InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

CIVILA II.Vanzarea spatii destinate cabinetelor medicale. Drept de dispozitie al unitatilor administrativ teritoriale

(Sentinta civila nr. 27 din data de 01.03.2012 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau

     
     
     
     
     
     
     
     Asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
     Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr..... din 06.10.2011 reclamanta Cabinet Medical Individual Dr........ a chemat in judecata paratul Consiliul Local .....solicitand anularea Hotararii Consiliului Local nr.36/29.11.2010,cu cheltuieli de judecata.
     In motivarea cererii sale, arata ca prin hotararea Consiliului Local din 02.11.2006 s-a aprobat vanzarea catre ea a spatiului cu destinatie de cabinet medical,iar prin HCL nr.8/16.03.2007 s-a dispus trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei a terenurilor aferente spatiilor cu destinatie de cabinete medicale,hotararile fiind aprobate avandu-se in vedere dispozitiile OUG 110/2005.Contractul de vanzare-cumparare nu a fost inca incheiat datorita unor probleme de carte funciara. Intre reclamanta si comuna ......a fost incheiat un antecontract de vanzare-cumparare a spatiului si terenului aferent,autentificat sub nr.2919/14.11.2007.La cererea Primariei ......acest antecontract a fost constatat nul absolut prin hotarare ramasa irevocabila,motivat de declararea ca neconstitutionala a OUG 110/2005.In cursul solutionarii litigiului s-a aprobat HCL 21/27.03.2009 privind modificarea HCL 8/16.03.2007 pentru a clarifica situatia terenurilor. Constant Primaria si Consiliul Local au confirmat dreptul reclamantei castigat prin hotararile mentionate anterior. Dreptul reclamantei de a cumpara este confirmat si de aparitia OUG 68/2008,emisa pentru perfectarea procedurilor de vanzare incepute sub imperiul OUG 110/2005 si nefinalizate. Consiliul Local a procedat la revocarea hotararii de aprobare a vanzarii spatiului si a hotararii de trecere a cabinetului medical din domeniul privat in domeniul public al comunei.
     Paratul a formulat intampinare prin care solicita respingerea cererii ca nefondata. Arata ca HCL 36/2010 reprezinta exercitarea prerogativei dispozitiei care compune dreptul de proprietate al Com..... asupra spatiului medical concesionat reclamantei. Legalitatea hotararii este confirmata implicit de faptul ca Serviciul de verificare a legalitatii actelor din cadrul Prefecturii Buzau nu i-a comunicat ca hotararea ar fi nelegala. In 2006 scoaterea la vanzare a spatiilor medicale nu a avut la baza o vointa libera si neviciata de a vinde ci o obligatie instituita prin OUG 110/2005.Aceasta obligatie de a vinde a constituit unul din motivele pentru care OUG 110/2005 a fost declarata neconstitutionala prin Decizia CCR nr.871/2007.Curtea a constatat ca OUG 110/2005 reglementeaza un transfer silit de proprietate care incalca prevederile art.44 alin.1 din Constitutie si art.1 din Protocolul 1 al CEDO. Prin declararea neconstitutionala a OUG 110/2005,s-au creat conditiile de a dispune in mod liber de bunurile aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ teritoriale,iar comuna ......a optat pentru a nu vinde spatiile medicale aflate in proprietatea sa.
     Analizand cererea prin prisma sustinerilor partilor,instanta constata ca prin HCL 36/29.11.2010 s-au trecut din proprietatea privata in cea publica a com.     a Dispensarelor medicale......si s-a revocat HCL 47/02.11.2006,prin care se aproba lista cuprinzand spatiile din proprietatea privata a comunei care urmau a fi vandute conform OUG 110/2005.HCL 36/29.11.2010 este conforma art.8 alin.1 din legea 213/1998,iar atata timp cat prin Decizia 871/2007 CCR a stabilit ca OUG 110/2005 in intregul ei este neconstitutionala datorita instituirii obligatiei de a instraina,care aduce atingere vadita dreptului de dispozitie ce este unul din atributele esentiale ale dreptului de proprietate,este in afara oricarei indoieli ca unitatile administrativ-teritoriale pot decide in mod liber daca doresc sau nu sa instraineze spatiile cu destinatie de cabinete medicale.
     In mod legal a procedat deci paratul la trecerea din domeniul privat in cel public al comunei a spatiilor cu destinatie de cabinete medicale,si de asemenea in mod legal a revocat fosta HCL 47/02.11.2006,din moment ce aceasta din urma fusese emisa in temeiul unui act normative ce instituia obligatia de vanzare,act normativ ce si-a incetat aplicarea urmare a constatarii neconstitutionalitatii sale.
     Nu se poate deci retine ca reclamanta a dobandit vreun drept ca efect al OUG 110/2005 si nici al OUG 68/2008.Art.4 alin.1 din OUG 68/2008 instituie doar posibilitatea,nu si obligatia unitatilor administrativ teritoriale de a vinde spatiile medicale si terenurile aferente.
     Spatiile medicale si terenurile aferente fac parte din domeniul public al unitatii administrativ teritoriale,iar conform art.36 alin.5 lit.a) din Legea 215/2001,consiliul local are dreptul exclusiv de a hotari darea in administrare,concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica ale unitatii administrativ teritoriale. Consiliul local are dreptul conform art.8 alin.1 din legea 213/1998 de a trece bunuri din domeniul privat in cel public al unitatii administrativ teritoriale si prin urmare, HCL 36/29.11.2010 nu este lovita de vreo cauza de nelegalitate.
     Fata de aceste considerente, cererea se va respinge ca nefondata.
     
2
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014