InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bistrita-Nasaud

Salarizare. Functionar public.

(Sentinta comerciala nr. 92/2012 din data de 12.07.2012 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Bistrita-Nasaud | Jurisprudenta Tribunalul Bistrita-Nasaud

Salarizare. Functionar public.

In anul 2010 personalul salarizat conform celor doua acte normative, Legea nr. 330/2009 si, respectiv OUG nr. 1/2010, nu mai poate beneficia de alte drepturi salariale ori de alta natura care rezulta din prestarea muncii.

Trib. Bistrita-Nasaud, sect. II civ., de cont. adm. si fisc., sent. nr. 92/24 ianuarie 2012

Prin cererea inregistrata sub nr. de mai sus, reclamantul Prefectul Judetului Bistrita-Nasaud a solicitat, in contradictoriu cu paratul Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, anularea art. 6 din Hotararea nr. 60/29.11.2010 adoptata de acesta.
Analizand actele si lucrarile dosarului,  instanta retine in fapt urmatoarele:
Prin hotararea nr. Hotararea nr. 60/29.11.2010 adoptata de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud "pentru aprobarea modificarii statului de functii la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 92/2009 privind aprobarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare si aprobarea suplimentelor salariale pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate" s-au stabilit, la art.6 alin.1-4, suplimente salariale conform art.11 alin. (1) lit. "b", alin. (2), (3) si  (4) si art.16 din Anexa nr. III din Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, pentru anul 2010 in suma de 113.323 lei, conform anexei -" situatia suplimentelor salariale pe functii publice de conducere si de executie", parte integranta din hotararea in cauza( file 9-12).
 Anexa hotararii cuprinde tabelul privind suplimentele salariale prevazute de art.11 al L.330/2009, pe categorii de functii publice - fila 12 dosar, suplimente salariale care urmau a fi acordate functionarilor publici din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud, prin raportare la salariile de baza prevazute pentru functiile publice de stat.
Analizand hotararea prin prisma dispozitiilor acesteia, precum si a legislatiei din domeniul salarizarii functionarilor publici, instanta constata ca hotararea adoptata de catre consiliul judetean este nelegala, pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare.
Intr-adevar, in anul 2010 salarizarea era guvernata de prevederilor Legii - cadru nr. 330/2009, insa in primul an de aplicare a acestui act normativ, modul de stabilire a salariilor personalului din sectorul bugetar era reglementat de OUG nr.1/2010, care la art. 5 alin.1 mentiona ca "incepand cu luna ianuarie 2010, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi pastreaza salariul, solda sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare brut/bruta avute la aceasta data, fara a fi afectate de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevazute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, care se calculeaza dupa cum urmeaza: a) la salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare corespunzatoare functiilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adauga cuantumul sporurilor si indemnizatiilor care se introduc in acesta/aceasta, prevazute in notele la anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii; b) sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale prevazute in anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 care nu se introduc in salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare se acorda in aceleasi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 330/2009", art. 6 alin. 3 prevazand: "cuantumul individual al salariilor/soldelor, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale stabilite incepand cu luna ianuarie 2010 in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009, nu va depasi nivelul acestuia stabilit pentru luna decembrie 2009, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii".
Conform art. 4 alin.1 din aceasta ordonanta " Incepand cu luna ianuarie 2010, intregul personal din sectorul bugetar incadrat in autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 alin. (1) si (3) din Legea-cadru nr. 330/2009 va fi reincadrat corespunzator transelor de vechime in munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute la 31 decembrie 2009", reincadrarea functionarilor publici in temeiul acestei legi fiind realizata la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud, aspect necontestat de reclamant. Apoi, un aspect deloc de neglijat este acela ca potrivit art. 30 alin. 1 din Legea nr. 330/2009:" Incepand cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotarari ale Guvernului, si, dupa caz, indemnizatiile de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de baza, din soldele functiilor de baza, respectiv din indemnizatiile lunare de incadrare, prevazute in notele din anexele la prezenta lege, se introduc in salariul de baza, in soldele functiilor de baza, respectiv in indemnizatiile lunare de incadrare corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, atat pentru personalul de executie, cat si pentru functiile de conducere".
Din economia dispozitiilor legale mai sus citate, rezulta ca in anul 2010 personalul salarizat conform celor doua acte normative precitate, Legea nr. 330/2009 si, respectiv OUG nr. 1/2010, nu mai poate beneficia de alte drepturi salariale ori de alta natura care rezulta din prestarea muncii.
Si este asa, deoarece nivelul maxim de salarizare admis de lege aferent anului 2010 este cel avut in vedere in luna decembrie 2009.
Asa fiind, din aceasta perspectiva se poate afirma fara echivoc ca dispozitiile art. 11 din Anexa nr. III la Legea nr. 330/2009 nu pot fi aplicabile in anul 2010 si drept urmare nu pot fi retinute ca temei legal pentru adoptarea Hotararii nr. 60/2010.
Din inscrisurile depuse de parat pentru termenul de judecata din data de 29.11.2011(file 66-68,89), precum si explicatiile din cuprinsul concluziilor scrise depuse de parat( file 98-99) reiese ca prin acordarea suplimentelor in discutie pe perioada iulie-decembrie 2010( a se vedea si raportul de audit intern-fila 73), cuantumul brut individual al salariilor, stabilite in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009, nu a fost depasit.
Insa, asa cum in mod corect a sustinut reclamantul, salariile de baza in 2010 au un cuantum diferit pentru aceeasi functie si grad profesional, fiind individualizate pentru fiecare persoana in raport cu cuantumul sporului de vechime si al altor sporuri care intra in calculul salariului de baza pentru anul 2010, prin urmare nu puteau fi acordate aceleasi suplimente salariale pentru aceeasi functie si grad profesional, asa cum s-a stabilit prin hotararea consiliului judetean.
Ca aceasta este interpretarea corecta rezulta si din prevederile  Legii nr.330/2009, Cap. II, art.6  care indica ca scop si finalitate :  armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar in raport cu importanta, raspunderea, complexitatea activitatii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitatii;  realizarea ierarhiei salariilor functiilor de baza, a soldelor si a indemnizatiilor lunare de incadrare, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, in functie de complexitatea si importanta activitatii desfasurate, avand la baza urmatoarele criterii: nivelul studiilor si al competentelor;  importanta sociala a muncii; complexitatea si diversitatea activitatilor; responsabilitatea si impactul deciziilor; expunerea la factori de risc; incompatibilitatile si conflictele de interese; dificultatea activitatilor specifice; conditiile de acceptare pe post; diferentierea salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare in functie si de nivelul la care se presteaza activitatea: central, teritorial si local,  impunandu-se a se face mentiunea ca potrivit art.7 alin.(1) aplicarea prevederilor prezentei legi se realizeaza etapizat in perioada 2010-2015, prin modificarea succesiva, dupa caz, a salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza pentru personalul militar si a indemnizatiilor lunare de incadrare, prevazute in anexele la aceasta lege, stabilite anual prin legi speciale, astfel incat in perioada de implementare a acestui act normativ  nicio persoana sa nu inregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiaza potrivit actualelor reglementari.
Deci, in anul 2010 nu exista stabilit un salariu de baza unic pentru fiecare functie publica, astfel incat nu se putea determina o singura suma care sa reprezinte diferenta dintre salariul de baza prevazut pentru functiile publice de stat si salariul de baza prevazut pentru functiile publice locale si care sa poata fi acordata cu titlu de supliment salarial, cum apare in anexa hotararii contestate, deoarece asa cum s-a relevat mai sus, in primul an de aplicare a Legii nr.330/2009 salariul de baza s-a calculat individual pentru fiecare persoana care ocupa o functie publica.
Desi s-a sustinut ca  autoritatea deliberativa a judetului Bistrita-Nasaud a aprobat acordarea suplimentelor salariale in baza unui act normativ abrogat partial prin Legea nr.330/2009, iar astfel a fost calculata diferenta dintre salariul de baza a functiilor publice locale si salariul de baza al functiilor de stat prevazute in OG nr.6/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, anexele prin care erau stabilite salariile de baza pentru functionarii publici din OG nr. 6/2007, fiind abrogate insa prin prevederile art. 48 pct. 13 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,  paratul a justificat mentionarea in tabelul anexa a OG nr.9/2008 prin aceea ca potrivit art. 1
din OG nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din
sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009, aprobata prin Legea nr.
300/2009 .... "Pentru perioada 1 mai - 31 decembrie 2009, in ceea ce priveste
salarizarea personalului din sectorul bugetar, se aplica urmatoarele acte
normative:.... Ordonanta Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonantei
Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale
si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind
sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si
cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu
modificari prin Legea nr. 232/2007, si pentru acordarea unor cresteri salariale
pentru functionarii publici in anul 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2008, aprobata prin Legea nr. 238/2008, cu
modificarile ulterioare.", aspect care nu este de natura a atrage nulitatea hotararii atacate, cu atat mai mult cu cat nu s-a facut dovada de catre reclamant ca, la data emiterii hotararii atacate, personalul nu era reincadrat in temeiul Legii nr. 330/2009 cu functiile prevazute in anexele la aceasta lege.
De asemenea, potrivit disp.art.11 alin.4 din anexa III a Legii nr.330/2009, suplimentele salariale ce pot fi acordate functionarilor publici sunt conditionate de existenta unor venituri proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale in trimestru/anul anterior de calcul, mai mari sau egale cu cheltuielile de personal alocate pentru autoritatile executive si deliberative si pentru aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judetean, "contul de executie  la data de 30.09.2010- cheltuieli", aflat la filele 56-62 dosar, evidentiind existenta unor venituri proprii ale bugetului judetean, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale in trimestrul anterior de calcul (III 2010), mai mari decat cheltuielile de personal ale judetului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014