentul de organizare si functionarea a CECCAR, Consiliul filialei B, prin Hotararea nr. 22/12 din 27.12.2012 a aprobat Comisia de nominalizare a candidatilor pentru functia de presedinte a filialei B, hotarare comunicata reclamantului, astfel cum rezulta din confirmarea de primire din data de 28.02.2013.
Astfel, urmare analizarii candidaturii reclamantului la functia de presedinte al filialei B, Comisia de nominalizare a candidaturilor a constatat ca acesta nu indeplineste conditiile privind atasamentul la onoarea, prestigiul si interesele Corpului, precum si reputatia, candidatura fiindu-i respinsa in consecinta.
Comisia de nominalizare a candidaturilor a avut in vedere la respingerea candidaturii actiunile pe care reclamantul le-a desfasurat sistematic, in raporturile cu CECCAR, aducand atingere imaginii organismului profesional din care face parte, incalcand astfel prevederile pct. 100.5 lit. e) din Codul etic national al profesionistilor contabili, care prevad faptul ca un profesionist contabil trebuie sa respecte principalele legi si reglementari si sa evite orice actiuni care discrediteaza profesia.
A precizat faptul ca reclamantul a primit raspuns de la filiala B la contestatia, inregistrata la filiala sub nr. _., raspunzand punctual reclamantului, acesta dand dovada de rea-credinta prin afirmatiile sale din ordonanta presedintiala.
Pentru toate aceste considerente a solicitat respingerea ordonantei presedintiale ca nefondata.
In drept, a invocat dispozitiile art. 205, 996 si urm. din Noul Cod de procedura civila, O.G. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR, republicat, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Analizand cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantul A, in raport de actele si inscrisurile depuse la dosar, tribunalul o retine ca fiind inadmisibila, urmand sa o respinga ca atare, pentru urmatoarele  considerente:
Potrivit art. 996 Noul Cod de procedura civila, care reglementeaza procedura ordonantei presedintiale, instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-a pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.
Pe de alta parte, art. 14 si art. 15 din legea 554/2004 a contenciosului administrativ, reglementeaza procedura suspendarii executarii actului administrativ, pana la solutionarea irevocabila a contestatiei formulata de persoana vatamata impotriva acestui act.
Astfel, art. 14 prevede ca in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea, in conditiile art. 7, a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond, cererea de suspendare trebuind sa fie solutionata de urgenta si cu precadere, cu citarea partilor.
Suspendarea executarii actului administrativ are ca efect, potrivit art. alin. 7 al aceluiasi articol, incetarea oricarei forme de executare, pana la expirarea duratei suspendarii.
Potrivit art. 15 din legea 554/2004, suspendarea executarii actului administrativ unilateral poate fi solicitata de reclamant, pentru motivele prevazute la art. 14, si prin cererea adresata instantei competente pentru anularea, in tot sau in parte a actului atacat.
In acest caz, instanta poate dispune suspendarea actului administrativ atacat pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei.
Din analiza textelor de lege mentionate, se observa asadar ca executarea unui act administrativ nu poate fi suspendata pe calea ordonantei presedintiale, in conditiile art. 996 din Noul Cod de procedura civila.
O asemenea cerere de ordonanta presedintiala este inadmisibila in materia contenciosului administrativ, cat timp, prin dispozitiile art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004, precizate, a fost reglementata o procedura speciala pentru suspendarea  executarii actului administrativ.
Admisibilitatea cererii de suspendare a executarii actului administrativ pana la solutionarea actiunii in anularea lui, este conditionata de existenta justificarii temeiniciei precum si de iminenta producerii unei pagube, conditii care nu pot fi analizate decat in procedura speciala prevazuta de art. 14 si 15 din legea 554/2004.
Or, in cauza dedusa judecatii, reclamantul a a solicitat ca pe calea ordonantei presedintiale, paratele sa fie obligate sa-i admita candidatura la functia de presedinte al b, ceea ce reprezinta de fapt o veritabila cerere de suspendare a executarii actului administrativ prin care aceasta candidatura i-a fost respinsa.
In aceste conditii, fiind vorba despre cererea reclamantului privind suspendarea executarii unui act administrativ, emis de catre o persoana juridica de utilitate publica, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 554/2004, rezulta fara nici un dubiu ca acesta avea la dispozitie calea contenciosului administrativ, respectiv art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004 pentru a obtine astfel efectul juridic dorit, si anume suspendarea asa-zisei "decizii nr. _." si acceptarea candidaturii sale pentru functia de presedinte.
Cum reclamantul A si-a intemeiat cererea dedusa judecatii exclusiv pe dispozitiile art. 996 din Noul Cod de procedura civila, invocand indeplinirea conditiilor cerute de acest text de lege, tribunalul apreciaza cererea de ordonanta presedintiala de fata ca fiind inadmisibila.
Pentru aceleasi considerente, tribunalul apreciaza ca si cererea formulata in subsidiar de suspendarea a desfasurarii alegerii presedintelui B, are acelasi caracter inadmisibil, cu atat mai mult cu cat, aceasta procedura a fost deja finalizata la data de _.., asa cum rezulta din procesul verbal depus de parata la dosar.
Fata de retinerea caracterului inadmisibil al cererii deduse judecatii pentru motivele mentionate, tribunalul nu va mai purcede la analizarea si a celorlalte motive de inadmisibilitate invocate de parata si  a fondului cauzei, urmand sa respinga cererea de ordonanta presedintiala ca inadmisibila.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantul A in contradictoriu cu paratele B si C, ca inadmisibila.
Cu drept de apel in termen de 5 zile de la pronuntare.
Pronuntata in sedinta publica de la _.., la Tribunalul Gorj.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei - Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009
Insolventa- ordonanta presedentiala- suspendare organizare prima sedinta a adunarii creditorilor - Sentinta civila nr. 2367 din data de 04.12.2009
Insolventa- ordonanata presedentiala- ridicare interdictie blocare conturi debitor in perioada de observatie - Sentinta civila nr. 20/CC din data de 18.12.2009
Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit - Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007
Luarea unor masuri urgente in cazuri grabnice pe calea ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 13 din data de 13.01.2012
Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 337 din data de 14.02.2011
Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale. - Decizie nr. 373 din data de 29.04.2009