InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

legalitate dispozitie stabilire indemnizatie pentru persoanele alese in functie de demnitate publica

(Sentinta comerciala nr. 990 din data de 29.10.2014 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Prin cererea inregistrata sub nr. 2345/104/2014, pe rolul Tribunalului Olt, sectia  a- II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, reclamantul x, a chemat in judecata pe parata Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Verguleasa prin Primar, solicitand instantei ca prin hotararea  ce o va pronunta, sa se dispuna  anularea in parte a actelor administrative: 
- Dispozitia primarului nr. 68/27.06.2014 cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia  de demnitate publica  de viceprimar al comunei Verguleasa jud Olt,
-  Dispozitia  primarului nr. 95/29.11.2012  cu privire la majorare cuantum  brut indemnizatie lunara de incadrare, 
    -Dispozitia primarului nr.  4/24.06.2012 cu privire la incadrarea in functie  de demnitate publica de viceprimar  si stabilire indemnizatie lunara de incadrare, cu obligarea  de a modifica actele administrative in sensul stabilirii  corecte a indemnizatiei  lunare acordate viceprimarului pentru categoria de comuna cu peste 3000 de locuitori, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii, arata reclamantul ca solicitat revocarea celor 3 dispozitii, deoarece  indemnizatia lunara  stabilita pentru functia de viceprimar este gresita in sensul  stabilirii cuantumului  echivalent pentru o comuna  de pana la 3000 locuitori (gradul III) cand de fapt cuantumul real ar fi trebuit  stabilit  ca si pentru o comuna  cu peste 3000 locuitor (gradul II).
Mai arata reclamantul ca detine functia de viceprimar la UAT comuna Verguleasa, judetul Olt, functie care este remunerata printr-o indemnizatie care se stabileste in functie de  umarul de  locuitori ai comunei, pe baza inscrisurilor oficiale  raportate de   Institutul National de Statistica potrivit art 29 alin l al Legii 215/2001 privind administratie publica locala, comuna Verguleasa dupa  ultimul recensamant avand peste 3000 de locuitori, iar pornind de la acest fapt,  stabilirea indemnizatiei lunare  cuvenita viceprimarului,  fi trebuit stabilita potrivit  legii 284/2010 art C pozitia 23 clasa 73,coeficient de salarizare 5,92 viceprimar  comuna intre 3000- 7000 de locuitori.
 In drept  invoca dispoz. art 1si urm.si art 8 din Legea 554/2004.
Parata legal citata nu a depus la dosar intampinare.
Parata a inaintat la dosar copia registrului de inregistrare Dispozitii primar pentru anul 2012.
La termenul din data de 29.10.2014 instanta a pus in discutia partilor exceptia tardivitatii formularii cererii cu privire la Dispozitiile primarului nr. 4/24.06.2012 si nr. 95/29.11.2012.
 Analizand materialul probator administrat in cauza, atat asupra exceptiei invocate cat si asupra fondului cauzei, instanta retine urmatoarele:
Potrivit art. 248 cod procedura civila Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei.
Exceptia tardivitatii actiunii invocata in cauza este o exceptie de fond, peremptorie, instanta apreciind ca este necesara analiza acesteia cu prioritate.
 Potrivit prevederilor art. 11 alin. 1 si 2 din Legea nr. 554/2004 actiunile in materia contenciosului administrativ se pot introduce in termen de 6 luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila sau a refuzului nejustificat de solutionare a unei cereri indreptatite, aceste termen reprezentand regula in acest domeniu, dar pentru motive temeinice actiunea poate fi introdusa si peste termenul de 6 luni, insa nu mai tarziu de un an de la data comunicarii actului, a luarii la cunostinta, etc.
Din dispozitia legala  mai sus mentionata  rezulta ca legea nr. 554/2004 reglementeaza,   doua categorii de termene pentru sesizarea instantei de contencios administrativ, termene a caror natura juridica este prevazuta expres in alin. (5): (1) un termen de prescriptie cu durata de 6 luni, a carui implinire are ca efect stingerea dreptului la actiune (art. 11 alin. 1) si (II) un termen de decadere cu durata de un an, aplicabil numai pentru motive temeinice si care nu poate fi depasit nici ca efect al intervenirii unor cauze de intrerupere sau de suspendare a cursului prescriptiei avute in vedere la alin. (1), astfel cum prevede art. 11 alin. 2.
Termenul de prescriptie de 6 luni este aplicabil in cazul cererilor prin care se solicita anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei. Acest termen incepe sa curga de la date diferite, in functie de obiectul actiunii, momentele fiind prevazute la art. 11 pct 1 lit a - e.
Termenul de decadere de un an este reglementat ca o situatie de exceptie de la regula prescriptibilitatii actiunii in termenul de 6 luni si devine aplicabil numai daca actiunea nu a fost introdusa in termenul de 6 luni din motive temeinice. Acest termen se calculeaza incepand cu data comunicarii actului, data luarii la cunostinta, data introducerii cererii, in functie de obiectul actiunii, potrivit regulilor configurate la alin. (1).
Prin alin. (2) al art. 11, legiuitorul a inteles sa limiteze la 1 an perioada de  contestate a actului administrativ individual.
De altfel, ar fi contrar reglementarii contenciosului administrativ ca persoana care se considera vatamata intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim, prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri, precum si pentru refuzul de efectuare a unei operatiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau (art. 8 alin. 1 teza II), sa fie indreptatita sa sesizeze instanta de judecata fara sa fie supusa unui termen care sa curga de la data  comunicarii actului administrativ cum este cazul in speta de fata.
Totodata, in jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romaniei si a Curtii Europene a Drepturilor Omului s-a statuat in mod constant ca instituirea unor termene pentru efectuarea diferitelor acte de procedura si stabilirea sanctiunilor ce opereaza in cazul nerespectarii lor nu sunt de natura a incalca art. 6 (1) din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, acestea fiind restrictii admise intrucat nu aduc atingere dreptului de acces la un tribunal, in substanta sa, consfiintit si de art .21 din Constitutie.
Ori in speta de fata, cererea formulata de reclamant  prin care a solicitat nulitatea absoluta a  Dispozitiilor primarului nr. 4/24.06.2012 si nr. 95/29.11.2012, reprezinta o cerere prin care solicita anularea unor acte administrative, fiind astfel o actiune de contencios administrativ, actiune care trebuie formulata in termenul prevazut de dispozitiile art. 11 alin. 1 si 2 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, respectiv de 6 luni, fara insa a se depasi termenul de un an de la data comunicarii actului sau data luarii la cunostinta.
In dreptul administrativ nu se face distinctie intre nulitatea absoluta  si nulitatea relativa a actului, iar acceptarea tezei imprescriptibilitatii dreptului la actiune, contravine principiului securitatii raporturilor juridice.
Avand in vedere ca actele administrative nr. 4/24.06.2012 si nr. 95/29.11.2012, a caror anulare se solicita, au fost incheiate la data de  24.06.2012 si  respectiv 29.11.2012, acte despre care petentul a luat cunostinta la data de 24.06.2012, respectiv 29.11.2012, conform Registrului inregistrare dispozitii primar, raportat la data  introducerii actiunii - 10 iulie 2014,  instanta raportandu-se la termenul de 1 an care este  un termen de decadere, asa cum prevad dispozitiile art. 11 alin. 5 din lege, neexistand posibilitatea intreruperii sau suspendarii acestuia, tribunalul urmeaza sa admita exceptia tardivitatii si sa respinga  actiunea formulata de reclamant,ca tardiv introdusa.
Asupra fondului cauzei, instanta retine ca prin Ordinul Prefectului nr. 92/22.03.2012 a fost stabilit numarul consilierilor judeteni pentru Consiliul Judetean Olt si numarul consilierilor locali pentru unitatile administrativ teritoriale, conform anexelor la ordin, com. Verguleasa fiind incadrata in categoria III,  respectiv unitatilor administrativ teritoriale sub 3000 de locuitori.
Prin dispozitiile legii nr. 284/2010 s-a stabilit indemnizatia pentru persoanele alese in functie potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei , functia de viceprimar de comuna pana la 3000 de locuitori fiind alocata clasei de salarizare 71 cu un coeficient de ierarhizare de 5,63, imprejurare in care dispozitia primarului nr. 68/27.06.2014 a fost emisa cu respectarea dispozitiilor legale.
Fata de aceste considerente, instanta a respins  cererea formulata de reclamant privind anularea dispozitiei nr. 68/27.06.2014, ca neintemeiata.
Data publicarii pe portal:03.02.2015
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014