InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Hotarirea consiliului local prin care au fost aprobate drepturi de natura salariala, altele decit cele prevazute de lege .

(Sentinta civila nr. 135 din data de 17.02.2009 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Hotarirea consiliului local prin care  au fost aprobate drepturi de natura salariala, altele decit cele prevazute de lege .
Incalcarea dispozitiilor legale atrage  anulabilitatea acesteia Institutia Prefectului  a chemat in judecata Consiliul  Local al Orasului  B, pentru a se dispune anularea a doua Hotarari cu acelasi numar 33 din 29 martie 2007, privind aprobarea de noi drepturi salariatilor Primariei Orasului B.
A sustinut reclamanta  ca actul administrativ este nelegal, deoarece, prin Hotararea nr.33/2007 au fost incalcate dispozitiile art. 31 alin.(2) si (3) din Legea nr. 188/1999, republicata,  ce se refera la salarizarea functionarilor publici si care se efectueaza in conditiile legii, iar alte drepturi salariale de asemenea se stabilesc in conditiile legii si prin Hotararea Consiliului Local  s-au stabilit o serie de drepturi de natura salariala si intr-un cuantum diferit fata de dispozitiile legale in vigoare, respectiv Ordonanta Guvernului  nr. 6/2007 si Ordonanta de urgenta Guvernului  nr. 99/2000.
Dispozitiile art. 72 din aceeasi lege, stabilesc ca autoritatile publice pot incheia anual, in conditiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii functionarilor publici, dar care trebuie sa cuprinda numai masurile cuprinse in lege si anume,  cele referitoare la constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor de munca, cele privind sanatatea si securitatea in munca, programul zilnic de lucru, perfectionarea profesionala, protectia celor alesi in organele de conducere sindicala, si,  nu drepturile de natura salariala.
De asemenea, dispozitiile art. 12 alin.(1) din Legea nr. 130/1996, republicata,  prevad posibilitatea incheierii contractelor de munca si pentru salariatii institutiilor bugetare, dar prin acestea nu se pot negocia clauze referitoare la drepturi ale caror acordare sunt stabilite prin dispozitii legale.
Prin aprobarea acestui contract colectiv  de munca, s-au stabilit o serie de drepturi in favoarea functionarilor publici din cadrul Primariei orasului B de natura salariala, care exced dispozitiile legale enuntate si sunt exemplificate articolele 33 si 35 din contract.
Agentia Nationala a Functionarilor Publici care monitorizeaza si controleaza modul de aplicare a legislatiei privind functionarii publici prin adresa nr. 1020815 din 23 mai 2007 precizeaza ca nu este posibila acordarea unor drepturi salariale suplimentare de natura celor prevazute in contractul colectiv de munca, deoarece regimul juridic al raporturilor de serviciu este stabilit numai prin Legea nr. 188/1999. privind Statutul functionarilor publici, republicata.
Consiliul Local al orasului B a formulat intampinare, solicitand  respingerea cererii ca neintemeiata, motivat de faptul ca, hotararea emisa, prin care s-a aprobat acordul /contract colectiv de munca, a avut in vedere dispozitiile Legii nr. 188/1999, ale Codului muncii, ale Legii nr. 130/1996, republicata,  a legii sindicatelor nr. 54/2003, cat si Ordonantele de Guvern referitoare la cresterile salariale si la sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar si cel contractual .
Pentru aceste considerente, acest contract colectiv de munca a fost inregistrat la Directia de Munca Solidaritate Sociala si Familie  , recunoscandu-i-se legalitatea in baza Legii nr. 130/1996.
Potrivit Legii nr. 188/1999, republicata, privind statutul functionarilor publici, acestia beneficiaza de prime si alte drepturi salariale in conditiile legii si de asemenea autoritatile publice pot incheia anual tot in conditiile legii acordul cu sindicatele reprezentative ale acestora.
Primele si drepturile salariale mentionate in acordul/contract colectiv de munca, sunt prevazute in legislatia in vigoare si anume de art. 19 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007, art. 40 din Legea nr. 188/1999, art. 155 din Legea nr. 53/2003 codul muncii, art. 11 din Ordonanta de urgenta Guvernului   nr. 123/2003 privind cresterea salariilor ce se acorda personalului din sectorul bugetar, astfel ca, nu a existat o incalcare a legii asa cum se sustine de catre reclamanta.
Prin intampinare  parata  Consiliul Local B  a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active va Institutiei prefectului cu motivarea ca potrivit legii speciale contractele colective de munca sunt incheiate si pentru salariatii institutiilor bugetare,  contractul fiind inregistrat legal de catre D.M.S.S.F. , iar niciuna dintre partile contractante nu a contestat inregistrarea acestuia, primarul semnand contractul colectiv de munca in virtutea principiului autonomiei locale.
La data de 20.01.2009 Sindicatul din Administratia Publica Olt "C" a formulat cerere de interventie accesorie in interesul paratului, solicitand respingerea cererii reclamantei  ca neintemeiate, cu motivarea ca  reclamantul nu demonstreaza in nici un fel incalcarea legii prin negocierea contractului colectiv de munca si nu exemplifica nici macar o clauza negociata care s-ar referi la acordarea sau stabilirea cuantumului vreunui drept stabilit  prin dispozitii legale, nefiind incalcate dispozitiile Legii 188/1999.
In raport de dispozitiile legale s-a apreciat ca  exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului este neintemeiata, fiind respinsa, art 26 din Legea 340/2004 dispunand ca in exercitarea atributiei cu privire la verificarea legalitatii actelor administrative ale autoritatilor administratiei publice locale ori judetene, prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, aceste acte, daca le considera nelegale, cu exceptia actelor de gestiune, in cauza fiind vorba despre acte administrative, respectiv hotarari ale consiliului local.
Pe fond s-a apreciat ca cererea reclamantei este intemeiata cata vreme prin cele doua hotarari cu nr 33/29.03.2007 au fost  stabilite  o serie  de drepturi  privind sporul de fidelitate,sporul de loialitate, plata cheltuielilor pentru tratamente medicale, sporul de stres, plata cheltuielilor pentru o tinuta decenta, plata cheltuielilor pentru hrana, prime cu ocazia diferitelor sarbatori, indemnizatii de inmormantare egale cu trei salarii medii, acordarea a trei salarii medii brute in cazul pensionarii.
Regimul  general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si stat sau administratia publica locala,  ca  raporturi de serviciu, sunt reglementate prin Legea 188/1999 care constituie cadrul general privind statutul functionarilor publici, art 72 reglementand posibilitatea incheierii acordurilor colective in sensul ca  autoritatile publice pot incheia anual, in conditiile legii,  acorduri cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii acestora, care sa cuprinda numai masuri referitoare la constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca; sanatatea si securitatea in munca, programul zilnic de lucru, perfectionarea profesionala si alte masuri decat cele prevazute in lege privind protectia celor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale,  acordurile colective putind  cuprinde numai masuri de natura celor precizate anterior.
Pe de alta parte,  referitor la salarizarea functionarilor publici, prin art 31 din legea 188/1999 R se prevede expres modul de compunere al salariului functionarului public, textul de lege dispunand ca primele si alte drepturi salariale se acorda functionarilor publici numai in conditiile legii.
O.G. 6/2007 reglementeaza de asemenea  drepturile salariale si alte drepturi ale functionarilor publici, dispozitiile acesteia  coroborate cu dispozitiile  art. 31 din Legea 188/1999 conducand la concluzia ca salarizarea functionarilor publici este guvernata de principiul legalitatii si nu de cel al consensualismului.
Contractul colectiv de munca ale carui elemente au fost preluate si aprobate prin H.C.L. B  33/2007, contine  si elemente  de reglementare pe cale conventionala, respectiv sporuri si prime  care nu pot forma obiectul conventiei partilor, deoarece in materia salarizarii functionarilor publici se aplica in mod exclusiv normele din legile ce reglementeaza domeniul respectiv.
Autoritatile publice pot incheia contracte colective de munca cu personalul contractual, insa, asa cum se arata in art 12 din Legea 130/1996,     prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile a caror acordare si cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale, prin  contractul colectiv si prin hotararea consiliului local neputandu-se deroga de la lege, asa cum s-a intamplat in cauza de fata,  HCL nr 33/2007 fiind  nelegala, iar ca  o consecinta, contractul colectiv invocat devine lipsit de  efecte.
Pentru considerentele expuse a fost admisa  cererea reclamantei si s-a  dispus anularea HCL 33/29.03.2007.
Ca o consecinta a fost  respinsa si cererea de interventie accesorie formulata de intervenienta  Sindicatul din Administratia Publica Olt "C".   

Data publicarii pe portal : 03.03.2009
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014